Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy płk Piotra Wysockiego 9<<

2017-02-15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu ograniczonym do współwłaścicieli

na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy płk Piotra Wysockiego 9, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-14 jako działka numer 115 o powierzchni 645 m2, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00126697/5.

Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/12) oraz osób fizycznych (w udziale 11/12).
W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele, którzy w okresie do końca terminu wywieszenia wykazu, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, złożyli wniosek o nabycie udziału Miasta Łodzi.
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny nr 194 o powierzchni zabudowy 410 m2 i powierzchni użytkowej lokali 680 m2. Budynek jest murowany, czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, składa się z dwóch części (frontu lewego i frontu prawego). Front lewy został wybudowany w 1896 r., natomiast front prawy został wybudowany w 1937 r. Połączenie dwóch części budynku stanowi wspólna klatka schodowa i korytarze wewnętrzne. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody lokalnej, elektryczną i telefoniczną. Ponadto na nieruchomości znajdują się dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 41 m2 i 22 m2, które są parterowe i murowane. Nieruchomość znajduje się w zarządzie współwłaściciela nieruchomości. Z posiadanych informacji wynika, że w budynku mieszkalnym znajduje się 18 lokali mieszkalnych, z czego 13 jest zajmowanych na podstawie umów najmu, a 5 lokali znajduje się we władaniu współwłaścicieli nieruchomości. Ponadto w budynku znajdują się dwa lokale użytkowe, które są wynajmowane.
W dziale III księgi wieczystej LD1M/00126697/5 znajdują się ostrzeżenia:
 1. o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a stanem prawnym z uwagi na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia I Wydział Cywilny z dnia 21 listopada 2001 r. sygn. I NS 668/01 w sprawie stwierdzającej nabycie spadku po Janinie Muszyńskiej przez Annę Elżbietę Ludwiczak, Jarosława Jakuba Marczewskiego, Urszulę Izabellę Michalak i Henrykę Wiktorię Grelich;
 2. o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w niniejszej księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wobec tego, iż spadek po Kazimierze Modrzejewskiej nabył Ludwik Modrzejewski w 12/24 częściach, Janina Muszyńska w 4/24 częściach, Henryka Grelich w 4/24 częściach, Anna Ludwiczak w 2/24 częściach, Jarosław Marczewski w 1/24 części Urszula Michalak w 1/24 części;
 3. że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na fakt, iż na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 lutego 2009 roku sygn. akt I NS 773/08 spadek po Jarosławie Jakubie Marczewskim nabyli Jolanta Marczewska i Marzena Marczewska w 1/2 części każda z nich;
 4. że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym z uwagi na fakt, iż na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 11 lutego 1997 roku sygn. akt IV NS II 2050/96 spadek po Ludwiku Modrzejewskim, synu Józefa i Bronisławy nabył Arkadiusz Łyś w całości, zaś na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 maja 2007 r. sygn. akt I NS 497/05 spadek po Arkadiuszu Lucjanie Łyś, synu Jana i Teodozji nabył Bartosz Arkadiusz Łyś w całości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach.
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 56 500 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) netto (w tym wartość udziału Miasta Łodzi w budynkach 32 084 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote).
Wadium wynosi: 11 300 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych).
Cenę nabycia udziału w nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Nabycie udziału w nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi,
Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 15.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 9 marca 2017 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 a lub 457 następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 10 marca 2017 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 marca 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie udziału, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 13 marca 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 – przed datą przetargu.
 7. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 9. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni (roboczych) od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej współwłasność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem udziału we współwłasności nieruchomości ponosi nabywca udziału.
 17. Informacje o przetargu dostępne są w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81,
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-02-14)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-02-15)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-02-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 376
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO