Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego w ramach projektu "Łodzianie na start"<<

2016-12-06
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający

  Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, NIP 725-002-89-02, REGON 472057632, reprezentowany przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa, Pani Beata Strzelecka - Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu: „ŁODZIANIE NA START” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest usługa polegająca na:

  1. Zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Zorganizowaniu i udzieleniu indywidualnego doradztwa biznesowego.

 3. Zadania w ramach przedmiotu zamówienia

  1. Zadania w ramach usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:
   1. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 35 uczestników/czek Projektu w 2 grupach szkoleniowych. Szkolenie będzie posiadać formę teoretyczną oraz praktyczną, z naciskiem na elementy praktyczne, z zakresu takich zagadnień jak m.in.:
    • zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
    • tworzenie biznesplanu,
    • formy opodatkowania,
    • podstawy księgowości i zatrudniania pracowników (Kodeks Pracy),
    • techniki sprzedaży, zarządzania czasem i zasobami ludzkimi.
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej,
   3. zdefiniowanie standardów wymagań wobec uczestników szkolenia, tj. zakładanych do osiągnięcia w wyniku przeprowadzonego szkolenia efektów nauki (np. zdobycie umiejętności tworzenia biznesplanu) i przekazania do akceptacji Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,
   4. opracowanie i przeprowadzenie po zakończeniu szkolenia testu sprawdzającego nabycie wiedzy z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami wymagań,
   5. wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uczestnikowi/czce, który/a uzyskał/ła wynik testu na poziomie min. 70 % maksymalnej liczby punktów,
   6. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na początku i na końcu szkolenia wraz z opracowaniem raportu na zakończenie szkolenia i przekazania raportu wraz z oryginałami wypełnionych ankiet Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od dnia zakończenia szkolenia (wzór ankiety zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   7. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów szkoleniowych,
   8. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. a),
   9. zapewnienie sali szkoleniowej w Łodzi, sprzętu dla trenerów (laptopy, ekrany, rzutniki) oraz zaplecza socjalnego z węzłem sanitarnym.
   Szkolenie obejmie 50 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna, tj. 45 min. zegarowych ) w ciągu maks. 7 dni szkoleniowych na 1 grupę. Zakłada się 50 godz. dydaktycznych efektywnego szkolenia.
   Usługa świadczona będzie codziennie w dni robocze, w godzinach – 8.00 – 17.00.
  2. Zadania w ramach zorganizowania i udzielenia indywidualnego doradztwa biznesowego:
   1. zorganizowanie i udzielenie doradztwa indywidualnego z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek Projektu, które będzie obejmować następujące zagadnienia:
    • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej,
    • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
   2. zapewnienie wykwalifikowanej kadry (minimum 3 doradców),
   3. umawianie uczestników indywidualnie na spotkania z doradcami i prowadzenie harmonogramów doradztwa, które będą przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego,
   4. wydanie zaświadczenia o ukończeniu udziału w indywidualnym doradztwie,
   5. prowadzenie kart usług z doradztwa (wzór zostanie przekazany Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w dniu podpisania Umowy),
   6. zapewnienie dla wszystkich uczestników/czek Projektu materiałów pomocniczych z zakresu prowadzonego doradztwa,
   7. zapewnienie cateringu w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lit. b),
   8. zapewnienie sali do udzielania doradztwa wraz z zapleczem socjalnym z węzłem sanitarnym.
   Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa.
  3. Wykonawca zapewni uczestnikom catering:
   1. w trakcie szkolenia – dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę/dzień, jeden ciepły posiłek dziennie dla każdego z uczestników projektu: zupa 250 ml na osobę, mięso/ryba 200 g, surówki 140 g, dodatki skrobiowe 200 g (menu do akceptacji Zleceniodawcy na etapie podpisywania Umowy). Wyżywienie powinno spełniać normy HACCP i być świeże. Stoły z cateringiem powinny znajdować się w bliskiej odległości od sal szkoleniowych. Zleceniobiorca zapewni serwetki i naczynia jednorazowe w ilościach umożliwiających uczestnikom szkolenia swobodną konsumpcję oraz zadba o porządek w pomieszczeniach;
   2. w trakcie indywidualnego doradztwa biznesowego - dla wszystkich uczestników szkolenia: kawa (rozpuszczalna i mielona), herbata (różne rodzaje), mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, podawana w sposób dowolny, zimne napoje (sok, woda mineralna gazowana i niegazowana) – po 1/2 l na osobę/dzień, ciastka różne rodzaje po 150 g na osobę.

 4. Warunki udziału w postępowaniu

  Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
  2. posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej (przeprowadzenie min. 5 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat),
  3. nie są jednocześnie zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście),
  4. łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, do poświadczenia czego zobowiązuje się Wykonawca, w przypadku realizacji zleconych usług (dotyczy Wykonawcy, który realizuje zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście).
  Nie dopuszcza się możliwości powierzenia zamówienia podwykonawcom.

 5. Wymagane kwalifikacje i doświadczenie trenerów/doradców

  W przypadku szkoleń trener musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe zgodne z tematem szkolenia ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe zgodne z tematem szkolenia - minimum 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/modułów szkoleń o podobnej tematyce – min. 5 przeprowadzonych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat.

  W przypadku indywidualnego doradztwa biznesowego doradca musi posiadać:

  1. wykształcenie wyższe ukierunkowane na zakres przedmiotu zamówienia,
  2. doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia biznesplanów i doradztwa gospodarczego – min. 2 lata w okresie ostatnich 3 lat,
  3. znajomość dokumentów: Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regulaminu udziału w projekcie,
  4. dyspozycyjność w okresie trwania doradztwa.

 6. Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie trenerów/doradców.
  2. Na potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego/wykształcenia Curriculum Vitae trenerów/doradców, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z procesem wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3. Wykaz przeprowadzonych szkoleń wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
  4. Proponowany program szkolenia z podziałem na moduły i przyporządkowaniem do nich trenerów.
  W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą nieczytelne Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze. Niezłożenie przez Wykonawcę w wymaganym terminie w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 7. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  Miejsce przeprowadzenia szkolenia i udzielania doradztwa: Łódź, siedziba Wykonawcy.

  Termin szkolenia z zakresu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej: 03-12.01.2017 r. (termin dla jednej z grup może ulec wydłużeniu z przypadku przedłużenia/ogłoszenia dodatkowej rekrutacji). Zajęcia dla różnych grup będą odbywać się równolegle w 2 grupach szkoleniowych. Zajęcia odbywać się będą codziennie w dni robocze, w godzinach pomiędzy 8.00 – 17.00.

  Indywidualne doradztwo biznesowe przewidziane jest w terminie 13.01-25.01.2017 r.
  Usługa świadczona będzie codziennie od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt.. Na każdego uczestnika/czkę Projektu przewidziane jest 5 godzin zegarowych doradztwa. Terminy będą uzgadnianie indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i uczestnikami projektu, a harmonogramy doradztwa przedstawiane Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego.

  Blok szkoleniowo-doradczy powinien zakończyć się do 25.01.2017 r.

 8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

  Cena 100% - obliczona według wzoru:

  Cena = (35 uczestników x cena brutto usługi szkolenia na 1 uczestnika) + (175 h x cena brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa)

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

 9. Istotne warunki umowy

  1. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających ze współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. umieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską m.in. na materiałach szkoleniowych, prezentacjach, zaświadczeniach, listach obecności itp.
  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
   • za zrealizowanie szkolenia: wynagrodzenie będące iloczynem liczby osób, które ukończyły szkolenie i ceny brutto za usługę szkolenia przypadającą na 1 uczestnika/czkę.
   • za zrealizowanie usługi indywidualnego doradztwa biznesowego: wynagrodzenie będące iloczynem liczby świadczonych usług i ceny brutto za 1 godzinę zegarową usługi doradztwa.
  3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru wystawi fakturę/rachunek obejmującą/y należne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
  4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie Protokół odbioru, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, będący potwierdzeniem, że Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową.

 10. Termin i sposób składania ofert

  1. Jeden Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim według załączonego wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1.
  4. Oferta musi zostać opatrzona podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
  5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie VI zapytania ofertowego.
  6. Wszystkie kserokopie dokumentów złożonych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które powinno być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę).
  7. Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2016 r.
  8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia i doradztwa biznesowego w ramach projektu ŁODZIANIE NA START”.
  9. Ofertę (podpisaną własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej) można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu (w Kancelarii) lub pocztą na adres: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, 93-590 Łódź. W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną/ kurierem za datę wiążącą uważa się datę wpływu do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mocan, tel. 42 638 46 53, e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:

 • Formularz oferty wraz z wykazem szkoleń zrealizowanych przez wykonawcę i trenerów/doradców wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wzór umowy >>>

Wyniki postępowania ofertowego:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację opracował(a): Małgorzata Mocan (2016-12-06)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-12-06)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-12-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 532
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO