Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Składowej 34, Piotrkowskiej bez numeru, Augustów bez numeru, 6 Sierpnia 26, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, Ruchliwej 35, Wólczańskiej bez numeru<<

2017-03-17

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
 • Składowej 34 oznaczonej w obrębie geodezyjnym S - 2 jako działka nr 299/1 o powierzchni 806 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00115419/3
  Na nieruchomości znajdują się:
  • trzykondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, frontowy budynek mieszkalny w złym stanie technicznym zakwalifikowany do rozbiórki z poddaszem użytkowym, o powierzchni zabudowy 303 m2;
  • ruiny budynku gospodarczego.
  Z uwagi na zły stan techniczny, wyżej opisane naniesienia nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd w istniejącej lokalizacji, zgodnie z projektem przebudowy ul. Składowej, stanowiącym załącznik do „Warunków przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5308/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 lutego 2017 r.
  Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, zatwierdzonym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259) obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od strony ul. Składowej (oznaczonej w planie - 5 KDD - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa).
  Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje inwestycję pt. „Rozbudowa ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego” (planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2017 r.). W związku z powyższym, z uwagi na obowiązujący po zakończeniu inwestycji okres gwarancyjny (na przedmiot wykonania umowy - 72 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz na zieleń - 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego), nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:
  1. dostosowania technologii robót na nieruchomości, tak aby powodowały one jak najmniejszą ingerencję w przebudowywaną drogę ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego biorąc pod uwagę, że docelowa szerokość jezdni w ciągu ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego to 3,5 m;
  2. wykonywania robót odtworzeniowych w zakresie drogowym na warunkach określonych przez gwaranta, tj. wykonawcę przebudowy ul. Składowej oraz ul. Witolda Knychalskiego firmy Kral Spółka z o. o., bądź przejęcia gwarancji na warunkach zgodnych z gwarancją jaką udzieliła firma Kral Spółka z o. o., zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane;
  3. odtworzenia na swój koszt wszystkich zniszczeń w zakresie nawierzchni, podbudowy drogi, zieleni, elementów małej architektury, itp. jakie zostaną spowodowane na skutek prowadzonych prac w pasie drogowym ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego; prace naprawcze polegać będą na odtworzeniu zniszczonego obszaru w granicy pasa drogowego do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej przebudowy ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego; wszystkie roboty odtworzeniowe zostaną wykonane pod nadzorem Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Dróg i Transportu, łącznie z odbiorami końcowymi,
  4. uzyskania wszelkich wymaganych zgód w kontekście zajęcia pasa drogowego;
  5. uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
  6. uzgodnienia tras wywozu ziemi, gruzu, itp.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczne złącze kablowe oraz dwa kable nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S. A.;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
  3. dwa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Granica nieruchomości jest naruszona przez budynek znajdujący się na działce nr 296/1 (o około 0,2 m), a wzdłuż granicy nieruchomości z działką nr 295/1 przebiega mur oporowy.
  Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, zatwierdzony uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.4 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
  1. przeznaczenie podstawowe:
   1. tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej,
   2. tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów wraz z gospodarowaniem obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną;
  2. przeznaczenie uzupełniające:
   1. parkingi kubaturowe podziemne i naziemne,
   2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  3. powierzchnia zabudowy działki - maksimum 55%;
  4. intensywność zabudowy działki - maksimum 3,3;
  5. powierzchnia biologicznie czynna działki - minimum 10%;
  6. wysokość zabudowy od ul. Składowej: minimum 15 m, maksimum 18 m - do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy - maksimum 12 m - do 3 kondygnacji naziemnych;
  7. wysokość parteru od strony ul. Składowej - minimum 3,5 m;
  8. nakaz lokalizacji usług w nowoprojektowanym budynku w parterze od ul. Składowej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 259 z dnia 29 stycznia 2015 r., jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji Miasta Łodzi, wyznaczonej Uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
  Celem sprzedaży nieruchomości w ramach niniejszego przetargu jest realizacja przez nabywcę nieruchomości inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu, że dominującą funkcją będzie zabudowa wielorodzinna, a lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych będą przeznaczone do wynajmu przez okres minimum 10 lat.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. realizacji powyższego celu sprzedaży nieruchomości poprzez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę;
  2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży. Przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  3. złożenia w umowie sprzedaży zobowiązania, że w okresie 120 miesięcy od daty oddania do użytkowania zrealizowanych budynków, nie dokona, wyodrębnienia i zbycia własności lokalu mieszkalnego, nie ustanowi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nie zmieni sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy. Powyższe zobowiązanie dotyczyć będzie lokali mieszkalnych we wszystkich budynkach oddanych do użytkowania, znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;
  4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 lub 2;
  5. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) za naruszenie zobowiązania wskazanego w pkt 3;
  6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 400 000 (słownie: czterysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 4 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2;
  7. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 900 000 (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 5 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu okresu 120 miesięcy, o którym mowa w pkt 3;
  8. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego ich wysokość;
  9. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5 hipoteki w wysokości 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych);
   Hipoteka, wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, na powyższych zasadach.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kar umownych opisanych w pkt 4 i 5. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych powyżej. Opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
   Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 4 i 5 na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego;
  10. zawarcia w umowie sprzedaży zobowiązania, że Nabywca:
   1. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego, do dnia wpisu hipoteki w księdze wieczystej, na rzecz Miasta Łodzi, o której mowa w pkt 9,
   2. nie dokona czynności prawnych wymienionych szczegółowo w lit. a, po wygaśnięciu hipoteki ustanowionej na nieruchomości, w szczególności w przypadku zmiany formy zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5 o ile wygaśnięcie hipoteki nastąpi przed upływem 60 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego,
   3. w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w lit. a i b, nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
  11. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 10 lit. c wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, w przypadku zbycia nieruchomości objętej umową w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 Kodeksu cywilnego z naruszeniem zapisów określonych w punkcie 10 lit. a i b, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty dokonania czynności prawnych określonych w pkt 10 lit. a i b;
  12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  13. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na terenie sprzedawanej nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź.
  W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
  1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w warunkach przetargu,
  2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych. Prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej lub księgach wieczystych obejmujących nabywane nieruchomości
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 930 000 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 93 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
 • Piotrkowskiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działka nr 177/12 o powierzchni 4611 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00114989/2
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana. Jej teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony płytami betonowymi. Przez południową część nieruchomości przebiega utwardzony trylinką wjazd prowadzący do działek sąsiednich nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179. Na działce nr 177/12 znajdują się także drzewa zlokalizowane wzdłuż jej południowej granicy, oddzielającej zbywaną nieruchomość od działki nr 178/1. Północno-wschodnia ściana budynku, położonego na sąsiadującej działce nr 178/3 przebiega w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne wychodzące na teren podlegający sprzedaży.
  Ponadto, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
  1. należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.:
   1. żeliwna sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, posiadająca strefę ochronną o szerokości po 3 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień,
   2. ceglana sieć kanalizacji ogólnospławnej o wymiarze 1500x3440 mm o przekroju dzwonowym (kolektor 1b), posiadająca strefę ochronną o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych, w której nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień; zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi sieć ta nie stanowi przeszkody dla przeprowadzenia inwestycji drogowej, choć może znacząco podnieść jej koszt, a w przypadku płytkiego osadzenia kolektora - może zachodzić konieczność realizacji obiektu inżynierskiego,
   3. przyłącza, posiadające strefy ochronne o szerokości po 3 m po obu stronach przewodów licząc od ich krawędzi zewnętrznych, w których nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień:
    • wodociągowe o średnicy 50 mm (materiał PE-TS) do wodociągu w ul. Pabianickiej, obsługujące posesję przy ul. Pabianickiej 1,
    • kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 150 mm, obsługujące posesję przy ul. Pabianickiej 1;
  2. nieczynna i wycofana z eksploatacji parowa sieć ciepłownicza 1xDn250mm, wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej, należąca do Veolia Energia Łódź S.A.; zgodnie z informacją właściciela sieci może ona być zlikwidowana;
  3. kanał (tzw. „anilany”), będący własnością spółki Infratel-Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. (adres: ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź), dla którego - zgodnie z informacją właściciela - obowiązują następujące wytyczne:
   1. strefa ochronna wynosi 1 mb w każdą stronę licząc od osi rzutu pionowego kanału, a dla komór rewizyjnych (studni) strefa ta wynosi 1 mb licząc od zewnętrznej ściany studni,
   2. bezpośrednio na kanale oraz na komorach rewizyjnych nie mogą powstać żadne obiekty budowlane,
   3. należy zapewnić możliwość dojazdu do istniejących komór rewizyjnych w celu wykonywania przeglądów okresowych oraz ewentualnych napraw i konserwacji,
   4. w przypadku wystąpienia kolizji istniejącego przebiegu kanału lub usytuowania komór rewizyjnych z planowanym zagospodarowaniem terenu nieruchomości, należy wystąpić do Infratel-Operator Infrastrukturalny sp. z o.o. o wydanie szczegółowych warunków technicznych usunięcia kolizji, a wszelkie koszty z tym związane poniesie wnioskodawca bez możliwości ich zwrotu przez tę spółkę,
   5. bez zgody właściciela nie wolno dokonywać żadnych ingerencji w strukturę kanału związanych z wprowadzeniem dodatkowych przyłączy, zmiany trasy przebiegu kanału, czy też zmiany usytuowania komór rewizyjnych i ich włazów;
  4. przyłącze energetyczne oraz dwa słupy oświetleniowe wraz z obsługującą je siecią.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Piotrkowskiej (symbol 1 KDL 1/2 +T) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. Piotrkowskiej tj. z działek drogowych nr 177/9 i 23/23, poprzez teren działki nr 177/15, która posiada użytek „Tp” i znajduje się we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarządu Dróg i Transportu. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, że nabywca nieruchomości będzie miał zapewnioną obsługę komunikacyjną - przez zjazd z ul. Piotrkowskiej przez działkę nr 177/15 - umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania od jednostek nią władających zgody na dysponowanie działką na cele budowlane. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu - w tym uzyskanie zgody jednostek władających działką nr 177/15 na dysponowanie nią na cele budowlane - należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tę nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 6 U – tereny zabudowy usługowej.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach historycznego układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od al. Piłsudskiego/al. Mickiewicza do ul. Pabianickiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/98.
  Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu obciążającej nabytą działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 178/1, 178/2, 178/3 i 179, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00034319/0 i LD1M/00034312/1. Przebieg i orientacyjną powierzchnię służebności określa załącznik do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5409/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto.
  Wadium wynosi 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 • Augustów bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-19 jako działki nr 235 i 236 o łącznej powierzchni 4251 m2 ,dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00051093/4
  Działka nr 235 jest niezabudowana i porośnięta ruderalną roślinnością, która stanowi zieleń izolacyjną. Na działce nr 236 znajduje się fragment drewnianego budynku gospodarczego; północna część ww. działki jest utwardzona płytami betonowymi. Część działki nr 236 o powierzchni 175 m2 jest wykorzystywana przez osobę użytkującą teren bez tytułu prawnego. Bezumowny użytkownik zobowiązał się do wydania gruntu i usunięcia wzniesionego budynku w terminie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jego nieusunięcia we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ul. Augustów, w maksymalnym możliwym oddaleniu od skrzyżowania z ul. Wujaka. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 i 1948) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na działce nr 235 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa nn oraz oświetlenie ulic należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. w granicy działki może przebiegać podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A.;
  3. kanał sanitarny d=0,30 m, który znajduje się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na:
   1. prawie znoszenia istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej infrastruktury, prawie korzystania przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. z nieruchomości obciążonej, w zakresie koniecznym do utrzymywania i eksploatacji kanału sanitarnego,
   2. zachowaniu zakazu zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie ochronnym o szerokości 5 m z obu stron licząc od skrajnych krawędzi,
   3. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia,
   4. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. do urządzenia i stref ochronnych na nieruchomości, w tym wejścia oraz wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji, modernizacji oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu wynosi 255 m2; Miasto Łódź prowadzi postępowanie w sprawie ustanowienia ww. służebności przesyłu;
  4. kanał deszczowy d=0,60 m oraz fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, stanowiące własność Miasta Łodzi oraz znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla których obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału oraz przyłącza, których powierzchnia pasa ochronnego wynosi 332 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.
  Na działce 236 zgodnie z opiniami gestorów sieci znajdują się:
  1. energetyczna linia kablowa napowietrzna nn należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  2. kanał deszczowy d=0,80 m, stanowiący własność Miasta Łodzi oraz znajdujący się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna po 5 m po obu stronach licząc od krawędzi zewnętrznych kanału, którego powierzchnia pasa ochronnego wynosi 236 m2; nabywca nieruchomości zobowiązany będzie ustanowić na rzecz Miasta Łodzi służebność gruntową przesyłu.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych,
  2. ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebność gruntowa/służebność przesyłu), o treści polegającej na:
  3. prawie do prowadzenia przez nieruchomość wyżej opisanych dwóch kanałów deszczowych o średnicy d=0,60 m i d=0,80 m oraz fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,20 m do dwóch wpustów ulicznych w ul. Gorkiego włączonych do kanału deszczowego, zwanych dalej "urządzeniami",
   1. zaniechaniu przez właściciela nieruchomości wznoszenia zabudowy i innych naniesień trwale związanych z gruntem oraz nasadzeń na urządzeniach oraz w strefie ochronnej, która wynosi po 5 m (po obu stronach urządzeń), licząc od ich krawędzi zewnętrznych; łączna powierzchnia ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 568 m2,
   2. prawie dokonywania przyłączeń do urządzeń,
   3. prawie nieograniczonego dostępu Miasta Łodzi (w tym wjazdu sprzętem ciężkim i dojścia) do urządzeń w celu usuwania awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji urządzeń.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości od strony działki nr 239 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi. Granica sprzedawanej nieruchomości została naruszona przez ogrodzenie od strony działki nr 237. Przeprowadzenie korekty przebiegu ogrodzenia winno zostać dokonane przez nabywcę nieruchomości na własny koszt bez prawa roszczeń od sprzedającego. Jednocześnie korekta przebiegu ogrodzenia od strony działki nr 237 winna zostać uzgodniona z dzierżawcą działki. Dodatkowo część działki 236 została naruszona przez budynek zlokalizowany na działce nr 199/17.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XXII/478/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 236 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2PU – tereny produkcyjno-usługowe, zaś działka nr 235 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4ZI – tereny zieleni izolacyjnej.
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przeznaczonych do zbycia wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 14, poz. 188) i jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
  Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).


 • 6 Sierpnia 26, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-19 jako działki o numerach: 226/4, 226/5, 226/6 i 230/3 o łącznej powierzchni 1005 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00114987/8 i LD1M/00085310/9
  Nieruchomości są zabudowane budynkami o charakterze mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym, aktualnie w złym stanie technicznym, częściowo przeznaczonymi do rozbiórki. Na działkach znajduje się sześć obiektów budowlanych, tj.:
  1. dwukondygnacyjny murowany budynek mieszkalny (prawa oficyna) o powierzchni zabudowy 235 m2, niezamieszkały, przeznaczony do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny na podstawie zarządzenia Nr 2665/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki niektórych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi;
  2. budynek frontowy z lewą oficyną, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 263 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 423 m2, nieużytkowany wymagający przeprowadzenia remontu;
  3. budynek gospodarczy w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy, o powierzchni zabudowy 35 m2;
  4. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 12 m2 i 21 m2; budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 12 m2 znajduje się częściowo na działce nr 226/5 (6 m2) i na działce nr 230/2 (6 m2) przy ul. Gdańskiej 73 – budynek narusza granice sprzedawanej działki;
  5. budynek mieszkalny połączony z budynkiem lewej oficyny o powierzchni zabudowy 75 m2.
  Budynki zlokalizowane na działce nr 277/1 przy ul. 6 Sierpnia 24 na długości ok. 14 m naruszają granicę działki nr 266/5 (w najszerszym miejscu na głębokość ok. 40 cm).
  Dla budynków opisanych w pkt 1, 2 i 5 brak jest świadectwa energetycznego.
  Dla budynków gospodarczych opisanych w pkt 3 i 4 nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948).
  W posiadaniu Zarządu Lokali Miejskich jest następująca dokumentacja:
  1. książka obiektu budowlanego budynku mieszkalnego;
  2. aktualizacja orzeczenia o stanie technicznym budynku prawej oficyny przy ul. 6 Sierpnia 26 wraz z analizą opłacalności remontu z 1997 r.;
  3. pięcioletnie przeglądy sprawności technicznej, wartości użytkowej i estetyki budynku mieszkalnego z lat 1999 i 2004;
  4. protokoły roczne przeglądów technicznych budynków z lat: 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2012, 2014;
  5. protokół z pomiarów elektrycznych – 2014 r.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. 6 Sierpnia (działka nr 13/9 w obrębie P-19 o użytku „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym, znajduje się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu). Opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze wodociągowe ø 80 mm o długości L=10,19 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
  2. przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m o długości L=5,00 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługujące także część nieruchomości przy ul. Gdańskiej 73;
  3. przyłącze telekomunikacyjne kablowe biegnące wewnątrz budynków, stanowiące własność Orange Polska S.A.;
  4. energetyczne złącze kablowe nn należące do PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź Miasto;
  5. czynne przyłącze sieci ciepłowniczej 2 x Dn 32, stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A., dla którego strefa ochronna wynosi 2 m licząc od skraju sieci ciepłowniczej. Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji, bieżącej eksploatacji oraz usuwania awarii.
  Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomości zostały objęte uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVI/936/16 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia.
  Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi – określonego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdujących się na nieruchomoścach sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050 000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
  Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948, 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).


 • ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, oznaczonej w obrębie W - 25 jako działka nr 158/9 o powierzchni 1711 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088999/3
  Na terenie działki znajduje się budynek tzw. „Bielnik Kopischa” o powierzchni użytkowej 2179,32, wpisany wraz z gruntem na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. do rejestru zabytków pod numerem A/8. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi określonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „budynek powinien zachować oryginalną formę i ekspozycję (zakazane są rozbudowy i przebudowy). Możliwe są przekształcenia wnętrz w zakresie dotyczącym nowych aranżacji i wszelkie prace konserwacyjne, zachowujące obiekt w dobrym stanie technicznym”. Nieruchomość objęta jest także wpisem obszarowym dla kompleksu poprzemysłowego K. Scheiblera o numerze A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60); aktualnie budynek nie jest użytkowany.
  W związku z faktem, że w budynku usytuowanym na nieruchomości prowadzone były prace renowacyjne, dla pomieszczeń budynku zlecono w latach 2008-2010 pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia:
  1. zgodnie ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego w 2008 roku w badanych pomieszczeniach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (na podstawie sprawozdania nr ZCS/18/2008 Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera);
  2. zgodnie z wynikami raportu wykonanego w 2010 roku stwierdzono, że warunki przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku były zgodne z normatywami higienicznymi przepisu prawnego (na podstawie raportu nr 313/10 Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.).
  Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00088999/3 dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis – „prawo pierwokupu przysługujące Gminie Łódź w związku z tym, że nieruchomość objęta niniejszą księgą wpisana jest do Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr A/8”.
  Zgodnie z opiniami gestorów na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
  1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do sieci wodociągowej Ø 300 mm w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, oraz przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m włączone do sieci kanalizacji ogólnospławnej 2,00x2,30 m w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Wyżej wymienione przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. studnia wodomierzowa, w której znajdują się dwa wodomierze główne, obsługujące posesję przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 7;
  3. kablowe złącze energetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
  4. gazociąg DN 200 stal niskiego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 100 stal niskiego ciśnienia; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci gazowych – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu napraw, remontu, eksploatacji, konserwacji, przebudowy, rozbudowy w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacji w granicach strefy kontrolowanej; nowy właściciel obiektu winien niezwłocznie wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego;
  5. może znajdować się podziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji;
  6. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948) ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
  Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Zagospodarowanie nieruchomości nie powinno skutkować koniecznością tworzenia kolejnych zjazdów z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 - tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest:
  1. przedłożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do zaakceptowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, uwzględniający sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację nowej funkcji) oraz zobowiązanie do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
  2. poinformować Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach stanu prawnego tej nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży;
  3. do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
  Wszelkie prace o charakterze remontowo-konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.02.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Od ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1%. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).


 • Ruchliwej 35, oznaczonej jako działka nr 3/1 w obrębie geodezyjnym G - 25 o powierzchni 2907 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00143815/4.
  Na nieruchomości znajdują się:
  1. budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym o pow. zabudowy 121 m², w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;
  2. budynek gospodarczy (garażowo-warsztatowy) o pow. zabudowy 62 m², w złym stanie technicznym, kwalifikujący się do wyburzenia;
  3. pozostałości po budynkach gospodarczych, w tym fragmenty ścian, fundamentów, materiały budowlane pozostałe po dewastacji budynków i budowli, które również wymagają rozbiórki;
  4. zniszczone ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych;
  5. studnia;
  6. zbiornik na nieczystości płynne z kręgów betonowych.
  Z uwagi zły stan techniczny, wyżej opisane naniesienia nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
  Na terenie nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej, znajdują się telekomunikacyjne napowietrzne kable przyłączeniowe, stanowiące własność Orange Polska S.A.
  Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się od ul. Ruchliwej (działka nr 1/52, w obrębie G – 25 o nieregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”, częściowo wyłożona trylinką, częściowo o charakterze ulicy gruntowej) na zasadzie urządzenia indywidualnych zjazdów. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.


 • Wólczańskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działki nr 267 i 270 o łącznej powierzchni 3409 m², dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00034300/4 i LD1M/00034303/5
  Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane. Ich teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony szlaką. Znajdują się na nim naniesienia roślinne - na działce nr 270 dość gęste. Południowa granica działki nr 270 jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 272.
  Ponadto, zgodnie z mapą zasadniczą, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
  1. przyłącze energetyczne - na działce nr 267;
  2. sieć energetyczna - na działce nr 270.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Wólczańskiej (symbol 1 KDZ 1/4) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się projektowanym zjazdem z pasa drogowego ulicy Wólczańskiej tj. z działki drogowej nr 1/34 poprzez teren działki nr 265, która posiada użytek "Tp" i znajduje się we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, że nabywca nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży będzie miał zapewnioną obsługę komunikacyjną - przez zjazd z ul. Wólczańskiej przez działkę nr 265 - umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zgody na dysponowanie działką nr 265 na cele budowlane. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440). Budowa lub przebudowa zjazdu - w tym uzyskanie zgody władającego działką nr 265 na władanie nią na cele budowlane - należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tą nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem 7U - tereny zabudowy usługowej.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.02.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 850 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 285 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 28 500 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Tymienieckiego 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-03-15)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-03-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1982
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO