Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób <<

2017-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-10

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5252/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.

  1. Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
   Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 – 480.000,00 zł (240.000,00 zł na prowadzenie jednej placówki).
  2. Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
   Termin realizacji: od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 – 5.075,00 zł.
  3. Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” (w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok, wniosek L0012).
   Termin realizacji: od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 3 – 716.400,00 zł.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w 2016 r. wyniosła 1.419.709,57 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 800.000,00 zł;
   2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2016 r. wyniosła 4.960,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 4.960,00 zł;
   3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji programu „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” w 2016 r. wyniosła 178.800,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 178.800,00 zł.

  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w 2017 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
   2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w 2017 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
   3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego polegającego na realizacji programu „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” w 2017 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł.
 2. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
   2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   3. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   5. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   6. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
    4. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie (dotyczy zadania 1 i 2),
    5. statut placówki lub jego projekt (dotyczy zadania 1),
    6. regulamin placówki lub jego projekt (dotyczy zadania 1),
    7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje dyrektora placówki oraz kadry, która zostanie zatrudniona w placówce (zgodnie z art. 97-99 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) (dotyczy zadania 1),
    8. oświadczenie o przedłożeniu, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na położenie placówki (dotyczy zadania 1),
    9. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług (dotyczy zadania 2 i 3).
  2. W konkursie na realizację:
   1. zadania 1 zostaną wybrane dwie oferty (złożone odrębnie dla każdej placówki), które uzyskają największą liczbę punktów;
   2. zadania 2 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
   3. zadania 3 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (nie dotyczy zadania 3);
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. W przypadku zadania 1 i 2, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
   W przypadku zadania 3, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stanowi całkowity koszt realizacji zadania.
  6. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  7. Oferta wspólna wskazuje:
   1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
  8. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.
  9. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Warunki realizacji zadań.

  1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadań określą umowy, sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. poz. 1300). W przypadku zadania 1 umowy wejdą w życie po przedłożeniu zleceniodawcy zezwoleń wydanych przez Wojewodę Łódzkiego na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
  2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany/finansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu/ finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania (nie dotyczy zadania 3).
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społcznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, pokój nr 306, w godzinach pracy Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 22 lutego 2017 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT. W przypadku zadania 1 oferty winny być złożone dla każdej placówki oddzielnie.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.
  3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym (nie dotyczy zadania 3);
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 1 dzień od upływu terminu składania ofert i nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt (nie dotyczy zadania 3);
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie na zadanie 1 i 2 wynosi 40 pkt, z kolei na zadanie 3 – 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:

  1. Szczegółowe warunki realizacji zadań:
   Zadanie 1:
   Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zapewniających całodobową opiekę i wychowanie, każda z nich dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.
   Każda z placówek winna zapewniać wychowanie dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym i usamodzielniającym się, umożliwiać wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Ponadto każda z placówek winna współpracować z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.
   Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą zobowiązane do realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
   Zadanie 2:
   Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie programów wspierających w formie warsztatów korekcyjno – edukacyjnych, skierowanych do nie mniej niż 15 rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.
   Uczestniczący w warsztatach rodzice powinni nabyć nowe umiejętności z zakresu opieki i wychowania, w tym: zwiększyć świadomość potrzeb dziecka, wzmocnić rolę rodzica, poprawić komunikację i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także pomiędzy rodzicami a instytucjami wspierającymi rodzinę, zmienić postawę, sposób wyrażania emocji, poprawić więzi rodzinne, nabyć umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.
   W ramach zadania podmiot powinien przeprowadzić rekrutację rodzin oraz wskazać sposób jej przeprowadzenia. Niezbędne będzie, przy prowadzeniu rekrutacji rodzin, nawiązanie ścisłej współpracy z Wydziałami Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziałem Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
   Zadanie 3:
   Głównym celem realizacji zadania będzie wsparcie w formie pracy środowiskowej oraz terapeutyczno-streetworkingowej 120 dzieci z terenu Miasta Łodzi (2 streetworkerów na 20 dzieci).
   Zadanie realizowane będzie poprzez przeprowadzenie 30-godzinnego szkolenia dla 12 streetworkerów – pedagogów ulicy, a następnie wsparcie środowiskowo-pedagogiczno-terapeutyczne i animacyjne dzieci (m.in. wyjścia do kina, teatru, udział w imprezach kulturalnych, koncertach, zajęcia rekreacyjne, wyjścia do restauracji/ zapewnienie posiłków). Ponadto w ramach zadania udzielane będzie wsparcie superwizyjne dla streetworkerów i socjoterapeutów.
   Zadanie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców, zgodnie z wymiarem zatrudnienia osób na danym stanowisku.
   Przy realizacji zadania podmiot ma obowiązek zatrudnienia:
   1. 12 streetworkerów (każda osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub o pracę w wymiarze ¾ etatu);
   2. 4 socjoterapeutów (każda osoba zatrudniona na umowę zlecenie w wymiarze ½ etatu);
   3. 2 psychologów (każda osoba zatrudniona na umowę zlecenie w wymiarze ½ etatu) oraz zapewnienie obsługi administracyjno-księgowej i promocji (administracja strony www projektu, funpage na facebooku, tworzenie newsów prasowych, usługa grafika, usługa grafika – logo projektu, plakaty).
   Wszystkie wskazane powyżej osoby muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do realizacji zadania.
   Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także zamieścić widoczną w miejscu jego realizacji tablicę informacyjną, zgodnie z obowiązującym wzorem, który zostanie udostępniony podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego jej trwałość, a format i rodzaj oznakowania zadania powinien uwzględniać rodzaj i zakres jego realizacji.
  2. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a pok. 201, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli pod adresem internetowym: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl oraz pod nr tel. 42 685-43-42.

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych >>>

Wyniki konkursu:


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Informację opracował(a): Beata Lucimińska (2017-01-31)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-01)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-03-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 875
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO