Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej<<

2006-10-11

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 296/2006). W zakresie prac komisji pozytywnie zaopiniowano m.in. propozycję włączenie do budżetu Miasta Łodzi środków w Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 60 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Radni pozytywnie zaopiniowali również propozycję zwiększenia dochodów oraz wydatków Miejskiego Zespołu Żłobków w wysokości 40 tys. zł. Radni wyrazili pozytywną opinię na zmniejszenie środków w wysokości 3 mln zł. przeznaczonych na restrukturyzację i likwidację miejskich ZOZ-ów w celu wygospodarowania środków na zadanie związane z modernizacją ulicy Świtezianki. Pozytywną opinię uzyskała również propozycja zmniejszenia wydatków związanych z restrukturyzacją ZOZ-ów i przeznaczenie 75 tys. zł na modernizację budynku przy ul. A. Struga 86 gdzie przeniesiona zostanie administracja ZOZ-u Łódź –Polesie.

Radni opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w 2006 roku na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi (druk nr 282/2006). Projekt uchwały otrzymał 8 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Radni omawiali projekty uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej w czterech łódzkich placówkach służby zdrowia – w ZOZ-ie Łódź-Bałuty, ZOZ-ie „Palma”, ZOZ-ie Łódź-Polesie i Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej (druk nr 285/2006, 286/2006, 287/2006, 288/2006). Pan radny F. Obzejta wniósł o nieopiniowanie projektów ze względu na brak krótkich charakterystyk osób, które miałyby wejść do Rad Społecznych. Wniosek uzyskał jednomyślne poparcie członków Komisji.

Członkowie Komisji przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji w okresie IV kadencji Rady Miejskiej.


2006-09-20

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 255/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia środków w wysokości 59.900 zł w zadaniu „Profilaktyka zdrowia rodziny”. Profilaktyka zdrowia skierowana jest dla różnych grup wiekowych mieszkańców miasta. Pozytywnie zaopiniowano propozycję przeniesienia środków w wysokości 25.000 zł na realizację zadania związanego z profilaktyką onkologiczną oraz propozycję przesunięcia środków w wysokości 6.100 zł w zadaniach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt uchwały uzyskał 7 głosów „za” przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 (druk nr 250/2006). Program ten określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu. Program dotyczący przeciwdziałania narkomanii skierowany jest głownie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz młodzieży akademickiej. Radni 7 głosami „za” i brakiem głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Radni opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie „Zdrowe Miasta” Światowej Organizacji Zdrowia (druk nr 256/2006). Członkowie Komisji jednomyślnie sześcioma głosami „za” wydali opinię pozytywną.

Pełnomocnik prezydenta Miasta Łodzi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji uchwały nr LV/1053/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - za pierwsze półrocze - (druk nr 251/2006). Zaprezentowano działania terapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i uzależnionych od narkotyków. Radni zapoznali się z działaniami na rzecz ofiar i sprawców przemocy, z organizowaniem i prowadzeniem taniego żywienia – kuchni społecznych, jadłodajni. Omówiono również realizacje programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, bezrobotnych, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego oraz z wieloma innymi działaniami podjętymi i zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2006 r. na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.


2006-09-06

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 245/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję włączenia do budżetu miasta dotacji celowej w wysokości 308 tys. zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej dziennych domów pomocy społecznej. Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 485 zł w zadaniu dotyczącym zasiłków i pomocy w naturze. Kwota ta zostanie przeznaczona na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Opiniowany był również projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (druk nr 246/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 10 tys. zł na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umów dotyczących orzekania o niepełnosprawności. Pozwoli to uniknąć opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o niepełnosprawności zarówno dzieci jak i dorosłych. Radni otrzymali informację, że na umowy z orzecznikami potrzebna jest w tym roku jeszcze kwota 100 tys. Postanowiono, że zostanie podjęte stanowisko wspierające działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pozyskiwaniu środków dla orzeczników.

Pozytywną opinię radnych otrzymał projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź (druk nr 249/2006). Uchwała ta związana jest z pochówkiem osób samotnych mieszkających w domach pomocy społecznej.

Radnym została przedstawiona informacja o przygotowaniach miejskich zakładów opieki zdrowotnej do kontraktowania usług zdrowotnych na rok 2007. Nowym elementem jest wprowadzenie ujemnej punktacji za świadczenia zdrowotne, punktacja ta może wynosić nawet –20 punktów. Radni poruszali temat przenoszenia się pacjentów z publicznych do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Otrzymali zapewnienie, że podejmowane są działania by zatrzymać pacjentów w publicznych POZ-ach, jednak to do zainteresowanego należy wybór jednostki, w której chce być leczony.


2006-06-21

Podczas posiedzenia radni opiniowali omawiany na wcześniejszym posiedzeniu Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego – (druk BRM nr 45/2006). Jest to projekt autorstwa radnego J. Libery. Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Prezydenta Miasta i Skarbnika Miasta. Uznali oni, że wypłata takiej zapomogi stanowiłaby zbyt duże obciążenie dla budżetu. Radni po omówieniu projektu uchwały przez projektodawcę pięcioma głosami „za” i trzema „wstrzymującymi się” zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Podczas posiedzenia, które było posiedzeniem wyjazdowym do Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Krokusowej, radni zostali zapoznani z funkcjonowaniem i problemami ośrodka, zostali także oprowadzeni po terenie placówki. W posiedzeniu tym poza radnymi udział wzięli przedstawiciel kuratora oraz policji, nie wziął natomiast udziału przedstawiciel sądu. Radni dowiedzieli się, że większość dzieci, które postanowieniem sądu powinny przebywać w ośrodku do 3 m-cy, są już 2 lata. Jest to wynik niejasnych przepisów prawnych. Z tego też względu liczba dzieci umieszczonych w pogotowiu znacznie przekracza ilość przewidzianych przepisami miejsc. Sytuacja taka prowadzi do wielu konfliktów oraz do łączenia dzieci, które nieszczęśliwie dotknął los z dziećmi, pochodzącymi z rodzin patologicznych. W wyniku tego większość dzieci jest zestresowanych, a ich charakter i sposób bycia ulega dramatycznemu pogorszeniu. Duża liczba podopiecznych sprawia, że muszą być likwidowane pomieszczenia służące do nauki czy świetlica. Radni zainteresowani byli możliwościami przeniesienia placówki w inne miejsce o lepszych warunkach. Wyjaśnienia służb prezydenckich wykazały, że jest to niemożliwe. Jedyne tymczasowe rozwiązanie to remont obiektu, na który przekazano 148 tys. zł. oraz utworzenie innych ośrodków, które rozluźniłyby pomieszczenia w Pogotowiu przy ul. Krokusowej. Radna I. Myślińska poprosiła przedstawiciela kuratora o przekazanie odpowiednim instancjom spostrzeżeń i uwag radnych. Radna H. Rusek zauważyła ogrom pracy jaki wkłada w zaistniałą sytuację Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i dyrekcja Pogotowia Opiekuńczego. Uważa ona – podobnie jak pozostali radni – że konieczne są zmiany w regulujących sprawę ustawach. Radna B. Krasnodębska zaproponowała aby komisja wystąpiła z wnioskiem do posłów Ziemi Łódzkiej o jak najszybsze poruszenie sprawy w Sejmie i odpowiednich ministerstwach. Istnieje obawa, że po okresie wakacyjnym, ze względu na nierealizowanie obowiązku szkolnego przez część dzieci, liczba podopiecznych w ośrodku może drastycznie się zwiększyć. Radny F. Obzejta zgłosił wniosek aby Komisja zajęła stanowisko w tej sprawie i przekazała je Rzecznikowi Praw Dziecka.

Zobacz wniosek Radnego F. Obzejty >>>


2006-05-24

Podczas posiedzenia radni zostali zapoznani z projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego – (druk BRM nr 45/2006). Jest to projekt autorstwa radnego J. Libery, stanowiący poprawkę do omawianego na wcześniejszym posiedzeniu Komisji druku BRM nr 36/2006. Proponowany projekt budzi wśród radnych, podobnie jak poprzedni, wiele wątpliwości. Wiceprezydent K. Chądzyński stwierdził, iż mimo chwalebnego celu projektu trzeba nad nim jeszcze popracować, tak aby nikt do niego nie miał uwag. Wniosek formalny radnej I. Myślińskiej dotyczący odłożenia opiniowania projektu do czasu wyjaśnienia uzyskał poparcie radnych. Wiceprezydent Karol Chądzyński nie przedstawił pisemnych opinii nt. projektu ze względu na małą ilość czasu od jego otrzymania. Zapowiedział również, że poprosi przewodniczącą Rady Miejskiej o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

Przedmiotem posiedzenia Komisji było również opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 120/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali m.in. propozycję włączenia do budżetu miasta kwoty 197 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu „Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”. Pozytywną opinię uzyskała też propozycja włączenia do budżetu miasta dotacji celowej w wysokości 885 tys. zł na sfinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych. Zaakceptowano propozycję zwiększenia dochodów a zarazem wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 206 tys. zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadania „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, w tym 58 tys. na utrzymanie nieruchomości przy ul. Zbocze 2 oraz kwota 147 tys. zł na remonty oraz zakupy w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17.


2006-05-12

Podczas posiedzenia radni zostali zapoznani z projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz podniesienia kwot niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego – (druk BRM nr 36/2006). Jest to projekt autorstwa radnego J. Libery, opiniowanie projektu – po wstępnej dyskusji - odłożono do czasu otrzymania przez Komisję pisemnej opinii od Prezydenta Miasta.

Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie zasadności protestu dotyczącego likwidacji Przychodni Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Krawieckiej w Łodzi. Radny F. Obzejta zaproponował aby opiniowanie projektu przełożyć w celu zapoznania się z opinią przedstawicieli Komitetu Obrony Praw Pacjentów. Komitet ten sugerował niewykorzystywanie sprzętu leczniczego po restrukturyzowanej przychodni. Wniosek radnego nie uzyskał większości głosów. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uznający skargi Komitetu za bezzasadne.

Przedmiotem posiedzenia Komisji było również opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 115/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali m.in. propozycję zwiększenia wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 40 tys. zł na zadanie „ Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej”, w Wydziale Zdrowia Publicznego na kwotę 127,8 tys. zł z przeznaczeniem na „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”.

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005. Zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną i zmianami jakie zaszły od lipca ubiegłego roku, liczbą pracowników, budżetem ośrodka opiewającym na kwotę 242 mln zł (wraz ze środkami z PRFONU). Przedstawiono podział zadań i kwoty jakie na nie poszły, wzrost wydatków ogółem w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 35 %, zwiększyły się również środki z PFRONU o 12 %. Omówiono współpracę z innymi 59 podmiotami, działania i najważniejsze programy podjęte w 2005 roku, ilość środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Poinformowano o utworzeniu aptek komunalnych – po jednej w każdej dzielnicy. Radni otrzymali również informację, że 100 tys. osób korzysta z opieki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o ilości utworzonych rodzin zastępczych. W Łodzi jest około 1200 rodzin zastępczych i jest to jeden z najlepszych wyników w skali kraju. Wiceprzewodnicząca Komisji radna I. Myślińska zaproponowała aby Ośrodek zwiększył działania w zakresie lepszego informowania mieszkańców Łodzi o możliwościach zostania rodziną zastępczą. Radna E. Janicka zasygnalizowała problemy pracy pracowników socjalnych i poprosiła o zapewnienie im lepszych warunków do wykonywania powierzonych zadań.


2006-04-12

Podczas posiedzenia radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z realizacji uchwały Nr XXXVIII/III/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (druk nr 84/2006). Radni zainteresowani byli wykonaniem środków finansowych przez poszczególne jednostki – jedynie cztery spośród wszystkich placówek miały niskie wykonanie – pomiędzy 49% a 71%. Spowodowane to było tym, że do poradni zgłosiło się mniej osób niż przewidywano. Wykonanie środków finansowych przez pozostałe placówki kształtowało się na poziomie 90-100%. Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię komisji.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:

 1. przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi i Miejski Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi – (druk nr 79/2006). Głównym celem połączenia jest dążenie do zwiększenia efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i kompleksowej opieki i pomocy terapeutycznej.
 2. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 (druk nr 75/2006),
 3. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 (druk nr 77/2006),
 4. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 (druk nr 74/2006),
 5. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników 6 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej 10 (druk nr 76/2006),
 6. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników III Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 (druk nr 72/2006),
 7. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 (druk nr 73/2006),
Radni opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (druk nr 87/2006). Zarząd Województwa Łódzkiego zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie restrukturyzacji zaległości finansowych wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w latach 2002-2004 w kwocie 707,34 zł. Projekt został przez radnych zaopiniowany pozytywnie.

Pozytywną opinię Komisji uzyskał również projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na rok 2006 oraz w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2006 w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 86/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję włączenia do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 29 580 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom miasta Łodzi -BUM”.

Pozytywnie zaopiniowano propozycję zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi wydatków na kwotę 27 870 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego / HEPRO”. Zaakceptowano również propozycję przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w budżecie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


2006-03-29

Podczas posiedzenia radni opiniowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:

 1. zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty - druk nr 66/2006,
 2. zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie - druk nr 67/2006,
 3. zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew” - druk nr 68/2006,
 4. zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Chojny” - druk nr 69/2006,
 5. zatwierdzenia zmian w statucie IV Szpitala Miejskiego im. dr Jordana w Łodzi - druk nr 70/2006,
 6. zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi - druk nr 71/2006.

Zmiany te nastąpiły w zakresie struktury organizacyjnej i polegają na rozszerzeniu zakresu udzielanych świadczeń specjalistycznych, zmianie siedziby jednej z przychodni, wpisaniu do statutów gabinetów medycyny szkolnej prowadzonych w placówkach oświatowych. Radni zainteresowani byli jaki % szkół na Bałutach objętych jest medycyną szkolną, czy kontrolowane są szczepienia ochronne w szkołach. Materiały te zostaną dla radnych przygotowane przez Wydział Zdrowia Publicznego. Radni zainteresowani byli również tym, czy Prezydent podejmuje działania aby przeprowadzane strajki przez służbę zdrowia jak najmniej odbiły się na pacjentach oraz jaki jest los osób zwolnionych z pracy z przychodni przy ul. Krawieckiej. Spośród osób, które straciły pracę czworo ją znalazło. W stosunku do pozostałych Wydział Zdrowia Publicznego monitoruje sprawę i na bieżąco będzie informował pracowników o wakatach. Zapewniono radnych, że wszystkie świadczenia po likwidowanej przychodni są realizowane, a sprzęt medyczny stale używany. Projekty te zostały jednomyślnie - 9 głosami „za”- zaopiniowane pozytywnie.

Radni opiniowali również projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2006 na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w Łodzi (druk nr 60/2006). Wysokość środków przypadających dla Łodzi na 2006 r. wynosi 18 186 130 zł. Część tej kwoty (1 716 783 zł) przeznaczona ostanie, na wniosek PUP nr 1 i PUP nr 2, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.


2006-03-24

Podczas posiedzenia radni opiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 – druk nr 52/2006. Omawiano dochody, wydatki i ich wykonanie oraz zadania zrealizowane w ciągu ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Zdrowia Publicznego. Przedstawione zostały dane na temat pomocy udzielanej mieszkańcom Łodzi w ubiegłym roku. Dane dotyczyły zarówno pomocy finansowej jak i rzeczowej, pomocy ludziom bezdomnym, czy w trudnej sytuacji finansowej. Omawiano również pomoc dzieciom w szkołach – liczbę posiłków i ich koszt. W zakresie działania Wydziały Zdrowia publicznego przedstawiono radnym wysokość wydatków zarówno na szpitale, opiekę ambulatoryjną jak i leczenie profilaktyczne, przedstawiono ilość osób korzystających z odszkodowań jak i wielkość środków pochodzących z Unii Europejskiej. Radni trzema głosami „za” i trzema „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu.


2006-03-15

Radni opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów (druk nr 43/2006). Gmina ma zapewnić rodzinie pomoc w pozyskaniu lokalu mieszkalnego, pokryciu kosztów utrzymania zaproszonych osób przez okres minimum 1 roku oraz udzieleniu świadczenia w formie zakupu wyposażenia mieszkania. Środki finansowe na ten cel w wysokości 58 tys. przeznaczone będą z dotacji budżetowej państwa. Warunkiem otrzymania dotacji jest zaproszenie rodziny bez imiennego wskazania osób z bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu ds. Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Radni dociekali czy gmina interesuje się losem zamieszkałych w Łodzi repatriantów, którzy przyjechali do Polski w latach wcześniejszych. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Pozytywną opinię Komisji uzyskał również projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok oraz w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 20006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 50/2006). Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia środków w budżecie miasta w wysokości 217 zł w zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"” na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń zawartych z lekarzami i biegłymi sądowymi. Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia środków pomiędzy zadaniami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 323 tys. zł.

Radni na wniosek radnego Fabiana Obzejty zapoznali się z sytuacją w domach małego dziecka na terenie Łodzi, ilością przebywających w nich dzieci, ilością orzeczeń sądów o umieszczenie w domach małego dziecka. Zwiększyła się ilość orzeczeń o 700% dotyczących umieszczania dzieci w placówkach wychowawczych. Tych placówek jest zatem za mało. Radni zostali poinformowani, że Miasto w chwili obecnej odnawia placówkę przy ul. Zbocze 16, która ma być przeznaczona dla dzieci. Urzędnicy sygnalizowali, że jeden budynek sprawy nie rozwiąże. Na pytanie radnych ile nowych obiektów pomogłoby w rozwiązaniu problemu dyrektor MOPS-u poinformował, że powinno być w Łodzi 3 razy więcej rodzinnych domów dziecka i około 7 zaadaptowanych na ten cel budynków. Radny Obzejta zaproponował zgłoszenie do porządku najbliższym sesji „Informacji o pogotowiach opiekuńczych”, co pozwoliłoby wszystkim radnym na zapoznanie się ze sprawą.

Podczas posiedzenia Wydział Zdrowia Publicznego przedstawił również informację o realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jednostkach podległych miastu. Radni zostali zapoznani z wielkością zobowiązań wobec wierzycieli, wobec ZUS-u.


2006-02-17

Przedmiotem posiedzenia Komisji było opiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 30/2006). Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję przeniesienia środków w budżecie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 114 736 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Niepubliczne domy dziennego pobytu”. Komisja pozytywnie zaopiniowała również propozycję zmiany informacji opisowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczącą zmiany adresu świetlicy środowiskowej oraz zmiany liczby etatów w zadaniu „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników socjalnych”.


2006-02-08

Podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi p. Jerzego Dańkowskiego dotyczącej przebiegu leczenia w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera w Łodzi. Radni postanowili nie zajmować stanowiska w tej sprawie.

Rozpatrywany był również projekt uchwały w sprawie skargi p. Andrzeja Jędrzejewskiego na działania pracowników filii MOPS ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych. Komisja postanowiła o przekazaniu, poprzez Przewodniczącą Rady Miejskiej, projektu uchwały do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Radni zostali również zapoznani przez Wydział Zdrowia Publicznego o wynikach kontroli w ZOZ-ie Łódź-Bałuty. Kontrola objęła takie tematy jak: przyczyny i stan zadłużenia ZOZ-u, zmiany organizacyjne w ZOZ-ie, miejsce i rodzaj udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych, wykorzystanie sprzętu medycznego, wartość kontraktów z NFZ. Kontrola objęła również przeanalizowanie stanu zatrudnienia oraz przyczyny zmian w strukturze zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych.


2006-01-27

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie”. Zmiana ta polega na wykreśleniu ze statutu przychodni zespołu długoterminowej opieki domowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Pozytywną opinię Komisji uzyskał również projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (druk nr 8/2006). Komisja zaakceptowała przeniesienie środków w budżecie miasta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 60 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze niepubliczne” dla Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Jednocześnie zaakceptowano zwiększenie środków w wysokości 120 tys. zł dla „Placówek opiekuńczo – wychowawczych niepublicznych”. Zwiększenie środków na funkcjonowanie świetlic i ognisk jest niezbędne ze względu na stale rosnącą liczbę dzieci z rodzin ubogich, którym należy zapewnić możliwość uczęszczania do świetlic i ognisk.

Radni zaopiniowali również pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w 2006 roku z powiatami: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim oraz pabianickim dotyczących realizacji przez Miasto Łódź zadania polegającego na wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim (druk nr 5/2006). Przyjęcie tej uchwały pozwoli na uregulowanie kwestii Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Dotyczy to przyjmowania pacjentów spoza Łodzi w 2006 roku i jednocześnie rozwiąże problem dzieci niepełnosprawnych, które podlegają orzecznictwu poradni psychologicznej. Komisja przyjęła również sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2005.


2005-11-30

Podczas posiedzenia Komisja opiniowała projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 327/2005). Projekt ten jest rozwiązniem problemu jaki nastąpił w wyniku zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, w której to dodano punkt o zaokrąglaniu kwot świadczeń do dziesięciu groszy w górę. Spowodowało to, że część osób korzystających z pomocy społecznej przekracza o 5-10 groszy kryterium dochodowe zwalniające je z odpłatności za usługi opiekuńcze. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Opiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej (druk nr 330/2005). Projekt ten przedstawia propozycję przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu ich pełnego wykorzystania. Jest to propozycja zwiększenia limitów na dofinansowanie zaopatrzenia dzieci w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz dofinansowanie barier w komunikowaniu się. Środki te pochodzą z niewykorzystania przez Filie MOPS kwot zaplanowanych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób dorosłych oraz w wyniku weryfikacji kosztów utworzenia warsztatu terapii zajęciowej. Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach za zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Projekt ten zawiera informację o włączeniu do budżetu dwóch dotacji. Jedna z dotacji - w wysokości 28 tys. zł. - przeznaczona zostanie na zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności, druga dotacja - w wysokości 85 tys. zł. - przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Podczas posiedzenia omawiany był również projekt budżetu Miasta na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (druk nr 314/2005). W Wydziale Zdrowia Publicznego wydatki bieżące kształtować się będą w wysokości 39 mln. zł. natomiast wydatki majątkowe to kwota 4,3 mln. zł. - zostaną w części przeznaczone na modernizację i zakupy inwestycyjne w łódzkich szpitalach i modernizację żłobków. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej kwota wydatków bieżących wynosi 138 mln. zł. natomiast wydatki majątkowe kształtują się w wysokości 2,5 mln. zł. Przeznaczone zostaną w części na zakupy i roboty inwestycyjne w Domach Dziecka, Domach Pomocy Społecznej, Pogotowiach Opiekuńczych. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji.


2005-11-16

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 318/2005). Radni zaakceptowali propozycję zwiększenia wydatków o kwotę 412 118 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. ”Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera. Zaakceptowano również propozycję zwiększenia wydatków o 632 474 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, a także o 100 000 zł w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pozytywnie zaopiniowany również został projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat (druk nr 319/2005). Zaakceptowano propozycję włączenia do budżetu miasta dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 277 zł na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Komisja opiniowała również projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia statutu bądź zmian w statutach czterech jednostek organizacyjnych miasta (druki nr: 305/2005, 306/2005, 307/2005, 308/2005). W Miejskim Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi dokonanie zmiany statutu związane jest jedynie z przeniesieniem siedziby ośrodka. Ze względu na zmianę struktury organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” zmiany wymaga statut. Zaakceptowano zmianę nazewnictwa jednego z oddziałów w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi. Jednostki związane z intensywną terapią będą teraz „Oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii”. Pracownia fizjoterapii Miejskiej Przychodni „Chrobry” będzie nosiła nazwę „Dział fizjoterapii”. Komisja wyraziła pozytywną opinię do przedłożonych projektów uchwał.

Podczas posiedzenia poruszana była również sprawa Przychodni Rehabilitacyjnej mieszczącej się na ulicy Krawieckiej. Rozmowy dotyczyły sytuacji ekonomicznej placówki oraz sposobów wyjścia z kłopotów finansowych. Komisja zwróci się do dyrekcji przychodni jak i NFZ z prośbą o przygotowanie szczegółowej analizy sytuacji tak, aby na kolejnym posiedzeniu komisji można było szerzej omawiać problem.


2005-09-21

Podczas posiedzenia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (druk nr 285/2005). W zakresie działań komisji opiniowanie dotyczyło zwiększenia wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przeznaczona jest na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej - jest to wymiana chodnika, doposażenie pokoi, remont sanitariatów, jak i na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej. Ogólna suma dotacji wynosi 83 tys. złotych.

Komisja opiniowała również przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadań modernizacyjnych w sześciu Domach Dziecka.

Pozytywnie zaopiniowany został również projekt uchwały w sprawie restrukturyzacji należności Miasta Łodzi, polegającej na umorzeniu zobowiązań miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu podatku od nieruchomości (druk nr 276/2005). Spośród sześciu miejskich zakładów opieki zdrowotnej, które złożyły wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, trzy z nich posiadają zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz-ów, restrukturyzacja finansowa polega m.in. na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych powstałych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2004 roku. W związku z powyższym proponuje się udzielenie pomocy i dokonanie umorzenia zobowiązań wraz z odsetkami.

Komisja pozytywnie zaopiniowała pięć projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez dwa zespoły opieki zdrowotnej (Łódź-Bałuty i Łódź-Polesie) oraz trzy szpitale Miejskie(im. dr. E. Sonnenberga, im. dr. K. Jonschera i im. dr. H Jordana) ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych (druk nr 277/2005, 278/2005, 280/2005, 281/2005, 282/2005). Projekt programu restrukturyzacyjnego zakłada, iż jednym ze źródeł finansowania procesu restrukturyzacji będzie przejęcie przez Miasto zobowiązań jednostek wobec kontrahentów cywilnoprawnych. W związku z powyższym Miasto zabezpieczy środki finansowe na ten cel w budżecie Miasta Łodzi na rok 2006.

W związku z coraz większym w naszym mieście brakiem krwi w szpitalach prezydent wraz z grupą radnych przygotowali projekt uchwały dotyczący uprawnienia Honorowych Dawców Krwi do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Projekt uchwały w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (druk nr 268/2005) nie był opiniowany przez Komisję ponieważ nie było nikogo, kto mógłby go zaprezentować. Radni postanowili wydać stanowisko przychylnie ustosunkowujące się do idei programu.

Przedstawiane było również sprawozdanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji uchwały Nr XXXVIII/701/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. Jest to sprawozdanie za I półrocze bieżącego roku i przedstawione w nim zostały działania terapeutyczne, profilaktyczne i informacyjne na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz narkotyków. Działania te prowadzone są przez szereg jednostek w mieście. Przedstawiono radnym działania na rzecz ofiar i sprawców przemocy, organizację i prowadzenie kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, realizację programów aktywizacji zawodowej osób uzależnionych, jak również realizację programów profilaktycznych w szkołach w celu zapobiegania spożywaniu przez dzieci i młodzież alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.


2005-07-08

Podczas posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał budżetowych:

1. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2005 w zakresie zadań własnych (druk nr 195/2005).

2. w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na rok 2005 w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 197/2005).

Zwiększono plan dochodów w Wydziale Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Powiatowych Urzędach Pracy Nr 1 i 2 na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zmniejszono środki finansowe w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej| w związku z osiąganiem niższych wpływów z tytułu zmniejszenia odpłatności za pobyt dzieci mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź, w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi" (druk nr 190/2005). Efektywne zapewnienie opieki socjalnej mieszkańcom Łodzi wymaga w istniejących warunkach społeczno-gospodarczych opracowania strategii działań pozwalających kompleksowo ocenić istniejące potrzeby oraz zaplanować sposoby ich rozwiązywania, przy uwzględnieniu możliwości finansowych miasta.

Pozytywnej opinii Komisji nie uzyskał projekt uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności WSZ im. M. Kopernika w Łodzi (druk nr 193/2005). Projekt ten proponował likwidację w strukturze szpitala Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Domu Dziecka dla Małych Dzieci oraz Zakładu Rehabilitacji - Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych, oraz sanatorium w Kolumnie.

Komisja rozpatrywała również projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego im. dr Rydygiera w Łodzi (druk nr 192/2005). Tekst statutu dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych , w nowym tekście szczegółowo określono strukturę organizacyjną jednostki, dostosowując nazewnictwo poszczególnych komórek organizacyjnych do terminologii wynikającej z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Pozytywną opinię Komisji uzyskał również projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łodzi w latach 2005 - 2006" (druk nr 189/2005). Projekt ten ma na celu zapewnienie wszechstronnej rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzeganie praw niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi. Program ten ma charakter otwarty.

Przedmiotem posiedzenia był również projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi (druk nr 201/2005), który uzyskał opinię pozytywną. W związku ze zwiększeniem przez PFRON limitu środków finansowych dla Łodzi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 3 975 119 zł proponuje się zwiększenie limitów na turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne oraz na dofinansowanie kosztów utworzenia i finansowania jednego warsztatu terapii zajęciowej.

Komisja rozpatrywała również projekty uchwał w sprawach wniosków restrukturyzacyjnych miejskich zakładów opieki zdrowotnej. Pozytywną opinię Komisji uzyskały wnioski ZOZu Łódź-Bałuty, ZOZu Łódź-Polesie, szpitala im. Sonnenberga, szpitala im. Jonschera, opinii pozytywnej nie uzyskał wniosek ZOZu dla szkół Wyższych „Palma". Pozytywną opinię komisji uzyskał natomiast projekt uchwały w sprawie przekształcenia ZOZu dla Szkół Wyższych w Łodzi „Palma" (druk nr 213/2005).

Propozycje projektów uchwał w sprawie likwidacji V Szpitala Miejskiego im. Świętej Rodziny w Łodzi (druk nr 214/2005) oraz przekształcenia samodzielnego publicznego ZOZ o nazwie IV Szpital Miejski im. dr Jordana w Łodzi (druk nr 215/2005) nie zyskały aprobaty radnych z Komisji Zdrowia.


2005-07-01

Podczas posiedzenia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie opinii do wniosku o dotację dla czterech samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej: Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie" (druk nr 181/2005), Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" (druk nr 182/2005), Miejskiej Przychodni „Chrobry" (druk nr 183/2005), II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera (druk nr 184/2005). Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej umożliwia zakładom nie posiadającym zaległości w spłacie zobowiązań znanych na dzień 31 grudnia 2004 r. ubiegać się o dotację w wysokości 75% na realizację zadania, przy 25% wkładzie własnym. Wnioski o dotację składać należy do 21 lipca br do Wojewody Łódzkiego po pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Uzyskane dotacje przyniosą korzyści dla Miasta, gdyż w większości przeznaczone zostaną one na modernizację budynków zakładów opieki zdrowotnej należących do Gminy. Będzie to wymiana stolarki okiennej, docieplenie budynków w celu obniżenia kosztów ogrzewania, wymiana pokrycia dachu, oraz zakup sprzętu medycznego.

Komisja wysłuchała również informacji przedstawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na temat propozycji połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4. Połączenie to jest konieczne ze względu wysokie koszty utrzymania obu placówek, zwłaszcza placówki przy ul. Sierakowskiego 65 oraz nie spełnianie przez Dom obowiązujących standardów.


2005-06-15

Podczas posiedzenia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w statutach: Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie" (druk nr 166/2004), Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" (druk nr 167/2004 ), Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście" (druk nr 168/2005). Zmiany te dotyczą dostosowania nazewnictwa komórek organizacyjnych do terminologii wynikającej ze znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz zmiany struktury organizacyjnej jednostek poprzez dodanie nowych komórek organizacyjnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA" (druk nr 169/2005). Zmiana w składzie była konieczna ze względu na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Rady Społecznej.

Podczas posiedzenia przedstawiona została również informacja na temat zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacja o stanie przygotowań do połączenia Szpitali Miejskich im. dr Jordana i Świętej Rodziny. Zakłady Opieki Zdrowotnej, które będą chciały skorzystać z ustawy o restrukturyzacji będą musiały wprowadzić oszczędności, gdyż obecne zadłużenie szpitali miejskich to kwota 65 mln złotych. Wdrożenie restrukturyzacji pozwoli na umorzenie 15 mln złotych oraz na uzyskanie 14 mln złotych pożyczki. Instytucje, które przystąpią do tego procesu zyskają również na tym, że przez okres dwóch lat będą miały zawieszone wszelkie egzekucje komornicze. Termin złożenia wniosków upływa 20 sierpnia br. Placówki służby zdrowia liczą na pomoc ze strony miasta polegającą na zwolnieniu z podatku od nieruchomości oraz wytypowaniu nieruchomości, które stanowiłyby zabezpieczenie udzielonej w ramach ustawy pożyczki.


2005-05-18

Podczas posiedzenia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi (druk nr 107/2005).

Pozytywnie zaopiniowano również projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (druk nr 108/2005).

Rozpatrzono pozytywnie projekt uchwały (druk nr 135/2005) w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na rok 2005 w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zostało dokonane zmniejszenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z przesunięciem do 1 stycznia 2007 roku obowiązku dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Gminy.

Przedstawiony został Komisji projekt uchwały (druk nr 137/2005) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z innymi powiatami województwa łódzkiego w sprawie realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka", oraz przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006", radni zaopiniowali projekt pozytywnie.

Przyjęty został projekt uchwały (druk nr 138/2005) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok oraz w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dokonano przesunięcia środków w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej z zadania „Publiczne domy pomocy społecznej" do zadania „Niepubliczne domy pomocy społecznej". Natomiast w Wydziale Zdrowia Publicznego nastąpiło przeniesienie środków finansowych z zadań: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia" (ze względu na zmniejszoną liczbę podmiotów realizujących program) i „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układ krążenia" (ze względu na pozyskanie sponsora) na realizację gminnego zadania „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające w wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia".

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 2004.

W posiedzeniu Komisji wzięli udział również przedstawiciele szpitala Jordana, którzy złożyli uwagi do projektu restrukturyzacji szpitala Jordana i szpitala Św. Rodziny. Do rozpatrzenia spraw związanych z restrukturyzacją wymienionych szpitali Komisja powołała trzyosobowy zespół w składzie radnych: Fabiana Obzejty, Ewy Janickiej i Haliny Rusek.


2005-04-27

Podczas posiedzenia Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej Przychodni „Widzew" (druk nr 191/2004 wraz z autopoprawką). Zmiany te dotyczyć miały zakresu udzielanych świadczeń rodzinnych, zmiany struktury organizacyjnej jednostki poprzez dodanie nowych poradni i gabinetów, oraz wykreślenia ze statutu Przychodni pracowni diagnostyki laboratoryjnej.

Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały w sprawie powołania Rad Społecznych przy Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie" (druk nr 86/2005), Miejskiej Przychodni „Chojny" (druk nr 88/2005), Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" (druk nr 89/2005), Miejskiej Przychodni „Chrobry" (druk nr 90/2005). Konieczność powołania nowych Rad Społecznych wynika z upływu czteroletniej kadencji poprzedniej Rady.

Jednocześnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały (druk nr 85/2005) w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni „Odrzańska" w Łodzi. Statut uchwalony został przez Radę Społeczną działającą przy tej przychodni w formie jednolitego tekstu, dostosowując jego zapisy do obowiązujących przepisów prawnych, zaktualizowano również zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Przyjęto również „Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" (druk nr 101/2005).


Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6881
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO