Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy ulicach: bez nazwy oraz Przedwiośnie bez numeru<<

2017-03-24

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • bez nazwy, obr. W-10, dz. nr 204, pow. 389 m2, KW LD1M/00092277/7.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki 204 w obrębie W-10.
  Wybór formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 204 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych. Nieruchomość jest niezabudowana, położona około 80 m od ulicy Listopadowej.
  Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 4 600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • bez nazwy, obr. W-10, dz. nr 210, pow. 790 m2, KW LD1M/00092277/7.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki 210 w obrębie W-10.
  Wybór formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 210 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych.
  Nieruchomość jest niezabudowana, położona około 270 m od ulicy Listopadowej.
  Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • bez nazwy, obr. W-10, dz. nr 213, pow. 470 m2, KW LD1M/00092277/7.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki 213 w obrębie W-10.
  Wybór formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 213 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych.
  Nieruchomość jest niezabudowana, położona około 380 m od ulicy Listopadowej.
  Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • bez nazwy, obr. W-10, dz. nr 216, pow. 474 m2, KW LD1M/00092277/7.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki 216 w obrębie W-10.
  Wybór formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 216 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych.
  Nieruchomość jest niezabudowana, położona około 480 m od ulicy Listopadowej.
  Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • bez nazwy, obr. W-10, dz. nr 207, pow. 481 m2, KW LD1M/00092277/7.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości bezpośrednio przyległych do działki 207 w obrębie W-10.
  Wybór formy przetargu jest podyktowany brakiem możliwości zagospodarowania działki nr 207 jako samodzielnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej. Możliwe jest wspólne jej zagospodarowanie z jedną z działek bezpośrednio przyległych.
  Nieruchomość jest niezabudowana, położona około 160 m od ulicy Listopadowej.
  Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa oraz krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
  Wadium wynosi: 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przedwiośnie bez numeru, obr. B-25, dz. nr 104/8, pow. 270 m2, KW LD1M/00034391/8.

  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych do działki nr 104/8 w obrębie B-25.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Na nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura teletechniczna. Nieruchomość porośnięta drzewami, ogrodzona przy czym od strony północnej i północno-zachodniej ogrodzenie niezgodne jest z granicami działki.
  Parametry działki uniemożliwiają jej racjonalne, samodzielne zagospodarowanie, uzasadnione jest wspólne zagospodarowanie z jedną z działek przyległych.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchoosci może odbywać się z ulicy Przedwiośnie. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr IX/184/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorem sieci.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a,
o godzinie 13.00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 11 maja 2017 r. do godziny 15.00 w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 a lub 457 następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomościami będącymi przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 12 maja 2017 r. o godzinie 9.00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 5. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 6. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 15 maja 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 5 – przed datą przetargu.
 7. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 9. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni (roboczych) od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81,
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-03-23)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-03-24)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 317
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO