Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018<<

2017-01-23

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5182/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy albo powiatu zgłoszone przez mieszkańców Miasta Łodzi do wydzielonej części budżetu miasta na 2018 r. w kwocie 40 000 000 zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.

Celem konsultacji jest:

 1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze osiedlowym i ponad-osiedlowym do budżetu obywatelskiego;
 2. dokonanie przez mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań o charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
Zadania o charakterze osiedlowym to takie, które są zlokalizowane na terenie i dotyczą głównie mieszkańców jednej z 36 jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zwanych dalej osiedlami, na które składają się (w nawiasach podano jednoliterowy symbol rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te będą wykorzystane odpowiednio: pierwszy, na początku, a drugi na końcu, w numerach identyfikacyjnych, tzw. ID, zadań osiedlowych):
 1. w rejonie Bałuty (B):
  1. Bałuty Centrum (BC),
  2. Bałuty Doły (BD),
  3. Bałuty Zachodnie (BZ),
  4. Julianów – Marysin – Rogi (JM),
  5. Łagiewniki (LA),
  6. Radogoszcz (RA),
  7. Teofilów – Wielkopolska (TW),
  8. Wzniesienia Łódzkie (WL),
 2. w rejonie Górna (G):
  1. Chojny (CH),
  2. Chojny – Dąbrowa (CD),
  3. Górniak (GO),
  4. Nad Nerem (NN),
  5. Piastów – Kurak (PK),
  6. Rokicie (RO),
  7. Ruda (RU),
  8. Wiskitno (WI),
 3. w rejonie Polesie (P):
  1. Karolew – Retkinia Wschód (KR),
  2. Koziny (KO),
  3. Lublinek – Pienista (LP),
  4. Montwiłła – Mireckiego (MM),
  5. Retkinia Zachód – Smulsko (RS),
  6. Stare Polesie (SP),
  7. Zdrowie – Mania (ZM),
  8. Złotno (ZL),
 4. w rejonie Śródmieście (S):
  1. Katedralna (KA),
  2. Śródmieście – Wschód (WS),
 5. w rejonie Widzew (W):
  1. Andrzejów (AN),
  2. Dolina Łódki (DL),
  3. Mileszki (MI),
  4. Nowosolna (NO),
  5. Nr 33 (NR),
  6. Olechów – Janów (OJ),
  7. Stary Widzew (SW),
  8. Stoki – Sikawa – Podgórze (ST),
  9. Widzew – Wschód (WW),
  10. Zarzew (ZA).

Mapy osiedli oraz wykaz ulic i numerów adresowych osiedli będą dostępne od dnia 23 stycznia 2017 r. na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017_2018.
Zadania o charakterze ponadosiedlowym (ich numer identyfikacyjny, tzw. ID, będzie zaczynał się od symbolu L) to takie, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • szacunkowe koszty ich realizacji, po weryfikacji merytorycznej, w odniesieniu do pojedynczego zadania, przekraczają równowartość kwoty środków przeznaczonych na zadania osiedlowe,
 • dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla,
 • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego osiedla.
Z kwoty 40 000 000 zł na budżet obywatelski, 30 010 000 zł przeznacza się na zadania osiedlowe (podział środków na poszczególne osiedla znajduje się w załączniku do ogłoszenia), a 9 990 000 zł na zadania ponadosiedlowe.
Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty środków przewidzianych dla danego osiedla.
Szacunkowe koszty propozycji zgłoszonego zadania ponadosiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty 1 980 000 zł, tj. równowartości 20% środków przewidzianych na zadania ponadosiedlowe.

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. w pierwszym, od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r. będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego;
 2. w drugim, od dnia 16 września 2017 r. od godz. 10:00 do dnia 1 października 2017 r. do godz. 18:00 - w przypadku głosowania na kartach papierowych, a od 16 września 2017 r. godz. 0:00 do dnia 8 października 2017 r. do godz. 24:00 - w przypadku głosowania przez internet, będzie można dokonać wyboru spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego - maksymalnie pięciu zadań osiedlowych z jednego, dowolnie wybranego osiedla lub maksymalnie pięciu zadań ponadosiedlowych.
Propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Łodzi składają na formularzu zgłoszeniowym, który będzie dostępny:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl/),
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017_2018),
 • na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl),
 • w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro,
 • w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi do punktów informacyjno-kancelaryjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5, ul. Inflancka 45, drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 oraz mailowo na adres projekt.bo@uml.lodz.pl.
W przypadku propozycji zadań przesłanych drogą mailową, Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi potwierdza wpływ propozycji zadania odrębnych mailem.

Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania w punktach do głosowania w okresie od dnia 16 września 2017 r. do dnia 1 października 2017 r., w godzinach pracy tych punktów. W punkcie do głosowania jeden mieszkaniec może otrzymać do 5 papierowych kart do głosowania opatrzonych pieczęcią urzędową; karty te nie mogą być powielane.

Karta do głosowania w wersji interaktywnej w aplikacji wspierającej budżet obywatelski, będzie dostępna na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017_2018 od godziny 0:00 dnia 16 września 2017 r. do godziny 24:00 dnia 8 października 2017 r.

W głosowaniu, w okresie od godz. 10:00 dnia 16 września 2017 r. do dnia 1 października 2017 r. do godz. 18:00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a w okresie od 16 września 2017 r. godz. 0:00 do 8 października 2017 r. godz. 24:00 w przypadku głosowania przez internet, mogą brać udział mieszkańcy Miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, poprzez:
 • złożenie wypełnionych odrecznie papierowych kart do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 1 września 2017 r.,
 • wypełnienie interaktywnych kart do głosowania w aplikacji wspierającej budżet obywatelski dostępnej na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017_2018.
Wypełnienie interaktywnej karty do głosowania obejmuje w szczególności wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań osiedlowych i do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań ponadosiedlowych.

W czasie trwania konsultacji czynne jest forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.

W okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, tj. od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r., zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, oraz w punktach informacyjnych prowadzonych przez Oddział ds. Informacyjno-kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, w godzinach ich pracy.

Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Nie będą uwzględnione:

 1. propozycje zadań:
  • przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,
  • złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu dniem 13 lutego 2017 r. albo po dniu 13 marca 2017 r. (za wyjątkiem nadesłanych pocztą/mailem – wówczas decyduje data stempla pocztowego/data wysłania maila),
  • przekazane na formularzu niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnionym mimo wezwania do tego;
 2. karty do głosowania w wersji papierowej:
  • przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania,
  • z datą wpływu przed godz. 10:00 dnia 16 września 2017 r. albo po godz. 18:00 w dniu 1 października 2017 r.,
  • zawierające błędy lub naruszające zasady podane na kartach do głosowania.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Iwona Dziatlik (2017-01-23)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2017-01-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 836
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO