Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty nabór Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego <<

2017-02-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-03-15

Ogłoszenie o naborze Partnera

Miasto Łódź
ogłasza otwarty nabór Partnera/ów na wspólne przygotowanie
i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) Miasto Łódź poszukuje partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa

  Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu wpisującego się w Poddziałanie VIII.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia”, nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 22 grudnia 2016 r.
  Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.
  Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i Partnerem/ami.
  Miasto Łódź będzie uczestniczyć w przedsięwzięciu w roli Partnera lub Partnera wiodącego w zależności od złożonych ofert i wybranych spośród nich propozycji.
 2. Cel projektu

  Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celu szczegółowego działania jakim jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

  Wsparcie będzie odpowiadało na zidentyfikowane u tych osób trudności i bariery oraz będzie się charakteryzowało zindywidualizowanym i kompleksowym podejściem do ich rozwiązania. W celu poprawy dostępu do rynku pracy prowadzone będą działania ukierunkowane na wzmocnienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podnoszenie kompetencji i nabywanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. Oferowana pomoc będzie obejmowała instrumenty i usługi rynku pracy, w tym przede wszystkim te wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto, aby zwiększyć efektywność podejmowanych działań, szczególny nacisk zostanie położony na wysoką jakość oferowanych usług. Wsparcie będzie dopasowane do aktualnych potrzeb lokalnych rynków pracy, głównie poprzez efektywną współpracę z pracodawcami i innymi partnerami.

  Regulamin konkursu, w którym zawarte są szczegółowe informacje, dostępny jest na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/.

  Miasto Łódź oczekuje współpracy z potencjalnymi Partnerami w następujących obszarach/typach projektu:

  1. programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:
   1. instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia:
    i. pośrednictwo pracy,
    ii. poradnictwo zawodowe,
    iii. identyfikacja potrzeb,

   2. instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
   3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego:
    i. staże,
    ii. praktyki zawodowe,
    iii. subsydiowane zatrudnienie,
    iv. wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

  Miasto Łódź, w przypadku uzyskania dofinansowania, planuje rozpocząć realizację projektu w IV kwartale 2017 r. Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.
 3. Wymagania wobec Partnera/ów:

  1. Podmiot wyraża wolę zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia (np. zapis w statucie lub umowie spółki, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
  4. Podmiot będzie posiadał oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w całym okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest też w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, lub postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769).
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2015 r., poz. 1212).
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 4. Kryteria wyboru (max 100 pkt)

  Kryteria, oceniane przez Komisję ds. wyboru Partnera/ów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
  • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe);
  • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 5. Zasady zgłaszania ofert

  Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera/ów.

  Termin składania ofert - 23 lutego 2017 r. do godz. 16:00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera/-ów celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania VIII.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

  Oferty należy składać:
  1. osobiście w sekretariacie Biura Strategii Miasta, przy ul. Piotrkowskiej 113 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  2. lub
  3. poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby w/w Biura.

  Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

 6. Procedura wyboru Partnera/ów

  1. Procedurę wyboru Partnera/ów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru Partnera/ów, składająca się z pracowników Urzędu Miasta Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru Partnera/ów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnera/ów.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru Partnera/ów (nie więcej niż 10 – ciu), którego/ych oferta otrzymała największą liczbę punktów. Miasto Łódź będzie brało pod uwagę również spełnienie kryteriów wskazanych w dokumentacji konkursowej.
  6. Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego Partnera/ów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnera/ów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Biura Strategii Miasta (ul. Piotrkowska 113). Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres Biura Strategii Miasta z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera/-rów na przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania VIII.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera/ów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera/ów.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

 7. Postanowienia końcowe

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

  Ogłaszający zastrzega sobie:
  1. Prawo wyboru jednego lub więcej Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym Partnerem/ami.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera/ów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania

Wyniki naboru >>>


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Strategii Miasta
Informację opracował(a): Joanna Kosmalska - Piętka (2017-02-02)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2017-03-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1143
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO