Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych<<

Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych

DZIAŁ I
NAZWA PROGRAMU

Program pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych, zwanym dalej Programem.

DZIAŁ II
PODSTAWA PRAWNA

Art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832).

DZIAŁ III
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 1. Organem udzielającym pomocy jest Rada Miejska w Łodzi.
 2. O ile niniejszy Program nie wprowadza odmiennych uregulowań – w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stosuje się zasady umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych, o których mowa w uchwale.
 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszym Programie, może uzyskać pomoc w jego ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie 2 kolejnych lat podatkowych poprzedzających rok, w którym Beneficjent składa wniosek o pomoc w ramach Programu oraz otrzymanej w danym roku podatkowym, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto.
 4. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
 5. Pomoc udzielana w ramach Programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej Beneficjenta innej pomocy dozwolonej przez Komisję Europejską lub objętej wyłączeniem grupowym.
 6. Pomoc przewidziana w Programie nie może być udzielana w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.).

DZIAŁ IV
FORMA POMOCY

Umorzenie, odroczenie terminów płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ V
WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY

 1. Pomoc w ramach Programu może zostać udzielana tylko do momentu, w którym jej wartość brutto łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających jej udzielenie, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
 2. Wielkość udzielonej pomocy brutto, liczonej łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną przez jej Beneficjenta w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
 3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:
  1. wniosku, wg ustalonego wzoru, o udzielenie pomocy de minimis, zawierającego podstawowe informacje o podmiocie,
  2. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych podmiotowi przez organy udzielające pomocy,
  3. informacji, wg ustalonego wzoru, dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy de minimis według zasady określonej w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
  4. oświadczenia, iż nie znajduje się trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).
 4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie –na wniosek organu udzielającego pomocy– dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

DZIAŁ VI
WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH NA UDZIELENIE POMOCY
W RAMACH PROGRAMU

Szacuje się, że z tytułu udzielenia pomocy w ramach Programu jej bezpośrednie skutki mogą spowodować zmniejszenie wpływów do budżetu Miasta Łodzi o około 700 tys. zł rocznie.

DZIAŁ VII
PROCEDURA DOTRZYMANIA WARUNKÓW UDZIELONEJ POMOCY

 1. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego Programu, organ udzielający pomocy wydaje podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stosowne zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.
 2. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

DZIAŁ VIII
CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. Program obowiązuje do 31 grudnia 2013 r. Czas obowiązywania Programu rozumiany jest jako moment udzielenia pomocy i nabycia do niej prawa przez Beneficjenta.
 2. Pomoc w ramach Programu może być udzielona przez okres 6 miesięcy po terminie, o którym mowa w pkt. 1, do momentu przedłużenia okresu stosowania Programu, bądź-w razie takiej konieczności-dostosowania go do nowych zasad udzielania pomocy de minimis obowiązujących po tym terminie.

DZIAŁ IX
BENEFICJENCI POMOCY

Adresatami pomocy są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będący zobowiązani wobec Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

DZIAŁ X
KUMULACJA POMOCY

 1. Pomoc udzielana na podstawie Programu podlega sumowaniu z inną, otrzymaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień udzielenia planowanej pomocy, uzyskaną pomocą de minimis, określoną w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.) i nie może łącznie przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, bez względu na formę pomocy i jej źródło pochodzenia.
 2. Sposób kumulowania tej pomocy podlega zasadom określonym w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z 28.12.2006 r.)
 3. Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską (zarówno indywidualnej, jak i w ramach programu pomocowego).
 4. W przypadku, gdy pomoc w ramach Programu ma zostać przeznaczona na realizację przedsięwzięcia, na które Beneficjent uzyskał inną pomoc niż de minimis, pomoc w ramach Programu nie może zostać udzielona, jeżeli jej wartość powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności lub wielkości pomocy określonej dla tego przedsięwzięcia.
 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4, łączenia pomocy de minimis w ramach Programu z inną pomocą, należy dodatkowo przedłożyć informacje o rodzaju tej pomocy, dotychczasowej wielkości otrzymanej pomocy, kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą oraz poziomie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przedsięwzięcia.

DZIAŁ XI
ZAKRES TERYTORIALNY POMOCY

Program obejmuje swym działaniem zakres działalności jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi.


Informację wprowadził(a): Maciej Bieniek (2007-07-30)
Informację zmodyfikował(a): Maciej Bieniek (2007-07-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4403
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO