Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru <<

2017-07-26
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 28 i marsz. Józefa Piłsudskiego bez numeru oraz ul. płk. Jana Kilińskiego 125, 127, 129, 131, 133 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów jako położone w obrębie S-6 działki nr: 427/26, 427/22, 427/24, 427/9, 428/9, 428/10, 433/2, 433/3, 462/33, 462/34, 434/2, 435/8, 435/10, 435/15, 435/13, 434/5, 432/41, 432/42, 434/4, 435/12 i 435/14 oraz w obrębie S-7 jako działki nr: 42/79, 42/80 i 42/85, o łącznej powierzchni 9466 m2, dla których prowadzone są księgi > wieczyste nr: LD1M/00090961/5 i LD1M/00002987/0

 1. Teren inwestycyjny jest niezabudowany – poza działkami nr 428/10 i 428/9 przy ul. Kilińskiego 127, na których znajduje się kamienica wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto teren inwestycyjny znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego Dzielnica Prządków Lnu, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Powierzchnia użytkowa lokali w tym budynku wynosi 976 m2, powierzchnia zabudowy – 385 m2, a kubatura – 5915 m3. Ponadto, budynek posiada następujące cechy:
  1. budynek w złym stanie technicznym (m.in. spękane oraz zwilgotniałe fundamenty i ściany, brak schodów i podestów, zerwane stropy, uszkodzona więźba dachowa);
  2. budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z drewnianym stropodachem i nieużytkowym strychem;
  3. wyłączony z użytkowania i zabezpieczony (zamurowany przejazd bramowy, wejścia do budynku i okna w parterze);
  4. ściany zewnętrzne tradycyjne z cegły pełnej;
  5. fundamenty z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
  6. stropy drewniane, pełne, oparte na ścianach podłużnych, a w trakcie nad przejazdem bramowym - stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych;
  7. dach drewniany, dwuspadowy, kryty papą;
  8. na południowej ścianie znajduje się mural.

 2. W pozostałym zakresie teren podlegający sprzedaży jest niezabudowany oraz porośnięty drzewami i krzewami. Znajdują się na nim dwa nośniki reklamowe (na działkach nr: 427/22 w obrębie S-6 i 42/80 w obrębie S-7), należące do podmiotów prywatnych, które korzystają z fragmentów działek bezumownie. Właściciele tych naniesień zostali wezwani do ich usunięcia w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. Ponadto teren działki nr 427/26 (wraz z sąsiadującymi działkami nr 427/14, 427/3, 427/25, 427/23 i 427/21) objęty był umową dzierżawy, obowiązującą do dnia 30 czerwca 2017 r. - pod zaplecze budowy inwestycji realizowanej na nieruchomościach sąsiednich. Działki sąsiadujące z terenem podlegającym sprzedaży (nr 428/3 i 432/31 w obrębie S-6) również objęte były umową dzierżawy obowiązującą do dnia 30 czerwca 2017 r. - jako teren towarzyszący dojściu i dojazdu do ww. zaplecza budowy. Planowane jest zawarcie umów dzierżaw na wskazane działki z terminem obowiązywania do 30 września 2017 r. Chodnik należący do pasa drogowego ul. Kilińskiego, posadowiony w ramach remontu tej ulicy, w kilku miejscach narusza wschodnią granicę terenu inwestycyjnego. Realizacja inwestycji, w ramach której nastąpi zabudowa terenu inwestycyjnego w pierzei ul. Kilińskiego wymagać będzie odtworzenia chodnika w pasie drogowym ulicy Kilińskiego w porozumieniu z jej zarządcą, na podstawie umowy zawartej z Miastem Łódź w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089)
 3. Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa Ø 600/800 mm (na działkach nr: 432/42, 435/15, 435/10, 435/12 i 435/14), będąca własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.; zgodnie z informacją właściciela tej sieci, jej strefa ochronna obejmuje pas gruntu o szerokości 8 m z obu stron przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych oraz obszar 82 m2 na działce nr 42/80, 46 m2 na działce nr 435/13, 14 m2 na działce nr 42/79, 408 m2 na działce nr 432/42, 151 m2 na działce nr 435/12, 363 m2 na działce nr 435/14 oraz 131 m2 na działce nr 42/85 (strefa ochronna na działce nr 42/85, poza magistralą wodociągową Ø 600/800 zabezpiecza także sieć wodociągową Ø 355 mm (PE), zlokalizowaną na działce drogowej nr 42/81 w obrębie S-7);
  2. fragment nieczynnego od 2011 r. przyłącza wodociągowego Ø 63/50 mm, będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (na działce nr 427/24);
  3. fragment nieczynnego od 2008 r. przyłącza wodociągowego Ø 50 mm, będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (na działce nr 427/24);
  4. fragment nieczynnego przyłącza wodociągowego Ø 40 mm, będącego własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (na działce nr 433/3);
  5. przyłącze kanalizacyjne, odwadniające komorę ciepłowniczą, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (na działce nr 42/85);
  6. nieczynne od 2011 r. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej d=0,20 m, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (na działce nr 427/22);
  7. siedem nieużytkowanych przyłączy kanalizacji ogólnospławnej d=0,15 m;
  8. część komory zasuw (na działce nr 432/42);
  9. czynna sieć ciepłownicza 2xDN500mm wykonana w 2015 r. w technologii preizolowanej, należąca do Veolia Energia Łódź S.A., dla której strefa ochronna wynosi 3 m od skraju kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci wyraził zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  10. przyłącza do sieci gazowej zlokalizowanej w ul. Kilińskiego;
  11. energetyczna linia kablowa SN, linie kablowe nN, złącza kablowe nN i przyłącza energetyczne;
  12. sieć telekomunikacyjna.

 4. Pasy ochronne wodociągu Ø 350 mm, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego, wynoszące po 5 m po obydwu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych obejmują swym zakresem teren działek nr: 427/22, 427/24, 428/10, 433/3, 462/33, 462/34, 434/2, 435/8, 435/10 i 42/85.
 5. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
 6. Wobec położonych w obrębie S-6 działek nr: 427/26, 427/22, 427/24, 427/9, 432/41, 432/42, 434/4, 435/12, 435/14, 433/2, 433/3, 462/33, 462/34, 434/2, 435/8, 435/10, 435/15, 435/13 i 434/5 oraz położonych w obrębie S-7 działek nr: 42/79, 42/80 i 42/85 zostały złożone do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o ich przeniesienie z dotychczasowych ksiąg wieczystych (tj. z ksiąg o numerach: LD1M/00102024/3, LD1M/00102027/4, LD1M/00089988/0, LD1M/00288758/4, LD1M/00119515/4, LD1M/00002987/0, LD1M/00119514/7, LD1M/00026052/1, LD1M/00003078/2 i LD1M/00182311/6) do księgi wieczystej nr LD1M/00090961/5. Wnioski te zostały już, z wyjątkiem wniosku w zakresie przeniesienia działki nr 42/79 z księgi wieczystej LD1M/00002987/0, wykonane.
 7. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się z projektowanej drogi łączącej al. Piłsudskiego z ul. Kilińskiego, zlokalizowanej na działkach nr: 432/31, 428/3, 427/14, 427/3, 427/25, 427/23 i 427/21 w obrębie S-6 lub poprzez istniejące zjazdy z ul. Kilińskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa bądź przebudowa zjazdów należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdów obsługujących teren inwestycyjny, nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
 8. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi spośród drzew znajdujących się na terenie podlegającym sprzedaży najokazalsze to robinie akacjowe o średnicy pni 70-100 cm, kasztanowiec zwyczajny o średnicy pnia 75 cm, klon pospolity o średnicy pnia 70 cm i klon jawor o średnicy pnia 60. Wszystkie drzewa są zaniedbane i wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, a co do niektórych zachodzą wskazania do ich usunięcia tj. do: robinii akacjowych o średnicach pni 70 i 90 cm i topoli o średnicach pni 90 i 95 cm oraz klonu pospolitego o średnicy pnia 60 cm. Przyszły projekt zagospodarowania terenu powinien uwzględniać zachowanie przynajmniej części z pozostałych drzew.
 9. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).
 10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 11. Dla budynku położonego na działce nr 428/10 i 428/9 nie wydano świadectwa energetycznego.
 12. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem – UC 2 - tereny osi usługowej W – Z. Teren podlegający sprzedaży jest objęty uchwałą Nr IX/178/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot i płk. Jana Kilińskiego.
 13. Teren podlegający sprzedaży znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
 14. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia remontu budynku, o którym mowa pkt 1, z dopuszczeniem wymiany jego elementów konstrukcyjnych na nowe oraz w oparciu o uzgodnienia dokonane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i zakończenia tego remontu w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność tych nieruchomości.
 15. Za zakończenie przedsięwzięcia wymienionego w pkt 14 uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255).
 16. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania obowiązku określonego w pkt 14.
 17. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 18. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
  1. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 16 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
  2. w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty należnej kary;
  3. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości - celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Lodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 16:
   1. hipoteki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą,
   2. hipoteki łącznej w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;
  4. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

 19. Hipoteka, o której mowa w pkt 18 ppkt 2 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi lub ksiąg wieczystych, która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
 20. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości - o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt 18 ppkt 2, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży - możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 18 ppkt 2 na zasadach określonych w pkt 18 ppkt 2 oraz pkt 19.
 21. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 16, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 18 ppkt 2. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 16. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 16. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 16 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanych nieruchomościach w sposób i na zasadach opisanych w pkt 18 ppkt 2 i pkt 19; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
 22. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 16, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
 23. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do Zarządzenia Nr 6528/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2017 r.
 24. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) netto. Wadium wynosi 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg stawki 23 %, którym obciążona będzie dostawa położonych w obrębie S-6 działek nr: 427/26, 427/22, 427/24, 427/9, 433/2, 433/3, 462/33, 462/34, 434/2, 435/8, 435/10, 435/15, 435/13, 434/5, 432/41, 432/42, 434/4, 435/12 i 435/14 oraz w obrębie S-7 działek nr: 42/79, 42/80 i 42/85. Zbycie działek nr 428/9 i 428/10 będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń .
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 września 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej rachunku bankowym przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiści ceny nabycia nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Wyjaśnienia do pytań (2017-08-02) >>>


Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Informację opracował(a): Anetta Bednarek (2017-07-24)
Informację wprowadził(a): Adrian Beer (2017-07-26)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-08-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 578
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO