Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory/referenda
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Organizacje pozarządowe<<

W Łodzi działa ponad 2000 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Miasto Łódź z organizacjami pozarządowymi współpracuje w zakresie:

 • finansowym - głównie poprzez zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert,
 • pozafinansowym - głównie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego, prace Komisji Dialogu Obywatelskiego i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • wspierania organizacji pozarządowych - głównie poprzez udostępnianie lokali na działalność organizacji na preferencyjnych warunkach, wymianę informacji , w tym prowadzenie portalu www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl, prowadzenia działań edukacyjnych za pośrednictwem Łódzkiego Centrum Obywatelskiego (zadanie zlecane jest do prowadzenia organizacjom pozarządowym).

Najważniejsze akty prawne regulujące współpracę Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi to:

 • Uchwała Nr LII/1083/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”


 • Zarządzenie Nr 2231/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji"


 • Zarządzenie Nr 1135/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych


 • Zarządzenie Nr 5208/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie powołania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


 • Zarządzenie Nr 4129/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi".

Szczegółowe informacje nt. współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi znajdują się na portalu Łódź Aktywnych Obywateli: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl (w odpowiednich zakładkach tematycznych).

Kontakt:

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
kierownik Artur Skórzak
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź
tel.: +48 (42) 638-46-99
email: zespop@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łukasz Prykowski

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 104b,
tel. (42) 638-55-65
email: l.prykowski@uml.lodz.pl


Współpraca, wspieranie i powierzanie zadań publicznych >>>


2015-11-02

Nabór kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Miasta Łodzi mogą już zgłaszać kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Nabór trwa do 20 listopada 2015 r. Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (ŁRDPP) to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in opiniuje ważne akty prawne, inicjuje działania, proponuje nowe narzędzia współpracy, rozwiązuje sprawy konfliktowe itd.

Każdy z kandydatów powinien być zgłoszony przez przynajmniej 3 organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej. Te same organizacje nie mogą zgłosić więcej niż jednego wspólnego kandydata. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Nr 4835/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia formularza zgłoszenia kandydata do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczegóły >>>


Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”

Treść sprawozdania >>>


Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”

Treść sprawozdania >>>


Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”

Treść sprawozdania >>>


Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”

Treść sprawozdania >>>


2012-02-03
ostatnia aktualizacja: 2012-03-30

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Prezydenta Miasta może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego (z pominięciem otwartego konkursu ofert) o charakterze lokalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową powinna być przygotowywana na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz winna zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
 • statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania).
Zadania publiczne, które podlegać będą realizacji mają za zadanie upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć, mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego zgodnie z Uchwałą NR XXVI/427/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi (formularz uwag do oferty >>>). Oferty, a także uwagi do ofert można przesyłać na adres: Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi w Departamencie Prezydenta Miasta, ul. Piotrkowska 87, 90 – 423 lub składać osobiście w Sekretariacie Biura w godzinach 8.00-16.00, we wtorki od 9.00 do 17.00 lub mail-em na adres a.stanislawska@uml.lodz.pl
Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

Na ww. zadanie w wyżej wymienionym trybie przeznaczono kwotę 56 400 zł.
W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Łodzi danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych, w tzw. trybie uproszczonym, nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków.

Pliki do pobrania:Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego

Przypominamy, że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadziła możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na wniosek podatnika, wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego w okresie pomiędzy pierwszym dniem roku następującego po roku, za które dokonywane jest rozliczenie podatkowe a ostatnim dniem złożenia zeznania podatkowego (najpóźniej - 30 kwietnia) oraz wskazać ten fakt w formularzu PIT.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać także w serwisie: www.jedenprocent.pl


Archiwum >>>Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-11-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 155251
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO