Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji<<

2017-02-17

Załącznik
do zarządzenia Nr 5333/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 lutego 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Warunki naboru:

 1. Do naboru mogą przystąpić pełnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w § 4 ust. 1-3 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularze są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).
 3. Do Formularza zgłoszeniowego I należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. rekomendację co najmniej 3 rad osiedla w formie uchwał w przypadku przedstawiciela rad osiedli z obszaru rewitalizacji;
  2. rekomendację co najmniej 3 organizacji pozarządowych z terenu miasta Łodzi lub rekomendację federacji organizacji działającej na terenie miasta Łodzi lub Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w przypadku przedstawiciela, organizacji pozarządowych prowadzących działalność zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi;
  3. rekomendację co najmniej 3 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji lub porozumienia przedsiębiorców/samorządu gospodarczego/związku branżowego/izby danej profesji w przypadku przedstawiciela podmiotów prowadzących mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa;
  4. rekomendację co najmniej 3 wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji;
  5. rekomendację co najmniej 3 właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych) w przypadku przedstawiciela właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych);
  6. listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkańców obszaru rewitalizacji;
  7. listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
  8. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  9. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  10. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Do Formularza zgłoszeniowego II należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. oświadczenie osoby kandydującej o niekaralności;
  3. oświadczenie osoby kandydującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kandydaci na członków Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy.
 6. Podmioty zgłaszające kandydatów na członków Komitetu, jako przedstawiciela jednej z kategorii podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-f, Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji mogą zgłosić tylko jednego kandydata.
 7. Kandydatów można zgłaszać w terminie 30 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze.
 8. Wypełnione formularze należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adnotację – NABÓR DO KOMITETU REWITALIZACJI. FORMULARZ I lub II oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.
 9. Zapieczętowane koperty należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,
 10. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu). Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w pkt 7 nie będą uwzględniane.
 11. Prezydent Miasta Łodzi powołuje członków Komitetu w odrębnym zarządzeniu. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl).

Uwaga!
Informacje o naborze można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 171 (Oddział ds. Działań Społeczno-Gospodarczych III piętro, pokój nr 301 i 302), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” (www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42/ 638 51 39.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro ds. Rewitalizacji
Informację opracował(a): Ewa Grabarczyk (2017-02-17)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-02-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1278
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO