Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego<<

2016-11-03
Ostatnia aktualizacja: 2017-01-05

Miasto Łódź
ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Miasto Łódź poszukuje partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu wpisującego się w Poddziałanie VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach planowanego konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i partnerem/ami.
  Miasto Łódź będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli Lidera.
  Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.
 2. Cel projektu
  Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi po 29 roku życia, pozostających bez pracy i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dla osiągnięcia celu przewiduje się realizację wspólnych działań przygotowujących do podjęcia i prowadzenia samozatrudnienia tj. m. in.: wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu przedsiębiorczości, ocenę biznesplanów, przyznanie środków finansowych na otworzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
  Lider oczekuje współpracy z potencjalnymi partnerami w następujących obszarach:
  • proces rekrutacji, w tym: działania informacyjno-promocyjne, ocena formularzy rekrutacyjnych.
  • szkolenie i doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,z możliwością wykorzystania instrumentu preinkubacji.
  • ocena biznesplanów.
  Lider, w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu w II/III kwartale 2017r. Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.
 3. Wymagania wobec potencjalnego/ych partnera/ów:
  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie lub umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 4. Kryteria wyboru (max 85 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnera/ów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanego harmonogramu działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Zasady zgłaszania ofert
  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera/ów.
  2. Termin składania ofert trwa do dnia 24.11.2016 r. do godz. 16.00.
  3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera/-ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
  4. Oferty można składać:
   • osobiście w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
   • lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do ww. Biura.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu.
 6. Procedura wyboru partnera/ów
  1. Procedurę wyboru partnera/ów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera/ów, składająca się z pracowników Urzędu Miasta Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnera/ów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera/ów.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera/ów, którego/ych oferta otrzymała największą liczbę punktów. W przypadku ogłoszenia konkursu, Miasto Łódź będzie brało pod uwagę spełnienie kryteriów wskazanych w dokumentacji konkursowej.
  6. Informacja o wyborze partnera/ów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego/ych partnera/ów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera/ów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, na adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania VIII.3.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera/ów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego/ych partnera/ów.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.
 7. Postanowienia końcowe.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Ogłaszający zastrzega sobie:

  1. Prawo wyboru jednego lub więcej partnera/ów do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem/ami.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera/ów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>

Ostateczne wyniki naboru (2017-01-05) >>>


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację opracował(a): Małgorzata Mastalerz (2016-11-03)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-11-03)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2017-01-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 943
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO