Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy ulicach: Demokratycznej 45, Rudzkiej bez numeru, Wiośnianej 4, Nowe Sady 59, Mazurskiej 39 oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Złoczew, we wsi Robaszew 16<<

2017-04-27

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Łodzi
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na:

 1. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

  • Demokratycznej 45, obr. G-41, dz. nr 354/1, pow. 863 m2, KW LD1M/00047401/6.
   Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 23 m x ok. 38 m, różnica poziomów pomiędzy północną a południową częścią działki wynosi od 2 m do 4,5 m. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w 1934 roku w konstrukcji tradycyjnej murowanej, o powierzchni zabudowy 120,33 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym, zakwalifikowany został do rozbiórki. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy. Działka nr 354/1 nie jest ogrodzona. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest zdziczałą roślinnością ogrodową i roślinnością ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Na terenie nieruchomości znajduje się: energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Do nieruchomości wykonano przyłącze wodociągowe wraz z nadbudowaną studnią wodomierzową oraz podłączenie punktu czerpalnego i przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem punktu czerpalnego i punktem zlewnym wraz ze studnią rewizyjną. Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i zostały wybudowane w 2009 roku w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”. W celu określenia warunków, w tym opłat, z tytułu korzystania z wyżej wymienionych przyłączy nabywca winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. Ponadto na działce znajduje się punk czerpalny wody (zdrój uliczny), przeniesienie zdroju w korytarz drogowy może nastąpić na koszt nabywcy, bez prawa roszczeń do sprzedającego. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości zlokalizowana jest ponadto studnia.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W ulicy Demokratycznej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach z pasa drogowego ulicy Demokratycznej poprzez istniejący zjazd. W przypadku zmiany lokalizacji zjazdu istniejący zjazd z ulicy Demokratycznej należy zlikwidować, a w jego śladzie odtworzyć elementy pasa drogowego takie, jakie występują w pasie drogowym wyżej wymienionej drogi. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 185 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 37 000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

  • Rudzkiej bez numeru, obr. G – 52, dz. nr 17/34 i 17/36 o łącznej pow. 399 m2, KW: LD1M/00033341/6 i LD1M/00025353/4.
   Nieruchomości są niezabudowane i posiadają kształt zbliżony do równoległoboku.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00025353/4 prowadzonej dla nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej bez numeru ujawniony jest wpis, iż nieruchomość objęta tą księgą pozostaje w użytkowaniu Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Łodzi; do Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi został złożony wniosek o wykreślenie tego wpisu na podstawie aktu notarialnego z dnia 2 marca 2017 r., w którym Poczta Polska S. A. jako następca prawny Poczty Polskiej Telegraf i Telefon zrzekła się prawa użytkowania.
   Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w całości są objęte strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego regulują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomości przylegają do pasa drogowego ul. Rudzkiej, a ich obsługa komunikacyjna może odbywać się poprzez dwa istniejące zjazdy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego – wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXVIII/481/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę rzeki Ner wraz zestawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta. Zgodnie z rysunkiem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawie cały teren nieruchomości znajduje się poza wyznaczoną linią zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomościach infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

  • Wiośnianej 4, obr. G-7, dz. nr 51/1, pow. 738 m2, KW LD1M/00118145/2.
   Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym wzniesionym w 1939 roku w konstrukcji tradycyjnej drewniano -murowanej, o powierzchni użytkowej 99,61 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym, zakwalifikowany został do rozbiórki. Działka nr 51/1 nie jest ogrodzona. Ogrodzenia działek sąsiednich nr 44 i 52/1 naruszają granice działki. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest ogrodową roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132). Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
   Na terenie nieruchomości znajduje się energetyczna linia napowietrzna nN oraz energetyczne przyłącze napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się studnia.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W ulicy Wiośnianej zlokalizowana jest sieć energetyczna oraz wodociągowa.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Wiośnianej bądź Choińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 730), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe. Obowiązujące studium odnosi się do wyznaczonego obszaru i oznacza jego wiodącą funkcję, nie odnosi się do poszczególnych nieruchomości.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

  • Nowe Sady 59, obr. P-36, dz. nr 76/1, pow. 938 m2, KW LD1M/00106246/3.
   Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 42 m x ok. 22 m, zlokalizowana jest w skrajnej, wschodniej części terenów przemysłowo – usługowych, bezpośrednio przy ul. Nowe Sady, w pasie terenów o usługowej i mieszkaniowej zabudowie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, z poddaszem użytkowym, o konstrukcji drewnianej, wzniesionym w 1938 r., o powierzchni zabudowy 171,00 m2, zakwalifikowanym do rozbiórki oraz niedużym murowanym budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym.
   Z uwagi na zły stan techniczny, naniesienia opisane powyżej nie przedstawiają żadnej wartości. Celem ekonomicznym sprzedaży jest sprzedaż gruntu.
   Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.

   Nieruchomość jest częściowo ogrodzona bardzo zniszczonym ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Ogrodzenie działki od strony północnej i południowej jest nieznacznie przesunięte poza kontur działki nr 76/1 (0,85 m w narożniku północno – zachodnim i 0,35 m w narożniku południowo- zachodnim). Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi teren działki pokryty jest roślinnością ruderalną, z udziałem drzew liściastych pochodzących z nasadzeń. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Na terenie nieruchomości znajduje się: energetyczne przyłącze napowietrzne nN do posesji nr 57 (w pobliżu narożnika północno – wschodniego działki) i energetyczne przyłącze napowietrzne do działki nr 76/1, odłączone od prądu (odpięte od słupa, leżące na dachu), należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto. Na nieruchomości znajduje się również studnia i studzienka kanalizacji lokalnej (szambo) według mapy sytuacyjno – wysokościowej.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W ulicy Nowe Sady zlokalizowana jest sieć wodociągowa o średnicy 250 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i sięgacz o średnicy 150 mm (stanowiące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej), sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm, linia energetyczna oraz podziemna infrastruktura telekomunikacyjna. Najbliżej zlokalizowaną czynną siecią gazową w pobliżu działki jest gazociąg w ulicy Obywatelskiej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

   1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego drogi publicznej ul. Nowe Sady. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego. Ulica Nowe Sady ma nieuregulowany stan prawny, ma kategorię drogi powiatowej klasy technicznej „Z” (zbiorcza), jest we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo – usługowe. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nieruchomość położona przy ulicy Nowe Sady 59 może być zagospodarowana pod zabudowę mieszkaniową lub usługową usytuowaną wzdłuż ulicy Nowe Sady.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 350 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.

  • Mazurskiej 39, obr. G-16, dz. nr 152, pow. 828 m2, KW LD1M/00046828/8.
   Na nieruchomości znajdują się:

   1. jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z poddaszem częściowo użytkowym o powierzchni zabudowy 65 m2 i powierzchni użytkowej 44,27 m2;
   2. budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy 40 m2 i powierzchni użytkowej 32,64 m2;
   3. ogrodzenie bez bramy i furtki, mieszane – z siatki na słupkach stalowych i płyt prefabrykowanych.
   Budynki zostały wybudowane w 1932 r.
   Dla budynków brak jest świadectwa energetycznego.
   Do budynku mieszkalnego zostały doprowadzone przyłącza:
   1. wodociągowe Ø 50 mm; Całkowita długość przyłącza wynosi l=14,80 m od wodociągu w ul. Mazurskiej do zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   2. kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m; Całkowita długość przyłącza wynosi l=7,75 m od kanału ogólnospławnego D=0,40 m w ul. Mazurskiej; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   3. energetyczne napowietrzne nN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
   Ogrodzenie frontowe działki nie jest usytuowane zgodnie z granicą nieruchomości. Częściowo wschodnią granicę nieruchomości naruszają pozostałości muru i ściana budynku gospodarczego.
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   Na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania nieruchomości może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Mazurskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 205 000 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 41 000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

 2. sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w gminie Złoczew, we wsi Robaszew 16, obr. 16 Grójec Wielki, dz. nr 300, pow. 700 m2, KW SR1S/00030492/8.
  Nieruchomość stanowi współwłasność Miasta Łodzi (w udziale 1/2) oraz osoby fizycznej (w udziale 1/2), znajduje się w zarządzie współwłaściciela.
  Nieruchomość położona jest we wsi Robaszew, pod nr 16, w odległości ok. 6 km w kierunku północno – zachodnim od Złoczewa, w powiecie sieradzkim, przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Działka znajduje się w strefie gruntów rolnych, a najbliższa zabudowa (typowa zagrodowa) jest oddalona o kilkaset metrów. Po południowej stronie biegnącej przez wieś drogi jest rozległy kompleks leśny.
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, parterowym, niepodpiwniczonym, ok. 100-letnim, o konstrukcji drewnianej, z murowaną ok. 60-letnią „przybudówką”, o powierzchni zabudowy ok. 92 m2, nieużytkowanym, wykorzystywanym w przeszłości jako letniskowy oraz budynkiem gospodarczym – drewnianą szopą (do likwidacji). Stan elementów konstrukcyjnych części drewnianej, w szczególności ścian, stropu, podłóg jest zły, konstrukcja dachu remontowana w latach 90-tych jest w stanie zadawalającym. Na działce znajduje się studnia kopana z kręgów betonowych oraz piwnica częściowo zagłębiona w gruncie (ziemianka). Ogrodzenie działki jest w postaci drewnianych sztachet - do naprawy, w części do wymiany. Teren nieruchomości jest gęsto porośnięty drzewami i krzewami, trawą, zachwaszczony. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  W granicy wschodniej działki przebiega linia energetyczna, na terenie działki znajduje się przyłącze telekomunikacyjne. Przez teren drogi przylegającej do nieruchomości przechodzi sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew nieruchomość jest położona na terenach rolnych.

  Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 i 2024 oraz z 2017 r. poz. 60).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości (udziału).
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.
  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu. W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Banku Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 5 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału), na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału).
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału) zostanie - w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (udziału) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału), a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują: Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. nr: 457 a i 457 tel. (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Joanna Rokicka (2017-04-26)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-04-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1248
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO