Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Wybory
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)<<

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.

Osoba, która posiada zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, do dnia 19 lipca 2013 r. obowiązana jest wymienić posiadane zaświadczenie na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Przyjmowanie wniosków – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi od 1.21 do 1.24 – I piętro.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Odbiór zezwolenia następuje w sposób określony we wniosku o jego wydanie.
Odbiór zezwolenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi od 1.03 do 1.04 – I piętro.

Wymagane dokumenty:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:

 1. Wniosek o przedłużenie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Wymiana zaświadczenia wydanego w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. Kopia zaświadczenia wydanego w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 3. Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, albo kopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie 2 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

 • za wydanie zezwolenia 50 zł
 • ewidencyjna 0,50 zł (od dnia 4 stycznia 2016 r.)
Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Wydziału po otrzymaniu skierowania do kasy ze stanowiska 1.21-1.24 lub przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 852).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
 1. ukończyła 21 lat,
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3. uzyskała orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
 1. A1, A2 i A,
 2. B1, B i B+E,
 3. C1, C1+E, C, C+E,
 4. D1, D1+E, D i D+E.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia w terminie 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest okazanie dokumentu tożsamości.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2014-05-23)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2014-05-23)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-02-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1354561
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO