Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu<<

W dniu 30.10.2010 r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitarnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu (MSSDI)”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego została zawarta 29 stycznia 2009 r. Całkowita wartość projektu wynosiła 3 141 500,00 PLN.

Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie założeń technicznych i organizacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w trakcie realizacji projektu komplementarnego „Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”. Umożliwi to rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie metropolitalnym Łodzi.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadania:

  1. Rozwój Metastandardu dokumentów elektronicznych polegający na zaprojektowaniu dokumentów elektronicznych, metodyki opisu elektronicznych usług publicznych, analizie otoczenia prawnego i organizacyjnego świadczenia usług, stworzeniu możliwość przetwarzania dokumentów zawierających informacje przestrzenne.
  2. Interoperacyjności systemów administracji samorządowej z rejestrami publicznymi i elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) – w ramach realizacji zadania powstał zbiór zasad ułatwiający budowę systemów e-administracji na poziomie lokalnym, pomiędzy systemami jednostek samorządu terytorialnego i usługami świadczonymi przez e-PUAP.
  3. Wielokanałowa platforma świadczenia usług publicznych (contact center) – został stworzony prototyp umożliwiający realizację usług oferowanych przez urząd na platformie, do której dostęp może być zapewniony nie tylko przez Internet, ale również z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

Projekt stanowi jedno z przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Miasta Łodzi. Otwarcie na nowe kanały komunikacji z mieszkańcami może przynieść efekty społeczne w postaci wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi przez jednostki administracji publicznej drogą elektroniczną. Dzięki zaprojektowanemu rozwiązaniu, klienci administracji publicznej mający utrudniony dostęp do urzędu np. ze względu na odległość od miejsca zamieszkania lub niepełnosprawność, będą mogli korzystać z usług oferowanych przez urząd na odległość, wirtualnie o każdej porze dnia.


Informacje o projekcie:

Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych, przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu

Urząd Miasta Łodzi Decyzją nr 0420/2 z dnia 31 lipca 2008 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, otrzymał dofinansowanie na realizacje Projektu w wysokości 3 141 500,00 zł., co stanowi 100% jego wartości. Okres realizacji Projektu: od 2 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie założeń technicznych i organizacyjnych, które zostaną wykorzystane między innymi w trakcie realizacji projektu Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu, dofinansowywanego z funduszy strukturalnych. Projekt wykorzystuje wyniki realizowanego wcześniej przez Miasto Łódź przedsięwzięcia projektowego: e - Łódź - rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

Rozwój MetaStandardu dokumentów elektronicznych (w zakresie interoperacyjności semantycznej i organizacyjnej, usług świadczonych na platformie e-PUAP, bezpieczeństwa i niezaprzeczalności przekazywanych treści),

Interoperacyjność systemów administracji samorządowej z rejestrami publicznymi e-PUAP,

Wielokanałowa platforma świadczenia usług publicznych (contact center).

Wyniki prac prowadzonych w ramach projektu posłużą do zdefiniowania i szczegółowego przygotowania wielu projektów informatycznych w tym: Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu oraz Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami.

Jednostki realizujące projekt:

Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych, ul. Piotrkowska 106

Informację opracował(a): Mariusz Jukowski (2010-11-05)


Źródło: Wydział Wdrożeń i Projektów Informatycznych UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-11-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2308
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO