Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według wydziałów)<<

Przyjmowanie wniosków i wydawanie zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie miasta Łodzi

Sposób załatwiania sprawy:

Organizator składa w Wydziale Spraw Obywatelskich, w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ przy ul. Sienkiewicza 5 w pokoju 205 następujące dokumenty:
 • wniosek zawierający w szczególności następujące informacje: nazwa i siedziba podmiotu wnioskującego, miejsce zbiórki i obszar, jaki będzie obejmować, termin, formę przeprowadzenia zbiórki, cel, wskazanie osób odpowiedzialnych za organizację, przeprowadzenie i rozliczenie zbiórki wraz z ich pisemną na to zgodą,
 • aktualny wyciąg z krajowego rejestru sądowego,
 • aktualny statut organizacji,
 • plan organizacyjny zbiórki zgodny z założeniami opisanymi we wniosku (dział I pkt 1 wniosku – druga strona),
 • zgoda właściciela lub użytkownika obiektu, w przypadku gdy zbiórka będzie prowadzona na terenie prywatnym,
 • pisemne potwierdzenie z banku otwarcia rachunku bankowego (subkonta), założonego wyłącznie dla celów zbiórki, w przypadku gdy zbiórka publiczna prowadzona będzie w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe,
 • wzór cegiełek wartościowych1, w przypadku gdy zbiórka publiczna prowadzona będzie w formie sprzedaży cegiełek wartościowych,
 • listę przedmiotów z proponowaną wartością, w przypadku gdy zbiórka publiczna prowadzona będzie w formie sprzedaży przedmiotów.

W Wydziale Spraw Obywatelskich, w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ dostępne są druki wniosku o wydanie zezwolenia na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Uwaga!

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.
Zapłatę opłaty skarbowej w kwocie 82 PLN dokonuje się na rachunek:

GETIN NOBLE BANK S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
z dopiskiem „za zezwolenie na zbiórkę publiczną”

Jednocześnie zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.), zwalnia się od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące tę działalność, nie pobierają wynagrodzenia.

W przypadku gdy organizator działa przez pełnomocnika, wymagany jest dokument z którego wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o zezwolenie na zbiórkę publiczną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 PLN (za każde pełnomocnictwo osobno).
Natomiast w przypadku gdy organizator wnioskuje o zmianę zezwolenia i nie spełnia warunków wynikających z art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej, wówczas zobowiązany jest dokonać opłaty skarbowej w wysokości 41 PLN, z dopiskiem „za zmianę zezwolenia na zbiórkę publiczną”.

Termin rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia materiału dowodowego. Udzielone pozwolenie jest skuteczne od momentu odebrania go przez wnioskodawcę, co oznacza, że dopiero od tego momentu możliwe jest prowadzenie zbiórki publicznej.

SPRAWOZDANIE z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizatora zbiórki, należy dostarczyć w terminie 1 miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z załączoną kopią ogłoszenia prasowego. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej (ogłoszenie prasowe) należy zamieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 199 z późn. zm.) publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej zawiera:

 1. nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
 2. nazwę organu oraz datę i numer pozwolenia;
 3. sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej;
 4. rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze;
 5. wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

Za właściwe uznaje się również opublikowanie ogłoszenia prasowego o wynikach zbiórki na stronie internetowej, spełniającej warunki o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)2 oraz pod warunkiem, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy3 aktualizowana przynajmniej raz w roku sieciowa witryna podlega obowiązkowi rejestracji. Wymóg taki spełnia również publikacja zamieszczona na portalu www.ngo.pl

W sprawozdaniu, oprócz wymienionych wyżej elementów należy szczegółowo przedstawić jakie wydatki i w jakiej wysokości zostały pokryte ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej, w ramach realizacji poszczególnych celów określonych w pozwoleniu. Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona była w formie zbierania ofiar w naturze, przedstawić należy ilość i rodzaj ofiar przekazanych na każdy z celów wskazanych w pozwoleniu.

Wszystkie poniesione koszty związane ze spożytkowaniem środków uzyskanych ze zbiórki publicznej, a także koszty związane z organizacją zbiórki publicznej powinny być udokumentowane fakturami i ich kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” załączone do dokumentacji związanej z rozliczeniem zbiórki.

Jeżeli organizator zbiórki publicznej nie wykorzysta w okresie trwania zbiórki publicznej wszystkich zebranych ofiar (środków finansowych i darów rzeczonych) winien poinformować organ o pozostałych ofiarach oraz o sposobie i terminie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe informacje o ich wykorzystaniu.

W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu ze zbiórki publicznej należy wskazać jaką kwotę pozyskano w każdej z form prowadzenia zbiórki, a także przedstawić w jaki sposób realizowano każdy z celów zbiórki, wymienionych w decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 732)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

1 Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 199 z późn. zm.) na każdej cegiełce wartościowej sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę. Cegiełki wartościowe stanowią druk ścisłego zarachowania i powinny być sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie;
2 Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn zm.) w rozumieniu ustawy prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską;
3 Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo prasowe wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej „organem rejestracyjnym”. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z niniejszej ustawy.

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
pokój: 205
telefon: +48 (42) 638-46-01, +48 (42) 638-46-41

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-04-02)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2013-09-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1390662
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO