Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2006<<

Ksiądz Jacek Wojciech Ambroszczyk dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej, członek Rady ds. rodziny przy wojewodzie łódzkim oraz Rady Organizacji Pozarządowych. Z prowadzonego przez Caritas Punktu Pomocy Charytatywnej korzysta rocznie około 13 tys. osób. Caritas prowadzi ośrodek aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób bezrobotnych „Oazis”. Utworzony przy Caritas Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej pomaga ludziom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz ich najbliższym. Caritas prowadzi także program Skrzydła – który pozwala na długofalową opiekę nad ubogimi dziećmi. Pod dyrekcją księdza Jacka Ambroszczyka prowadzone są również 3 świetlice środowiskowe dla dzieci.

Tomasz Stanisław Boruszczak dziennikarz i prezenter Łódzkiego Ośrodka TVP, od czterech lat prowadzący program Kurier TVP3. Czterokrotnie był wyróżniony prestiżową i elitarną nagrodą Business Center Club „Ostrym piórem” dla dziennikarzy regionalnych. Aktor, kabareciarz, recytator, piosenkarz, były członek łódzkiej alternatywnej Grupy Teatralnej „Dziewięćsił”. Tomasz Boruszczak jest też współtwórcą łódzkiego kabaretu „Teatru Chichot 2”.Ponadto pan Boruszczak jest aktywnie zaangażowany w organizowanie wystaw i targów ogrodniczych w naszym mieście.

Waldemar Stanisław Cichuta inżynier, ekonomista i społecznik. Jest członkiem założycielem a od 6 lat wiceprezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasza Rada”. Zaangażowany w pozyskiwanie sponsorów dla prowadzenia działalności statutowej stowarzyszenia. Współtwórca i współrealizator „programu aktywności na rzecz organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych – sprawnych i niepełnoprawnych”. Pan Waldemar Cichuta wspomagał akcję wydawniczą koła pisarzy i poetów niepełnosprawnych „Kamena”. Członek założyciel Stowarzyszenia „Przyjaciół Starego Miasta”. Jest współtwórcą koncepcji rewitalizacji Starego Rynku. Od lat propagator i aktywny działacz sportu szkolnego, długoletni działacz gospodarczy odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Zasłużonego dla Przemysłu Lekkiego.

Ewa Ćwikła nauczycielka, historyk, dyrektorka Publicznego Gimnazjum nr 40 w Łodzi, jedynej szkoły w Łodzi z klasami dla trudnej młodzieży. Niestrudzenie zwalcza wszelkie patologie wśród młodzieży: narkomanię, alkoholizm, nikotynizm. Pani Ewa Ćwikła jest znanym społecznikiem - organizuje dożywianie na terenie szkoły, współpracuje z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami. Jest popularyzatorką wiedzy o Łodzi – organizuje konkursy, tworzy programy i projekty.

Danuta Anna Dubel założycielka i przewodnicząca Koła Ligi Kobiet Polskich „Razem łatwiej”. Jest także wiceprzewodnicząca i skarbnikiem Zarządu Łódzkiego LKP. Pod kierunkiem p. Danuty Dubel członkinie koła „Razem łatwiej” przygotowały program itworzą grupę wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz angażują się w przygotowanie wielu różnych imprez i uroczystości organizowanych przez Zarząd Łódzki Ligi Kobiet Polskich. Jest organizatorką rozdawania bezpłatnej żywności i odzieży dla osób bezrobotnych, najuboższych oraz samotnie wychowujących dzieci. Organizuje też bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet. Pani Danuta Dubel jest osobą bezinteresownie poświęcającą wiele czasu na działalność wolontariacką, z własnej woli niejednokrotnie sponsoruje inicjatywy Ligi Kobiet Polskich, przeznaczając na ten cel część swoich dochodów.

Sławomir Emanuel z wykształcenia technik mechanik swa aktywność skupił na działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu, Był inicjatorem działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, współorganizował obozy integrujące zdrowych i niepełnosprawnych. Pan Sławomir Emanuel jest zasłużonym wychowawcą i komendantem obozów wypoczynkowo-szkoleniowych dla instruktorów PCK. W okresie stanu wojennego organizował pomoc żywnościową dla mieszkańców Łodzi i rodzin internowanych, współorganizował w tym czasie Pocztę Genewską Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na terenie Łodzi i województwa, umożliwiającą kontakt łodzian z rodziną przebywającą poza krajem. Pan Sławomir Emanuel przez blisko 10 lat sprawował funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyczynił się do wymiany parku samochodowego w łódzkich jednostkach OSP. Jego aktywność społeczna była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Krystyna Alina Knapik starszy kustosz w Dziale Sztuki Muzeum Historii Miasta Łodzi. Dla potrzeb Łódzkiego Domu Kultury opracowała i realizowała koncepcję upowszechniania sztuki nowoczesnej. Jest organizatorką plenerów tkackich, międzynarodowych plenerów plastyczno-fotograficznych, projekcji filmów o sztuce, pokazów dokumentacji na Biennale w Wenecji, targach sztuki w Cassel. Współpracowała w Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, z wieloma galeriami i artystami. W czasie swojej pracy w Muzeum Historii Miasta Łodzi p. Krystyna Knapik zrealizowała ponad 35 wystaw, jest współautorką wielu towarzyszących wystawom katalogów.

Małgorzata Teresa Laurentowicz–Granas zastępca dyrektora, starszym kustoszem w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Na jej 33- letni dorobek zawodowy składają się prace konserwatorskie, muzealne, oświatowe i popularyzatorskie, Jest rzecznikiem popularyzacji sztuki współczesnej i popierania inicjatyw młodych artystów. Brała czynny udział, jako konsultant, w pracach nad restauracją i konserwacją elewacji pałacowych. Jest autorką publikacji o architekturze pałacu w albumie pt. „Pałac Poznańskich w Łodzi”, o architekturze łódzkich siedzib fabrykanckich „Pałace Ziemi Obiecanej”. Jest też współautorką pracy dydaktycznej „Łódzkie dziedzictwo Kulturowe”, która jest podręcznikiem dla nauczycieli lekcji historii. Zorganizowała samodzielnie i w zespole wiele wystaw dotyczących historii i kultury miasta oraz wystaw malarstwa. Posiada takie wyróżnienia jak: Zasłużony Działacz Kultury, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, Złoty Krzyż Zasługi.

Barbara Ligęza pedagog. Od 2003 roku wiceprzewodnicząca Zarządu Łódzkiego Ligi Kobiet Polskich, jako była radna zna problematykę społeczeństwa łódzkiego, kobiet i ich rodzin oraz ludzi starszych. Jest współrealizatorką projektów na rzecz ludzi bezrobotnych „Inicjatywa wspólnotowa EQUAL Sojusz dla Pracy” w Łodzi i regionie. Swoja wiedzą i serdecznością wspiera Klub Osób Bezrobotnych w Zarządzie Łódzkim Ligi Kobiet Polskich, prowadząc rozmowy i porady dla kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy. Efektem jej pracy i działalności jest Klub wsparcia dla osób starszych. Pomaga mieszkańcom domów pomocy społecznej. Współpracuje z organizacjami kobiecymi z Berlina czy Mołdawii, promuje Łódź.

Ewa Marxen–Wolska konserwator malarstwa i rzeźby. Jej dorobek jako historyka sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego jest wyjątkowo cenny i obfity w rzeźby, malarstwo sztalugowe, malarstwo tablicowe, ołtarze. Dokonania na tych polach są ewenementem w skali światowej. Pracowała na rzecz powołania Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki, pracowała jako konsultant i konserwator w Muzeum Sztuki w Łodzi. Swą działalnością przyczyniła się do reaktywacji Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1956 roku uczestniczy i wygłasza referaty na krajowych i międzynarodowych sympozjach z zakresu konserwacji i ochrony dzieł sztuki. Pani Ewa Marxen-Wolska nieodłącznie z mężem Jerzym Wolskim wykonywała prace konserwatorskie w kościołach w Gdańsku, Sierakowie, Włocławku, we Florencji, Farrarze i Quito (Ekwador). Uczestniczyła w pracach Komisji Nadzoru Konserwatorskiego na rzecz Panoramy Racławickiej. Wielokrotnie wyróżniona i nagrodzona odznaczeniami branżowymi, zawodowymi i państwowymi. Za swą wyjątkową działalność na rzecz ochrony zabytków oraz popularyzację tej problematyki uhonorowana została tytułem Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Anna Małgorzata Mroczek działaczka samorządowa i społeczna. Zasiada w radach nadzorczych Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Narkomanią, Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna, jak również w Wojewódzkim Zespole ds. Pomocy dla Nieletnich przy Prezesie Sądu Okręgowego w Łodzi. Od wielu lat zaangażowana jest w sprawy Łodzi i łodzian. Wyróżniona szeregiem odznaczeń i dowodów uznania, m. in. tytułem Łodzianka Roku 1999, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka” .

Andrzej Ostoja–Owsiany prawnik. Obecnie nestor łódzkiej Rady Miejskiej. Był przewodniczącym Rady Miejskiej I kadencji, posłem na Sejm II kadencji, senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, a także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkiem Związku Literatów Polskich. Uhonorowany tytułem Honorowego Członka Związku Podziemnych Sił Zbrojnych, odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi Konspiracyjnego Wojska Polskiego, czterokrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Pan Andrzej Ostoja Owsiany jest współzałożycielem Komitetu Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Będąc przewodniczącym Rady Miejskiej, tworzył zręby odnowionego samorządu i rozpoczął pracę nad zmianą wizerunku miasta. Pan Andrzej Ostoja-Owsiany podczas wypełniania mandatu parlamentarzysty trzykrotnie wprowadził do budżetu państwa poprawki zwiększające środki finansowe na rzecz łódzkiej policji i straży pożarnej. W 1993 r. wybrany Łodzianinem Roku, zaś w plebiscycie na Łodzianina 100- lecia, na 213 osób kandydujących, zajął 12 miejsc wśród takich wybitnych postaci jak Reymont, Tuwim, Rubinstein czy św. Faustyna. Jest organizatorem opieki nad grobami powstańców i legionistów. Odznaczony wieloma medalami.

Małgorzata Monika Ożegalska jest działaczka samorządowa. Drugą kadencję przewodniczy Radzie Osiedla „Karolew-Retkinia-Wschód”. Na rzecz mieszkańców osiedla prowadzi działalność w zakresie ładu i bezpieczeństwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego osiedla, ochrony środowiska. Dzięki staraniom p. Małgorzaty Ożegalskiej niektóre place osiedlowe zostały wyposażone w urządzenia rekreacyjne, urządzenia do gier sportowych. Przyczynia się również do organizacji corocznych przedsięwzięć takich jak: „Sprzątanie Ziemi” na terenie lasu Lublinek, programu „Bezpieczny Świat Malucha”, festynów z okazji „Dnia Dziecka”. Organizatorka licznych imprez dla dzieci i młodzieży.

Profesor Krzysztof Kazimierz Pawłowski architekt - urbanista, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. To człowiek o bogatej działalności międzynarodowej m.in. był ekspertem UNESCO do spraw ochrony i rewaloryzacji zespołów zabytkowych w Algierze, Iranie, Mozambiku, Senegalu, Słowacji, na Węgrzech, w Portugalii, na Malcie. Był wiceprezydentem Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO. Działalność naukowa profesora Krzysztofa Pawłowskiego skoncentrowana jest wokół problemów miasta. Jest autorem stukilkudziesięciu artykułów i książek opublikowanych w kraju i za granicą. Przyczynił się do otrzymania przez Muzeum Włókiennictwa i konserwatora zabytków Miasta Łodzi dotacji z funduszy europejskich na stworzenie skansenu dawnej architektury.

Anna Stanisława Pilarska jest działaczką samorządową i społeczną. Działała przez kilkanaście lat w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym jako przewodnik potem prezes koła przewodników a w latach 80-tych jako członek Komisji Kontroli Przewodnickiej. Pani Anna Pilarska działała również w Związku Harcerstwa Polskiego. Od 20 lat jest pracownikiem Muzeum Historii Miasta Łodzi a od 6 lat kierownikiem Działu Upowszechniania – współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi i organizacjami turystycznymi. Przez 12 lat była redaktorem naczelnym czasopisma „Wędrownik”. Jest inicjatorką i realizatorką wielu wystaw.

Elżbieta Krystyna Piotrowska jest dziennikarka, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Od 14 lat zajmuje się sprawami miasta przybliżając łodzianom tematykę samorządową. Współpracując z organizacjami samorządowymi zajmuje się sprawami społecznymi. Pani Elżbieta Piotrowska na ogólnopolskiej antenie Radia ESKA propaguje pozytywny dobry wizerunek Łodzi, promuje lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne.

Krystyna Maria Wawrzkiewicz–Stefańska kierując od 17 lat Impresariatem Muzeum Historii Miasta Łodzi dba o właściwy dobór artystów, oraz o to by koncerty ogrodowe były imprezami gromadzącymi dużą widownię i pozostawiały niezapomniane przeżycia. Wokół działalności Muzeum skupiła grono artystów, którzy swoimi cyklami programowymi zachęcają do udziału w ważnych wydarzeniach innych wykonawców. Zasługą p. Krystyny Wawrzkiewicz – Stefańskiej jest pozyskiwanie dla działalności artystycznej sponsorów, dzięki którym propozycje repertuarowe nie obciążają budżetu Muzeum Historii Miasta Łodzi. Odznaczona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Nagrodą Prezydenta Miasta i Wojewody Łódzkiego, Złotym Krzyżem Zasługi a 1999 roku zdobyła tytuł Honorowej Łodzianki Roku.

Juliusz Józef Baczmagi magister ekonomii, działacz społeczny, od 16 latjest członkiem Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków, pracuje przy redagowaniu biuletynu „My Sybiracy” i „Biuletynu Komisji Historycznej”. Umieszcza w nich wiele informacji o Łodzi a ponieważ biuletyn rozprowadzany jest do licznych ośrodków polonijnych na świecie docierają tam wszelkie wiadomości o Łodzi.

Zbigniew Stanisław Bokszański nauczyciel akademicki – socjolog. W latach 1997-2000 był członkiem Komitetu Badań Naukowych, od 1995 r. jest członkiem Komitetu Socjologii PAN. Brał udział we współpracy z Uniwersytetem w Magdeburgu i Uniwersytetem w Bangor w zakresie uruchomienia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego studiów europeistycznych. Zbigniew Bokszański uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłosił wiele referatów, prowadził liczne badania naukowe pokazujące nas Polaków w kontekście obywateli innych narodowości. Od 18 lat jest członkiem redakcji „Przeglądu Socjologicznego” a od 1996 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Encyklopedii Socjologii”.

Jan Boniek magister ekonomii, księgowy, działacz w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest radnym Osiedla Koziny. Od chwili powstania Rady pełni funkcje jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Jest projektodawcą i założycielem Klubu Seniora, pomaga osobom ubogim organizując zbiórkę odzieży. Organizuje pomoc materialną i wychowawczą dla dzieci z rodzin Osiedla zagrożonych patologiami. Za wieloletnia pracę z dziećmi i młodzieżą Jan Boniek wyróżniony został odznaką „Przyjaciel Dziecka”. Odznaczony jest również Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Janusz Hetman artysta malarz, w latach 1987-1989 członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego, założyciel grupy twórczej „Solaris”, prywatnej szkoły filmowej, prywatnej szkoły radiowej, wieloletni dyrektor ds. marketingu Festiwalu Camerimage w Toruniu i Łodzi, inicjator przeniesienia festiwalu z Torunia do Łodzi. Od 2005 roku Janusz Hetnam jest wicedyrektorem Festiwalu Camerimage w Łodzi.

Bogusław Hubert pedagog, i działacz samorządowy. Przez dwie kadencje przewodniczący Rady Osiedla Zarzew. Jest wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego TKKF i wiceprezesem Ogniska TKKF „Zarzewianka”. Od kilkudziesięciu lat działacz kultury fizycznej. Jest organizatorem wielu imprez rekreacyjno - sportowych, a także półkolonii oraz obozów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Łodzi. Dzięki działaniom pana Bogusława Huberta Miasto Łódź zajęło II miejsce w Polsce w sportowym Turnieju Miast i Gmin w 2000 roku. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Kultury Fizycznej i Promocji Łodzi poprzez Sport przy Prezydencie Miasta.

Celina Władysława Jaworska-Maćkowiak nauczycielka. 17 lat współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim w ramach szkoły ćwiczeń praktycznej nauki zawodu studentów. Jest współautorką programu wycieczek po Łodzi dla uczniów szkół podstawowych. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje, broszury, książki, przewodniki, mapy oraz wiele artykułów. Pani Celina Jaworska-Maćkowiak współpracowała z Telewizją Polską przygotowując lekcje telewizyjne dla uczniów szkół podstawowych z wychowania obywatelskiego. Posiada liczne odznaczenia między innymi Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Bogusław Kaczmarek jest nauczycielem akademickim, kierownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 80-tych był radnym Dzielnicy Łódź-Śródmieście. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, autorem 4 książek na temat współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, autorem 78 artykułów naukowych Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych - zagranicznych i krajowych. Przez 2 kadencje był członkiem Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, autorem kilkudziesięciu prac badawczych na rzecz restrukturyzacji, prywatyzacji, zmian organizacyjnych przedsiębiorstw województwa łódzkiego. W poprzednich kadencjach był członkiem kilku zespołów ds. usprawnienia pracy Urzędu i jego komórek organizacyjnych, powoływanych przez Prezydentów Miasta Łodzi. Jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

Halina Kajl-Ludwisiak pedagog. W latach 1997-2001 była wiceprezesem Zarządu Oddziału Nauczycielskiego PTTK. Jest autorką programów wielu imprez, w tym biesiady piosenki tradycyjnej. Organizuje wieczory wigilijne, szopki noworoczne. Za swą aktywność odznaczona była Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej i innymi wyróżnieniami.

Jadwiga Teresa Kamińska jest bibliotekarką. W latach 1988-1996 była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, członkiem Krajowej Rady Nauki, w latach 1994-2006 była Przewodniczącą Sekcji Bibliotekarzy Krajowej Rady Nauki, członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pani Jadwiga Kamińska pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej na stanowisku kustosza od 1967 roku. Była współzałożycielką zbiorów regionalnych dotyczących Łodzi i województwa Łódzkiego, organizowała liczne odczyty, wystawy i spotkania poświęcone lokalnym dokonaniom. Doceniona przez władze Uczelni i ZNP, otrzymała Złotą Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego, Złotą Odznakę ZNP, jest także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Bernard Kisiel magister administracji, członek założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”. Jest inicjatorem powstania Ogrodu Jordanowskiego, założycielem klubu dziecięcego modelarzy, którego członkowie zdobywają światowe osiągnięcia. Z inicjatywy pana Bernarda Kisiela powstał Spółdzielczy Dom Kultury „Relax” prowadzony przez pracowników spółdzielni i przez nią całkowicie finansowany. Współpracuje z Radą Osiedla Teofilów Wielkopolska. W I kadencji Rady Miejskiej był członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej.

Lucjan Kołada jest działaczem samorządowym. Przez 3 kadencje działa w radzie Osiedla Olechów – Janów. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Wojewódzkim Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi, organizator wielu imprez rekreacyjno-sportowych na terenie osiedla, przez trzy lata współorganizator Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Pan Lucjan Kołada za aktywną pracę w upowszechnianiu kultury fizycznej otrzymał Honorową Złotą Odznakę TKKF.

Profesor Wanda Małgorzata Krajewska nauczyciel akademicki, biochemik, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, aktywna na polu naukowym, dydaktycznym, organizatorskim. Tematyka badawcza, która zajmowała panią profesor Wandę Krajewską dotyczy ekspresji genów/białek w komórkach prawidłowych i patologicznych w aspekcie różnicowania komórkowego i transformacji nowotworowej. Pani profesor jest autorką ponad 200 publikacji, obejmujących prace oryginalne, rozdziały w książkach zagranicznych, prace przeglądowe, komunikaty i referaty zjazdowe oraz rozdziały w podręcznikach akademickich. Jest cenionym nauczycielem akademickim. Od 2003 r. jest członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Pani profesor Wanda Krajewska zaangażowana jest w działalność krajowych i zagranicznych rad naukowych. Zajmuje się kontaktami środowiska akademickiego z władzami Miasta i regionu oraz promocją osiągnięć nauki.

Zbigniew Stanisław Kopczyńskiod 1936 roku jest członkiem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest zasłużonym konstruktorem w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi. Za swoje konstrukcyjne rozwiązania otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia w 1952 i 1973 roku. Pan Zbigniew Kopczyński jest autorem wielu referatów o transformatorach i wszystkim co ich dotyczy. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Stanisław Łabęcki artysta plastyk. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1963 r., posiada tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1999 – 2005 pełnił funkcję rektora Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową i malarstwem. Prace profesora Stanisława Łabęckiego prezentowane były na wielu indywidualnych wystawach. Jest współtwórcą „szkoły plakatu”, posiada w swoim dorobku liczne wystawy grafiki i malarstwa - zarówno w kraju jak i za granicą. Jego prace znajdują się w większości muzeów polskich, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz w muzeach w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Szwecji.

Mieczysław Brunon Michalski ekonomista, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 1993 –2005 był wiceprezesem Zarządu Oddziału Łódzkiego. Jako ekspert z zakresu zarządzania i finansów opracował w 1991 r. propozycje regionalnej polityki restrukturyzacji przemysłu regionu łódzkiego. Jest autorem lub współautorem programów restrukturyzacyjnych naprawczo-dostosowawczych i przekształceniowych dla ponad 20 zakładów. Będąc likwidatorem Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Poltex” opracował program ich kompleksowej restrukturyzacji. Pan Mieczysław Michalski jest autorem kilkunastu publikacji poświęconych sposobom i metodom wyjścia z kryzysu i dostosowania przedsiębiorstwa do warunków rynkowych. Był członkiem wielu gremiów doradczych. Jest odznaczony Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Roman Andrzej Patora rektor Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W 1986 r. wyróżniony został za działalność na terenie naszego miasta „Złotą Odznaką Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej”, założyciel i prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, organizator ponad 300 konferencji na terenie Łodzi poświęconych rozwojowi szkolnictwa niepublicznego. Jest organizatorem wielu akcji charytatywnych - w tym pomocy dla powodzian, pomocy dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Pan profesor wspierał Program Pomocy Repatriantom. Pan Roman Patora jest laureatem Medalu Komisji Edukacji Narodowej w 2002 r. za działania na rzecz polskiej oświaty i nauki.

Sylwester Stefan Pawłowski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2002-2005 przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. W latach 1998-2002 był wiceprezydentem Łodzi. Jest prezesem Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, prezesem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Pan poseł Sylwester Pawłowski jest twórcą systemu klas sportowych w łódzkich szkołach publicznych, inicjatorem organizowanych w Łodzi rozgrywek Ligi Światowej w siatkówce, inicjatorem nadania przez Radę Miejską w Łodzi Honorowego Obywatelstwa Papieżowi Janowi Pawłowi II. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz młodzieży, Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. Za zasługi dla Związku Dzieci Wojny pan poseł odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor Danuta Stawasz nauczyciel akademicki, jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego. Od lat zajmuje się problemami gospodarki miejskiej, polityki oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Aktywnie uczestniczy w dostosowywaniu umiejętności pracowników samorządowych do potrzeb współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. W latach 90-tych współuczestniczyła w pracach zespołu opracowującego strategię rozwoju społeczno-gospodarczego Łodzi. Pani Danuta Stawasz jest autorem wielu publikacji poświęconych problemom Łodzi, promujących miasto, oceniających jego kondycję gospodarczą, społeczną, środowiskową. Poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach naukowych przybliża Łódź i jej problemy innym środowiskom naukowym.

Władysław Stępień przez 3 kadencje radny osiedla Olechów – Janów. Od 2005 r. przewodniczący Rady Osiedla, działacz spółdzielczy w RSM „Bawełna”, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Potrafi skupić wokół siebie działaczy oddanych sprawie sportu i rekreacji, pomysłodawca tworzenia terenu rekreacyjnego na Osiedlu „Sienkiewiczowskim”, organizator wypoczynków letnich, sportowych turniejów miast i gmin. Pan Władysław Stępień za aktywną pracę w upowszechnianiu sportu i rekreacji otrzymał w 2004 r. list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ksiądz Paweł Stanisław Sudowski kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej, współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi na rzecz mieszkańców Łodzi, szczególną uwagę skupia na współpracy z dziećmi i młodzieżą, pochodzącą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, współpracując z łódzkimi szkołami przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw moralnych młodzieży, służy pomocą duszpasterską w rozwiązywaniu trudnych problemów pracowników medycznych – szczególnie lekarzom i pielęgniarkom. Ksiądz. Paweł Sudowski działa w wielu stowarzyszeniach, m.in. jest duszpasterzem Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, duszpasterzem środowiska osób niepełnosprawnych przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jest założycielem Stowarzyszenia im. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi. Na co dzień jest duszpasterzem w rzymskokatolickiej parafii Zesłania Ducha Świętego przy ul. Piotrkowskiej 4.

Jerzy Wolski konserwator malarstwa i rzeźby, jego dorobek w dziedzinie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego jest wyjątkowo obfity w dokonania z zakresu zabytków ruchomych: rzeźby, malarstwa sztalugowego, malarstwa tablicowego, ołtarzy i ma wyjątkowe znaczenie dla kultury polskiej. Pan Jerzy Wolski pracował jako konsultant i konserwator dzieł sztuki w Muzeum Sztuki w Łodzi, uczestniczył w wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach okręgu łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków, uczestniczy i wygłasza referaty na specjalnych krajowych i międzynarodowych sympozjach z zakresu konserwacji i ochrony dzieł sztuki (m.in. w Krakowie, Warszawie, Londynie, Florencji, Bolonii, Madrycie). Do najważniejszych dokonań pana Jerzego Wolskiego należą prace konserwatorskie wykonywane w kościołach w Gdańsku, Sierakowie, Włocławku, Florencji, Ferrarze, Quito w Ekwadorze. Praca pana Jerzego Wolskiego została wielokrotnie wyróżniona odznaczeniami branżowymi, zawodowymi i państwowymi, a w 2004 roku za działalność na rzecz ochrony zabytków uhonorowany został tytułem Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wszystko tworzy wraz ze swoją żoną Ewą. Oboje stanowią wizytówkę artystyczno-intelektualnych środowisk Łodzi. I choć pan Jerzy Wolski jest krakusem, to od 36 lat wybrał Łódź i tu mieszka.

Profesor Maciej Zalewski nauczyciel akademicki, jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem 87 oryginalnych prac twórczych, 16 rozdziałów w podręcznikach i skryptach, redaktorem 5 książek w języku angielskim i 2 w polskim, 37 innych publikacji, wielu projektów badawczych, jest członkiem Rady Naukowej UNESCO. Oprócz pracy naukowej prof. dr hab. Maciej Zalewski angażuje się aktywnie w działalność dydaktyczną, a także chętnie włącza się w działania mające na celu poprawę stanu środowiska i warunków życia mieszkańców naszego miasta. Od ponad 10 lat współpracuje z Wydziałem Komunalnym Urzędu Miasta Łodzi, realizując program renaturyzacji rzek. Pan profesor uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, projektach i programach ekologicznych.

Marek Jan Maria Żydowicz historyk sztuki, założyciel Fundacji TUMULT – jednej z pierwszych prywatnych fundacji kulturalnych w Polsce, która jest organizatorem wystaw, koncertów, pokazów filmowych. Pan Marek Żydowicz jest pomysłodawcą i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Jest pomysłodawcą i kreatorem wystawy Tumult Toruński – Sztuka poza centrum, organizatorem wystawy – Konfrontacje artystyczne, koproducentem filmów dokumentalnych, zrealizowanych na zlecenie Magazynu Reporterów. Pan Marek Żydowicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniem Gloria Artis.

Wśród laureatów tej edycji przyznanych Odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” jest też dwoje dziennikarzy Radia Łódź. To pani redaktor Anna Kolasa oraz pan redaktor Adam Kołaciński. Oboje Państwo Redaktorzy otrzymali Odznaki z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, Iwony Bartosik, podczas uroczystości jubileuszowych Radia Łódź. Przypomnę tylko, że pani Anna Kolasa popularyzuje i promuje środowiska muzyczne Łodzi i regionu. Ma w swym dorobku dziennikarskim wiele nagród za reportaże i audycje słowno-muzyczne. Od 11 lat prowadzi audycję dokumentującą działalność łódzkiej Akademii Muzycznej. Zgromadziła najobszerniejszą dokumentację dotyczącą życia Artura Rubinsteina. Pan redaktor Adam Kołaciński, to także dziennikarz muzyczny. Przez wiele lat promuje łódzkie zespoły muzyczne, szczególnie dużo uwagi poświęcając młodym łódzkim muzykom. W cotygodniowych audycjach przybliża zainteresowania i upodobania muzyczne znanych łodzian.


Ponadto Rada Miejska przyznała Odznaki zbiorowe. Otrzymali je:

Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”. Jeden z najstarszych chórów w Łodzi, upowszechniający piękno polskiej pieśni zarówno w naszym mieście, w kraju jak i za granicą. Uczestnik najważniejszych krajowych konkursów chórów w Międzyzdrojach, Katowicach, Legnicy i Łodzi. Koncertuje również na międzynarodowych festiwalach w Holandii, Niemczech, Grecji i Anglii. Efektem tych zagranicznych koncertów są rewizyty innych zespołów śpiewaczych w Łodzi. „Harmonia” od początku swego istnienia aktywnie działa na rzecz kultury muzycznej Łodzi organizując społecznie kilkadziesiąt bezpłatnych koncertów rocznie. Prezesem Stowarzyszenia jest Małgorzata Ircha.

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru w Łodzi – Łagiewnikach im. bł. Rafała Chylińskiego Celem Stowarzyszenia jest ochrona i renowacja zabytków oraz obiektów sakralnych, będących własnością ojców Franciszkanów na terenie Polski oraz opieka nad ludźmi biednymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy. Stowarzyszenie obecnie liczy 50 członków i ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, jak na przykład budowa ołtarza polowego. Prezesem Stowarzyszenia jest Krzysztof Kuzdak.

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi.Towarzystwo działa od roku 1998 i jego celem jest podejmowanie wszelkich działań, które prowadzą do ochrony wartości zabytkowych i historycznych Starego Cmentarza. Przykładem jest przeprowadzenie siedmiuset kwest na rzecz ratowania najcenniejszych zabytków. Uzbierane środki pozwoliły na odnowienie 44 pomników nagrobnych. Dzięki działaniom Towarzystwa podjęto prace konserwatorskie, których celem jest odnowienie najcenniejszego zabytku – kaplicy-mauzoleum K. Scheiblera. Towarzystwo prowadzi również działalność edukacyjną, współpracując ze szkołami organizuje warsztaty i wystawy plastyczne i fotograficzne. Prezesem Stowarzyszenia jest Cezary Pawlak.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Zarząd Wojewódzki jest to organizacja pozarządowa, działająca non profit od 1925 roku. Jej celem jest propagowanie dobrej organizacji pracy. Towarzystwo prowadzi szereg bezpłatnych szkoleń, kursów, wykładów. Współdziała w organizacji szkoleń i kursów na temat możliwości i umiejętności wykorzystywania programów Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe, przez bezrobotnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Towarzystwo wydaje książki, artykuły propagujące zasady dobrej organizacji pracy oraz zarządzania zespołami ludzkimi i przedsiębiorstwem. Prezesem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa jest profesor doktor habilitowany Bogusław Kaczmarek.

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego działalność Związku ma na celu obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego, kultywowanie tradycji walk niepodległościowych, organizowanie pomocy materialnej i zdrowotnej byłym żołnierzom. Związkowcy prowadzą też m.in. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewniają opiekę byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i kombatantom. Od wielu lat znaczące miejsce w działalności Związku zajmują przedsięwzięcia o charakterze patriotyczno-obronnym jak organizowanie zawodów sportowo-obronnych dla środowiska wojskowego, młodzieży i organizacji pozarządowych. Związek zainicjował współpracę z wieloma organizacjami kombatanckimi i żołnierskimi, przy współudziale łódzkich państwowych i samorządowych władz administracyjnych. Na podkreślenie zasługuje duży wkład Związku w przygotowanie i prowadzenie masowych imprez z okazji rocznic historycznych dla mieszkańców Łodzi. Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku w Łodzi jest pułkownik w stanie spoczynku Józef Lelito.

Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-04-03)
Informację zmodyfikował(a): Bogusława Jagusiak (2007-04-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 10466
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO