Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych<<

2017-04-11

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ekonomicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 11 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji (ustalanie stawek dotacji) niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym:
  • przyjmowanie wniosków oraz informacji o planowanej liczbie uczniów i wychowanków, składanych do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez osoby prowadzące podmioty dotowane,
  • przyjmowanie rocznych rozliczeń dotacji przekazywanych podmiotom dotowanym oraz sporządzanie zestawień zbiorczych w tym zakresie, a także kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu Miasta Łodzi,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie naliczania stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu nienależnie pobranych dotacji,
 • prowadzenie spraw związanych z comiesięcznym naliczeniem dotacji dla poszczególnych szkół,
 • planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych Wydziału w części dotyczącej Oddziału, w szczególności:
  • planowanie dochodów i wydatków budżetowych Oddziału oraz przygotowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty w części dotyczącej szkół i placówek niepublicznych na kolejny rok budżetowy,
  • przygotowywanie zmian w budżecie Oddziału, w tym: analiza zasadności i wysokości planowanych zmian oraz przygotowywanie materiałów planistycznych w tym zakresie,
  • realizacja wydatków i dochodów budżetowych Oddziału, w tym:
   • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków i dochodów,
   • kontrola formalno-rachunkowa faktur/rachunków oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia i do zapłaty,
   • składanie comiesięcznego - do Oddziału Ekonomicznego – zapotrzebowania na bieżące środki finansowe dla Oddziału,
   • kontrola zgodności kwot należnych z faktycznymi przelewami z Wydziału Księgowości,
  • uzgadnianie i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem przez inne gminy dotacji udzielonej przez Miasto Łódź, na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych), a będących mieszkańcami innych gmin,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie not obciążających inne gminy, z tytułu uczęszczania uczniów przedszkoli będących mieszkańcami tych gmin do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez Miasto Łódź oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą dotacji celowej na wyposażenie uczniów szkół niepublicznych i publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w podręczniki do nauki języków obcych oraz materiały ćwiczeniowe,
 • prowadzenie i aktualizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie ekonomiczne, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS-em osób fizycznych i prawnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych, sprawozdawczością.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 24 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-04-11)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1705
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO