Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Marysińskiej 76/80, Łososiowej bez numeru, Wólczańskiej bez numeru i Pabianickiej bez numeru<<

2017-04-27
Ostatnia aktualizacja: 2017-06-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Marysińskiej 76/80, w obrębie B-49 oznaczonych jako działki nr: 604/14, 604/15, 601/21, 604/18, 604/22 i 604/9 o łącznej powierzchni 2 712 m2, uregulowanych w księgach wieczystych nr: LD1M/00042557/9, LD1M/00054286/5, LD1M/00016008/5, LD1M/00045857/3 i LD1M/00042490/1

  Na działkach nr: 604/14, 604/15 i 604/22 znajduje się pawilon handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 941 m2. Budynek pozostaje ewidencyjnie i faktycznie wolny. Na działce nr 604/18 usytuowany jest budynek o powierzchni zabudowy 36 m2, wzniesiony przez bezumownego użytkownika, który zobowiązał się do usunięcia naniesień i wydania gruntu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieusunięcia budynku we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawienie naniesień w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Teren przeznaczony do zbycia okala działkę nr 602, na której znajduje się budynek trafostacji. Działka ta pozostaje w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A. i wyłączona jest z oferty sprzedaży.
  Na nieruchomościach zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:

  1. przyłącza kanalizacyjne d=0,15m i przyłącze wodociągowe Ø 40/32 mm nieznajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.;
  2. przyłącze wodociągowe Ø 50 mm i przyłącze sanitarne D=0,20 m stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., będące przedmiotem umowy dzierżawy systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z dnia 6 lutego 2006 r. zawartej pomiędzy Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  3. sieci ciepłownicze 2xDn 150 mm i 2xDn 200 mm, dla których strefy ochronne wynoszą odpowiednio 2m i 3m od skraju rury preizolowanej;
  4. linie kablowe nN, słupy stalowe z oprawą oświetleniową oraz kable międzylampowe należąca do PGE Dystrybucja S.A.;
  5. infrastruktura teletechniczna;
  6. zgodnie z opinią ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki nr 604/9 powinna się znajdować studnia rewizyjna;
  7. zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 604/14 znajduje się instalacja wodociągowa, na działce nr 604/22 przyłącze kanalizacyjne, na działce nr 604/15 przewody niskiego napięcia oraz przyłącze kanalizacji deszczowej; urządzenia te nie zostały opisane przez gestorów sieci.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd (na działce nr 604/18) z ulicy Marysińskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Dla pawilonu handlowo-usługowego nie wydano świadectwa energetycznego.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla powyższych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 100 000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Łososiowej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-8 jako działka nr 321/5 o powierzchni 16542 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW LD1M/00086425/5

  Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki znajduje się chodnik utwardzony betonem oraz pozostałości zniszczonych fundamentów. Częściowo od strony północnej ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej narusza przebieg granicy działki 321/5.
  Teren nieruchomości w znacznym stopniu porośnięty jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Na działce znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN wraz ze słupami w tym słupem podprzyłączeniowym do sąsiedniej posesji przy ulicy Zgierskiej 221B - działki oznaczonej numerem 317, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie nieruchomości mogą znajdować się sieci bądź elementy infrastruktury sieciowej nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ramach II etapu Budżetu Obywatelskiego, mającego na celu powiększenie zieleńca przy ulicy Łososiowej na działce oznaczonej numerem 321/6, trwają prace związane z budową górki wielofunkcyjnej tj. saneczkowej i widokowej, toru rowerowego cross, planowane jest zainstalowanie na wydzielonych już placach urządzeń zabawowych dla dzieci oraz fitness. Docelowo posadzonych zostanie ok. 390 drzew oraz ok. 1660 krzewów.
  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Okoniowej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość nie koliduje z obecnym ani planowanym układem komunikacyjnym. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łososiowej bez numeru, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 321/6, obręb B-8, dla której urządzona jest księga wieczysta LD1M/00086425/5 służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Łososiowej bez numeru, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 321/5, obręb B-8, dla której urządzona jest obecnie księga wieczysta numer LD1M/00086425/5 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością (mającego stanowić przedłużenie ulicy Okoniowej) określa się na nie mniej niż 705 m2, przebieg służebności określony jest w załączniku do „Warunków przetargu”.
  Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia wyżej opisanej służebności gruntowej w umowie sprzedaży
  .
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 500 000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

  Załącznik
  do „Warunków przetargu”

 • Wólczańskiej bez numeru i ulicy Pabianickiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działki nr 275 i 281 o łącznej powierzchni 5180 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00034303/5 i LD1M/00022575/5

  Nieruchomości podlegające sprzedaży nie są zabudowane. Przez wschodnią części działki nr 281 biegnie chodnik z płyt betonowych. Wzdłuż granicy z ul. Pabianicką działka ta jest porośnięta drzewami i krzewami. Działka nr 275 jest w większości ogrodzona i wykorzystywana bezumownie przez podmiot prywatny. Ponadto, znajdują się na niej: skarpa, drzewa i krzewy oraz sieć energetyczna. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00022575/5 znajduje się wpis o treści: "Zakazuje się właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości wznoszenia w pasie o szer. 6 m nad szosą kanału sieci cieplno-parowej, wszelkich budynków a w szczególności budynków mieszkalnych. Zakład sieci cieplnej Łódź w Łodzi lub jego prawni następcy upoważnieni są do wykonywania robót związanych z budową jak również przeprowadzania napraw i konserwacji sieci cieplno parowej". Z ww. księgi wieczystej wynika, że ograniczenie to zostało do niej wpisane na podstawie decyzji Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi Nr G.K.M.IV-66/62 z dnia 6 marca 1962 r. Na nieruchomościach objętych sprzedażą nie występuje sieć cieplno-parowa. Podjęcie działań związanych z wykreśleniem z tej księgi wieczystej opisanego ograniczenia leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta, obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Pabianickiej (symbol 2 KDL 2/2 +T) oraz projektowanych dróg wewnątrzkwartałowych (symbole: 12 KDD 1/2, 13 KDD 1/2 i 14 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ul. Pabianickiej, przy czym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. dróg wewnątrzkwartałowych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tą nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem 14 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania.
  Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 550 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 455 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 45 500 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Sala 371 a.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie nieruchomości przy ul. Łososiowej bn. (2017-06-08) >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-04-25)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-04-27)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-06-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1190
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO