Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Sprawy (według kategorii)<<

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.

Przyjmowanie wniosków – Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi od 1.21 do 1.24 – I piętro.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Odbiór zezwolenia następuje w sposób określony we wniosku o jego wydanie.
Odbiór zezwolenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi od 1.03 do 1.04 – I piętro.

Wymagane dokumenty:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

Obowiązek przedstawienia kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
W stosunku do tych osób, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie kopii zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) t.j. gminę , potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:

 1. Wniosek o przedłużenie zezwolenia,
 2. Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 3. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w terminie 2 dni od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Opłata skarbowa i inne opłaty:

 • za wydanie zezwolenia 50 zł
 • ewidencyjna 0,50 zł (od dnia 1 stycznia 2017 r.)
Opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) bezpośrednio w kasie Wydziału po otrzymaniu skierowania do kasy ze stanowiska 1.21-1.24 lub przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1706 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
 1. ukończyła 21 lat,
 2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3. uzyskała orzeczenie:
  • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
 1. A1, A2 i A,
 2. B1, B i B+E,
 3. C1, C1+E, C, C+E,
 4. D1, D1+E, D i D+E.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia w terminie 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Warunkiem odbioru zezwolenia jest okazanie dokumentu tożsamości.

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 17.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Źródło: Departament Obsługi i Administracji, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Informację opracował(a): Beata Andrzejczak (2016-03-22)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2016-03-22)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2016-03-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1688137
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO