Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, ul. Wólczańskiej bez numeru i ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie<<

2017-07-26

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:
 1. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy:

  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-22, jako działka nr 89/1, o powierzchni 897 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00111528/2
   Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Stan techniczny obiektu (elementy konstrukcyjne budynku) jest dobry. Elementy wykończenia (część ścianek działowych, część ościeżnic, część elementów instalacyjnych i okładzin ściennych) wymagają napraw, wymian lub uzupełnienia w związku ze znacznym okresem nieużytkowania nieruchomości, a także znacznym pogorszeniem jej stanu, spowodowanym częściową dewastacją. Teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Część nieruchomości w postaci terenu zielonego. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132).
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega do drogi odbarczeniowej usytuowanej wzdłuż al. Piłsudskiego, m.in. na działce sąsiedniej 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Droga ta służy obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych, w tym działki nr 89/1 – zatem dojazd do nieruchomości powinien odbywać się istniejącym zjazdem z ww. ulicy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770 i 903) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
   Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć wody gorącej 2 x Dn 50-32, wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji. Nabywca zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla urządzeń wyżej opisanej sieci.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 88/78 (własność prywatna) i 88/133 (własność Miasta Łodzi). Ogrodzenie nieruchomości z działką nr 90/1 (własność prywatna) nie pokrywa się z granicą geodezyjną.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
   Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.07.2016 r., 23.12.2016 r., 28.04.2017 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
   Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052, 1206 i 1228).

  • ul. Wólczańskiej bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie G-3 jako działki nr 267 i 270 o łącznej powierzchni 3409 m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr LD1M/00034300/4 i LD1M/00034303/5
   Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane. Ich teren jest wyrównany i w dużej części utwardzony szlaką. Znajdują się na nim naniesienia roślinne - na działce nr 270 dość gęste. Południowa granica działki nr 270 jest naruszona przez ogrodzenie nieruchomości sąsiadującej tj. działki nr 272.
   Ponadto, zgodnie z mapą zasadniczą, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:

   1. przyłącze energetyczne - na działce nr 267;
   2. sieć energetyczna - na działce nr 270.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Wólczańskiej (symbol 1 KDZ 1/4) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się projektowanym zjazdem z pasa drogowego ulicy Wólczańskiej tj. z działki drogowej nr 1/34 poprzez teren działki nr 265, która posiada użytek "Tp" i znajduje się we władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Z tej samej opinii wynika, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 Miasto Łódź nie posiada zabezpieczonych środków na realizację ww. drogi wewnątrzkwartałowej. Z opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi wynika, że nabywca nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży będzie miał zapewnioną obsługę komunikacyjną - przez zjazd z ul. Wólczańskiej przez działkę nr 265 - umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na budowę, pod warunkiem uzyskania z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zgody na dysponowanie działką nr 265 na cele budowlane. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu - w tym uzyskanie zgody władającego działką nr 265 na władanie nią na cele budowlane - należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę tą nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem 7U - tereny zabudowy usługowej.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.02.2017 r., 19.05.2017 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
  • ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, oznaczonej w obrębie W - 25 jako działka nr 158/9 o powierzchni 1711 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088999/3
   Na terenie działki znajduje się budynek tzw. „Bielnik Kopischa” o powierzchni użytkowej 2179,32, wpisany wraz z gruntem na mocy decyzji z dnia 20 stycznia 1971 r. do rejestru zabytków pod numerem A/8. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi określonymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „budynek powinien zachować oryginalną formę i ekspozycję (zakazane są rozbudowy i przebudowy). Możliwe są przekształcenia wnętrz w zakresie dotyczącym nowych aranżacji i wszelkie prace konserwacyjne, zachowujące obiekt w dobrym stanie technicznym”. Nieruchomość objęta jest także wpisem obszarowym dla kompleksu poprzemysłowego K. Scheiblera o numerze A/44. Nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60); aktualnie budynek nie jest użytkowany.
   W związku z faktem, że w budynku usytuowanym na nieruchomości prowadzone były prace renowacyjne, dla pomieszczeń budynku zlecono w latach 2008-2010 pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia:

   1. zgodnie ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego w 2008 roku w badanych pomieszczeniach nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych substancji wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (na podstawie sprawozdania nr ZCS/18/2008 Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera);
   2. zgodnie z wynikami raportu wykonanego w 2010 roku stwierdzono, że warunki przebywania ludzi w pomieszczeniach budynku były zgodne z normatywami higienicznymi przepisu prawnego (na podstawie raportu nr 313/10 Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.).
   Dział III księgi wieczystej nr LD1M/00088999/3 dla przedmiotowej nieruchomości zawiera wpis – „prawo pierwokupu przysługujące Gminie Łódź w związku z tym, że nieruchomość objęta niniejszą księgą wpisana jest do Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr A/8”.
   Zgodnie z opiniami gestorów na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
   1. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm włączone do sieci wodociągowej Ø 300 mm w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, oraz przyłącze kanalizacyjne d=0,15 m włączone do sieci kanalizacji ogólnospławnej 2,00x2,30 m w ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Wyżej wymienione przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne nie znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   2. studnia wodomierzowa, w której znajdują się dwa wodomierze główne, obsługujące posesję przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5 oraz przy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 7;
   3. kablowe złącze energetyczne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   4. gazociąg DN 200 stal niskiego ciśnienia oraz przyłącze gazu DN 100 stal niskiego ciśnienia; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci gazowych – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zainteresowana jest ustanowieniem służebności polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu napraw, remontu, eksploatacji, konserwacji, przebudowy, rozbudowy w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacji w granicach strefy kontrolowanej; nowy właściciel obiektu winien niezwłocznie wystąpić do właściwej jednostki dostawcy gazu z wnioskiem o zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego;
   5. może znajdować się podziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji;
   6. na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Dla budynku znajdującego się na nieruchomości nie jest wymagane wydanie świadectwa energetycznego – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948) ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
   Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie poprzez zjazd z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Zagospodarowanie nieruchomości nie powinno skutkować koniecznością tworzenia kolejnych zjazdów z ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa i przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt – bez prawa roszczeń do sprzedającego - wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC1 - tereny obszaru funkcjonalnego ulicy Piotrkowskiej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr XLVIII/982/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest:
   1. przedłożyć w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży do zaakceptowania przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków program zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem, uwzględniający sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację nowej funkcji) oraz zobowiązanie do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
   2. poinformować Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianach stanu prawnego tej nieruchomości nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży;
   3. do użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
   Wszelkie prace o charakterze remontowo-konserwatorskim muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres i planowany przebieg prac każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania (ewentualnie uzgodnienia) służbom konserwatorskim.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 24.02.2017 r., 19.05.2017 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) netto.
   Wadium wynosi 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Od ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1%. Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie, oznaczonej w obrębie geodezyjnym Tleń 0011 jako działki nr 26/3 i 26/5 o łącznej powierzchni 16 700 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BY1S/00039574/9
  Zbywana nieruchomość stanowi były ośrodek kolonijny. Jest porośnięta drzewami i ogrodzona. Znaczna część nieruchomości, po jej wschodniej stronie stanowi skarpę, która schodzi w kierunku rzeki Wdy. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 26/3 posiada użytki „LsV” oraz „Bi”, a działka nr 26/5 użytek „dr”. Wyrys z mapy ewidencyjnej dla sprzedawanej nieruchomości stanowi załącznik do „Warunków drugiego przetargu”. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są pochodzące z lat 70 - tych obiekty o funkcji turystyczno - wypoczynkowej w postaci: sześciu domków kempingowych oraz budynków sanitarnych. Wolnostojące domki kempingowe, o powierzchniach użytkowych od 38,79 m2 do 45,12 m2, to budynki drewniane, parterowe, niepodpiwniczone, w złym stanie technicznym. W skład obiektów zaplecza sanitarnego wchodzą murowane budynki o drewnianych dachach, w postaci: wiaty gospodarczej o powierzchni użytkowej 12,92 m2, umywalni z ustępami o powierzchni użytkowej 18,20 m2. Budynki wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną, ich stan techniczny jest zły. Ponadto na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty budynku letniskowego ze ścianami konstrukcyjnymi, o powierzchni zabudowy 136,70 m2, w konstrukcji murowanej z drewnianymi wrotami, bez instalacji, również w złym stanie technicznym.
  Na nieruchomości, zgodnie z mapą sytuacyjno - wysokościową, znajdują się: sieć elektryczna NN, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z szambem oraz nieczynna sieć telefoniczna.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nieruchomość od strony działki nr 26/5 posiada dostęp do drogi gminnej, zlokalizowanej na działce nr 29/5 (użytek "dr", własność Gmina Osie). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla budynków usytuowanych na nieruchomości nie istnieje obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z 2015 r. poz. 151 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 1948).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osie, przyjęte uchwałą Nr XX/142/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 r., nieruchomość oznaczona jest jako teren wielofunkcyjny, zainwestowany i zabudowany.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 12.05.2017 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  Załącznik graficzny >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu”i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy al. Piłsudskiego 154 oraz nieruchomości położonej w Tleniu na terenie gminy Osie,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy ul. Wólczańskiej bn. oraz nieruchomości przy ul. Tymienieckiego 5.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści ceny nabycia nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-07-24)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-07-26)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-07-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 385
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO