Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro”<<

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi realizuje projekt pn: „Edukacja szansą na lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 663 308,44 PLN (w tym wartość dofinansowania 668 308,44 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 290 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi, w okresie roku szkolnego 09/10 oraz 10/11.

Cele szczegółowe projektu to:
stworzenie możliwości wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 105 uczniów, stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój 50 uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji innowacyjności oraz przedsiębiorczości poprzez organizowanie wycieczek metodą projektów dla 54 uczniów, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychospołecznego 50 uczniom z zaburzeniami rozwojowymi poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej, zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania oraz modyfikację sądów poznawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapii dla 200 uczniów.

Grupą docelową projektu jest 290 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, na przestrzeni lat 2009-2011, zamieszkujących obszar województwa łódzkiego, na którym następuje nasilenie biednej ludności tzw. „enklawy biedy”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. koło teatralne w języku angielskim, klub komputerowy, koło przyjaciół książki, zajęcia wyrównujące szansę edukacyjne m.in. z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, historii, przyrody, zajęcia logopedyczne, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia kształtujące umiejętności społeczne oraz organizowane będą wycieczki metodą projektów.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2220
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO