Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Dialog techniczny mający na celu zapoznanie się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w zakresie telekomunikacji<<

2017-05-16

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Wydział Informatyki
  w Departamencie Obsługi i Administracji
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO
  Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z najlepszymi, najkorzystniejszymi, a także najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi przez profesjonalne podmioty świadczące usługi w zakresie telekomunikacji (w szczególności: telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, Internet) oraz pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. ZASADY DOTYCZĄCE PROWADZONEGO DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej: PZP) (dalej: Dialog)
  2. Niniejsze ogłoszenie o Dialogu Technicznym (dalej: Ogłoszenie) stanowi jednocześnie zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym.
  3. Wszczęcie procedury Dialogu Technicznego następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  4. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym.
  5. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu w formie bezpośrednich spotkań. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnik). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu Technicznym podmioty, które złożą Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami („Wniosek”),
  7. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu to 5 dni kalendarzowych, liczone od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o jego rozpoczęciu.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  10. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  11. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  12. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu Technicznym nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
  13. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2015, poz. 696, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920).
  14. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać z dopiskiem „Dialog Techniczny w zakresie telekomunikacji”:
   pisemnie na adres:
   Wydział Informatyki
   w Departamencie Obsługi i Administracji
   Urzędu Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104,
   90-926 Łódź
   lub faksem na numer +48 42 638 44 18
   lub w postaci elektronicznej na adres wi@uml.lodz.pl
   Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

  1. Uruchomienie procedury Dialogu następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Miasto Łódź poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  3. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  4. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do udokumentowania wykonania lub wykonywania co najmniej trzech usług z zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie przedmiotu Dialogu Technicznego o wartości co najmniej 100 000,- zł brutto każda w postaci wykazu wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  5. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu Technicznego jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu Technicznego należy kierować na adres e-mail: wi@uml.lodz.pl.
  8. Pracownikami Wydziału Informatyki upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym są:
   • w sprawach związanych z przedmiotem dialogu - Wojciech Ciesielski, tel. (48) 42 638-41-62, e-mail: Wojtek@uml.lodz.pl;
   • w sprawach organizacyjnych – Juliusz Pruszyński, tel. (48) 42 638-44-09, e-mail: j.pruszynski@uml.lodz.pl
  9. Z przebiegu Dialogu z każdym uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół.
  10. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

Pliki do pobrania


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Informatyki
Informację opracował(a): Juliusz Pruszyński (2017-05-12)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 196
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO