Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016<<

2016-02-15
Ostatnia aktualizacja: 2016-04-04

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2860/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 11 lutego 2016 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Trener osiedlowy - realizacja w terminie kwiecień–październik 2016 r.


  2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych łodzian - realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.


  3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - realizacja w terminie kwiecień–grudzień 2016 r.


  4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej – realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.


  5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów – realizacja w terminie marzec–grudzień 2016 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 – do 300.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 – do 450.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3 – do 234.530 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 4 – do 66.000 zł
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 5 – do 450.000 zł


  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2015 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1 wyniosła 665.660 zł, na realizację zadania Nr 2 wyniosła 450.000 zł, na realizację zadania Nr 3 wyniosła 234.530 zł, na realizację zadania Nr 4 wyniosła 66.000 zł a na realizację zadania Nr 5 wyniosła 450.000 zł


  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 roku zadania Nr 1-5 nie były realizowane.

 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy - wymienione w wymaganiach szczegółowych realizacji poszczególnych zadań oraz w druku oferty.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
   Wyjątek od powyższej zasady został określony dla wymagań szczegółowych realizacji zadania Nr 1 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener osiedlowy” - w tym zadaniu wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

 3. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 7 marca 2016 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia terminami realizacji poszczególnych działań.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dot. realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Trener osiedlowy, realizacja w terminie kwiecień–październik 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 300.000 zł

  Dopuszcza się złożenie oferty na realizację całości zadania – dla wszystkich 5 rejonów Łodzi.


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  4. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  5. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  6. Oferent zobowiązany jest zorganizować bezpłatne, ogólnodostępne zajęcia sportowo–rekreacyjne w terminie od 15 kwietnia do 15 października 2016 r.
  7. Zajęcia sportowe muszą być powiązane z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  8. Oferent zobowiązany jest zorganizować zajęcia, po uprzednim uzyskaniu praw do korzystania z obiektów, na co najmniej 3 obiektach w każdym rejonie (poza boiskami typu „Orlik”), przy czym w pierwszej kolejności należy uwzględnić boiska na których realizowany był program w latach ubiegłych.
  9. Oferentowi przysługuje możliwość, zmiany liczby obiektów w danym rejonie przy zachowaniu wymaganej łącznej liczby obiektów oraz minimum 2 obiektów w danym rejonie. Zmiana ta wymaga uzyskania pisemnej zgody Wydziału Sportu.
  10. Należy zapewnić możliwość wymiennego prowadzenia zajęć na boisku lub sali, w zależności od warunków atmosferycznych.
  11. Zajęcia muszą być prowadzone w sposób ciągły, od poniedziałku do piątku. Przy czym w miesiącach wakacyjnych należy założyć dostępność obiektu co najmniej przez 6 godz. dziennie, w kwietniu, maju, czerwcu, wrześniu, październiku co najmniej 3 godz. dziennie. Godziny zajęć należy dostosować do możliwości i zainteresowań uczestników.
  12. Poza codziennymi zajęciami na boiskach oferent zobowiązany jest do organizowania wyjść dzieci np. na pływalnię, do kina, muzeum, zoo, ogrodu botanicznego. W miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień oferent zobowiązany jest do zorganizowania wyjścia co najmniej raz w tygodniu, w każdej placówce.
  13. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321).
  14. Nie dopuszcza się zmiany w danym miesiącu osoby prowadzącej zajęcia w konkretnym obiekcie, poza wypadkami losowymi.
  15. Oferent, przy współudziale Miasta zobowiązany jest do rozpropagowania zajęć i zapewnienia jak największej liczby uczestników.
  16. Przy rekrutacji uczestników zajęć nie wolno stosować selekcji psychofizycznej, bądź innych metod selekcyjnych.
  17. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  18. W zajęciach nie mogą uczestniczyć grupy szkoleniowe z klubów sportowych, szkół bądź klas sportowych.
  19. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności:
   • tzw. koszty pośrednie tzn. wynagrodzenie koordynatora zajęć, prowadzenie dokumentacji organizacyjno–finansowej, zakup niezbędnych materiałów biurowych – łącznie do 5% kwoty dotacji,
   • płace osób prowadzących zajęcia sportowo–rekreacyjne - przeciętna stawka nie może przekroczyć 1800 zł brutto miesięcznie na jeden obiekt i uzależniona jest od przepracowanej przez trenera liczby godzin w miesiącu. W kosztorysie oferty nie dopuszcza się przeliczania płac na stawki godzinowe lub tygodniowe,
   • koszty ubezpieczenia NW i OC, uczestników zajęć i osób prowadzących zajęcia,
   • koszty obsługi obiektów i utrzymania czystości, przy czym średni koszt na jeden obiekt nie może przekroczyć 1.000 zł w okresie realizacji zadania,
   • napoje, ewentualnie koszty dożywiania uczestników zajęć,
   • drobne upominki dla uczestników, w kwocie jednostkowej nie wyższej niż 20 zł,
   • zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przy czym średni koszt zakupu sprzętu na jeden obiekt nie może przekroczyć 1.000 zł. w okresie realizacji zadania Miasto zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji co do dalszego przeznaczenia zakupionego w ramach programu sprzętu sportowego po zakończeniu realizacji zadania.
  20. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  21. W ofercie należy przedstawić wzór ankiety ewaluacyjnej, która będzie częścią sprawozdania z wykonania zadania.
  22. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  25. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania- do 450.000 zł;


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  3. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  4. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji będą miały ogólnodostępne projekty obejmujące jak największą liczbę dzieci i młodzieży z udziałem wybitnych sportowców, którzy prowadzą działania promujące zdrowy, sportowy tryb życia.
  5. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  6. Zajęcia i imprezy sportowe powinny odbywać się na terenie miasta Łodzi.
  7. Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania.
  8. Zajęcia sportowe – w ramach przedkładanego w ofercie projektu, muszą odbywać się co najmniej 2 razy w tygodniu a grupa uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 15 osób.
  9. Projekty muszą być powiązane z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  10. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności koszty:
   • wynajmu obiektów,
   • zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy,
   • dożywiania (w kwocie nie wyższej niż 3 zł dziennie na osobę) – w rozliczeniach dotacji uwzględniane będą wyłącznie koszty dożywiania realizowanego w sposób systematyczny przez cały okres realizacji zadania, zgodny z zawartą umową,
   • koszty energii elektrycznej w obiektach własnych,
   • płace osób prowadzących zajęcia sportowe (wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa oferent przy czym łączny udział środków przeznaczonych na płace osób prowadzących zajęcia sportowe nie może przekraczać 30% środków finansowych pozyskanych z dotacji,
   • koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach i ewentualnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania, zgodnego z zawartą umową,
   • koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 30 zł.
  11. W ofertach mogą być finansowane koszty zajęć pozasportowych: kino, teatr, wycieczki na terenie Łodzi, w kwocie nie przekraczającej 10% wnioskowanej dotacji.
  12. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia będą miały dzieci i młodzież kierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego.
  15. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach).
  16. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  17. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  18. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu.
  19. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która w szczególności winna zawierać: imiona i nazwiska uczestników zajęć wraz z datami urodzenia, adresami zamieszkania i nazwą placówki oświatowej do której dany uczestnik zajęć uczęszcza, listy obecności, tematy zajęć.
  20. Do sprawozdania należy dołączyć listę osób uczestniczących w zajęciach.
  21. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  22. Do oferty należy dołączyć grafik zajęć wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego).
  23. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz komplet załączników wymienionych w druku oferty.
  24. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  25. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  26. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  27. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.
  28. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie kwiecień-grudzień 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 234.530 zł


  1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
  2. Jednemu oferentowi przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
  3. Do oferty należy załączyć wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  4. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
  5. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
  6. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
  7. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie kwiecień-grudzień 2016 r.
  8. Dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej.
  9. Preferencje mają otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne, skierowane do wszystkich łodzian, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na funkcjonowanie w środowisku z problemem alkoholowym.
  10. Impreza musi być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest, aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  11. Liczba uczestników danej imprezy nie może być mniejsza niż 50 osób.
  12. Organizator nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. W kosztorysach nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
  15. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy.
  16. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  17. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).
  18. Baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
  19. W przypadku, gdy organizator imprezy przewiduje uhonorowanie zwycięzców pucharami, ma on obowiązek zapewnienia ich w ramach otrzymanej dotacji.
  20. Oferent, który otrzymał dofinansowanie, nie może ubiegać się dodatkowo o puchary i gadżety z Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  21. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.
  22. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  23. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  24. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie kwiecień–listopad 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania – do 66.000 zł


  Celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.

  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:
   • organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak największej liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (wymagany jest udział w zawodach co najmniej 40 łódzkich szkół),
   • organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych
   • organizacja zawodów w sposób ciągły od 1 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego (nie można planować i rozliczać kosztów merytorycznych oraz kosztów dotyczących obsługi zadania w miesiącach lipiec-sierpień),
   • organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepisów polskich związków sportowych (np. Kids Athletic),
   • organizacja zawodów musi być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne),
   • uczestnik zawodów nie może być czynnym zawodnikiem klubu sportowego,
   • oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach.
  2. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który zorganizuje cały blok zawodów promujących kulturę fizyczną na wszystkich poziomach nauczania, spełniając warunki wymienione w pkt 1.
  3. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania.
  4. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.
  5. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  8. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  9. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  10. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.

  Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec–grudzień 2016 r.

  Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł


  Celem zadania jest stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promowanie aktywności fizycznej poprzez systematyczne treningi i udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów.

  Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

  Do złożenia oferty uprawniona jest organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.

  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  1. Do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie organizacje sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe dla młodzików i juniorów na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi), biorące udział we współzawodnictwie organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2015 roku.
  2. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe, które na prowadzone w 2016 r. szkolenie sportowe (niezależnie od poziomu/kategorii wiekowej) nie otrzymały wsparcia z żadnego innego zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Łodzi.
  3. Zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od marca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania), w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
  4. Oferent w ramach realizacji zadania może zorganizować jedną imprezę sportowo–rekreacyjną, która będzie promowała zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną w danej dyscyplinie sportu (oferent nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrzklubowych imprez sportowych).
  5. Zajęcia treningowe muszą być powiązana z elementami oddziaływań profilaktycznych, zgodnie z założeniami profilaktyki uniwersalnej (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne).
  6. Uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub.
  7. W szkoleniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy miasta Łodzi, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
  8. Oferent nie może pobierać opłat za udział w zajęciach treningowych od adresatów zadania.
  9. Oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
  14. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane: koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć treningowych (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci), koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, dofinansowanie płac szkoleniowców oraz ewentualne koszty niezbędne do organizacji imprezy sportowo–rekreacyjnej.
  15. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
  16. Zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
  17. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł.
  18. Szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego.
  19. Jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec.
  20. Poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty.
  21. Zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
  22. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych wobec Miasta Łodzi (należy wykorzystać druk oświadczenia załączony do ogłoszenia konkursowego).
  23. Do oferty należy załączyć imienny wykaz kadry szkoleniowej realizującej zadanie wraz z grafikiem zajęć (należy wykorzystać formularz załączony do ogłoszenia konkursowego).
  24. Do oferty należy dołączyć komplet załączników wymienionych w druku oferty oraz wstępne sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  25. W przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu
Informację opracował(a): Bartłomiej Mielczarek (2016-02-11)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2016-02-15)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2016-04-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2788
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO