Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020<<

2017-06-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-07-03

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i realizację kampanii promocyjnej w terminie sierpień – październik 2017r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
  Urzędu Miasta Łodzi
  ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
  Adres strony internetowej: www.uml.lodz.pl

 2. Określenie przedmiotu dialogu technicznego

  1. Prowadzony Dialog Techniczny służyć będzie zapoznaniu się przez Zamawiającego z rozwiązaniami technicznymi, organizacyjnymi, technologicznymi i kosztowymi oferowanymi na rynku w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia.
  2. Celem prowadzonego Dialogu Technicznego jest
   1. konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie planowania i realizacji kampanii promocyjnych o zasięgu międzynarodowym i jednocześnie świadczącymi usługi w zakresie projektowania rozwiązań służących promocji oraz budowaniu rozpoznawalności marek
   2. a także pozyskanie przez Zamawiającego wiedzy i informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia jak również w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określeniu warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

 3. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie Dialogu Technicznego (zwanego dalej: „Dialog”), o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.
  2. Wszczęcie procedury Dialogu następuje w dniu publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedno zgłoszenie udziału w Dialogu.
  4. Dialog prowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu, w terminach określonych przez Zamawiającego.
  5. Dialog będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem prowadzenia dialogu technicznego. Termin i miejsce prowadzenia poszczególnych spotkań w ramach Dialogu będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z podmiotem zaproszonym do Dialogu (dalej: Uczestnikiem). Spotkania prowadzone w ramach Dialogu będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w innym miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego z Uczestnikiem.
  6. Zamawiający zaprosi do udziału w Dialogu podmioty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia oraz Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego.
  7. Wszystkie osoby, które będą brały udział w Dialogu ze strony Uczestnika będą zobowiązane do przedłożenia (najpóźniej w momencie rozpoczęcia Dialogu) pełnomocnictwa do reprezentacji Uczestnika (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru). Pełnomocnictwo będzie musiało zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Za udział w Dialogu Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w Dialogu.
  8. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa w dniu 19.06.2017 o godzinie 09.00.
  9. Zamawiający planuje rozpocząć spotkania z poszczególnymi Uczestnikami od 20 czerwca 2017 r.
  10. Zamawiający zakłada, iż będzie prowadził Dialog do czasu, aż uzna, że osiągnięty został jego cel określony w przedmiocie Dialogu.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn.
  12. Dialog będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawionych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w Dialogu.
  13. O zakończeniu Dialogu Zamawiający niezwłocznie poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz poprzez przekazanie informacji podmiotom w nim uczestniczącym.
  14. Poprzez udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w szczególności na potrzeby opisu przedmiotu zamówienia czy specyfikacji technicznej zamówienia. W razie przekazania Zamawiającemu w toku Dialogu utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, Uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzeże, że przekazywane konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom, z zastrzeżeniem art. 96 ust 2a Ustawy PZP.
  15. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy PZP, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).
  16. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

 4. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego

  1. Wnioski o dopuszczenie do Dialogu należy składać wedle wyboru Uczestnika:
   1. pisemnie na adres:
    Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
    ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź (sekretariat, parter)
    lub
   2. w postaci elektronicznej na adres: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
    z dopiskiem „Dialog Techniczny – Kampania promocyjna 2017 - projekt UE”
    Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w Dialogu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Termin składania wniosków: 19 czerwca 2017 o godzinie 09.00.
  3. W przypadku składania wniosków drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia wniosku przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego.
  4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
  5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 5. Warunki udziału w dialogu technicznym

  1. Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał/wykonuje minimum 2 zamówienia polegające na planowaniu i realizacji kampanii promocyjnej o zasięgu międzynarodowym o wartości min 300 000 zł brutto każde. Do udziału w dialogu zaproszonych zostanie nie więcej niż 6 podmiotów, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.
  2. Jeżeli o udział w dialogu ubiegać się będzie więcej niż 6 podmiotów, które wykażą spełnienie ww. warunku, Zamawiający zaprosi pierwszych sześciu według kolejności zgłoszeń.
  3. O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę przeprowadzenia Dialogu.
  4. Zaproszenie do wzięcia udziału w Dialogu zostanie wysłane na adres e-mail podany w przedmiotowym wniosku.
  5. Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
  6. Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury Dialogu należy kierować na adres e-mail: a.kwiecien@uml.lodz.pl,
  8. Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w Dialogu Technicznym jest pani Agnieszka Pietrzak a.pietrzak@uml.lodz.pl, lub pani Aleksandra Kwiecień a.kwiecien@uml.lodz.pl,
  Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści Ogłoszenia oraz Regulaminu.

  Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do realizacji celu przedsięwzięcia.

 6. Zagadnienia do konsultacji:

  1. Analiza mediów zagranicznych. Celem analizy jest dobór narzędzi odpowiednich dla realizacji kampanii (osiągnięcia celów kampanii i dotarcia do określonych grup docelowych) w wybranych krajach Europy. Efektem analizy będzie rekomendacja dziennikarzy i mediów branżowych oraz lokalnych, obejmującej prasę oraz media elektroniczne, międzynarodowe i lokalne, a w szczególności
   • dziennikarze branżowi z mediów branżowych, o charakterze międzynarodowym (prasa, online, blogi), współpracujących z tytułami o najwyższych wskaźnikach czytelności w danym kraju, związanych z tematyką sektora kreatywnego i/lub biznesową docierających do profesjonalistów w danej branży, z następujących krajów: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Włochy oraz
   • dziennikarze lokalni, związanych z tematyką wydarzeń codziennych, branżowych i festiwalowych w wybranym jednym mieście w następujących krajach: Szwecja, Holandia, Wielka Brytania.
  2. Opracowanie treści i wyglądu materiałów wizualnych, artykułów, reklam, odpowiadających celom projektu,
  3. Zakres działań PR oraz ich forma,
  4. Zakup wielkoformatowej reklamy zewnętrznej oraz powierzchni reklamowej w mediach drukowanych i elektronicznych
 7. Cel główny działań promocyjnych

  • promocja Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego
  • promocja współpracy biznesowej
  • promocja możliwości zakupu produktów od łódzkich kreatywnych
  • promocja udziału Łodzi w wydarzeniach branżowych (zobacz sam!)
  • zwiększenie liczby odbiorców profilu fab.
  • osiągnięcie najwyższej liczby obejrzeń katalogu

  Cel dodatkowy działań promocyjnych

  • promocja Łodzi i łódzkiego sektora kreatywnego
  • wydarzeń (festiwali, koncertów) w Łodzi
  • Łodzi jako miasta inspirującego do działania (uczelnie, centra kreatywne, samo miasto)

Pliki do pobrania

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (2017-07-03) >>>


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział ds. Zarządzania Projektami
Informację opracował(a): Agnieszka Pietrzak (2017-06-01)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-06-02)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-07-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 572
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO