Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5<<

2017-02-15

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Rowach przy ul. Wczasowej 3/5,
oznaczonej w obrębie Rowy Nr 0020, jako działki nr 139/1, 139/2 i 140 o łącznej powierzchni 24 620 m2, KW SL1S/00051948/8

 1. Właścicielem gruntu przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Ustka, a użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 21 września 2089 r. oraz właścicielem budynków i budowli jest Miasto Łódź. Wysokość rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalona według stawki 2% jest równa kwocie 85 636 zł (stan na 2016 r.). Ustawowy termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca każdego roku kalendarzowego. Podatek od nieruchomości za 2016 r. wynosił 40 963 zł., a podatek leśny za 2016 r. wynosił 51 zł.
 2. Nieruchomość, stanowiąca ośrodek wczasowo – kolonijny położona jest w odległości około 250 m od ogólnodostępnej plaży Morza Bałtyckiego, ogrodzona ogrodzeniem przęsłowym z siatki stalowej na słupkach stalowych (wysokość ok. 1,8 m, długość ok. 870 m) i zabudowana następującymi naniesieniami:
  1. budynkiem domu wczasowego, w kształcie dwóch przylegających prostokątów, wybudowanym w południowej części nieruchomości, - w części północnej trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi w poziomie parteru: recepcją, świetlicą, gabinetami i lokalami wczasowymi; - w części południowej, parterowym, niepodpiwniczonym o dachu dwuspadowym, z wyodrębnionymi pomieszczeniami: kuchni, stołówki i technicznymi; wyżej wymienione części budynku wczasowego połączone są dużym holem, w części trzykondygnacyjnej (głównej) wydzielone są 2, 3 i 4 osobowe pokoje, zawierające łącznie 132 miejsca noclegowe; dom wczasowy jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach żelbetowy prefabrykowany, schody żelbetowe płytowe, tynki cementowo – wapienne malowane farbami wewnętrznymi, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa wynosi 2527,5 m2, powierzchnia zabudowy 1413,3 m2, a kubatura 11643 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w średnim stanie technicznym, w części wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  2. budynkiem kolonijnym, wybudowanym w centralnej części nieruchomości, w kształcie sześciu przystających prostokątów, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym; w budynku wyodrębnione są: sale wieloosobowe kolonijne, świetlica, gabinety, pokoje wychowawców, sanitariaty i pomieszczenia techniczne; każde skrzydło budynku wyposażone jest w niezależne wejście; budynek kolonijny jest budynkiem powstałym w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z elementów ceramicznych mieszanych, stropodach kryty papą, tynki cementowo – wapienne malowane farbami wewnętrznymi i wyłożone glazurą, posadzki z lastryka, gresu, PCW i wykładziny dywanowej; elewacja zewnętrzna wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowanym farbą emulsyjną; budynek jest ogrzewany piecami elektrycznymi, wyposażony w następujące instalacje: elektryczną oświetleniową i siłową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej i telefoniczną; powierzchnia użytkowa wynosi 2467,8 m2, powierzchnia zabudowy 2790,6 m2, a kubatura 5966 m3; budynek został wybudowany około 1970 r., z oględzin wybranych elementów konstrukcyjnych wynika, że obiekt jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  3. domkami kempingowymi typu Dąbrowa – 20 sztuk, usytuowanymi w południowo -zachodniej części nieruchomości, parterowymi, niepodpiwniczonymi, o dachach dwuspadowych, w kształcie prostokąta z werandami wewnętrznymi; domki w konstrukcji drewnianej, ściany z bali, dach drewniany kryty papą, stolarka okienna krosnowa i drzwiowa płycinowa typowa, podłoga drewniana; domki wyposażone są w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną; łączna powierzchnia użytkowa wynosi 371 m2, powierzchnia zabudowy 409 m2, a kubatura 1395 m3; domki zostały wybudowane około 1975 r. i znajdują się w średnim stanie technicznym;
  4. budynkiem garaży, wybudowanym w południowo-wschodniej części nieruchomości, parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym; w budynku wyodrębnione są 2 boksy garażowe, wjazdy i wejścia do budynku odbywają się z podwórza nieruchomości od strony północnej; budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą, posadzka cementowa, tynki cementowo – wapienne, malowane farbami wewnętrznymi, elewacja wykonana tynkiem cementowo – wapiennym, malowana farbą emulsyjną; budynek wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową i wentylację grawitacyjną; powierzchnia użytkowa wynosi 39,9 m2, powierzchnia zabudowy 45,6 m2, a kubatura 100 m3; budynek został wybudowany około 1975 r., znajduje się w złym stanie technicznym, wymaga remontu kapitalnego z uwagi na zarażenie mykologiczne ścian oraz przecieki dachu;
  5. budynkiem gospodarczym, w konstrukcji tradycyjnej, o dachu drewnianym krytym papą, o powierzchni zabudowy 5,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  6. budynkiem śmietnika na pojemniki kontenerowe;
  7. budynkiem hydroforni, w konstrukcji tradycyjnej o dachu drewnianym, o powierzchni użytkowej 30,3 m2, w średnim stanie technicznym;
  8. budynkiem stacji trafo typu MStw, posadowionym wzdłuż zachodniej granicy kompleksu działek, na wydzielonej działce nr 139/2, jego wyposażenie stanowi własność operatora linii elektroenergetycznej.
   Brak świadectw energetycznych dla budynków znajdujących się na nieruchomości.
 3. Środkowa i północna część kompleksu działek zagospodarowana jest jako ogród rekreacyjno – wypoczynkowy z piaskownicami, huśtawkami i innym wyposażeniem małej architektury; wzdłuż budynków wydzielone są chodniki z płyt betonowych o powierzchni około 100 m2 oraz drogi i place postojowe o nawierzchni betonowej o powierzchni około 1500 m2; na pozostałej powierzchni nieruchomości znajduje się poszycie leśne, na którym rosną pojedyncze drzewa iglaste, liściaste oraz krzewy; w ogrodzeniu jest 7 bram wjazdowych i furtek w konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowych.
 4. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza i sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i telefoniczna. Z informacji uzyskanych od Energa-Operator S.A. Oddział w Słupsku wynika, że przez teren działek nr 139/1, 139/2 i 140 przebiegają wybudowane w latach 1974 - 1996 kable elektroenergetyczne 15 kV i 0.4 kV, znajdujące się na majątku spółki i zasilające przedmiotową nieruchomość oraz innych okolicznych odbiorców. Zakład Usług Wodnych Spółka z o. o. w Słupsku poinformował ponadto, że nieruchomość posiada jedno czynne przyłącze wodociągowe z włączeniem w ulicy Wczasowej oraz pomiarem zainstalowanym w studni wodomierzowej na terenie nieruchomości, a także że ścieki bytowo – gospodarcze z nieruchomości odprowadzane są do gminnego systemu kanalizacyjnego trzema czynnymi przyłączami, a granice ich eksploatacji stanowią studzienki połączeniowe przy linii rozgraniczającej nieruchomość z ulicą Głogową.
 5. Na działkach stanowiących przedmiot przetargu mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Z załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nieruchomość przylega do dróg gminnych – ulic: Wczasowej (10 KDL - droga lokalna) i Głogowej (A35 KDD - droga dojazdowa), od nich też możliwy jest dojazd i wejście na teren nieruchomości.
 8. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1205). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem A23.UT – tereny zabudowy usług turystycznych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.12.2016 r.
 9. Nabywca prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę.
 10. Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych ) netto.
  Wadium wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).
 11. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków drugiego przetargu”, stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 5243/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r., którego cena, określona na podstawie sporządzonego operatu szacunkowego wynosi 56 614 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Cena wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków drugiego przetargu” nie wchodzi w skład ceny wywoławczej wskazanej w pkt. 10 i nie jest przedmiotem licytacji.
 12. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości oraz stanem technicznym wyposażenia, wskazanym w załączniku, o którym mowa w punkcie 11.
 13. Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala 371 A.
 14. W ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium w pieniądzu, do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer uprawniający do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w licytacji zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki, statut lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, o niewnoszeniu uwag do stanu technicznego wyposażenia, wskazanego w załączniku do „Warunków drugiego przetargu”, którego stopień zużycia został określony na 90 %;
  • pisemnego oświadczenia, o zobowiązaniu się do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia.
 15. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 14, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 14, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 16. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 17. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone 18 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 16 – przed datą przetargu.
 18. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 19. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości.
 20. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 21. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 22. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wpłata ceny nabycia wyposażenia określona w pkt.11, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wraz z ich wyposażeniem na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości wraz z ich wyposażeniem Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 21, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 23. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 24. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 25. Koszty związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków i budowli, znajdujących się na nieruchomości oraz wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków drugiego przetargu”, stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 5243/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r., ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 21, 22 i 25 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 26. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami drugiego przetargu” stanowiącymi Załącznik do zarządzenia Nr 5243/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2017 r.
 27. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 28. Prezydent Miasta Łodzi może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Justyna Kopaś (2017-02-09)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1111
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO