Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych<<

2017-02-01
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-06

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5238/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 27 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie:

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Zadanie pod nazwą „Moje Osiedle – Moi Sąsiedzi. Animacja i wsparcie realizacji inicjatyw sąsiedzkich na terenie osiedla Złotno”, wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. – do 76.920,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 2. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nim kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego określonego powyżej wyniosła w roku 2016 – 0 zł.
  W ogłoszonym konkursie przeznacza się na realizację zadania w 2017 r. – 76.920,00 zł.

 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. Zadanie zostanie zrealizowane na zasadach regrantingu, poprzez wyłonienie Operatora, który:
   1. zrealizuje działania wspierające realizację inicjatyw dotyczących animacji aktywności mieszkańców osiedla Złotno (m.in. działania zachęcające do współpracy, wsparcie w planowaniu zmian na osiedlu i w wykorzystaniu narzędzi partycypacji, zachęcanie do aktywności społecznej i obywatelskiej), podejmowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne działające za pośrednictwem organizacji pozarządowych, zwane dalej realizatorami projektów;
   2. przeprowadzi procedurę przekazania środków finansowych (tzw. mikrograntów) na realizację wyżej wymienionych inicjatyw.
  2. Operatorem może być organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotację mogą otrzymać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. złożą ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
  4. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczności lokalne albo udzielaniu mikrograntów;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Operator i realizatorzy projektów są zobowiązani zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/miasto/lodz_kreuje.
  2. W umowie z Operatorem dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez Operatora stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.

 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.

 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejszy konkurs.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2017 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2017 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota finansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 8. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczności lokalne albo udzielaniu mikrograntów – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Oferent może zadeklarować wkład własny niefinansowy w realizację zadania np. w postaci pracy społecznej członków lub wolontariuszy.
  4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  5. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 9. IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

  1. Zgodnie art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mechanizm regrantingu polega na wyłonieniu Operatora, który na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego przekazuje dotacje innym podmiotom, bezpośrednim realizatorom projektów – organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym działającym za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz wspiera je przy realizacji projektów.
  2. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich jak:
   1. działalność animatora/streetworkera;
   2. realizacja spotkań edukacyjno-warsztatowych;
   3. powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.
  3. Zasady dotyczące podziału środków finansowych powierzonych na realizację zadania:
   1. 50.000,00 zł – środki na realizację projektów przez realizatorów projektów (dofinansowanie jednego projektu nie może być wyższe niż 2.000,00 zł, tzw. mikrogranty);
   2. 26.920,00 zł – środki na pokrycie pozostałych kosztów realizacji zadania, w tym koszty obsługi i koszty administracyjne.
  4. Operator w ramach realizacji zadania zobligowany będzie do opracowania procedury wyboru realizatorów projektów w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję oraz opracowania odpowiedniej dokumentacji (wzór oferty dla realizatorów projektów, wzór umowy z realizatorem projektu, wzór sprawozdania z realizacji projektu).
  5. Operator zobligowany jest włączyć do oceny ofert przedstawiciela Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Operator w ramach realizacji zadania zapewni realizatorom projektów wsparcie w postaci działalności animatora/streetworkera oraz realizacji spotkań edukacyjno-warsztatowych.
  7. Operator w ramach realizacji zadania zapewni realizatorom projektów wsparcie doradcze na etapie rozliczania projektów.
  8. Operator gromadzi materiały związane z realizacją projektów (publikacje prasowe, materiały multimedialne, wydawnictwa, zdjęcia, itp.).
  9. Sprawozdanie realizatora projektu wobec Operatora obejmuje zestawienie faktur oraz sprawozdanie merytoryczne.
  10. Realizatorem projektu może być:
   1. organizacja pozarządowa lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. grupa nieformalna składająca wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  11. Operator nie może samodzielnie realizować projektów w ramach zleconego zadania publicznego.

Szczegółowy opis procedury wyboru realizatorów projektów, sposobu monitorowania i oceny projektów zlecanych do realizacji realizatorom projektów oraz metod wsparcia i działań edukacyjno-warsztatowych Operator powinien przedstawić w ofercie realizacji zadania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr. tel. 42/ 638 46 99, 42/272 63 74, 42/638 46 00.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Źródło: Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Informację opracował(a): Artur Skórzak (2017-01-27)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-02-01)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-03-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1010
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO