Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych<<

2009-03-26

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2927/V/09
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 marca 2009 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanego w zakresie:

 1. prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym:
  • rehabilitacji leczniczej w domu osoby niepełnosprawnej
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
  • rehabilitacji leczniczej poza domem osoby niepełnosprawnej
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
  • rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 36.000,- zł
  • zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
   wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 12.000,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu.

 2. organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym
  wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 29.400,- zł

  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 30,- zł za sztukę), zakupu artykułów spożywczych. Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w imprezie integracyjnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych w pkt I i II wyniosła w 2008 roku łącznie 146.500,- zł. W 2009 r. wydatkowano na te zadania 0,00 zł, zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 149.400, - zł.

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 22, poz. 120), które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  • posiadają, o ile to niezbędne do realizacji zadania, odpowiednią bazę lokalową i potrzebne wyposażenie,
  • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na odpowiednim formularzu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony internetowej www.uml.lodz.pl).
 2. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty w przypadku działań a, b, c i d w zadaniu I bądź zadania II nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu działania/zadania, jak również nie może być wyższa niż 6.000,- zł.
 3. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 4. Jeden oferent może złożyć łącznie najwyżej dwie oferty, z których każda dotyczy innego zadania bądź działania.
 5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01 czerwca 2009 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009 r. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2009 r. do godziny 15:00. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 22 maja 2009 r. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w sposób określony w regulaminie pracy Komisji, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2927/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i ustalenia treści regulaminu pracy Komisji Konkursowej (zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl ).
 8. Kryteria oceny złożonych ofert:
  • merytoryczna wartość oferty – skala ocen 0-10 pkt,
  • możliwość realizacji zadania przez oferenta – skala ocen 0-8 pkt,
  • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – skala ocen 0-8 pkt,
  • dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje – skala ocen 0-4 pkt.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana ta wymaga pisemnej akceptacji oferenta, a w przypadku jej braku, dotacja oferentowi nie będzie przyznana.
 10. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga

Informacje o konkursie można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl oraz pod nr tel. 638-45-97.

Pliki do pobrania:


Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO