Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2011<<

edycja wiosna 2011

Andrzej Chętko – jest nauczycielem akademickim, profesorem w Akademii Sztuk Pięknych oraz działaczem kultury. Od piętnastu lat jest aktywnym członkiem zespołu redakcyjnego „Tygla Kultury” - ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego, wydawanego w Łodzi. Jest solidnym partnerem we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez redakcję, a także inicjatorem i realizatorem wielu działań redakcji „Tygla Kultury”.
Andrzej Chętko jest również związany z redakcją „Kroniki Miasta Łodzi”. Ponadto, aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym i społeczno-kulturalnym naszego Miasta.
Jest inicjatorem wielu akcji i działań artystycznych, m.in. wieloletnim współorganizatorem i jurorem festiwalu „Człowiek w Zagrożeniu”. W latach 1987-1993 przewodniczył NSZZ Solidarność w ASP Łódź.

Andrzej Danowski – jest dyrektorem Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łodzi, krajoznawcą i fotografem. Jest ponadto uważany za znawcę zagadnień ochrony zabytków – działa w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, którego jest założycielem.
Andrzej Danowski jest wykładowcą w zakresie podstaw historii sztuki i geografii turyzmu. Jest także wykładowcą na kursach europejskich w zakresie programów kulturalnych, wykładowcą EFS oraz ekspertem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki. Jest autorem wielu publikacji z zakresu kultury, turystyki, historii sztuki i ochrony zabytków. Posiada uprawnienia kadry instruktorskiej PTTK.
Działa w ramach wielu organizacji pozarządowych i instytucji. Andrzej Danowski został wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wiesław Franciszek Fisiak – od 45 lat jest działaczem ochotniczego pożarnictwa. Jako czynny strażak ochotnik, często z narażeniem swojego życia i zdrowia, kilkaset razy dowodził i uczestniczył w akcjach ratowniczych i gaśniczych.
Od 2006 roku jest prezesem OSP Łódź-Stare Złotno. Działa aktywnie w strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Od 15 lat nieprzerwanie sprawuje funkcję Komendanta Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Wieloma latami codziennej, ciężkiej bezinteresownej pracy dla dobra wspólnego pan Wiesław Fisiak, jako dowódca, zyskał niekłamany autorytet i uznanie dla swych dokonań środowiska strażackiego i mieszkańców Złotna.

Elżbieta Róża Jankowska – jest znaną w naszym mieście działaczką samorządową i społeczną. Była posłanką na Sejm IV i V kadencji oraz radną Rady Miejskiej w Łodzi w III kadencji samorządu. Jest inicjatorką i założycielką Śródmiejskiego Forum Kultury i Galerii Manhattan, a także Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Aktywnie i wydatnie wspiera działalność instytucji i placówek kultury w Łodzi i regionie. Troszczy się o los łódzkich zabytków.
Elżbieta Jankowska jest także współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Artystów, działa w licznych organizacjach pozarządowych.
Jest członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wspiera wszelkie akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz z ubogich rodzin.

Tomasz Krzysztof Komorowski – jest fotografem dokumentalistą, pasjonatem fotografii artystycznej i doktorem sztuki filmowej. Pracuje w Muzeum Kinematografii, gdzie zajmuje stanowisko starszego kustosza w Dziale Historii Kina i Telewizji. Jest jednym z pionierów – organizatorów i kreatorów – Muzeum Kinematografii obchodzącego 25-lecie istnienia. Jako wysokiej klasy specjalista w zakresie związanym z technicznym aspektem sztuki filmowej jest nieocenionym partnerem i współrealizatorem większości muzealnych wystaw historycznych. Przyczynia się do powiększania zbiorów placówki oraz tworzy wirtualne Muzeum Kinematografii.
Jest prezesem Stowarzyszenia im. św. Jerzego w Łodzi. Doktor Tomasz Komorowski jest także pracownikiem naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Krzysztof Jan Musiał – jest mecenasem kultury. Od wielu lat sponsoruje różnorodne przedsięwzięcia kulturalne w kraju i za granicą. Sam inicjuje i organizuje plenery malarskie młodych twórców. Wspiera też finansowo polskie muzea, galerie i teatry. Kolekcjonuje dzieła sztuki polskiej. Chętnie i często udostępnia swoją kolekcję publicznie, w poczuciu i głębokim przekonaniu o tym, że rodzima twórczość jest wciąż niedostatecznie doceniona i uznana.
Jest inicjatorem powstania Galerii Mistrzów Polski w Muzeum Miasta Łodzi. Kolekcjoner nieodpłatnie przekazał dzieła Muzeum w wieloletni depozyt, a jedno z nich podarował placówce. Krzysztof Musiał utrzymuje stały kontakt z Muzeum poprzez dopożyczanie kolejnych dzieł na wystawy czasowe, wzbogacające ofertę galerii.

Małgorzata Sabina Staciwa – jest nauczycielką i działaczką na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Działa innowacyjnie, wykraczając poza schematy. Pani Małgorzata Staciwa jako pierwsza w województwie łódzkim wprowadziła w 1993 roku system kształcenia integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi, a dziesięć lat później – klasy integracyjne w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi, której obecnie jest dyrektorem.
Ponadto, od wielu lat Pani Małgorzata Staciwa ściśle współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz prowadzi działalność dydaktyczną, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zakresu pedagogiki specjalnej, edukacji wczesnoszkolnej i organizacji zarządzania.
Ministerstwo Edukacji przyznało Pani Małgorzacie Staciwie Dyplom Uznania oraz Odznakę „Promotora Reformy Edukacji”.

Elżbieta Paulina Wojsa – jest działaczką i członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Z wykształcenia jest etnomuzykologiem. Współpracowała z wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi. Interesuje się muzyczną kulturą Łodzi, a w szczególności pieśniowym folklorem robotniczym i piosenką łódzką.
Od 2002 roku – w ramach TPD – organizuje „Przeglądy Piosenki o Łodzi”. Ponadto, Pani Elżbieta Wojsa zbiera nowe premierowe piosenki do kolejnej edycji „Śpiewników Łódzkich”. Z materiałów pokonkursowych zebranych przez Panią Elżbietę Wojsę TPD wydało śpiewnik „Piosenki o Łodzi” oraz płytę „Moja Łódź”. Ponadto, jest zapraszana do jury konkursów piosenki dziecięcej, a przed laty redagowała radiowe programy muzyczne., m.in. cykl „Muzyka zaułków i podwórek” o łódzkich piosenkach robotniczych. Pani Elżbieta Wojsa jest także Doradcą ds. kultury Honorowego Konsula Łotwy.

Ponadto Rada Miejska przyznała zbiorowe Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Otrzymali je:

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
Fundację reprezentuje dziś - jak zawsze - pani prezes Elżbieta Budny.
Zapraszamy
Fundacja powstała w 1996 r. z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja swa siedzibę ma w Łodzi ale znana jest na terenie całej Polski i działa na terenie całego kraju.
Jej nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom onkologicznie chorym oraz klinikom i oddziałom onkologii dziecięcej w całym kraju.
W ramach Fundacji prowadzone są program pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi i ich rodzinom, program poprawy warunków leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, szkolenie wolontariuszy pracujących z dziećmi onkologicznie chorymi, program „Dawca szpiku”, program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy oraz projekt „Mam szansę – program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łodzi”.
Organizowane Dni Dziecka z „Krwinką”, turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Fundacji oraz dziesiątki akcji charytatywnych prowadzonych z inicjatywy „Krwinki” są powszechnie znane.

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
Fundację reprezentują dziś jej prezes Marek Janiak wraz z panią wiceprezes Ewą Boryczką.
Zapraszamy
Fundacja powstała w 1990 roku i od dwudziestu lat odgrywa istotną rolę jako realizator przedsięwzięć z obszaru łączącego i zawartego pomiędzy zadaniami samorządu Łodzi, a potrzebami społecznymi i stanowiskiem środowisk profesjonalnych, związanych z architekturą i urbanistyką naszego Miasta.
Będąc organizacją pożytku publicznego, Fundacja od 2004 roku organizowała konferencje naukowe i otwarte dyskusje publiczne poświęcone problemom centrum Łodzi. W latach 90.tych, organizując serię dużych imprez festynowych, Fundacja przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju ul. Piotrkowskiej. W Fundacji zrodziło się wiele programów proponowanych władzom Miasta.
Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą. Większość jej przedsięwzięć ma charakter promocyjny i edukacyjny - tak ważny dla Łodzi. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej jest organizacją zasłużoną dla rozwoju, promocji i kultury naszego Miasta, a jej działania są powszechnie znane nie tylko wszystkim łodzianom ale także daleko poza granicami naszego Miasta.

Informację opracował(a): Anna Kuźmicka (2011-05-13)


edycja jesień 2011

Dr Genowefa Franciszka Adamczewska - Jest założycielką i przewodnicząca Stowarzyszenia Komitet Dziecka, który skupia około 150 wolontariuszy. Co roku pod pomnikiem „Pękniętego Serca” Komitet organizuje uroczystość z okazji Dnia Dziecka, która stanowi symboliczny most pokoleń między dziećmi i młodzieżą biorącą udział w uroczystości z dziećmi i osobami, które przebywały w obozie przy ul. Przemysłowej. Również z inicjatywy Komitetu Dziecka i pani Genowefy Adamczewskiej co roku organizowana jest w Teatrze Wielkim impreza choinkowa dla ponad 1200 dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin wiejskich i ubogich z Łodzi i województwa Łódzkiego.

Julian Józef Bąkowski – Jest współzałożycielem i od trzech kadencji przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej. Zawodowo pan Julian Bąkowski od dwudziestu lat jako Dyrektor Generalny kieruje spółką - Łódzkimi Zakładami Metalowymi „Lozamet”. Jest uważany za propagatora współpracy łódzkich firm z Politechniką Łódzką w zakresie wprowadzania nowych metod organizacji pracy i wdrażania nowoczesnych technologii. Zaangażował się wspólnie z władzami Politechniki Łódzkiej w integrację łódzkich środowisk naukowych i biznesowych do współpracy dla rozwoju naszego Miasta i regionu. Jest członkiem Konwentu Politechniki Łódzkiej, a także organizatorem praktyk dla uczniów, studentów i doktorantów. Znany jest także jako współorganizator nowych miejsc pracy. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Włókienników Polskich NOT i Honorową Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów Przemysłu Spożywczego NOT.

Jerzy Kazimierz Błaszczyk – Jest czynnym działaczem turystycznym. Od 1962 r. jest członkiem turystyki pieszej PTTK. W 2002 r. otrzymał tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK. Przez cztery lata był członkiem Wojewódzkiego Zarządu PTTK w Łodzi. Od 21 lat jest wiceprezesem Zarządu Oddziału PTTK Łódź-Polesie. Zorganizował wiele rajdów pieszych dla młodzieży z łódzkich szkół oraz wycieczek turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców naszego Miasta, przybliżając historię miejsc i obiektów. Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest laureatem Odznaki „Za zasługi dla turystyki” przyznanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Został ponadto wyróżniony Srebrną i Złotą Odznaką PTTK oraz Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy wśród młodzieży w PTTK”.

Krzysztof Dudek – to prawnik kierujący z sukcesami Narodowym Centrum Kultury. Jako dyrektor NCK jest zaangażowany w szereg inicjatyw promujących Łódź. Jest jednym z pomysłodawców i patronów przywrócenia łódzkiej Archikatedrze dzwonu „Serce Łodzi”. Aktywnie działa na rzecz jak najszerszego dostępu do wiedzy o dziedzictwie Miasta. Dał się poznać jako propagator wiedzy o działalności pierwszego prezydenta Łodzi – Aleksego Rżewskiego.
Krzysztof Dudek zainicjował i współorganizował pierwszy Regionalny Kongres Kultury w Łodzi. Angażuje się w szereg przedsięwzięć kulturalnych promujących miasto poza granicami Polski, jak chociażby kulturalnego „mostu” Belgrad-Łódź. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany.

Eugeniusz Antoni Hajdan – Jest działaczem Stowarzyszenia Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi. Co więcej, w 2002 r. był jednym z jego założycieli. Jest inicjatorem i animatorem wielu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie, w tym charytatywnych. Angażuje się m.in. w prowadzenie wigilii i śniadań wielkanocnych dla osób bezdomnych, czy organizację - w czasie ferii zimowych - bezpłatnych imprez na lodowisku dla dzieci z domów dziecka.
Pan Eugeniusz Hajdan często uczestniczy w cyklach prelekcji dotyczących historii i kultury naszego Miasta. Działa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „Nasza Rada” w Łodzi, a w latach 90.tych był wieloletnim Prezesem Spółdzielni Pracy „Czystość”. I z jego inicjatywy niemiecka firma „boco” utworzyła w Łodzi spółkę „boco Polska” inwestując ok. 5 mln euro.
W wyborach do Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi w roku 2000 został wybrany Członkiem Rady Osiedla nr 2. W 2002 roku w wyborach samorządowych pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej. Za swoją aktywność został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Spółdzielczości Pracy”.

Alina Nowak-Kaszubska – Od lat aktywnie działa na rzecz łódzkiej społeczności, wykazuje się znajomością problematyki łódzkiej służby zdrowia i podejmuje działania poprawiające jej funkcjonowanie. Jest założycielką Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej, której celem jest szeroko pojęta pomoc służbie zdrowia. Pozyskane środki przeznaczane są na zakup aparatury i sprzętu medycznego, modernizację i rozbudowę obiektów służby zdrowia, szkolenie kadry medycznej.
Od czterech lat pani Alina Nowak – Kaszubska jest sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Obrony Praw Ubezpieczonych. Organizacja ta wspiera osoby biedne, pomagając w obronie ich praw. Stowarzyszeniu wraz innymi organizacjom pozarządowym udało się skłonić Zarząd i radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego do odstąpienia od likwidacji Szpitala im. J. Korczaka.

Grażyna Maria Posmykiewicz – To wieloletni dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, z którym związana jest od 1998 r. Niemal całe swoje życie zawodowe poświęciła sprawom kultury. Pracowała m.in. w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi, Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Łodzi czy Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
W 1997 roku Grażyna Posmykiewicz została wyróżniona przez premiera Jerzego Buzka – zaproszono ją do grupy ekspertów przygotowujących zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania instytucji kultury.
Jako dyrektor Teatru Muzycznego doprowadziła do podjęcia przez władze Łodzi decyzji o gruntownej modernizacji placówki, która zakończyła się w bieżącym roku. Udało się jej utrzymać zespól i przeprowadzić przez cztery lata przebudowy teatru. W tym czasie stworzyła także radę patronacką teatru, wspierającą finansowo premiery.

Zbigniew Grzegorz Rolbiecki – posiada wiele wyróżnień za organizację i inicjatywy społeczne na rzecz ruchu wynalazczego w środowisku łączności. Jego kreatywność i pomysłowość przyczyniły się do poprawy jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych mieszkańcom Łodzi. W uznaniu tych zasług został wyróżniony przez Ministra Łączności odznaką „Zasłużony Racjonalizator Produkcji”. Aktywnie uczestniczył w pracach rad osiedli a od wielu lat związany jest ze stowarzyszeniami, które działają na rzecz promocji Łodzi i rozwoju kultury. Zbigniew Rolbiecki wspiera finansowo akcje charytatywne na rzecz mieszkańców prowadzone przez łódzkie stowarzyszenia i fundacje jak np. „Fundacja Gajusz” czy Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”. Za działalność społeczną został odznaczony Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Marek Krzysztof Sobieszczański – Jest członkiem-założycielem, a obecnie prezesem Zarządu Oddziału PTTK Łódź-Polesie, a także wieloletnim działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. W PTTK i ZHP był wielokrotnie inicjatorem i kierownikiem szeregu nowych imprez turystycznych. Zainicjował na przykład tzw. zagadkę terenową, polegającą na przejściu ok. 6 -kilometrowej trasy z przeszkodami terenowymi i sprawnościowymi przy jednoczesnym sprawdzaniu przepisów ruchu drogowego i sanitarnego. Do jego szczególnych osiągnięć należy 33.- krotne przewodniczenie Rajdom Młodych Oszczędnych, w których uczestniczy nawet 1400 młodych turystów.
Marek Sobieszczański przez dwa lata pełnił funkcję członka prezydium Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.Za swoje osiągnięcia został wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto, jest laureatem Srebrnej i Złotej Odznaki PTTK oraz Srebrnej i Złotej Odznaki „Zasłużony w pracy wśród młodzieży w PTTK”.

Jadwiga Teresa Świtalska – od pięciu lat pełni funkcję wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia „Koło Kobiet Aktywnych”, które pomaga kobietom pokrzywdzonym przez los. Współpracuje i wspiera podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego w Łodzi. Od ośmiu lat uczestniczy i współorganizuje w klubie Dąbrowa imprezy pod hasłem „Kobiety Niezwykłe”. Od dwu kolejnych kadencji, w wyniku wyborów do władz samorządowych dzielnicy Górna, jest członkiem tamtejszego zarządu.
Jadwiga Świtalska wspiera i opracowuje projekty, dzięki którym w Szkole Podstawowej nr 10 powstał kompleks sportowy. Współpracuje z seniorami z Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się przy ul. Senatorskiej. Jako wolontariusz wspiera akcje organizowane przez Fundację „Waldiego Serce na Dłoni”. Została wyróżniona Złotą Odznaką Ministra Finansów „Za Zasługi dla Finansów”.

Dr Elżbieta Aleksandra Twardowska – Jest adiunktem w Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Ekonomiczno-Socjologicznego Ośrodka Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego. Będąc członkiem Zarządu współorganizuje i animuje wiele działań Stowarzyszenia, które pozwalają na integrację organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim. Często właściciele małych firm i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z doradztwa pani doktor, bądź wysłuchania tematycznego wykładu czy skorzystania z pomocy przy współorganizowaniu firmy. Od roku pani doktor związana jest także z Urzędem Miasta Łodzi - najpierw przez rok jako dyrektor Biura Kontroli i Skarg a obecnie jako zastępca dyrektora w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami.

Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Jest socjologiem. Od 1998 roku kieruje Katedrą Socjologii Polityki i Moralności w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno- -Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pani profesor jest pełnomocnikiem rektora UŁ ds. bezpośredniej współpracy z Peking University, Beijing w Chinach.
W kręgu zainteresowań profesor Danuty Walczak- Duraj są zagadnienia ładu etycznego w kontekście przemian ideologii i etosu pracy w Polsce, standardy etyczne różnych grup społeczno-zawodowych m.in. polityków, medyków czy problemy współczesnych demokracji.
Aktywność pani profesor od 1988 roku w Stowarzyszeniu Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego sprawia, że z jej wiedzy chętnie korzystają przedstawiciele organizacji pozarządowych a także właściciele małych firm. Animacja działań Stowarzyszenia przyczynia się do integracji organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim ale też pomiędzy absolwentami i studentami.

Barbara Wiśniewska – Od 28 lat jest dziennikarką w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. Niemal od początku pracy realizowała reportaże, a trzy z nich – „Scheiblerowska Strażnica”, „Ulica Kamienna – bliżej i dalej Europy” oraz „I runął mur” zostały nagrodzone na Ogólnopolskich Konkursach Reportażu Radiowego.
Pani redaktor zajmuje się historią Łodzi i jej wielokulturowością. Otrzymała od Towarzystwa Przyjaciół Łodzi medal im. Sabiny Nowickiej „Pro Publico Bono”. Współpracuje z Fundacją na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera i Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem. Jej reportaże są także dokumentacją dźwiękową wydarzeń przygotowywanych w Muzeum Tradycji Niepodległościowych.
Barbara Wiśniewska zrealizowała m.in. reportaż o Honorowym Obywatelu Łodzi pt. „Świat z Markiem Edelmanem”, a także „Gwizd życia” opowiadający o małżonkach Grynfeldach i Abramku Koplowiczu.

Włodzimierz Józef Zajączkowski – Od 30 lat jest zawodowo i społecznie związany z gospodarką komunalną i mieszkaniową. Jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. Aktywnie działa - jako zastępca prezesa - w Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych skupiających ponad 50 spółdzielni mieszkaniowych z Łodzi i województwa łódzkiego. Będąc radnym Rady Miejskiej w Łodzi w latach 1998-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która rozpatrzyła kilkaset indywidualnych spraw mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Pan Włodzimierz Zajączkowski zajmował się również działaniami intensyfikującymi budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę komunalną i drogową. Jest zawsze chętny do pomocy osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Krystyna Michalina Zamysłowska – Z zawodu jest historykiem, a od 1986 r. pracuje w Muzeum Kinematografii w Łodzi na stanowisku Głównego Inwentaryzatora. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu oraz menedżerskim umiejętnościom w pozyskiwaniu środków na zakupy muzealiów, kolekcje znacznie się powiększyły. Jej starania sprawiają, że Muzeum w sposób perfekcyjny prowadzi dokumentację zbiorów, które sukcesywnie są digitalizowane i udostępniane coraz szerszym kręgom zainteresowanych.
W ciągu ostatnich lat Krystyna Zamysłowska była kuratorem i współtwórcą wielu ważnych wystaw muzealnych, m.in. związanych z polskimi superprodukcjami filmowymi. Za przygotowane lub współtworzone przez nią wystawy Muzeum Kinematografii w Łodzi otrzymało czterokrotnie nominację do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kilkakrotnie za osiągnięcia zawodowe była laureatką nagrody Prezydenta Miasta Łodzi, została wyróżniona także Srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jej praca zawodowa jest doskonałym przykładem działań na rzecz historii Łodzi – Miasta kultury filmowej, które w efekcie przynoszą nieoceniony efekt promocyjny.

Odznakę zbiorową otrzymała Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Dyrektorem Biura jest od początku istnienia łódzkiej Organizacji Zbigniew Frączyk a prezesem Sylwester Pawłowski .
Została utworzona w 2002 roku. Od początku swego istnienia troską łódzkiego ROT-u jest współpraca przy tworzeniu spójnego systemu promocji turystycznej Łodzi i regionu łódzkiego. Konferencje, szkolenia, konkursy to codzienna praca Organizacji popularyzującej nasz region i zachęcającej do turystyki po nim. Poprzez udział w targach turystycznych odbywających się w Polsce – w Poznaniu, Łodzi czy Warszawie a także w zagranicznych – jak targi w Berlinie, Londynie czy Pradze Regionalna Organizacja Turystyczna promuje atrakcje naszego regionu na świecie. Organizacja dokłada starań, by poprawić dostęp do informacji i usług turystycznych.
Za sprawą ROT przeprowadzane są badania ankietowe ruchu turystycznego w Łodzi i regionie. Studenci łódzkich uczelni mają możliwość skorzystania z organizowanych praktyk w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy, współfinansowanych z funduszy unijnych. Co roku Stowarzyszenie zgłasza kandydatów do ogólnopolskich konkursów na „Najlepszy Produkt Turystyczny”, do konkursu na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne, czy na „Turystyczną Pamiątkę z Regionu”. Organizując Study Press dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych – z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Izraela, Rosji czy Szwecji przyczynia się do publikacji pokazujących atrakcyjność Łodzi i regionu łódzkiego. Ponadto tylko w latach 2008 -2010 łódzki ROT prezentował nasze atrakcje turystyczne w przewodnikach, broszurach, folderach o łącznym nakładzie 670 tysięcy egzemplarzy.
Łódzka Regionalna Organizacja Turystyczna jest doceniania nie tylko w Łodzi – jak dziś - i w regionie, ale też w Polsce - za działalność innowacyjną otrzymała w 2010 roku „Wawrzyn Polskiej Turystyki” oraz Honorową Odznakę „Za Zasługi dla Turystyki” przyznawaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród laurów ma też m.in. certyfikat ”Partner Przyjazny Edukacji” czy dwukrotną nagrodę poznańskich targów Tour Salon za najlepsze stoisko targowe.

Informację opracował(a): Anna Kuźmicka (2011-11-15)


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-05-16)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2012-01-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3997
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO