Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicach: ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, Wólczańskiej bez numeru, Pabianickiej 30, Nowe Sady bez numeru, Sasanek 62, Pienistej bez numeru, Północnej 15 oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 641/13 w obrębie W-21<<

2016-12-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5,
  Obr W-25, dz. nr 158/9, pow. 1711 m2, KW LD1M/00088999/3

  Na terenie działki znajduje się budynek tzw. „Bielnik Kopischa” o powierzchni użytkowej 2179,32, wpisany wraz z gruntem na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. do rejestru zabytków pod numerem A/8. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi określonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „budynek powinien zachować oryginalną formę i ekspozycję (zakazane są rozbudowy i przebudowy). Możliwe są przekształcenia wnętrz w zakresie dotyczącym nowych aranżacji i wszelkie prace konserwacyjne, zachowujące obiekt w dobrym stanie technicznym”. Nieruchomość objęta jest także wpisem obszarowym dla kompleksu poprzemysłowego K. Scheiblera o numerze A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330); aktualnie budynek nie jest użytkowany.
  W związku z faktem, że w budynku usytuowanym na nieruchomości prowadzone były prace renowacyjne, dla pomieszczeń budynku zlecono w latach 2008-2010 pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia:

  1. zgodnie ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego w 2008 roku w badanych pomieszczeniach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (na podstawie sprawozdania nr ZCS/18/2008 Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera);
  2. zgodnie z wynikami raportu wykonanego w 2010 roku stwierdzono, że warunki przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku były zgodne z normatywami higienicznymi przepisu prawnego (na podstawie raportu nr 313/10 Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.).
  Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00088999/3 dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis – „prawo pierwokupu przysługujące Gminie Łódź w związku z tym, że nieruchomość objęta niniejszą księgą wpisana jest do Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr A/8”.
  Zgodnie z opiniami gestorów na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do sieci wodociągowej Ø 300 mm w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, oraz przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m włączone do sieci kanalizacji ogólnospławnej 2,00x2,30 m w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Wyżej wymienione przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. studnia wodomierzowa, w której znajdują się dwa wodomierze główne, obsługujące posesję przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 7;
  3. kablowe złącze energetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Miasto;
  4. gazociąg DN 200 stal niskiego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 100 stal niskiego ciśnienia; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci gazowych – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu napraw, remontu, eksploatacji, konserwacji, przebudowy, rozbudowy w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacji w granicach strefy kontrolowanej; nowy właściciel obiektu winien niezwłocznie wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego;
  5. może znajdować się podziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji;
  6. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250) ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
  Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Zagospodarowanie nieruchomości nie powinno skutkować koniecznością tworzenia kolejnych zjazdów z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 - tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest:
  1. przedłożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do zaakceptowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, uwzględniający sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację nowej funkcji) oraz zobowiązanie do przeprowadzenia prac remontowo -konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
  2. poinformować Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach stanu prawnego tej nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży;
  3. do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
  Wszelkie prace o charakterze remontowo-konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 5 700 000 zł netto.
  Wadium: 570 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 57 000 zł
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Od ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1%. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1228 i 1579).
 • Wólczańskiej bez numeru,
  Obr. G-3, dz. nr: 267 i 270 o łącznej pow. 3409 m2, KW LD1M/00034300/4 i LD1M/00034303/5

  Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane. Ich teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony szlaką. Znajdują się na nim naniesienia roślinne - na działce nr 270 dość gęste. Południowa granica działki nr 270 jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 272.
  Ponadto, zgodnie z mapą zasadniczą, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
  1. przyłącze energetyczne - na działce nr 267;
  2. sieć energetyczna - na działce nr 270.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Wólczańskiej (symbol 1 KDZ 1/4) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się projektowanym zjazdem z pasa drogowego ulicy Wólczańskiej tj. z działki drogowej nr 1/34 poprzez teren działki nr 265, która posiada użytek "Tp" i znajduje się we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, że nabywca nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży będzie miał zapewnioną obsługę komunikacyjną - przez zjazd z ul. Wólczańskiej przez działkę nr 265 - umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zgody na dysponowanie działką nr 265 na cele budowlane. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu - w tym uzyskanie zgody władającego działką nr 265 na władanie nią na cele budowlane - należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tą nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem 7U - tereny zabudowy usługowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 2 850 000 zł netto
  Wadium: 285 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 28 500 zł
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 • Pabianickiej 30,
  Obr. G – 12, dz. nr 8, pow. 2316 m2, KW LD1M/00097642/2

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest zabudowana:
  1. w prawej oficynie - wybudowanymi w 1918 r. dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami użytkowymi, w zwartej zabudowie, o konstrukcji murowano-drewnianej, do których przylega drewniana wiata a także dawnym budynkiem sanitarnym; obiekty te znajdują się w dostatecznym stanie technicznym i posiadają następujące cechy:
   1. budynki użytkowe:
    • 86,40 m2 powierzchni zabudowy wynikającej z książki obiektu budowlanego,
    • 76,94 m2 powierzchni użytkowej,
    • 280,80 m3 kubatury,
    • ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz drewniane, w części zachodniej (murowanej) silnie zawilgocone,
    • stropodach drewniany, kryty papą,
    • drewniane i stalowe okna - zdekompletowane;
    • podłogi w części z deski podłogowej i wykładziny PCV,
    • instalacja elektryczna ze zdjętym licznikiem,
   2. wiata:
    • 30 m2 powierzchni zabudowy,
    • 108 m3 kubatury,
    • stalowy dach,
    • zużyta, betonowa podłoga,
    • zasypany kanał,
   3. budynek sanitarny:
    • 9 m2 powierzchni zabudowy,
    • 19,80 m3 kubatury,
    • parterowy, murowany z cegły pełnej,
    • dach drewniany,
    • drzwi zdekompletowane i zużyte;
  2. w lewej oficynie - drewnianym obiektem gospodarczo-garażowym, z drewnianymi wrotami od strony posesji przy ul. Pabianickiej 28
  • ponadto na terenie całej nieruchomości znajdują się pozostałości dawnej, rozebranej zabudowy oraz kilkanaście drzew liściastych (m.in. grusze, klony, kasztanowce).
 • Opisane budynki znajdujące się na nieruchomości, nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż samego gruntu.
  Zarówno północna, jak i południowa granica nieruchomości jest naruszona przez budynki usytuowane odpowiednio na działce nr 7 i nr 11/8. Fragment północnej ściany budynku położonego na działce nr 11/8 (w południowo-zachodnim narożniku zbywanej nieruchomości) posiada otwory okienne. Południowa ściana budynku położonego na działce nr 7 również posiada otwory okienne wychodzące na zbywaną nieruchomość.
  Ponadto, na nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu, polegającej na udostępnieniu jej służbom eksploatacyjnym tego przyłącza do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
  2. przyłącze wodociągowe o średnicy 40, należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla tego przyłącza;
  3. dwa kable niskiego napięcia do złącza kablowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pabianickiej 28 (działka nr 7) - na ścianie przyległej do działki nr 8, będące własnością PGE Dystrybucja Łódź S.A., która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla tych urządzeń, polegającej na zapewnieniu całodobowej dostępności dla służb ich właściciela;
  4. dwie wewnętrzne energetyczne linie zasilające;
  5. wewnętrzny kanał kanalizacyjny.
  W granicy nieruchomości przylegającej do pasa drogowego ul. Pabianickiej znajduje się latarnia. We wspomnianym pasie drogowym biegnie m.in. wodociąg Ø 280 mm, dla którego pas ochronny wynosi 3 m po obu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi zewnętrznych i częściowo obejmuje nieruchomość podlegającą sprzedaży.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Pabianickiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw energetycznych.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości;
  2. zapewnienia gestorom sieci znajdujących się na nieruchomości całodobowego i bezwarunkowego dostępu do urządzeń będących ich własnością w celu przeprowadzenia ich kontroli, remontu, modernizacji lub usuwania awarii;
  3. zachowania stref ochronnych dla:
   • przyłącza wodociągowego o średnicy 40,
   • dwóch kabli niskiego napięcia do złącza kablowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pabianickiej 28 (działka nr 7) - na ścianie przyległej do działki nr 8,
   • dwóch wewnętrznych energetycznych linii zasilających;
   • wewnętrznego kanału kanalizacyjnego;
  4. w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji - przeniesienia na własny koszt bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, latarni zlokalizowanej w granicy nieruchomości przylegającej do pasa drogowego ul. Pabianickiej - w porozumieniu z jej właścicielem (PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź - Miasto) poza teren zbywanej nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 870 000 zł netto
  Wadium wynosi 87 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 8 700 zł

  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Nowe Sady bez numeru,
  Obr. P-36, dz. nr 24/76, pow. 2997 m2, KW LD1M/00299706/5

  Działka częściowo utwardzona płytami betonowymi i porośnięta kilkoma drzewami i krzewami. Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem, wzniesione przez byłego dzierżawcę, który obecnie użytkuje nieruchomość bez tytułu prawnego. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 14 maja 2015 r. sygn. akt III C 931/14 nakazał bezumownemu użytkownikowi działki opuszczenie przedmiotowej nieruchomości. Obecnie na wniosek wierzyciela prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770) „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu”. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociąg Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych;
  3. kanalizacja teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A;
  4. dwa energetyczne kable średniego napięcia należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź Miasto;
  5. magistralna parowa sieć ciepłownicza 1 x Dn 250 stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której pas ochronny wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego;
  6. z mapy zasadniczej wynika, że na terenie sprzedawanej działki znajdują się również: kanalizacja deszczowa oraz latarnie.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla ww. sieci.
  Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej LD1M/00299706/5 dla:
  1. magistrali wodociągowej Ø 800 mm, zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych;
  2. wodociągu Ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki 24/76 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 898 m2.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przestrzegania zapisów dotyczących wyżej opisanej służebności przesyłu.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi lokalizuje na terenie sprzedawanej nieruchomości korytarz drogi klasy Z, łączącej skrzyżowanie ulic: Waltera – Janke, Pienistej i Nowe Sady z ul. Wróblewskiego. Zgodnie z informacją z Zarządu Dróg i Transportu, w możliwym do przewidzenia czasie, ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej, nie jest planowana realizacja wskazanej drogi klasy Z. Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi żadnych prac związanych z przygotowaniem opisanej inwestycji drogowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 30.09.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 800 000 zł netto.
  Wadium: 160 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 8 000 zł

  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 • Sasanek 62,
  Obr. B-25, dz. nr 162, pow. 1446 m2, KW LD1M/00068817/8

  Na terenie nieruchomości usytuowane są: parterowy, podpiwniczony budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 107 m2, wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny i nieopłacalność remontu (stopień zużycia ok. 90%), przeznaczony do rozbiórki zarządzeniem Nr 1042/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sasanek 62, oraz budynki gospodarcze (garaż, komórki, wc) w złym stanie technicznym kwalifikujące się do rozbiórki. Dla budynków brak jest świadectw energetycznych.
  Opisane naniesienia znajdujące się na nieruchomości, nie posiadają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Teren nieruchomości jest porośnięty drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Na nieruchomości znajduje się:
  1. energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku znajdującym się na nieruchomości.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z ulicy Sasanek (działka nr 59/59, obręb B-25) poprzez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, z tym zastrzeżeniem, iż nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zabudową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą (z wyłączeniem zabudowy szeregowej). Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXVI/654/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, Jaworowej, Leszczyńskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema i Gontyny.

  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

  1. zagospodarowania nieruchomości zabudową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą (z wyłączeniem zabudowy szeregowej);
  2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku zagospodarowania nieruchomości:
   1. w inny sposób niż wskazany w pkt 1, przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość,
   2. w inny sposób niż wskazany w pkt 1, po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość, na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę uzyskanego przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zbywaną nieruchomość;
  3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 2 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od uzyskania informacji przez Miasto Łódź o nie wywiązaniu się przez nabywcę nieruchomości z obowiązku określonego w pkt 1; wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności uzależnione będzie od wcześniejszego bezskutecznego pisemnego wezwania nabywcy nieruchomości do zapłaty kary umownej wraz z odsetkami i wyznaczeniu dodatkowego terminu 30 dniowego na zapłatę kary umownej;
  4. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
  5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00068817/8 hipoteki na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 2 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania;
   Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmuje nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotowej nieruchomości, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Lodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach;
  6. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestora tych sieci;
  7. w razie gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem, poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000 zł netto
  Wadium: 96 000 zł.
  Postąpienie nie mniej niż: 4 800 zł

  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Pienistej bez numeru,
  Obr. P-33, dz. nr 50/7 i 50/8 o łącznej pow. 1598 m2, KW LD1M/00076853/1

  Nieruchomość jest niezabudowana, w znacznym stopniu porośnięta drzewami i krzewami, teren jest wyrównany. Kształt działek jest regularny (zbliżony do trapezu). Przez teren nieruchomości przebiega przyłącze gazu średniego DN 63 PE, które zasila posesję nr 57 - dz. nr 36/9. Właściciel przewodu gazowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowany jest ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu gwarantującej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla ww. przyłącza.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Odpowiednio do powyższych postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wyżej wskazane, taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna dla działek 50/7 i 50/8 może odbywać się z ul. Pienistej poprzez jeden zjazd indywidualny, który będzie zlokalizowany przy granicy działki nr 38/7 poza zatoką autobusową. Tym samym brak jest możliwości wykonania zjazdu o parametrach zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt - bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC - tereny koncentracji usługowych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r.
  Cena wywoławcza: 550 000 zł netto.
  Wadium: 110 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż 5 500 zł

  Dla działki nr 50/7, do ceny nabycia doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
  Dla działki nr 50/8, cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Północnej 15,
  Obr. S-1, dz. nr 65/4, pow. 885 m2, KW LD1M/00145922/1

  Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest niezabudowana. Teren działki zagospodarowany jest jako parking ogólnodostępny. Nawierzchnia parkingu utwardzona jest płytami betonowymi sześciokątnymi. W ścianie sąsiedniej zabudowy (zlokalizowanej na nieruchomości przy ul. Północnej 13 na działce nr 77), usytuowanej w zachodniej granicy działki nr 65/4 znajduje się kilkanaście otworów okiennych oraz reklama.
  Na terenie działki znajdują się czynne sieci elektroenergetyczne Sn i nN (przeprowadzone do działki nr 65/3, na której znajduje się stacja transformatorowa), sieć oświetlenia ulic, składająca się z 4 latarni oraz kabli zasilających i sterowniczych będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności przesyłu na warunkach uzgodnionych przez strony dla powyższych sieci o treści zapewniającej służbom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto prawo dostępu i wejścia na teren nieruchomości wraz z potrzebnym sprzętem, w celu wykonania robót związanych z ewentualnym usuwaniem awarii, dokonywaniem kontroli, przeglądów, konserwacji, remontów i modernizacji, prowadzenia prac eksploatacyjnych oraz dostępu do stacji transformatorowej znajdującej się na działce 65/3.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zdaniem Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przyszła zabudowa na nieruchomości winna zostać wykonana w formie zabudowy pierzejowej wzdłuż ulic Wschodniej i Północnej z możliwością adaptacji istniejącej trafostacji, znajdującej się na działce nr 65/3, jedynie w sposób gwarantujący wzniesienie elewacji frontowej od ul. Wschodniej w formie pierzei.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się od strony drogi publicznej – ul. Wschodniej, w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania z ul. Północną. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Granica nieruchomości od strony południowej w części naruszona jest przez stację transformatorową usytuowaną na działce nr 65/3 w obrębie S-1 przy ul. Wschodniej 5a.
  W południowej granicy działki nr 65/4 na długości ok. 17,5 m znajduje się betonowy mur oporowy.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (DZ. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 7.01 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
  1. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXI/483/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
  2. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki przeznaczonej do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2396 z dnia 1 czerwca 2016 r. i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 765 000 zł netto.
  Wadium: 153 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 7 650 zł

  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
 • nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 641/13 w obrębie W-21, o powierzchni 1906 m2, KW LD1M/00082551/9
  W dziale trzecim księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości podlegającej sprzedaży wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści tej księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wobec tego, że zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencji gruntów i budynków nr 4279 zarejestrowanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w dniu 04.02.2013 r. dla działki nr 641/12 o powierzchni 0,0314 ha prowadzona jest jednocześnie księga wieczysta LD1M/00031653/2 (działka nr 641/12 stanowi część dawnej działki nr 75/6). Prezydent Miasta Łodzi informuje, że teren dawnej działki nr 641/12 obecnie wchodzi w skład działki nr 641/14, a zatem nieruchomość podlegająca sprzedaży nie jest objęta zakresem powyższego ostrzeżenia.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży wykorzystywana jest jako parking wielostanowiskowy (do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie umowy dzierżawy). Znajdują się na niej nietrwale związane z gruntem naniesienia (budki parkingowe, blaszany garaż oraz ogrodzenie z siatki), do których usunięcia – po zakończeniu umowy dzierżawy – zobowiązany jest dzierżawca nieruchomości. Ponadto nieruchomość jest utwardzona częściowo płytami prefabrykowanymi ażurowymi i częściowo – lanym betonem, a w jej granicach znajdują się dwie lampy oświetleniowe wraz z zasilającym je kablem. W zachodniej granicy zbywanej nieruchomości znajdują się dwa wpusty deszczowe.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach tj. z drogi dojazdowej zlokalizowanej na przyległej działce nr 641/14. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci, których identyfikacji we własnym zakresie winien dokonać nabywca, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają jego ryzyko i nie stanowią wad nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000 zł netto
  Wadium: 70 000 zł
  Postąpienie nie mniej niż: 7 000 zł.

  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i aktualnym zagospodarowaniem nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Sasanek 62,
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie wskazanym powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2016-12-19)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2016-12-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2751
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO