Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty nabór na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego <<

2017-03-09
Ostatnia aktualizacja: 2017-04-06

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 22.02.2016 r. poz. 217) na podstawie Zarządzenia Nr 4419/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cel partnerstwa
  Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
  Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie Liderem projektu.
 2. Cel projektu
  Celem projektu będzie rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.
  W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:
  1. Osoby niesamodzielne,
  2. Otoczenie osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.
 3. Zakres tematyczny konkursu:

  1. Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  2. Sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego.

 4. Wymagania wobec potencjalnego partnera:
  1. Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. Podmiot posiada minimum roczne doświadczenie w świadczeniu tych usług społecznych, które deklarują realizować w ramach projektu.
  4. Podmiot posiada oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
  6. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  7. Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru (max 70 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 6. Zasady zgłaszania ofert
  1. Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.
  2. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie usług społecznych, które planuje się realizować.
  3. Termin składania ofert trwa do dnia 30.03.2017r. do godz. 16.00.
  4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
   Oferty można składać:
   1. osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
   2. lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MOPS w Łodzi.
  5. Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.
 7. Procedura wyboru partnerów
  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
  2. Komisja ds. wyboru partnerów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów.
  4. Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranych partnerów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00; z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
  10. Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.
 8. Postanowienia końcowe.
  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Ogłaszający zastrzega sobie:

  1. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
  2. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
  3. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze na partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru >>>


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację opracował(a): Agnieszka Ozdoba (2017-03-08)
Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (2017-03-09)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-04-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 831
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO