Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Morgowej 20, ul. Piasta 41, ul. Piasta 43, ul. Witolda Gombrowicza 24, ul. Lawendowej 11, ul. Malborskiej 7<<

2011-08-26

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Morgowej 20, obr. B-36, dz. nr 171/2 o pow. 1385 m2, KW LD1M/00007922/2
  Nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami. "Według Arkusza oceny drzewostanu", pokrycie powierzchni nieruchomości wynosi 100 %, w tym dęby stanowią 40%, topole- 30%, klony- 20 %, brzozy- 5% i czeremchy.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest poprzez pas drogi wewnętrznej pozostającej w administracji Zarządu Dróg i Transportu.
  Zgodnie z uchwałą Nr LXXIV/1745/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r., nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle "Kochanówka". Zgodnie z zapisami w/w planu działka 171 znajduje się w jednostce 36 UM – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 3.06.2011 r.i 22.07.2011 r.
  Cena wyw. 251 000 zł netto, wadium wynosi: 50 200 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 510 zł.
 • Piasta 41, obr. G–1, dz. nr 127, o pow. 634 m2, KW LD1M/00101371/3.
  Nieruchomość niezabudowana. Znajduje się na niej następujący drzewostan: dąb (1 szt.), jesion (6 szt.), ginnala (1 szt.), lilak (1 szt.), bez czarny (1 szt.). Drzewa owocowe mogą zostać usunięte bez zezwolenia. Usunięcie pozostałych drzew i krzewów wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólno miejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 22.07.2011 r.
  Cena wyw. 220 000 zł netto, wadium wynosi: 22 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 2 200 zł.
 • Piasta 43, obr. G–1, dz. nr 125, o pow. 503 m2, KW LD1M/00118532/2.
  Nieruchomość niezabudowana. Znajdują się na niej obiekty niezwiązane z gruntem tj. stanowiący własność osoby bezumownie korzystającej z nieruchomości kiosk handlowy oraz blaszany garaż. Na nieruchomości znajdują się także drzewa owocowe oraz krzewy lilaka. Usunięcie krzewów lilaka wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Przez nieruchomość przebiega czynna sieć telekomunikacyjna będąca własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz będące w eksploatacji i na majątku ŁZE Dystrybucja sp. z o.o. przyłącze napowietrzne zasilające w energię elektryczną położony na nieruchomości obiekt nie związany z gruntem.
  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu.
  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. zalicza tę nieruchomość do terenów MW – terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólno miejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane mogą być jedynie pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 22.07.2011 r.
  Cena wyw. 170 000 zł netto, wadium wynosi: 17 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 700 zł.
 • Witolda Gombrowicza 24, obr. G-40, dz. nr 28 o pow. 862 m2, KW LD1M/00092045/2 Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 167,01 m2 kwalifikującym się do rozbiórki. Nieruchomość ogrodzona jest: od działki sąsiedniej nr 27 płotem betonowym, od strony działki nr 29 ogrodzeniem z siatki. Na terenie nieruchomości rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości winna odbywać się z drogi publicznej – ul. Gombrowicza. Na nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe Ø 32 mm wykonane z PE o długości 9,60 mb, wybudowane w 1993 r. (B-7346), które znajduje się w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. Aktualnie zaprzestano świadczenia usług tym przyłączem. Pozostałe instalacje wodociągowe zlokalizowane na nieruchomości przechodzące do działek nr 24 i 29 stanowią wewnętrzną instalację i nie znajdują się w eksploatacji ZWiK Spółka z o.o. Na nieruchomości znajduje się dawna studnia oraz szambo dwukomorowe. Zgodnie z informacją ZWiK Spółka z o.o. ścieki z terenu przedmiotowej nieruchomości, odprowadzane są do dwukomorowego szamba. Zaś instalacja wodociągowa zlokalizowana na terenie nieruchomości (działka nr 28) była instalacją tymczasową zaopatrującą w wodę posesje przy ul. Gombrowicza 24 i 26 z byłych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Alba”.
  Brak planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość zaliczona została do terenów MN – „tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w różnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze, czy szeregowe; tereny te, w zależności od wielkości, obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi, czy rekreacji; inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 22.07.2011 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 156 000 zł netto, w tym wartość budynków 1 zł, wadium wynosi 16 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 560 zł.
 • Lawendowej 11, obr. B – 07, dz nr 166/2 o pow. 673 m2, KW LD1M/00123407/5
  Nieruchomość niezabudowana. Na jej terenie rosną drzewa owocowe oraz jeden dąb. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje nowego właściciela działki do bezwzględnego zachowania dębu. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest przez zjazd z ulicy Trawiastej lub drogi wewnętrznej ulicy Lawendowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą Delegaturą Urzędu Miasta Łódź – Bałuty zlokalizowany poza połączeniem tych ulic.
  W ulicy Lawendowej wzdłuż zachodniej granicy działki zlokalizowany jest wodociąg Ø 100 mm, którego pas ochronny obejmuje teren przedmiotowej działki; dla wodociągów obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od ich krawędzi zewnętrznych; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Na terenie działki znajduje się słup i linia napowietrzna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych do lokali na terenie przyległym.
  Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przedmiotowa działka zaliczana jest do terenów MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – obejmujące tereny zabudowy jednorodzinnej w rożnych formach i intensywnościach, zarówno jako obiekty wolnostojące, bliźniacze czy szeregowe. Tereny te, w zależności od wielkości obejmują również program usług lokalnych w zakresie obsługi czy rekreacji. Inne elementy programu, jak działalność gospodarcza, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Teren osiedla wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany zagospodarowania terenu muszą być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość podjęta została uchwała Nr LXVIII/1323/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 22.07.2011 r.
  Cena wyw. 94 000 zł netto, wadium wynosi: 18 800 zł, postąpienie nie mniej niż: 940 zł.
 • Malborskiej 7, obr. B – 29, dz. nr 357/2 o pow. 438 m2, KW LD1M/00106227/4
  Nieruchomość niezabudowana. Na działce pozostała ściana szczytowa z rozebranego budynku mieszkalnego, od strony nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Malborskiej 9. Linia podziału nieruchomości przebiega po linii rozgraniczającej ulicy Malborskiej. W południowo-zachodniej części działki znajduje się kilkudziesięcioletni klon nie uznany za pomnik przyrody. Obsługa komunikacyjna działki możliwa jest poprzez pas drogowy ulicy Malborskiej.
  Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przedmiotowa działka zaliczana jest do terenów MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmujące tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te, obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszcza się pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową.
  Przetarg na sprzedaż nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 22.07.2011 r.
  Cena wyw. 117 000 zł netto, wadium wynosi: 23 400 zł, postąpienie nie mniej niż: 1 170 zł.
  Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32 poz. 159)
  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011 r. w UMŁ ul. Piotrkowska 104, sala 455, o godzinie 10.00.

  Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium i pobiorą numer upoważniający do wzięcia udziału w licytacji w terminie do dnia 26.09.2011 r. do godziny 15.00 w Wydziale Majątku Miasta UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457).
  Przed pobraniem numeru do licytacji uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń, przedstawienia dowodu wpłaty wadium, numeru NIP oraz - w przypadku reprezentantów osób prawnych lub innych podmiotów – firmy lub nazwy oraz adresu siedziby. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. Osoby prawne odpis z KRS. Dokumenty winny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
  W przypadku pełnomocników oferentów należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu, o których informuje Wydział Majątku Miasta UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.
  Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Majątku Miasta UMŁ
Informację opracował(a): Katarzyna Lewik Fraszczyk (2011-08-24)
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-08-26)
Informację zmodyfikował(a): Piotr Kawecki (2011-08-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1952
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO