Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych<<

2011-03-21

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 313/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 18 marca 2011 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie:

 1. Prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, w tym m.in. rehabilitacji leczniczej w domu i poza domem osoby niepełnosprawnej oraz rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania a) – do 75.000 zł.

  Działania a) dotyczy osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów-zleceń oraz zakupu usług obcych np. transportu;

 2. Organizowania imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania b) – do 30.762 zł.

  Udział osób niepełnosprawnych, z orzeczoną niepełnosprawnością, w imprezie kulturalnej winien sięgać przynajmniej 50% ogółu uczestników.
  Przedmiotem dofinansowania mogą być, w szczególności, koszty poniesione z tytułu zakupu usług obcych np. transportu oraz przygotowania poczęstunku, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie, zakupu nagród rzeczowych (w cenie do 30,- zł, w tym VAT, za sztukę), zakupu artykułów spożywczych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działań określonych w pkt a) i b) wyniosła w 2010 roku łącznie: 156.399,04 - zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536): 145.599,04 - zł. W 2011 r. wydatkowano na te działania 0,00- zł., zaś w ogłoszonym konkursie przeznacza się na nie łącznie 105.762, - zł.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Łodzi,
  2. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), wraz ze wszystkimi wymaganymi, poprawnie wypełnionymi załącznikami. Formularze ofert można otrzymać w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 jak również pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl.
 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, jak również nie może być wyższa niż 5.000 zł., przy czym finansowy udział środków własnych oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 4. Pozycje kosztorysowe złożonej oferty, które zostały już w bieżącym roku dofinansowane z budżetu miasta Łodzi, nie będą dotowane.
 5. Jeden oferent może złożyć łącznie najwyżej dwie oferty. Kolejne oferty tego samego oferenta nie będą rozpatrywane.
 6. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 maja 2011 r. i kończy się nie później niż 20 grudnia 2011 r.
 7. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Sienkiewicza 5, pokój 009, parter, w godzinach pracy Urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. do godziny 15.00. Każda oferta dotycząca poszczególnego działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę działania, którego dotyczy oferta. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
 8. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 313/VI/11 z dnia 18 marca 2011 r. zarządzenie do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, pok. 009 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl.
 9. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta - skala ocen 0-4 pkt;
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen 0-4 pkt;
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne - skala ocen 0-4 pkt;
  4. planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego - skala ocen 0-4 pkt;
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków - skala ocen 0-3 pkt;
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - skala ocen 0-3 pkt.
 10. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji działania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji działania przez oferenta.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: http:/www.uml.lodz.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

Uwaga
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w pok. 009, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl oraz pod nr tel. 42 638-45-97.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu >>>


Źródło: Wydział Spraw Społecznych UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-03-21)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-05-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3407
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO