Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b <<

2014-03-17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy:

Ekonomicznej 33b
obr. G-42, dz. nr 28/7 o pow. 46 m2, KW LD1M/00033417/0

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich, oznaczonych w obrębie G-42 jako działki nr: 28/3, 28/8, 28/10, 28/12 i 28/14.
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nie może być samodzielnie zagospodarowana. W związku z powyższym może ona jedynie poprawić warunki zagospodarowania jednej z działek bezpośrednio z nią sąsiadujących.
Nieruchomość zabudowana częścią murowanego budynku garażowego o pow. około 13,3 m2. Pozostała część budynku, tj. około 6,7 m2 znajduje się na działce sąsiedniej nr 28/3 będącej własnością osoby fizycznej. Stan techniczny garażu został określony przez rzeczoznawcę majątkowego jako do remontu. Budynek garażowy został wybudowany bez pozwolenia na budowę i stanowi samowolę budowlaną. Niezabudowana część działki porośnięta trawą. Obecnie nieruchomość użytkowana jest bezumownie przez właściciela nieruchomości sąsiedniej, który został zobowiązany do wydania nieruchomości w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, w przypadku gdy nie zostanie wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy jednorodzinnej – obejmują tereny zabudowy jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
Brak świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się w części na nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy.
Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.11.2013 r., 31.01.2014 r.
Cena wywoławcza: 15 500 zł netto, wadium: 3 100 zł, postąpienie nie mniej niż: 160 zł
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35).

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. w UMŁ
Łódź, ul. Piotrkowska 104 - sala 371a, o godzinie 10.00.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni są przedłożyć w terminie do dnia 8 maja 2014 r. do godz. 15.00 w UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457 następujące dokumenty:

  • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością lub jest w ich użytkowaniu wieczystym i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;
  • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie;
  • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności lub użytkowania wieczystego oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 9 maja 2014 r. o godz. 9.00 sprawdzi czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 12 maja 2014 r. do godziny 15.00 do Wydziału Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.
W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników - przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego lub w innej formie umożliwiającej zawarcie umowy sprzedaży;
  • pisemnego oświadczenia, że zapoznali się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się w części na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Miasta Łodzi jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi.
Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 12.05.2014 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, przed datą przetargu.
Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z:
  • „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4729/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b oraz powołania Komisji Przetargowej;
  • Zarządzeniem Nr 5751/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b oraz powołania Komisji Przetargowej.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a lub 457, tel. (0-42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:

  • Warunki przetargu >>>
  • Zarządzenie Nr 5751/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu, ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej 33b oraz powołania Komisji Przetargowej


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Majątku Miasta
Informację opracował(a): Wioletta Krygielska (2014-03-12)
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2014-03-17)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2014-03-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1374
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO