Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Program małej retencji dla miasta Łodzi<<

Obszar miasta Łodzi charakteryzuje się bardzo ograniczonymi zasobami wód naturalnych, jak również skromnymi możliwościami retencyjnymi. Powodem takiej sytuacji jest położenie miasta na wododziale I-go rzędu Wisła (Bzura) - Odra (Ner) i odśrodkowe ułożenie cieków (rys.1).

Układ hydrograficzny miasta ŁodziOsiemnaście drobnych cieków o ograniczonej i niewystarczającej pojemności retencyjnej i często jedynie okresowymi przepływami to odbiorniki wód opadowych z terenu zlewni o powierzchni ponad 290 km2.. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost udziału powierzchni szczelnych i minimalna ograniczona pojemność retencji gruntowej i rzecznej powoduje, że cieki te odprowadzają praktycznie wszystkie wody opadowe. Skutkuje to całkowitą ucieczkę wody i występowaniem jej braku na terenie miasta i jej nadmiar powodujący podtopienia terenów poniżej Łodzi.

Jednym ze sposobów poprawy gospodarki wodnej w mieście jest zwiększenie liczby zbiorników retencyjnych. Odtworzenie ich w miejscu gdzie wcześniej istniały, zniszczonych, zasypanych lub zarośniętych. Zintegrowanie wszystkich działań związanych z realizacją tych zamierzeń stało się podstawą ich ujęcia w formę programu. Opracowano Program Małej Retencji dla miasta Łodzi obejmującego obszar całego miasta - 3 zlewnie. Jednak w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt obejmujący zlewnie rzeki Sokołówki.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA OBSZARU AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

Na obszarze miasta bierze swój początek 16 z 18 cieków przepływających przez miasto zebranych w 3 zlewniach:

  • zlewnia rzeki Bzury: Sokołówka, Brzoza, Aniołówka, Zimna Woda, Łagiewniczka, Wrząca, Bzura
  • zlewnia rzeki Ner: Jasień, Jasieniec, Łódka z Bałutką, Karolewka, Olechówka z Augustówką, Ner z dopływami Gadką i Dobrzynką
  • zlewnia rzeki Miazgi: Miazga


Na rzekach zlokalizowanych jest ponad 50 zbiorników wodnych, w tym:

  • 14 zbiorników w zlewni rz. Ner
  • 34 zbiorniki w zlewni rz. Bzury
  • 5 zbiorników w zlewni rz. Miazgi


Dysproporcja ilości zbiorników w porównaniu z powierzchnią zlewni wynika z dogodniejszych warunków hydrograficznych w zlewni rz. Bzury - głęboka i wcięta dolina, stosunkowo czysta woda, tereny słabo zurbanizowane wobec płaskiej szerokiej doliny rzeki Ner i zanieczyszczonych wodach zwłaszcza poniżej ujścia rzeki Jasień, na której zlokalizowane są przelewy burzowe z kanalizacji ogólnospławnej i rzeki Dobrzynki, do której odprowadzane są dotychczas ścieki z Pabianic i Gminy Ksawerów.

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Łodzi przygotował program budowy zbiorników pn.: "Program małej retencji dla miasta Łodzi". Program podzielony został na "projekty" obejmujące poszczególne zlewnie. W pierwszej kolejności opracowano Projekt I - obejmujący rzekę Sokołówkę z dopływem Brzozą, który zakłada budowę 7 zbiorników. W projekcie obok budowy zbiorników retencyjnych, o stałym piętrzeniu, przewidziano budowę zbiorników suchych, renaturyzację na niektórych odcinkach rzeki Sokołówki, oraz zagospodarowanie parkowe doliny.

Rzeka Sokołówka jest lewobrzeżnym drugorzędowym dopływem Bzury o długości 10.2 km. Zlewnia rzeki, w początkowym biegu obejmuje północno-wschodnie tereny miasta, w odcinku ujściowym do rzeki Bzury graniczy z podmiejskimi obszarami okolic miasta Zgierza. Charakter zlewni Sokołówki tj. nieduże przepływy naturalne, niewielka długość i nierównomierność przepływu i szybki odpływ wywołany głównie ulewnymi deszczami letnimi i wiosennymi roztopami, oraz mała pojemność retencyjna powoduje problemy z utrzymaniem odpowiedniej czystości wody w okresach niżówkowych. Realizację tego projektu przewidziano na lata 2000-2015.


Informację wprowadził(a): Artur Prasal (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 11444
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO