Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Roosevelta 9<<

2017-02-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Roosevelta 9, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S – 6 jako działka nr 398 o powierzchni 721 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004138/8.


Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest zabudowana nieużytkowaną, frontową, częściowo-podpiwniczoną kamienicą, o funkcji biurowej oraz powierzchni zabudowy 411 m2 i powierzchni użytkowej 1342,68 m2. Budynek ten został wzniesiony około 1895 r. i wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie bryły, dachu, elewacji z artykulacją, detalem architektonicznym, stolarką okienną i drzwiową a także oryginalnymi elementami wystroju wnętrza. Ponadto budynek ten posiada następujące cechy:

 1. poddasze użytkowe - czwarta kondygnacja;
 2. fundamenty murowane z cegły pełnej ceramicznej;
 3. ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
 4. dach drewniany dwuspadowy kryty papą na lepiku;
 5. stolarka okienna PCV;
 6. stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, drewniana i stalowa;
 7. stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana;
 8. podłogi w zależności od pomieszczenia: drewniane, wykładzina PCV, terakota, wykładzina dywanowa;
 9. brama wjazdowa z bramą stalową dwuskrzydłową.
Zgodnie z protokołem z przeglądu technicznego z 2011 r. budynek ten jest w dobrym stanie technicznym. W części niezabudowanej nieruchomość jest utwardzona kostką betonową i ogrodzona siatką w ramach stalowych.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
 1. energetyczne złącze kablowe nn, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
 2. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40, dla którego strefa ochronna wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego; właścicielem tego przyłącza jest Veolia Energia Łódź S.A.;
 3. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm o długości L=7,40 m, wybudowane w 1942 r., będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
 4. trzy przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m o łącznej długości 21 m, wybudowane w 1933 r., będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.;
 5. sieć telekomunikacyjna, należąca do Orange Polska S.A.;
 6. studnia oraz podziemna komora kanalizacyjna;
 7. instalacja klimatyzacyjna oraz lokalna sieć informatyczna (w budynku).
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać przez istniejący zjazd z ulicy Roosevelta. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920 i 1948). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość jest objęta uchwałą Nr IX/176/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka Sienkiewicza. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC4 - tereny skrzyżowania głównych osi kompozycyjnych miasta – obejmują obszar zaliczany zarówno do grupy UC1 jak i UC2 i z uwagi na przecięcie tych dwóch osi: historycznej i współczesnej, tworzy rejon szczególnej koncentracji programowej, przestrzennej i kompozycyjnej, z dopuszczalną wysokością zabudowy do 110 m n.p.t.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
 1. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej utworzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXI/483/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174);
 2. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - na mocy uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 3. historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/48.
Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948) w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) dla sprzedawanej nieruchomości istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.
Celem sprzedaży nieruchomości jest jej zagospodarowanie funkcją mieszkaniową wielorodzinną lub usługową oraz przeprowadzenie inwestycji budowlanej, polegającej na wyremontowaniu całego budynku frontowego. Nabywca nieruchomości winien wykonać umowę z uwzględnieniem powyższego celu.
Planowane do wykonania prace remontowe należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich, a następnie zaopiniowaniem bądź uzgodnieniem określonego zakresu prac z miejskimi służbami konserwatorskimi. Prace inwestycyjne prowadzone w obiekcie muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., zgodnie z którą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkami, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
Oferowany w koncepcji sposób zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz wizualizacja obiektów powinny uwzględniać następujące wytyczne urbanistyczne i architektoniczne w zakresie przyszłego zagospodarowania, zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym fragmentem rysunku tego projektu obejmującym zbywaną nieruchomość i stanowiącym załącznik do „Warunków drugiego przetargu” stanowiących Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. :
 1. wskaźniki zagospodarowania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy: maksymalnie 80%;
  2. intensywność zabudowy: minimalnie 1,0 i maksymalnie 4,0;
  3. powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 5%;
 2. parametry kształtowania zabudowy:
  1. wysokość zabudowy: maksymalnie 22,0 m;
  2. minimalna wysokość parteru budynku sytuowanego w linii zabudowy pierzejowej, obowiązującej lub linii rozgraniczającej z terenem przestrzeni publicznej - 4,0 m;
  3. dachy płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35° i o przebiegu kalenicy w budynku sytuowanym w linii zabudowy obowiązującej lub pierzejowej równoległym do tej linii;
  4. dopuszczenie nadbudowy o jedną kondygnację i nie więcej niż 4,0 m, z zachowaniem warunku odsunięcia nadbudowanej części budynku o odległość minimum 1,5 m.
Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia wydanej decyzji - pozwolenia na budowę, jak i postanowienia umowy sprzedaży, w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
Oferent niezależnie od przekazanych informacji wyjściowych oraz wytycznych urbanistycznych zawartych w niniejszych warunkach przetargu zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy i oceny zgodności oferowanej koncepcji oraz wizualizacji obiektów z faktycznymi i prawnymi warunkami zagospodarowania nieruchomości.
Realizacja oferowanej koncepcji może podlegać ewentualnym modyfikacjom wynikającym z konieczności uwzględnienia warunków, czy też wszelkiego rodzaju innych ograniczeń przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach lub których obowiązek będzie wynikał z decyzji uprawnionych organów. Modyfikacja projektu budowlanego w stosunku do treści koncepcji oraz wizualizacji obiektów, wynikająca z konieczności zastosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów, czy też z nałożenia przez uprawniony do tego organ określonych ograniczeń lub obowiązków w zakresie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń do Miasta Łodzi, jak również nie stanowi podstawy do zwolnienia się przez nabywcę z obowiązku realizacji inwestycji w pozostałym zakresie wynikającym z koncepcji architektonicznej oraz wizualizacji obiektów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 „Warunków drugiego przetargu” stanowiących Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 r. Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r. :
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
 1. zagospodarowania nieruchomości w sposób wskazany w § 8 „Warunków drugiego przetargu” stanowiących Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r., w oparciu o pozwolenie na budowę (uzyskane na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję i wizualizację obiektów;
 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 72 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży; przez zakończenie inwestycji (remontu) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 2 lub zgodnie z koncepcją i wizualizacją obiektów przedstawionych w ofercie;
 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
 5. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, hipoteki w wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych);
  Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki na zasadach określonych powyżej.
  Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 7 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach lub nieruchomościach nabywcy, w sposób i na zasadach opisanych powyżej. Opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 7. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że Nabywca:
  1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt 6,
  2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3, o ile wygaśniecie hipoteki nastąpi przed upływem 72 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego,
  3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
 8. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 7 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętej niniejszą umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 7 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 7 lit. a i b;
 9. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia sieci znajdujących się na nieruchomości, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi;
 10. zachowania strefy ochronnej dla czynnego przyłącza sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40;.
 11. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
 1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach drugiego przetargu” stanowiących Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.;
 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej obejmującej nabywaną nieruchomość.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.10.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024).

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a, o godzinie 10.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9”, zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 6 „Warunków drugiego przetargu” stanowiących Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.,
 2. złożenie kopii dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9”
w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 464.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN Noble Bank Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli Nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Załącznikiem nr 1a do Zarządzenia nr 4025/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2016 r. zmienionego Zarządzeniem nr 5138/VII/17 z dnia 12 stycznia 2017 r., stanowiącym „Warunki drugiego przetargu”.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a i 457, tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pliki do pobrania

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-02-01)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1039
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO