Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi<<

2017-08-25

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), Prezydent Miasta Łodzi

podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do opracowania aktualizacji projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.

Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi ma na celu, m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł. Potrzeba aktualizacji wynika z konieczności uwzględnienia w inwentaryzacji kolejnych budynków oraz pojawienia się nowych działań inwestycyjnych zgłoszonych przez interesariuszy.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów w terminie od dnia 26.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r.:

  • w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Energetyki Miejskiej, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 101 lub 102, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl.

Uwagi i wnioski do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w w/w terminie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta w Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej, Oddział Energetyki Miejskiej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź oraz na adres Wykonawcy, tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77) 44 26 695,
  • osobiście (ustnie do protokołu) w Urzędzie Miasta Łodzi – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 101 lub 102, w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail Wykonawcy: strategia@atmoterm.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Łodzi. Uwagi i opinie powinny zawierać: Imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Gospodarki Komunalnej
Informację opracował(a): Katarzyna Pajerska (2017-08-25)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2017-08-25)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2017-08-25)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 255
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO