Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Kolińskiego 29, Okólnej bez numeru, Mielizny 4 i 4a, Zarzewskiej bez numeru, Solec bez numeru, Zagajnikowej bez numeru, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie<<

2017-03-30

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi

 1. Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Kolińskiego 29, obr. B-23, dz nr 672/1, pow. 371 m2, KW LD1M/00067738/3
   Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem usługowym, parterowym, niepodpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 76,32 m2 – w złym stanie technicznym. Ocieplenie budynku oraz stopnie przy drzwiach w budynku naruszają granice działki drogowej (nr 668/2). Na budynku zainstalowane są lampy oświetleniowe. Część niezabudowana nieruchomości jest zadrzewiona (pionowy rzut koron ok. 80% powierzchni), która zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi stanowi teren zieleni pełniący funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne i osłonowe; winien on zachować dotychczasową funkcję i ogólną dostępność. Ochronę rosnących na nieruchomości drzew i krzewów oraz ewentualne ich usunięcie określa ustawa z dnia 16 kwietnia. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132). Granice sprzedawanej nieruchomości naruszone zostały częściowo przez miejsca parkingowe urządzone w ulicy Radlińskiej (działka nr 809/2, obręb B-23) oraz przez chodnik działki sąsiedniej nr 809/17, obręb B-23, położonej przy ul. Kolińskiego 31 stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” i osób fizycznych. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci:

   1. na nieruchomości znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN oraz linia oświetlenia ulic, należąca o PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. dla nieruchomości zostało zrealizowane w 1991 r. przyłącze wodociągowe Ø 50/40 mm, od wodociągu Ø 150 mm w ul. Radlińskiej (działka nr 809/2); wymienione przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., obecnie nieużytkowane. Ścieki z nieruchomości odprowadzane były do kanału ogólnospławnego D=0,30 m w ul. Kolińskiego – obecnie nieużytkowaną instalacją kanalizacyjną włączoną do instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ul. Kolińskiego 31;
   3. na nieruchomości może znajdować się infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej nieruchomości;
   4. w pobliżu nieruchomości (na działce nr 809/17, obręb B-23) znajduje się czynne przyłącze ciepłownicze 2xDn65mm do budynku przy ul. Kolińskiego 31 w technologii tradycyjnej kanałowej, którego strefa ochronna wynosi 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego.
   Na nieruchomości mogą znajdować się inne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Radlińskiej przez nowo zaprojektowany zjazd na działkę nr 809/2, obręb B-23. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

  • Okólnej bez numeru, obr. B-15, dz nr 125/2, pow. 502 m2, KW LD1M/00312040/6
   Nieruchomość jest niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest spontanicznym zadrzewieniem liściastym z udziałem klonu, jawora i brzozy brodawkowej rozwiniętym na dawnym siedlisku rolnym. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Przez teren działki przechodzi: energetyczna linia kablowa SN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, podziemna infrastruktura teletechniczna należąca do Orange Polska S.A., gazociąg średniego ciśnienia DN 150 stal eksploatowany przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Łodzi, ze strefą kontrolowaną określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) oraz kabel energetyczny nn związany z oświetleniem drogowym, który jest własnością Zarządu Dróg i Transportu. Nabywca nieruchomości w umowie sprzedaży będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej na działce nr 125/2 w obrębie B-15 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00312039/6 (zwanej dalej nieruchomością władnącą), oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, stanowiącej własność Miasta Łodzi. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na 100 m2 (pas gruntu o wymiarach 50 m x 2 m). Służebność gruntowa polegać będzie na prawie do lokalizacji kabla energetycznego nn na działce nr 125/2 w obrębie B-15 oraz prawie dostępu w celu przeprowadzania napraw, konserwacji, modernizacji lub wymiany na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, zakazie wznoszenia w strefie ochronnej jakichkolwiek budynków lub budowli, stałych naniesień i nasadzeń. Zarząd Dróg i Transportu dopuszcza możliwość przeniesienia ww. kabla energetycznego na działkę drogową, na koszt nowego właściciela zbywanej nieruchomości, na podstawie uzgodnionego projektu.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W ulicy Barokowej w odległości ok. 4,30 m od zachodniej granicy działki zlokalizowany jest kanał sanitarny d=0,20 m, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień oraz wodociąg Ø 100 mm (stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.), sieć gazowa, energetyczna i teletechniczna. W ulicy Okólnej zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m (własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.), sieć gazowa, teletechniczna i energetyczna.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 125/2 przylega bezpośrednio do drogi powiatowej ulicy Okólnej i drogi wewnętrznej ulicy Barokowej, ale ze względu na klasę „Z” drogi ulicy Okólnej obsługa komunikacyjna ww. nieruchomości winna odbywać się od strony drogi wewnętrznej ulicy Barokowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej na działce nr 125/2 w obrębie B-15 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00312039/6, oznaczonej jako działka nr 125/1 w obrębie B-15, z tytułu posadowienia na działce kabla energetycznego nn związanego z oświetleniem drogowym;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103 000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi: 20 600 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 030 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.

  • Mielizny 4 i 4a, obr. G-23, dz nr 602/1 i 603/1, pow. 756 m2, KW LD1M/00019620/2
   Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23 m x ok. 32 m, zlokalizowana jest w sąsiedztwie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, przy ulicy Mielizny o nawierzchni szutrowej, z urządzonymi chodnikami. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami jednorodzinnymi (o powierzchni użytkowej 38,98 m2 i 47,51 m2), o konstrukcji drewnianej, parterowymi, niepodpiwniczonymi, z poddaszem nieużytkowym, konstrukcyjnie zespolonymi, wybudowanymi w 1925 r., w złym stanie technicznym. Budynki są przeznaczone do rozbiórki, powinny być wspólnie rozebrane ze względu na konstrukcyjne ich zespolenie. Na nieruchomości znajdują się również budynki gospodarcze w złym stanie technicznym – komórki o konstrukcji drewnianej oraz mieszanej (drewniano – murowej) i drewniane wc. Ogrodzenie nieruchomości wykonane jest z różnych materiałów (siatka rozpięta na betonowych słupkach, ogrodzenie drewniane oraz z prefabrykowanych elementów betonowych), w ciągu ogrodzenia zamontowana jest drewniana furtka (ul. Mielizny 4) i brama stalowa z furtką (ul. Mielizny 4a). Ogrodzenie nieruchomości od strony północno – wschodniej nieznacznie narusza granicę działki przyległej (narożnik wchodzi 0,46 m na działkę 601/1 przy ul. Mielizny 2). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest roślinnością ruderalną, z dominacją traw i udziałem drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Na terenie nieruchomości znajduje się: energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, przyłącze gazowe DN32 stal ze strefą kontrolowaną określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz przyłącze wodociągowe Ø 32 mm i przyłącze sanitarne d=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Przyłącza wodno – kanalizacyjne są przedmiotem umowy dzierżawy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z dnia 6 lutego 2006 r. pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Na nieruchomości znajdują się również 2 studzienki kanalizacji lokalnej (szamba), studzienka z włazem przewodu TV kablowej oraz studnia – na granicy działek 602/1 i 603/1 (według mapy sytuacyjno – wysokościowej).
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W ulicy Mielizny zlokalizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna, gazociąg niskiego ciśnienia DN 50 stal, linia energetyczna oraz podziemna infrastruktura telekomunikacyjna i TV kablowej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Mielizny. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. W pasie drogowym ulicy Mielizny, na wysokości posesji przy ul. Mielizny 4, zlokalizowany jest hydrant. W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, nabywca zobowiązany jest na koszt własny dokonać zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci. Ulica Mielizny ma nieuregulowany stan prawny, ma kategorię drogi wewnętrznej, jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.

  • Zarzewskiej bez numeru, obr. G-3, dz nr 148/5, pow. 687 m2, KW LD1M/00109207/9
   Nieruchomość jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny. Konfiguracja terenu płaska. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po dawnym zniszczonym ogrodzeniu z płyt betonowych. W granicy z działką nr 148/1 znajdują się otwory okienne, drzwiowe i techniczne budynku trafostacji, zaś w granicy z działką 149 znajduje się otwór okienny w budynku mieszkalnym.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd do przebudowy z pasa drogowego ulicy Zarzewskiej (działka nr 131/10 – „dr” o nieuregulowanym stanie prawnym). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 ) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Przez teren działki przechodzą 3 energetyczne linie kablowe SN prowadzące do stacji transformatorowej, znajdującej się na działce sąsiedniej nr 148/1.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 148/5 znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wynika, że ww. przyłącza, wybudowane dla potrzeb tej działki w 1957-58 r. zostały zlikwidowane w 1995 r.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta. Zgodnie z miejscowym planem przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.05.2016r.,9.09.2016r. 9.12.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Solec bez numeru, obr. P-6, dz nr 272/26, pow. 538 m2, KW LD1M/00085934/9
   Nieruchomość jest utwardzona płytami betonowymi i wykorzystywana jest jako plac manewrowy. Na działce znajduje się kiosk niezwiązany trwale z gruntem.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z dwóch stron od dróg publicznych – ulic Solec i Borowej, poprzez działkę nr 272/25 o użytku „dr”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 ) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Z mapy zasadniczej wynika, że na terenie działki nr 272/26 znajdują się:

   1. odcinek przewodu kanalizacji deszczowej;
   2. dwa energetyczne kable niskiego napięcia;
   3. odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej;
   4. odcinek sieci ciepłowniczej.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ogrodzenie znajdujące się pomiędzy działką nr 272/26 a działką nr 272/18 nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi sprzedawanej nieruchomości.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XVI/267/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego, tj. obszaru na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 14.10.2016 r., 9.12.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 000 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 25 600 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 280 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Zagajnikowej bez numeru, obr. B-50, dz nr 134/13, pow. 626 m², KW LD1M/00176453/8
   Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą z zadrzewieniem liściastym, tworzącym szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości. Działka nr 134/13 posiada kształt nieregularny, wielokątny zbliżony do wydłużonego trójkąta. Od strony zachodniej i północnej w granicy działki posadowione są ogrodzenia nieruchomości przyległych, ponadto północna granica zbywanej nieruchomości (w części jej długości) naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej – działka nr 131/5, obręb B-50 przy ul. Górniczej 38/40.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Na terenie działki nr 134/13 znajduje się energetyczna linia kablowa nN zasilająca garaże (usytuowane na działce 134/12), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź -Miasto. Z mapy zasadniczej wynika, że na nieruchomości znajduje się przewód energetyczny wysokiego napięcia eWB.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Odpowiednio do w/w postanowień w przypadku ujawnienia na nieruchomości jakichkolwiek elementów infrastruktury sieciowej, innych niż wskazane powyżej taka sytuacja stanowić będzie ryzyko nabywcy i nie będzie stanowić wady nieruchomości.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Zagajnikowej (dz. 134/33 – „dr”), poprzez projektowany zjazd. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi klasy Z (zbiorczej) – ul. Zagajnikowej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 25.11.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 224 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto.
   Wadium wynosi 44 800 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 240 zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych).
   Do ceny nabycia nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

  • Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru, obr. B – 39, dz nr 46/2 i 47/43, pow. 1439 m2, KW: LD1M/00142646/1 i LD1M/00132388/1
   Teren podlegający sprzedaży jest niezabudowany i porośnięty drzewami oraz krzewami. Na działce nr 46/2 znajduje się zasypana studnia. Działka ta jest ogrodzona od strony wschodniej płotem z siatki na ceglanym cokole oraz od strony zachodniej metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki została naruszona przez płot z siatki bez cokołu, który biegnie po linii stanowiącej przedłużenie południowej granicy działki nr 47/43. Działka nr 47/43 jest ogrodzona od wschodniej strony płotem z siatki na ceglanym cokole, od zachodu drewnianym płotem oraz w części południowej granicy z działką nr 47/54 – metalowym ogrodzeniem. Północna granica tej działki nie jest ogrodzona i faktycznie jest wykorzystywana jako całość z działką nr 47/37.
   Na terenie działki nr 47/43 znajduje się czynny gazociąg dn 63 mm PE średniego ciśnienia eksploatowany przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 0,5 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania strefy kontrolowanej dla ww. gazociągu oraz do udostępniania służbom Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź dostępu do tej sieci w celu przeprowadzenia jej kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu odbywać się powinna przez drogę wewnętrzną ul. Normandzkiej, która za pośrednictwem drogi wewnętrznej ul. Białych Róż posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rojnej, co odpowiada definicji dostępu do drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem - MN tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.09.2016 r.,9.12.2016 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23%, którym obciążona będzie dostawa działki nr 46/2. Zbycie działki nr 47/43 będzie opodatkowane podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Tleniu na terenie gminy Osie, oznaczonej w obrębie geodezyjnym Tleń 0011 jako działki nr 26/3 i 26/5 o łącznej powierzchni 16 700 m2, KW BY1S/00039574/9
  Zbywana nieruchomość stanowi były ośrodek kolonijny. Jest porośnięta drzewami i ogrodzona. Znaczna część nieruchomości, po jej wschodniej stronie stanowi skarpę, która schodzi w kierunku rzeki Wdy. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 26/3 posiada użytki „LsV” oraz „Bi”, a działka nr 26/5 użytek „dr”. Wyrys z mapy ewidencyjnej dla sprzedawanej nieruchomości stanowi załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 5407/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 marca 2017 r. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są pochodzące z lat 70 - tych obiekty o funkcji turystyczno - wypoczynkowej w postaci: sześciu domków kempingowych oraz budynków sanitarnych. Wolnostojące domki kempingowe, o powierzchniach użytkowych od 38,79 m² do 45,12 m², to budynki drewniane, parterowe, niepodpiwniczone, w złym stanie technicznym. W skład obiektów zaplecza sanitarnego wchodzą murowane budynki o drewnianych dachach, w postaci: wiaty gospodarczej o powierzchni użytkowej 12,92 m², umywalni z ustępami o powierzchni użytkowej 18,20 m². Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną, ich stan techniczny jest zły. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty budynku letniskowego ze ścianami konstrukcyjnymi, o powierzchni zabudowy 136,70 m², w konstrukcji murowanej z drewnianymi wrotami, bez instalacji, również w złym stanie technicznym.
  Na nieruchomości, zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową, znajdują się: sieć elektryczna NN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z szambem oraz nieczynna sieć telefoniczna.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość od strony działki nr 26/5 posiada dostęp do drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 29/5 (użytek "dr", własność Gmina Osie). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych, zgodnie z art. 3, ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, przyjętym uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r., nieruchomość oznaczona jest jako teren wielofunkcyjny, zainwestowany i zabudowany.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 370 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 74 000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 700 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 8 maja 2017 r. r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dot. nieruchomości przy ul. Zarzewskiej bez numeru, Solec bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.- dot. nieruchomości przy ul. Zagajnikowej bez numeru.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42), 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Justyna Kopaś (2017-03-28)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1366
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO