Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Walerego Wróblewskiego bez numeru, ul. Inflanckiej 120, ul. Legionów 63 oraz al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154<<

2017-02-22

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy:

 • ul. Walerego Wróblewskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P - 28 jako działka nr 34/25, o powierzchni 2313 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00124080/3.
  Na nieruchomości brak jest naniesień kubaturowych, teren posiada kształt nieregularny i jest w znacznym stopniu porośnięty drzewami i krzewami. Nieruchomość jest ogrodzona stalową siatką oraz płotem betonowym. Ogrodzenia znajdujące się pomiędzy działką nr 34/25, a działkami nr: 32 (nieruchomość Województwa Łódzkiego) oraz 34/5 (nieruchomość oddana w wieczyste użytkowanie), nie pokrywają się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości (działka nr 34/25). Ponadto geodezyjna granica sprzedawanej nieruchomości jest naruszona przez usytuowany na działce sąsiedniej nr 34/5 jednokondygnacyjny budynek.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. dwie studzienki kanalizacji ogólnospławnej, podziemna komora kanalizacyjna, hydrant oraz studnia głębinowa, nie stanowiące własności Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o. oraz nie będące w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.;
  2. latarnie i sieci energetyczne nie stanowiące własności PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź - Miasto;
  3. podziemna piwnica.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się poprzez wjazd od strony ul. Mińskiej. Po ewentualnej przebudowie ul. Wileńskiej na odcinku, gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa działka, możliwa będzie jej obsługa od strony ul. Wileńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260). Przy przyszłym zagospodarowaniu nieruchomości należy uwzględnić ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon śnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r., 9.12.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 527 000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 52 700 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 270 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.


 • ul. Inflanckiej 120, oznaczonych w obrębie B-51 jako działki nr: 3/6, 1/5, 1/6, 3/9, 3/11 i 3/13 o łącznej powierzchni 7512 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00149986/5 i LD1M/00045995/2
  Przedmiotowy teren posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta, od strony ul. Inflanckiej ogrodzony jest starym zużytym ogrodzeniem z siatki z licznymi przerwami i ubytkami. Na nieruchomościach znajdują się: latarnie, stary murowany budynek garażowy bez wartości użytkowej nadający się do rozbiórki, budowle nie związane trwale z gruntem (obecnie naruszają zachodnią granicę nieruchomości – od strony działki nr 2/31 i działki nr 2/61, która znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych), bilbord reklamowy nie stanowiący własności Miasta Łodzi oraz drzewa liściaste. Przez działki nr 3/9 i 3/11 przechodzi droga wewnętrzna utwardzona betonem.
  Obecnie teren zajmowany jest przez bezumownego użytkownika, który złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego, że wyda Miastu Łódź nieruchomości w terminie 14 dni od daty pozytywnego zakończenia przetargu oraz poddał ten obowiązek egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
  Zgodnie z opinią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. widoczny na mapie zasadniczej przewód kanalizacyjny stanowi element instalacji wewnętrznej dawnych zakładów zlokalizowanych na tym terenie i nie znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez zjazd od strony ul. Inflanckiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255).
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 18.03.2016 r., 8.07.2016 r., 9.12.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • ul. Legionów 63, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-9, jako działki nr 102 i 92/4, o łącznej powierzchni 1002 m2, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00126183/9 i LD1M/00118273/8.
  Nieruchomości są niezabudowane. Na nieruchomościach znajdują się prefabrykowane betonowe słupki stanowiące pozostałość ogrodzenia. W zachodniej granicy nieruchomości znajduje się fragment ściany oporowej.
  Na nieruchomościach znajduje się, będący w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., fragment nieczynnego przyłącza wodociągowego Ø 40 mm o długości 31,50 m.
  Zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową na nieruchomościach znajduje się podziemny przewód kanalizacji sanitarnej.
  Na wysokości nieruchomości zlokalizowane są dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, o długości 21 m licząc od miejsca włączenia do kanału do granicy nieruchomości wraz z odejściem do rynny.
  Na działce sąsiedniej nr 101/2 znajduje się, należąca do Veolia Energia Łódź S.A., czynna siec ciepłownicza 2xDn600 mm, dla której strefa ochronna wynosi 5 m od skraju rury ochronnej preizolowanej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach z ulicy Legionów. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie objętym uchwałą Nr XXXVI/935/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 620 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 124 000 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 200 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.


 • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-22 jako działka nr 89/1, o powierzchni 897 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00111528/2
  Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Stan techniczny obiektu (elementy konstrukcyjne budynku) jest dobry. Elementy wykończenia (część ścianek działowych, część ościeżnic, część elementów instalacyjnych i okładzin ściennych) wymagają napraw, wymian lub uzupełnienia w związku ze znacznym okresem nieużytkowania nieruchomości, a także znacznym pogorszeniem jej stanu, spowodowanym częściową dewastacją. Teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Część nieruchomości w postaci terenu zielonego. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega do drogi odbarczeniowej usytuowanej wzdłuż al. Piłsudskiego, m.in. na działce sąsiedniej 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Droga ta służy obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych, w tym działki nr 89/1 – zatem dojazd do nieruchomości powinien odbywać się istniejącym zjazdem z ww. ulicy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć wody gorącej 2 x Dn 50-32, wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Nabywca zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla urządzeń wyżej opisanej sieci.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 88/78 (własność prywatna) i 88/133 (własność Miasta Łodzi). Ogrodzenie nieruchomości z działką nr 90/1 (własność prywatna) nie pokrywa się z granicą geodezyjną.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.07.2016 r., 23.12.2016 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Legionów 63,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Walerego Wróblewskiego bez numeru, Inflanckiej 120,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy al. Piłsudskiego 154.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-02-20)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-02-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1761
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO