Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Nauka nie boli”<<

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Nauka nie boli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 189 436,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 189 436,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest pomoc 292 uczniom z dzielnicy Bałuty z trudnościami w nauce w niwelowaniu braków przy jednoczesnym wzmacnianiu cech osobowościowych pomocnych nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w całym życiu człowieka.

Cele szczegółowe projektu to: wyrównanie wiadomości i umiejętności wynikających z programów edukacyjnych szkoły podstawowej, niwelowanie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych poprzez jak najwcześniejsze podjęcie działań korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym Internetu, motywowanie do działań podnoszących kompetencje szkolne uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozumienie i ocenianie sytuacji społecznych, umiejętność współżycia w grupie, niwelowanie nierówności w możliwościach nabywania kluczowych kompetencji w zakresie technologii informatycznych i języka obcego.

Grupą docelową projektu: jest 292 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo, często dysfunkcyjnych, z terenu Łodzi, w szczególności mieszkających w enklawach biedy okolic placu Kościelnego i rejonu ulic Limanowskiego – Helska, usytuowanych w pobliżu świetlic prowadzonych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce i sprawiających problemy wychowawcze m.in. zajęcia w zakresie nauczania zintegrowanego, matematyki i języka polskiego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, superwizje zespołów pracujących z dziećmi.

Więcej informacji na stronie: www.domkultury.com.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1943
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO