Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Trudności to już przeszłość”<<

Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi realizuje projekt pn: „Trudności to już przeszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu 407 435,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 407 435,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ponad 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, napotykających na trudności w uczeniu się, przejawiających zachowania utrudniające nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych.

Cele szczegółowe projektu to: wspomaganie indywidualnego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez zorganizowanie w formie zajęć terapeutycznych stałego i systematycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost autorytetu rodziców i rezultatu rodzicielskich oddziaływań wychowawczych, stworzenie klimatu i atmosfery warunkujących sukces edukacyjny dziecka i wzrost poczucia własnej wartości.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie wybrani za zgodą rodziców na podstawie wskazań do pracy terapeutycznej w ilości 105, oraz nauczyciele w ilości 26, dla których przeprowadzone zostaną warsztaty i wykłady.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapeutyczne dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją rozwojową, zajęcia dla uczniów z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w uczeniu matematyki.

Więcej informacji na stronie: www.sp58.szkoly.lodz.pl.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1951
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO