Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Organizacje pozarządowe<<

W Łodzi działa ponad 3000 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Miasto Łódź współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

 • finansowym - głównie poprzez zlecanie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert,
 • pozafinansowym - głównie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego, prace Komisji Dialogu Obywatelskiego i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje nt. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi znajdują się na portalu Łódź Aktywnych Obywateli: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl (w odpowiednich zakładkach tematycznych).

Kontakt:

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
kierownik Artur Skórzak
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 153, II piętro, pok. 208, 90-440 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łukasz Prykowski

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b,
tel. +48 (42) 638-55-65
email: l.prykowski@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania
Monika Kamieńska

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b,
tel. +48 (42) 638-54-63
email: m.kamienska@uml.lodz.pl

Najważniejsze akty prawne z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 • Zarządzenie Nr 2231/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji" "


Współpraca, wspieranie i powierzanie zadań publicznych >>>


2016-06-27

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza wyniki konsultacji "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018".

Wyniki konsultacji:


Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”

 • Treść sprawozdania >>>

 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

 • Treść sprawozdania >>>

 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

 • Treść sprawozdania >>>

 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

 • Treść sprawozdania >>>

 • Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”

 • Treść sprawozdania >>>

 • Informacja nt. środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych


2012-02-03
ostatnia aktualizacja: 2012-03-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Prezydenta Miasta może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
 • statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania).
Zadania publiczne, które podlegać będą realizacji mają za zadanie upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć, mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego zgodnie z Uchwałą NR XXVI/427/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty >>>). Oferty, a także uwagi do ofert można przesyłać na adres: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Prezydenta Miasta, ul. Piotrkowska 87, 90 – 423 lub składać osobiście w Sekretariacie Biura w godzinach 8.00-16.00, we wtorki od 9.00 do 17.00 lub mail-em na adres a.stanislawska@uml.lodz.pl
Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Na ww. zadanie w wyżej wymienionym trybie przeznaczono kwotę 56 400 zł.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Łodzi danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych, w tzw. trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków.

Pliki do pobrania:Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Przypominamy, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać także w serwisie: www.jedenprocent.pl


Archiwum >>>Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-09-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 165190
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO