Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2009<<

Profesor dr hab. Henryk Leszek Bem – Jest nauczycielem akademickim w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej na Politechnice Łódzkiej. Pełnił obowiązki zastępcy ds. dydaktycznych dyrektora Instytutu Techniki Radiacyjnej. Był też prodziekanem do spraw nauki i dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
Pan profesor jest twórcą specjalnego laboratorium pomiarów radioaktywności środowiska w Łodzi. Jego zainteresowania koncentrują się na radioekologii Przeprowadził badania dotyczące narażenia radiologicznego mieszkańców naszego województwa.
Pod kierunkiem pana profesora w Instytucie Techniki Radiacyjnej rozpoczęto badania wpływu działalności przemysłowej na poziom naturalnej radioaktywności środowiska. Zbadano wpływ spalania węgla w rejonie Łodzi na środowisko. Dokonano też oceny narażenia środowiska na inhalację radonu wśród dzieci i młodzieży w łódzkich przedszkolach i szkołach. Wielokrotnie analizował zagrożenia środowiska naturalnego w rejonie Łodzi.
Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (w 1983 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (w 2004 r.) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (w 2005 r.)

Tomasz Budziarek – Jest artystą plastykiem. Od wielu lat związany jest z Bałuckim Ośrodkiem Kultury oraz Muzeum Historii Miasta Łodzi, „Tyglem Kultury”, Łódzkim Towarzystwem Naukowym, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Łódzkim. Jest autorem wielu ekspozycji, wystaw, opracowań graficznych, książek, albumów, atlasów, katalogów i plakatów. Wiele z nich dotyczyło Miasta, holokaustu, łódzkiego getta, ale też łódzkich osobowości - Artura Rubinsteina, Jana Karskiego czy łódzkich nekropolii.
Tomasz Budziarek jest wielokrotnym laureatem konkursu „Bliżej Teatru”, organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej a codzienną pracą potwierdza swoją identyfikację z kulturą polską i jej promocją.

Profesor dr hab. Danuta Chlebna-Sokół – Jest lekarzem i naukowcem, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym. Jest kierownikiem I Katedry Pediatrii oraz Kliniki Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor z powodzeniem organizuje - wespół z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi cykliczne sympozja naukowe „Dziecko Łódzkie”. Sympozja te maja już dziesięcioletnią tradycję. Efektem tych spotkań są cenne publikacje monograficzne, w których przedstawiają swoje oceny i diagnozy lekarze ale tez przedstawiciele innych dziedzin jak terapeuci, psycho- i socjolodzy, antropolodzy, czy pracownicy socjalni.

Doktor Waldemar Józef Dyba – Jest naukowcem, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi badania dotyczące łódzkiego sportu, rekreacji i wypoczynku.
Przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu. Przyczynił się do rozwoju sportu i jego bazy - między innymi do remontu pływalni w Szkole Podstawowej nr 173 i do powstania ośrodka rekreacyjnego przy ul. Wiernej Rzeki.
Pan doktor aktywnie działa na rzecz zagospodarowania czasu wolnego łódzkich dzieci, a szczególnie wychowanków domów dziecka. Jest jednym z organizatorów imprez związanych z historią Miasta - między innymi „urodzin Łodzi” czy „Miasto Łódź swoim najmłodszym”.
Otrzymał odznakę „Przyjaciel Dziecka”, odznaczono go też medalem im. Henryka Jordana oraz medalem „Serce Dziecku”.

Profesor dr hab. Henryk Jerzy Dzwonkowski – Jest adwokatem, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim i w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej. Zajmuje się prawem podatkowym, w tym sprawami budżetu lokalnego i planowania gospodarczego. Prowadził badania z zakresu finansów samorządu terytorialnego.
W lokalnej telewizji i rozgłośniach radiowych prowadził społecznie - jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie - programy edukacyjne z zakresu prawa podatkowego. Pan profesor jest członkiem Rady Programowej Monitora Podatkowego oraz Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych oraz członkiem Biura Analiz Sejmowych i Kancelarii Sejmu.

Maria Janina Korzeniowska-Sondej – Jest dziennikarką. Obecnie pracuje jako zastępca redaktora naczelnego miesięcznika kulturalnego „Kalejdoskop”. Z magazynem tym, z przerwami, związana jest od początku istnienia pisma. Aż do stanu wojennego, kiedy pismo zamknięto, była sekretarzem redakcji. W latach 1990-2000 pani redaktor Maria Korzeniowska-Sondej pracowała w Gazecie Wyborczej. Ponownie z „Kalejdoskopem”, który w tym roku świętuje jubileusz 35-lecia, związała się w 2002 roku.
Maria Korzeniowska Sondej jest osobą aktywnie działająca w środowisku dziennikarskim.

Mieczysław Kuźmicki – Jest filmologiem i filologiem polskim. Jest współtwórcą Muzeum Kinematografii w Łodzi. Od 1986 r. pełnił funkcję wicedyrektora i starszego kustosza Muzeum, a od 2000 r. pracuje na stanowisku dyrektora Muzeum. Samodzielnie bądź w zespole – jako scenarzysta lub koordynator – zorganizował wiele wystaw muzealnych w kraju i za granicą.
Jest autorem licznych publikacji – artykułów i materiałów związanych z popularyzacją kultury filmowej i historią kina. Zajmuje się także redakcją wydawnictw muzealnych – monografii. Za granicą organizuje przeglądy polskiej twórczości filmowej. Jest organizatorem Festiwalu Muzyki Filmowej i Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”. Jest współtwórcą Przeglądu Filmów Przyrodniczych.
Uczestniczy w Radzie Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej. Jest społecznie zaangażowany w działalność Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jest pomysłodawcą i współtwórcą cyklu sesji naukowych „Sztuka w Łodzi”.
Został wyróżniony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (2002 r.), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2002 r.) i Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2005 r.)
Dyrektor Mieczysław Kuźmicki jest znanym i cenionym animatorem życia kulturalnego Łodzi., uznawanym za wybitnego filmoznawcę i popularyzatora wiedzy filmowej.

Doktor inż. Ryszard Jacek Lasota – Jest nauczycielem akademickim na Politechnice Łódzkiej, jest też wielce cenionym wynalazcą i naukowcem. Od 20 lat organizuje dla młodzieży szkół średnich ogólnołódzkie olimpiady i turnieje: Turniej Wiedzy o Wynalazczości, Turniej Młodego Mistrza Techniki oraz Europejski Konkurs Ekologiczny.
Pan doktor jako inżynier wykładowca, wynalazca i naukowiec cieszy się ogromnym uznaniem za swoją pracę społeczną w wielu gremiach.
Pełni obowiązki przewodniczącego Łódzkiego Sądu Konkursowego, jest członkiem Jury Turniejów i Centralnego Sądu Konkursowego Olimpiad w Warszawie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z dziedziny nowoczesnej aparatury łączeniowej. Otrzymał wiele nagród w kraju i zagranicą. Jego wynalazki wysoko oceniło Międzynarodowe Jury Światowych Wystaw Wynalazczych Innova- Eureka w Brukseli, które nagrodziło je czterema Złotymi Medalami rozsławiając Łódź na arenie europejskiej.
Pan doktor Ryszard Lasota jest laureatem nagród krajowych i miedzynarodowych.

Zbigniew Wacław Nowak – Jest dziennikarzem, fotoreporterem, redaktorem miesięcznika „Tygiel Kultury”, wydawcą i animatorem kultury. Był redaktorem naczelnym „Kalejdoskopu”. Opracował koncepcję i pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma „Ten Ton”.
Jest organizatorem m.in. konkursu o Nagrodę im. Zbigniewa Dominiaka dla tłumaczy poezji polskiej na języki słowiańskie pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych RP. Podejmuje działania na rzecz promocji wielokulturowego dziedzictwa Łodzi. Poprzez Bibliotekę „Tygla Kultury” wydaje książki poświęcone wybitnym łódzkim postaciom, m.in. Honorowym Obywatelom Miasta Łodzi.
Podejmuje tematy, których prezentacja pogłębia wiedzę o problemach współczesnej kultury a poprzez pokazywanie różnych grup społecznych i kulturralnych sprzyja porozumieniu. Jest ogromnie aktywny w sprawach dotyczących kultury lokalnej, Łodzi współczesnej i jej wielokuturowego dziedzictwa.
Został uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Nagrodą dyrektora Wydziału Kultury UMŁ (w 1994 r.), Srebrnym Medalem Gloria Artis (w 2006 r.) oraz Medalem Pro Publico Bono im. Sabiny Nowickiej (w 2007 r.).

Cezary Feliks Pawlak – Jest historykiem i prezesem Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem. Pod jego kierownictwem Towarzystwo upowszechnia wiedzę o zabytkach Starego Cmentarza a tym samym o postaciach stanowiących i często decydujących o obliczu naszego miasta.
Pan prezes Cezary Pawlak pokazuje potrzebę i znaczenie opieki nad zabytkami. Otacza opieką obiekty Cmentarza i inspiruje prace konserwatorskie. Organizuje zbiórki i gromadzi fundusze na renowację zabytkowych grobowców. Ostatnio szczególnie zabiega o renowację obiektu unikalnej urody i walorów historycznych - grobowca rodziny Scheiblerów.
Jest pracownikiem Muzeum Sztuki w Łodzi.

Andrzej Pelc – Jest wybitnym adwokatem. Obecnie jest dziekanem a przez dwie kadencje był wicedziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej. Działa na rzecz integracji środowisk prawniczych w Łodzi, a także zawodów zaufania publicznego regionu łódzkiego.
W porozumieniu i we współdziałaniu z Urzędem Miasta Łodzi podejmował i realizował szereg inicjatyw mających na celu udzielanie charytatywnej pomocy prawnej dla najuboższych.
Jest współorganizatorem Fundacji „Societas Palestra” prowadzącej działalność mającą na celu integrację łódzkich środowisk prawniczych z prawnikami z Francji, Szwajcarii i Belgii oraz Stowarzyszenia Prawników Polskich i Frankofońskich.

Zbigniew Jakub Skowroński – Jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Studio Integracji” w zakresie bezpieczeństwa w podróży.
Jest inicjatorem organizacji imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz plenerowych imprez dydaktyczno-rozrywkowych dla uczniów łódzkich szkół i wychowanków domów dziecka.
Pan dyrektor podejmuje działania na rzecz propagowania zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży i pozyskiwania przez dzieci karty rowerowej. Dzięki takim inicjatywom powstało też wiele piosenek na temat bezpieczeństwa, skłaniających do zapamiętania alarmowych numerów telefonów jak np. „Numerowe koło ratunkowe”.
Dyrektor Zbigniew Skowroński ma też doskonałe kontakty z osobami niepełnosprawnymi a jego działania integracyjne zyskują mu sympatię i życzliwość. Zawsze aktywny społecznie. Był radnym w samorządzie miejskim i wojewódzkim. W latach 1995-1998 przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Lucyna Romana Sochaczewska – Jest ekonomistką. Od 1973 r. należy do Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, gdzie obecnie pełni funkcję skarbnika.
Również od 1973 r. działa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, gdzie jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w oddziale Łódź-Górna. Podejmuje inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących.
Z dużym zaangażowaniem włącza się w realizację różnorodnych przedsięwzięć oraz prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi, co jako emerytowany pracownik bankowy ma we krwi.

Doktor Anna Teresa Strzechowska – Jest ekonomistką. Była radną Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pracowała jako dyrektor Oddziału Łódzkiego Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. Była też dyrektorem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także zastępcą dyrektora do spraw finansowo-administracyjnych Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Następnie pracowała m.in. na stanowisku Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.
Jest jednym z założycieli i organizatorów Międzynarodowych Targów Łódzkich. Obecnie działa w radach społecznych szpitala miejskiego im. Jordana w Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Za pracę zawodową została wyróżniona wieloma odznaczeniami a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (w 1984 r. i w 2004 r.).

Irena Tomaszewska – Jest pielęgniarką. Z jej inicjatywy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Seweryna Sterlinga w Łodzi powstała Szkoła Pielęgniarstwa dla Pracujących. Prowadzi zajęcia na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Umiejętnie godzi pracę zawodową z licznymi funkcjami społecznymi i działalnością w towarzystwach naukowych. Cechuje ją ogromny profesjonalizm zawodowy i zdolności organizacyjne. Nieustannie podnosi kwalifikacje zawodowe i potrafi doskonale łączyć pracę zawodową z licznymi działaniami społecznymi, za które byłą wielokrotnie wyróżniana i honorowana. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych.

Jadwiga Tomaszewska – To była nauczycielka, a obecnie jest pracownikiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako pedagog pobudzała inicjatywy podejmowane przez uczniów, stosują nowoczesne i niekonwencjonalne metody nauczania. Była pomysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez szkolnych i środowiskowych. Kierowała praktykami pedagogicznymi, opiekowała się nauczycielami rozpoczynającymi pracę, a także inspirowała ich do podnoszenia kwalifikacji.
Aktywność społeczna to żywioł pani Jadwigi Tomaszewskiej. Prowadziła rady szkoleniowe i zajęcia otwarte dla nauczycieli. Za swoją działalność została wyróżniona m.in. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką „Przyjaciel Dziecka”

Profesor dr hab. Wielisława Kazimiera Warzywoda-Kruszyńska – Jest socjologiem, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii UŁ. Była prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Komitetów Naukowych PAN i rad naukowych. Współpracowała z Rzecznikiem Praw Dziecka.
Pani profesor jest organizatorką licznych konferencji naukowych na temat przemian struktury społecznej Miasta, problemów biedy i zwalczania jej skutków. Jest też autorką wielu podręczników, programów, książek.
Dzięki jej pracy Łódź dysponuje diagnozą społeczną dotyczącą zasięgu biedy i wykluczenia społecznego.
Profesor Warzywoda-Kruszyńska podejmuje działania na rzecz zmniejszenia biedy i bezrobocia w Łodzi oraz w całym regionie łódzkim.

Wiesława Krystyna Zewald – Jest nauczycielką i Kuratorem Oświaty w Łodzi. Pełniła funkcję dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Pracowała – m.in. jako dyrektor - w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Po ostatnich wyborach samorządowych pracowała jako zastępca dyrektora departamentu kultury i edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wkrótce zostaje wicekuratorem oświaty.
Pozyskała - wespół z Radą Miejską i Prezydentem środki z Ministerstwa Edukacji narodowej na przeprowadzenie remontu siedziby łódzkiej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zainicjowała utworzenie Rady Konsultacyjnej w OKE. Była współzałożycielem i prezesem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Dobre relacje z ludźmi i kontakty środowiskowe sprawiają, że pani Kurator - a wcześniej jako Dyrektor OKE - aktywnie inicjuje różne przedsięwzięcia oświatowe . Dla ratowania szkolnictwa zawodowego w regionie podjęła wysiłek utworzenia Publicznej policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii., kształcącej w deficytowych zawodach na terenie województwa. Współpracowała z Politechniką Łódzką, Akademią Medyczną i Uniwersytetem Łódzkim. Trzykrotnie nominowano ją do tytułu Łodzianki Roku ( w 1996 r., 1999 r. i w 2001 r.).

Ruth Eldar – wywodzi się z rodziny osiadłej w Łodzi już w XIX wieku. Jako kilkunastoletnie dziecko została osadzona w Litzmannstadt Getto wraz z całą rodziną. Opuściła Polskę ze względu na stratę najbliższych członków rodziny. W ramach możliwości odwiedza Łódź i realizuje projekty związane z miastem. Wraz z uczniami łódzkiego gimnazjum zrealizowała projekt mający na celu przybliżenie historii łódzkiego getta.
Podobne inicjatywy podejmuje również w Izraelu, spotykając się z tamtejszą młodzieżą jako „świadek historii” oraz opowiadając im o dziejach Łodzi. W 2004 r. wydała swoje wspomnienia pt. „Wstrząsnąć filarami świątyni”.

Krzysztof Symcha Keller – Jest rabinem a także przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Jako rabin prowadzi między innymi wykłady dla uczniów i nauczycieli z łódzkich szkół . Jest też promotorem wydarzeń propagujących w Łodzi kulturę żydowską.
Czynnie uczestniczy w ratowaniu łódzkich zabytków, w tym szczególnie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej. Podejmuje działania na rzecz zbliżenia narodu żydowskiego i polskiego. Od dwunastu lat jest członkiem zarządu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense.

Jehuda Widawski – członek Fundacji Monuentum Iudaicum Lodzense. Od wielu lat angażuje się w życie łódzkiej społeczności żydowskiej. Co roku bierze udział w uroczystościach upamiętniających likwidację Litzmannstadt Ghetto i w spotkaniach z młodzieżą, uświadamiając jej, jak wyglądało życie w getcie.
Pan Widawski aktywnie działa w środowisku łódzkim w Izraelu, gdzie zbiera fundusze na rzecz ratowania zabytków cmentarza żydowskiego w Łodzi.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Otrzymali je:

Rudzki Klub Sportowy
W tym roku Klub obchodzi jubileusz 85-.lecia istnienia. Rudzki Klub Sportowy zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży – także niepełnosprawnych, dbając o ich rozwój fizyczny i upowszechnianie sportu.
Wychowankowie Klubu osiągnęli wiele dobrych wyników sportowych - zarówno w olimpiadach, jak i mistrzostwach świata, Europy i Polski w wielu dyscyplinach. Rudzki Klub Sportowy jest organizatorem Maratonu Łódzkiego. Słynni wychowankowie Klubu to m.in.: Wiesław Rutkowski, Józef Reszpondek, Marcin Krzywański, Sylwester Bednarek, Adam Szczot i Edyta Lewandowska. Prezesem Klubu jest Dominik Gralka

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi
Towarzystwo istnieje od 1983 roku choć tak naprawdę jest spadkobiercą powstałego w 1906 roku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które działało do 1939 roku.
Funkcjonujące w nowej formule Towarzystwo koncentruje się na edukacji i promocji łódzkich zabytków a także na ich ratowaniu.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wydało ponad 20 publikacji, popularyzujących dzieje i zabytki Łodzi. Znana powszechnie jest tzw. „Brązowa Biblioteczka” - seria pokazująca zarówno kompleksowo obiekty miasta jak tez pojedyncze perły dawnej Łodzi.
Towarzystwo zajmuje się także organizacją wycieczek, podczas których przybliżane są zwiedzającym zabytkowe miejsca w Łodzi.
Od 1998 r. Towarzystwo pięciokrotnie zorganizowało Europejskie Dni Dziedzictwa, ale też liczne wystawy, spotkania i sesje popularnonaukowe na temat zabytków. Pokłosiem pierwszej sesji była publikacja „Siedziby muzealne w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi”.
Co roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami organizuje Łódzkie Dni Opieki nad Zabytkami.
Obecnie Oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami kieruje jego wiceprezes Mirosław Wojalski.

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2009-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-05-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6262
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO