Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego<<

2017-01-27
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-15

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 22.02.2016 r. poz. 217) na podstawie Zarządzenia Nr 4419/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
  Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie Liderem projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi wybierze na partnera co najmniej dwa podmioty ekonomii społecznej.
 2. Cel projektu
  Celem projektu będzie rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.
  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:
  1. Osoby niesamodzielne,
  2. Otoczenie osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.
  Usługi społeczne, które planuje się realizować w projekcie dotyczą:
  1. Usług opiekuńczych obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych.
  2. Usług asystenckich świadczonych przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
  3. Usług w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych.
  4. Usług w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12, usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.
  Ponadto w ramach kompleksowości projektu planuje się rozwijać działania uzupełniające usługi społeczne tj.:
  1. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
  2. usługi prawne, informacyjne i doradcze,
  3. tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  4. sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego,
  5. usługi dowożenia posiłków,
  6. transport,
  7. teleopiekę i systemy przywoławcze.
 3. Wymagania wobec potencjalnych partnerów:
  1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Miastem Łódź/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmioty posiadają minimum roczne doświadczenie w świadczeniu tych usług społecznych, które deklarują realizować w ramach projektu.
  4. Podmioty posiadają oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
  6. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotów nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  7. Podmioty nie są powiązane z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 4. Kryteria wyboru (max 70 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. Deklarowany wkład potencjalnych partnerów w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Zasady zgłaszania ofert
  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.
  2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie usług społecznych, które planuje się realizować.
  3. Termin składania ofert trwa do dnia 17.02.2017 r. do godz. 16.00.
  4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
   Oferty można składać:
   1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
   2. lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MOPS w Łodzi.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.
 6. Procedura wyboru partnerów
  1. Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnerów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnerów, których oferty otrzymały największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranych partnerów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00; z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnerów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranych partnerów.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.
 7. Postanowienia końcowe.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru dwóch lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację opracował(a): Agnieszka Ozdoba (2017-01-26)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-01-27)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-03-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 920
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO