Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Pomorskiej 298, Marii Konopnickiej 17, Przygranicznej 3, Oskara Flatta 5, Ujazd 4, Antoniego Książka 42, Rokicińskiej 84b<<

2016-12-09
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29

Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 84b (2016-12-29) >>>

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Pomorskiej 298, obr. W – 12, dz. nr 389/3 i 389/4, pow. 1392 m2, KW LD1M/00114970/6.
  Na nieruchomości podlegającej sprzedaży znajdują się:
  1. budynek użytkowy z przybudówką (garażem), wybudowany w 1934 r., będący w niedostatecznym stanie technicznym, posiadający następujące cechy:
   1. 86 m2 powierzchni zabudowy,
   2. 90 m2 powierzchni użytkowej,
   3. konstrukcja murowana - fundamenty i ściany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
   4. konstrukcja dachu drewniana - dach bez ocieplenia, kryty papą i fragmentami - płytami azbestowymi, ze znacznymi ubytkami po pożarze,
   5. z zewnątrz tynki cementowo-wapienne,
   6. okna drewniane,
   7. drzwi drewniane, wrota garażowe stalowe rozwieralne;
  2. drewniany budynek gospodarczy, będący w złym stanie technicznym;
  3. szalet suchy;
  4. pozostałość wiaty;
  5. pozostałość betonowego szamba;
  6. drzewa i krzewy;
  Budynki znajdujące się na nieruchomości, opisane powyżej nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż samego gruntu.
  Zarówno zachodnia, jak i wschodnia granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działek - odpowiednio - nr 389/2 i 390/5.
  Ponadto, na nieruchomości znajdują się:
  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto;
  2. przyłącze gazu DN 50 stal, wybudowane w latach 90-tych oraz nieczynny gazociąg DN 200 stal; Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. wyraziła zainteresowanie ustanowieniem dla tych urządzeń gazowych służebności przesyłu o treści gwarantującej jej służbom eksploatacyjnym dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
  3. telekomunikacyjna infrastruktura napowietrzna;
  4. sieć wodociągowa;
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Pomorskiej na zasadzie zjazdu indywidualnego, którego projekt powinien być uzgodniony z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw energetycznych.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581), nieruchomość oznaczona jest symbolem 47.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

 • Marii Konopnickiej 17, obr. G - 30, dz. nr 50, pow. 564 m2, KW LD1M/00079130/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana. W północnej i południowej granicy działki posadowione są ogrodzenia działek sąsiednich.
  Na terenie działki zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,15 m (L=4,49 m). Przyłącze to obsługuje posesję przy ulicy Marii Konopnickiej 19 i jest własnością odbiorcy usług. Dla ww. przyłącza należy zachować pas ochronny o łącznej szerokości 5 m. We wskazanym pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy i stałych naniesień.
  Zgodnie z opinią Orange Polska S.A. na terenie działki może znajdować się nieczynny odcinek podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
  W pobliżu przedmiotowej nieruchomości przebiega siec ciepłownicza 2xDn32mm, a jej strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rury preizolowanej.
  Ponadto w ulicy Marii Konopnickiej znajdują się sieci: wodociągowa, sanitarna, deszczowa oraz gazociąg średniego ciśnienia.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Marii Konopnickiej (działki nr 642/34 i 642/3) zlokalizowany w rejonie północnej granicy przedmiotowego terenu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m (L=4,49 m), odcinka podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci ciepłowniczej 2xDn32mm, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przygranicznej 3, obr. P – 14, dz. nr 19/1, pow. 1246 m2, KW LD1M/00147149/2.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana. Znajdują się na niej drzewa i krzewy a także studnia. Wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega rów. Jej południowo-wschodnia granica przylega do pasa drogowego ul. Konstantynowskiej i jest ogrodzona. Zachodnia granica nieruchomości nie jest ogrodzona i przylega do pasa drogowego ul. Przygranicznej, która leży w granicach gminy Konstantynów Łódzki, przy czym droga ta wchodzi w granicę terenu podlegającego sprzedaży. Północna granica nieruchomości jest naruszona przez ogrodzenie działki sąsiadującej o nr 18/1, a w południowej granicy biegnie ogrodzenie działki nr 20/1.
  Na nieruchomości znajduje się czynna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia będąca własnością PGE Dystrybucja S.A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się od strony ul. Przygranicznej. Zarządcą tej drogi jest właściwy organ gminy Konstantynów Łódzki. Zgodnie z opinią uzyskaną z gminy Konstantynów Łódzki, ulica Przygraniczna posiada status drogi miejskiej i możliwe jest zlokalizowanie z niej zjazdu na nieruchomość podlegającą sprzedaży. Powyższe opinie nie stanowią zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Oskara Flatta 5, obr. G-10, dz. nr 86/6, pow. 727 m2, KW LD1M/00035884/8.
  Nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką metalową rozpiętą na słupkach stalowych oraz bramą i furtką metalową, z urządzonym od ul. Flatta wjazdem. Ogrodzenie częściowo narusza granicę sąsiednich działek nr 87 (szerokość naruszenia dochodzi do ok. 17 cm) i nr 86/5 (szerokość naruszenia od ok. 20 cm do ok. 45 cm). Na nieruchomości znajduje się dawna stróżówka, nie związana trwale z gruntem.
  Zgodnie z opiniami gestorów sieci przez nieruchomość przebiegają elektroenergetyczne urządzenia przesyłowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień, w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się od strony ul. Flatta (przez działkę nr 76/8 o użytku „dr”, stanowiącą własność Miasta Łodzi oraz działkę nr 76/22 o użytku „dr”, nie stanowiącą własności Miasta Łodzi, będącą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. W dniu 18 listopada 2009 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXVIII/1324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 4.03.2016 r., 3.06.2016 r., 5.08.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106 000 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 21 200 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 060 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Ujazd 4, obr. G-27, dz. nr 16/1, pow. 898 m2, KW LD1M/00033312/4.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Wschodnia oraz zachodnia granica nieruchomości naruszone są częściowo przez obiekty gospodarcze znajdujące się na działkach sąsiednich. Granica zachodnia naruszona jest również przez ogrodzenie działki przyległej.
  Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu dla znajdujących się na działce nr 13/1:
  1. sieci wodociągowej Ø 160 mm PCV,
  2. sięgacza do kanału sanitarnego d=0,16 m
  w części dotyczącej strefy ochronnej znajdującej się na działce nr 16/1.
  Powierzchnia nieruchomości objęta wnioskowaną służebnością przesyłu wynosi ok. 32 m2.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydawanego przez Prezydenta Miasta Łodzi, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016r. poz. 422).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna odbywać się od ulicy Ujazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia: sieci wodociągowej Ø 160 mm oraz sięgacza do kanału sanitarnego d=0,16 m, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Antoniego Książka 42, obr. B-20, dz. nr 307/1, pow. 1396 m2, KW LD1M/00196684/2.
  Działka jest niezabudowana, ogrodzona siatką stalową. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów, budynków i lokali nieruchomość stanowi użytek LsVI. Teren nieruchomości pokryty jest zbiorowiskiem leśnym rozwijającym się na siedlisku boru mieszanego z drzewostanem w różnym wieku (20-40 lat). Las rosnący na nieruchomości objęty jest dokumentacją urządzenia lasu w formie inwentaryzacji lasu opracowanej wg stanu na 1 stycznia 2004 r. Usunięcie drzew z ww. nieruchomości będzie wymagało wyłączenia lasu z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, w drodze decyzji zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695 oraz z 2016 r. poz. 904) oraz może być związane z uiszczeniem należności, opłat i odszkodowań.
  Ogrodzenie nieruchomości stanowi własność byłego dzierżawcy i zostanie przez niego usunięte, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca, w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia ogrodzenia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a byłemu dzierżawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  W pasie drogowym na wysokości nieruchomości w odległości ok. 1 m od granicy działki zlokalizowany jest wodociąg miejski o średnicy ø 160 mm. Pas ochronny wodociągu wynosi po 3 m od jego skrajnych krawędzi i obejmuje częściowo teren działki 301/1. W pasie tym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Antoniego Książka. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z tej drogi poprzez projektowany zjazd. Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Wschodnia część działki może zostać objęta inwestycją drogową polegającą na rozbudowie pasa drogowego ulicy Antoniego Książka. W wydanej opinii Zarząd Dróg i Transportu wskazał, iż w najbliższym czasie nie przewiduje się prowadzenia prac inwestycyjnych na ww. ulicy. Ulica ta jest ulicą lokalną obecnie o szerokości 8,7-9 m. Prawidłowo powinna posiadać szerokość 12 m. W przyszłości ulica wymagała będzie poszerzenia do prawidłowych parametrów. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu nie posiada dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Antoniego Książka, ponadto plany finansowe do 2017 r. nie uwzględniają rezerwy środków na opracowanie dokumentacji i realizację rozbudowy ulicy Antoniego Książka.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowa, energetyczna, gazowa.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej rezydencjonalnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się w pobliżu nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora sieci, z zachowaniem stref ochronnych;
  2. nieodpłatnego udostępniania terenu gestorom sieci znajdującej się w pobliżu nieruchomości w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontu, przebudowy, modernizacji, usunięcia awarii lub ich likwidacji;
  3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.04.2016 r., 15.07.2016 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 258 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 51 600 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 580 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Rokicińskiej 84b, obr. W-19, dz. nr 80/7, pow. 151 m2, KW LD1M/00091174/8.

  Uwaga: Informacja o odwołaniu przetargu (2016-12-29) >>>

  Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, w części utwardzona jest płytami chodnikowymi. Działka ogrodzona jest ogrodzeniem z płyt betonowych. Na terenie działki znajdują się dwa obiekty o funkcji usługowej, nietrwale związane z gruntem wzniesione przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do usunięcia naniesień oraz ogrodzenia w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ich nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawienie naniesień w stosunku do Miasta Łodzii nabywcy nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez projektowany dojazd „z drogi dojazdowej” zlokalizowanej na działce nr 80/8. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 9 400 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 470 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).
  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz Warunkami kolejnego przetargu i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Oskara Flatta 5 i Antoniego Książka 42.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 9 stycznia 2017 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości , na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna nr konta: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2016-12-08)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-12-09)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-12-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1571
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO