Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych <<

2015-03-03
Ostatnia aktualizacja: 2015-04-23

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 512/VII/15
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 marca 2015 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

  1. Prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 53.000 zł;
   – termin realizacji zadania: od 30 kwietnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r.


  2. Organizowania zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z rozmaitymi niepełnosprawnościami.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 18.232 zł;
   – termin realizacji zadania: od 30 kwietnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych określonych powyżej wyniosła w 2014 r., łącznie 101.040 zł w tym: 71.232 zł – konkurs ofert oraz 29.808 zł – tryb uproszczony (w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniosła: 71.232 zł – konkurs ofert oraz 18.570 zł – tryb uproszczony).
  2. W 2015 r. do tej pory na te działania (w formie dotacji) wydatkowano kwotę: 0.00 zł.
   W ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie: 71.232 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki, m.in.:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   5. dysponują bazą lokalową (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), umożliwiającą realizację zadania;
   6. nie mogą posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych;
   7. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 5.000 zł, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 2. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być większe niż kwota 5 tys. zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

 3. Koszty kwalifikowane.

  Koszty będą uznane za „kwalifikowane” wtedy, gdy:
  1. są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji, w tym w szczególności dotyczą:
   dla zadania a)
   • kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zleceń (np. wynagrodzenia rehabilitantów/terapeutów),
   • kosztów wynajęcia sal do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych,
   • kosztów poniesionych z tytułu zakupu usług obcych, tj. kosztów transportu osób niepełnosprawnych;
   dla zadania b)
   • kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zleceń (np. wynagrodzenia artystów uczestniczących w projekcie),
   • kosztów poniesionych z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku,
   • kosztów zakupu artykułów spożywczych w ramach organizowanego projektu,
   • kosztów zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 30 zł, w tym VAT, za sztukę).
  2. spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej z oferentem;
  4. są skalkulowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania;
  5. zostaną zapłacone w terminie realizacji zadania;
  6. są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz poparte oryginalnymi dowodami księgowymi;
  7. są zgodne z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań określonymi w pkt IX ogłoszenia.

 4. Koszty niekwalifikowane.

  Wszystkie pozostałe koszty.


 5. Termin i warunki składania ofert.

  1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie ofert rejestruje się na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i tworzy Konto Administratora OP.
  2. Konto służy do sporządzenia i złożenia oferty za pośrednictwem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  3. Oferty do konkursu ofert składane są łącznie:
   • w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków,
   • w postaci papierowej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2015 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji działań są zgodne z określonymi w pkt. I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych zadań.
  5. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009 (parter).
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie we wszystkich punktach formularza;
   3. złożenie formularza bez wymaganych załączników;
   4. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursowym;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez organizację pozarządową, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. brak jednoznacznie zdefiniowanego w ofercie zakresu zadania;
   9. złożenie oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta;
   10. złożenie oferty niepodpisanej, albo podpisanej przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta lub w sposób inny niż określa to wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź w innym właściwym rejestrze;
   11. niezłożenie łącznie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków oraz w postaci papierowej;
   12. niezłożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   13. złożenie oferty w postaci papierowej, niebędącej wydrukiem oferty złożonej w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków;
   14. z innych przyczyn określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

 6. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia. Niniejsze zarządzenie do wglądu znajduje się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 (parter), pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – skala ocen od 0 do 4 pkt;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen od 0 do 8 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – skala ocen od 0 do 16 pkt;
   4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen od 0 do 5 pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – skala ocen od 0 do 5 pkt;
   6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen od -2 do 2 pkt.
  3. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  5. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany elektronicznie z wykorzystaniem Elektronicznego Generatora Wniosków.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty,
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 7. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  2. Jeden oferent może złożyć łącznie najwyżej dwie oferty, z których każda dotyczy innego zadania konkursowego. Kolejne oferty tego samego oferenta nie będą rozpatrywane.
  3. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące, co najmniej 1 rok, udokumentowaną działalność związaną z zakresem przedmiotowym zadania (szczegółowe informacje o dotychczasowej działalności organizacji należy wpisać w pkt 3 sekcji V wzoru oferty – tj. w: „dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju – ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną”).
  4. Udział osób z orzeczoną niepełnosprawnością winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników (dotyczy zadania b).
  5. Do oferty (wydrukowanej z Elektronicznego Generatora Wniosków) należy dołączyć komplet załączników wymienionych m.in. w druku oferty na dane zadanie oraz dodatkowo wypełniony druk oświadczenia OS-01.
  6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  7. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  8. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  9. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi w pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu internetowym Łódź Aktywnych Obywateli (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-45-43.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował(a): Robert Prencel (2015-03-02)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-03-03)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-04-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2069
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO