Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Administrator w AN Łódź - Bałuty „Bałuty Nowe”<<

Administracja Nieruchomościami
Łódź - Bałuty „Bałuty Nowe”
Sędziowska 16
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

administrator

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25Kp)
Wykształcenie: co najmniej średnie z uzyskanym świadectwem dojrzałości

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administratora:

 1. Obsługa nieruchomości pod względem administracyjnym
  • Obsługa nieruchomości powierzonych do osobistego nadzoru w tym:
   1. dokonywanie codziennej kontroli stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości,
   2. prowadzenie ewidencji stwierdzonych przypadków dewastacji budynku, jego urządzeń lub otoczenia, samowoli budowlanych, zaniedbań w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego i innych nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli,
   3. organizowanie obsługi komunalnej w zakresie dostawy mediów, porządku i czystości oraz codzienny nadzór nad stanem tej obsługi,
   4. rozliczanie usług komunalnych na poszczególne nieruchomości,
   5. nadzorowanie i organizowanie sprawnego usuwania skutków zimy,
   6. pełnienie dyżurów pod telefonem w dniach wolnych od pracy,
   7. udział w odczytach urządzeń pomiarowych,
   8. współpraca ze służbą techniczną przy organizacji przy organizacji bieżącej konserwacji, remontów i inwestycji,
   9. współdziałanie z właścicielami nieruchomości lub ich pełnomocnikami w zakresie spraw zwykłego zarządu oraz sposobu administrowania nieruchomościami wspólnymi,
   10. uczestnictwo w czynnościach przejęcia lub przekazania zarządu nieruchomością,
  • Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej obsługi wspólnot mieszkaniowych, w tym:
   1. organizowanie i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych,
   2. nadzorowanie i realizowanie uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe,
   3. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem rocznych rozliczeń zarządu administrowana nieruchomością.
  • Kompleksowa obsługa najemców i właścicieli lokali, w tym:
   1. dokonywanie zasiedleń i odbiorów lokali na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych
   2. zawieranie umów na wynajem lokali i ścian pod instalację reklam oraz ustalanie wymiaru opłat z tytułu wynajmu
   3. sporządzanie powiadomień o wysokości opłat dla właścicieli lokali w oparciu o uchwały wspólnot mieszkaniowych,
   4. sporządzanie aneksów do zawartych umów najmu w związku ze zmianą wysokości opłat,
   5. wystawianie i doręczanie faktur VAT, rachunków oraz faktur VAT i rachunków korygujących najemcom lokali użytkowych,
   6. dokonywanie rozliczeń czynszu i opłat związanych z wynajmem lokali oraz rozliczeń opłat wnoszonych przez właścicieli lokali,
   7. sporządzanie umów na instalacje wodomierzy w lokalach oraz dokonywanie odbioru zainstalowanych urządzeń pomiarowych,
   8. organizowanie realizacji bieżących napraw i konserwacji zgłaszanych przez mieszkańców.
  • Dbałość o prawidłową gospodarkę lokalami, w tym:
   1. przeprowadzanie kontroli prawidłowości najmu oraz kontroli lokali niezasiedlonych,
   2. udział w eksmisjach wykonywanych przez komornika,
   3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w przedmiocie prowadzenia właściwej gospodarki lokalami,
   4. dokonywanie przeglądów sanitarnych lokali i pomieszczeń wspólnego użytku
  • Prowadzenie windykacji zaległości
  • Prowadzenie ewidencji zarządzanych zasobów z uwzględnieniem: stanów prawnych, reklam, aktualizacji książek meldunkowych, pomiarów powierzchni eksploatacyjnej zleconej do sprzątania
  • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości
 2. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Nieposzlakowana opinia
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Niezbędne

 • Znajomość przepisów:
  1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie kodeksu cywilnego
  2. ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
  3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  4. z zakresu regulowania stanów prawnych nieruchomości
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel))
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność skutecznego komunikowania oraz publicznego prezentowania stanowiska
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora budynków mieszkalnych minimum pół roku
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu pełni praw publicznych
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze, niezbędnych i dodatkowych
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Administracji Nieruchomościami Łódź-Bałuty „Bałuty Nowe” ul. Sędziowska 16 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko administratora”

w terminie do dnia 20.11.2006 r.

Dokumenty, które wpłyną do AN-u po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą “wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)


Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 586
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO