Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu<<

2015-07-24
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-08

Wykaz pracowni twórczych przeznaczonych do wynajmu

 1. Przydział pracowni twórczej następuje na podstawie Uchwały Nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity – Uchwała Nr XXVII/679/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016r.).
 2. Wnioski o wynajem pracowni, rozpatrywane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi na mocy Zarządzenia Nr 404/VII/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. Pracowni Twórczych i ustalenia Regulaminu określającego tryb jej pracy oraz kryteria oceny wniosków o wynajem pracowni (z późniejszymi zmianami).
 3. Wnioski o wynajem pracowni twórczych należy składać w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 102.
  Wniosek o przydział pracowni twórczej powinien zawierać:
  • dane osobowe wnioskodawcy;
  • życiorys artystyczny z udokumentowanymi dokonaniami twórcy w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z posiadanymi referencjami i rekomendacjami;
  • opis prowadzonej działalności twórczej;
  • oświadczenie o warunkach mieszkaniowych z podaniem tytułu prawnego do zajmowanego lokalu;
  • oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  • oświadczenie o nie posiadaniu pracowni twórczej na terenie Polski;
  • wskazanie lokalu;
  • oświadczenie o wyborze Łodzi, jako miejsca życia i twórczości;
  • kopia dyplomu ukończenia uczelni artystycznej lub dokument przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych lub kopia uprawnień do wykonywania zawodu, wydanych przez właściwy organ;
  • w przypadku twórców nieprofesjonalnych, rekomendacja środowiska twórczego oraz oświadczenie, że wykonywana działalność stanowi podstawowe źródło utrzymania.
 4. Zakres remontu lokalu podany jest w jego charakterystyce. Kosztorys, opracowuje Wydział Technicznej Obsługi Nieruchomości Zarządu Lokali Miejskich w oparciu o zasady kalkulacji stosowane przy zlecaniu robót. Nakłady konieczne obciążające wynajmującego, poniesione przez najemcę w czasie trwania najmu, podlegają rozliczeniu na warunkach ustalonych przez strony w odrębnej umowie o wykonanie robót. Wszelkie prace adaptacyjne, najemca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, bez prawa regresu wobec wynajmującego. Znajdujące się w lokalu ruchomości bądź ulepszenia, jeżeli są pozostawione przez poprzedniego najemcę, mogą zostać objęte wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy nowym, a dotychczasowym najemcą. Wartość ruchomości i ulepszeń nie będzie analizowana i podawana w charakterystyce lokalu.
 5. Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych, adaptacyjnych i innych) w przyznanym lokalu, wiąże się z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji zakresu prac przez wynajmującego, a następnie zgody Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Dla lokali położonych w budynkach zabytkowych należy dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi – tel. (42) 638-43-56, (42) 638-53-64, (42) 638-43-73.

Uwaga: Lokale i budynki ujęte w wykazie nie posiadają Certyfikatów Energetycznych.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Wydział Kultury
Informację opracował(a): Agata Magin (2015-07-24)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-07-24)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-08-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5104
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO