Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Archiwum informacji o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2010 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za IV kwartał 2010 roku

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 269.362,33 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2010 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2010 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.872.857.514 zł, co stanowi 70,0% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.717.586.185 zł, co stanowi 69,4% planu po zmianach 
  z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.624.022.398 zł, co stanowi 72,1% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące 
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 93.563.787 zł, co stanowi 42,3% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.310.872 zł, co stanowi 87,6% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 149.950.457 zł, co stanowi 77,3% planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.849.785.913 zł, co stanowi 63,2% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.698.871.476 zł, co stanowi 62,3% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.166.709 zł, co stanowi 60,3% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 145.747.728 zł, co stanowi 75,1% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2010 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2010 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 r.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2010 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 144.110,71 zł, w tym w III kwartale 58.782,53 zł.


Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta łodzi za II kwartały 2010 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.275.188.857 zł, co stanowi 48,5% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.170.653.212 zł, co stanowi 48,1% planu po zmianach 
  z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.098.024.903 zł, co stanowi 49,5% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące 
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 72.628.309 zł, co stanowi 34,3% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 3.123.240 zł, co stanowi 53,4% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 101.412.405 zł, co stanowi 53,8 % planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.208.419.207 zł, co stanowi 42,0% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.108.420.554 zł, co stanowi 41,3% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.567.138 zł, co stanowi 44,4% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 96.431.515 zł, co stanowi 51,1% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2010 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2010 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2010r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r.

 Pliki do pobrania:

W II kwartale 2010 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 50.595,67 zł, zgodnie z art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 po. 1240) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta łodzi za I kwartał 2010 roku.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 680.867.328 zł, co stanowi 26,3% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 627.548.024 zł, co stanowi 26,1% planu po zmianach 
  z tego:
  • dochody na zadania własne 
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 593.294.412 zł, co stanowi 27,1% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące 
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 34.253.612 zł, co stanowi 16,5% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.232.075 zł, co stanowi 23,8% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52.087.229 zł, co stanowi 28,0 % planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 594.893.670 zł, co stanowi 20,9% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 544.926.141 zł, co stanowi 20,6% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.849.331 zł, co stanowi 25,3% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 48.118.198 zł, co stanowi 25,9% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2010 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.03.2010 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2010 r.

W I kwartale 2010 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 35.949,25 zł, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240). Zgodnie z art. 121 pkt 6 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych”(Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009 ma zastosowanie ustawa finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 199 tej ustawy Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym oraz przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.
Realizacja budżetu miasta Łodzi za 2009 rok została przedstawiona w formie tabelarycznej, odrębnie w zakresie dochodów jak i wydatków, w podziale na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i wykonywane przez powiat oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego. 
W zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wydatki majątkowe, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane, przychody i wydatki funduszy celowych, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Zaprezentowano również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację finansowanych z tych środków wydatków, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 
W odrębnym zestawieniu przedstawiono wykaz dotacji przekazanych w 2009 roku z budżetu miasta, pogrupowanych wg rodzajów dotacji oraz przepisów prawa na podstawie których zostały one udzielone. 
W części opisowej przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, z podziałem na zadania własne, zlecone i zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego.

W uchwalonym w dniu 18 marca 2009 r. budżecie miasta Łodzi na 2009 rok kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

dochody ogółem w wysokości 2.696.122.040 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne w wysokości 2.474.697.599 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.183.131.589 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 291.566.010 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 6.754.698 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 214.669.743 zł

wydatki ogółem w wysokości 2.938.959.137 zł
z tego:

 • na zadania własne 2.715.693.884 zł
 • na zadania z porozumień 8.595.510 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 214.669.743 zł

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.712.850.164 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.509.566.758 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.219.023.969 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi –290.542.789 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.428.594 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 197.854.812 zł

wydatki ogółem wyniosły 3.019.645.716 zł
z tego:

 • na zadania własne stanowiły kwotę 2.814.564.541 zł
 • na zadania z porozumień - 7.226.363 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej - 197.854.812 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.682.093.443 zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.478.809.254 zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.194.145.245 zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 284.664.009 zł, co stanowi 98,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.786.321 zł, co stanowi 106,6% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 197.497.868 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2008 wzrosły o kwotę 160.553.188 zł osiągając dynamikę 106,4%. Dochody na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 160.604.008 zł. Wskaźnik dynamiki w tej grupie dochodów ukształtował się na poziomie 106,9%. Poziom dochodów własnych bez uwzględnienia środków pomocowych Unii Europejskiej wyniósł 2.194.145.245 zł i był niższy od wykonania tych dochodów w roku 2008 o kwotę 5.137.428 zł. Wskaźnik dynamiki wyniósł 99,8%
Zrealizowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiły w 2009 roku kwotę 284.664.009 zł. Dochody te w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 165.741.436 zł uzyskując dynamikę 239,4%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.913.925.440 zł, co stanowi 96,5% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 2.709.762.172 zł, co stanowi 96,3% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 6.665.400 zł, co stanowi 92,2% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 197.497.868 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach.

Wydatki ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2008 o kwotę 321.523.936 zł osiągając dynamikę 112,4%.
W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2009 wyniósł 26,0% osiągając poziom 757.800.520 zł. W porównaniu do roku 2008 wydatki majątkowe wzrosły o 169.325.295 zł osiągając dynamikę 128,8%.
Wydatki na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2008 o kwotę 320.569.673 zł osiągając dynamikę 113,4%.
W strukturze wydatków na zadania własne udział wydatków majątkowych w 2009 roku wyniósł 27,8%. Wydatki majątkowe własne osiągnęły poziom 753.353.894 zł. W porównaniu do roku 2008 wzrosły o 166.944.002 zł. Dynamika tych wydatków wyniosła 128,5%
Zrealizowane wydatki uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie Uchwały Nr LXXII/1374/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.12.2009 r. nie wygasły z upływem 2009 roku. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 14.243.191 zł. 
Wykaz tych wydatków uwzględniający jednostki realizujące oraz plan finansowy i terminy realizacji określone zostały w ww. uchwale Rady Miejskiej.

Planowany na rok 2009 deficyt, po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 306.795.552 zł. Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ogółem ukształtowały deficyt w wysokości 231.831.997 zł tj. na poziomie 75,6% planowanego deficytu w budżecie po zmianach. Deficyt stanowi poziom 8,6% dochodów wykonanych w roku 2009.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Łodzi na rok 2009 przychodów i rozchodówprzedstawiała się następująco:

  1. Przychody ogółem 477.111.594 zł tj. 109,6% planu
   z tego:
   • kredyty 276.400.000 zł tj. 100,0% planu
   • pożyczki z WFOŚiGW 6.000.000 zł tj. 100,0% planu
   • emisja obligacji komunalnych 90.000.000 zł tj. 100,0% planu
   • spłaty pożyczek udzielonych w latach 2007-2008 samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej 1.510.000 zł tj. 100,0% planu
   • przychody z prywatyzacji 68.158 zł tj. 100,0% planu
   • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 103.133.436 zł tj. 168,0% planu
 1. Rozchody ogółem 128.132.737 zł tj. 99,6% planu
  z tego:
  • spłaty kredytów 118.250.497 zł tj. 99,8% planu
   z tego:
   • zaciągniętych na rynku krajowym 95.500.000 zł tj. 100,0% planu
   • zaciągniętych na rynku zagranicznym 22.750.497 zł tj. 98,9% planu
  • spłaty pożyczek WFOŚiGW 9.882.240zł tj. 97,9% planu

Zrealizowany w I półroczu br. przychód z prywatyzacji w kwocie 68.158 zł dotyczy wpłaty I raty z tytułu sprzedaży przez Miasto udziałów spółki z o.o. „Zieleń Miejska Południe”.

Stan należności miasta z tytułu udzielonych w latach 2007 – 2008 zespołom opieki zdrowotnej pożyczek na spłatę zobowiązań w celu spełnienia warunków ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 13.503.171 zł.

Ogółem zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 1.110.335.168 z tego:

Zobowiązania ORGANU wyniosły 1.110.294.190 zł
z tego:

 1. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 783.800.000 zł
 2. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (52.653.800 EUR przy kursie 4,1082 zł /EUR) 216.312.341 zł
 3. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 20.181.849 zł
 4. z tytułu emisji obligacji komunalnych 90.000.000 zł

Zobowiązania wymagalne 40.978 zł
z tego:

 1. zobowiązania wymagalne Urzędu i jednostek budżetowych 0zł
 2. zobowiązania wymagalne gospodarki pozabudżetowej 40.978 zł

W 2009 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

Pliki do pobrania:

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2009 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2009 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.805.769.954 zł, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.592.308.798 zł, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.284.811.352 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 307.497.446 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.222.896 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 208.238.260 zł.

 wydatki ogółem: 3.093.556.452 zł, 
z tego:

 • na zadania własne 2.878.215.731 zł,
 • na zadania z porozumień 7.102.461 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 208.238.260 zł.

 Wykonanie budżetu miasta Łodzi za III kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.049.141.267 zł, co stanowi 73,0 % planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.889.338.571 zł, co stanowi 72,9% planu po zmianach, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.664.121.374 zł, co stanowi 72,8% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 225.217.197 zł, co stanowi 73,2% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 4.112.579 zł, co stanowi 78,7 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 155.690.117 zł, co stanowi 74,8 % planu po zmianach,

 wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.985.023.448 zł, co stanowi 64,2% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.830.497.024 zł, co stanowi 63,6 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 4.803.441 zł, co stanowi 67,6 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 149.722.983 zł, co stanowi 71,9 % planu po zmianach.

 Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2009 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2009 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2009 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2009 r.
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2009 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.744.465.066 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.524.529.781zł, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej 2.230.584.721 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 293.945.060 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 4.706.798 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 215.228.487zł.

 

wydatki ogółem: 3.003.822.174 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.782.029.324 zł,
 • na zadania z porozumień 6.564.363 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 215.228.487 zł.

 

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.354.737.135 zł, co stanowi 49,4 % planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.247.561.151 zł, co stanowi 49,4 % planu po zmianach, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej 1.131.649.086 zł, co stanowi 50,7% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 115.912.065 zł, co stanowi 39,4 % planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 2.677.039 zł, co stanowi 56,9 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 104.498.945 zł, co stanowi 48,6 % planu po zmianach,

 

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.278.413.384 zł, co stanowi 42,6 % planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.174.519.708 zł, co stanowi 42,2 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 3.064.139 zł, co stanowi 46,7 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 100.829.537 zł, co stanowi 46,8 % planu po zmianach.

 

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2009 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2009 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2009 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2009 r.

 

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2009 roku.

 

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 marca 2009 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.705.257.799 zł,
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.484.371.731 zł,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.191.971.657 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 292.400.074 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 6.788.298 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 214.097.770 zł.

wydatki ogółem: 2.948.133.657 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.725.354.396 zł,
 • na zadania z porozumień 8.681.491 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 214.097.770 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I kwartał 2009 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 639.458.789 zł, co stanowi 23,6 % planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 587.359.191 zł, co stanowi 23,6 % planu po zmianach,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 572.883.430 zł, co stanowi 26,1 % planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 14.475.761 zł, co stanowi 5,0% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.306.806 zł, co stanowi 19,3 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 50.792.792 zł, co stanowi 23,7 % planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 564.846.272 zł, co stanowi 19,2% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 515.785.362 zł, co stanowi 18,9 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.146.591 zł, co stanowi 13,2 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 47.914.319 zł, co stanowi 22,4 % planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2009r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2009 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.03.2009 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2009 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2008 r.

Zgodnie z art. 12 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2008 rok

W uchwalonym w dniu 9 stycznia 2008 r. budżecie miasta Łodzi na 2008 rok kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

dochody ogółem w wysokości 2.307.450.543 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne w wysokości 2.101.016.000 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.973.230.557 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 127.785.443 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.396.769 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 201.037.774 zł

 

wydatki ogółem w wysokości 2.422.275.953 zł
z tego:

 • na zadania własne 2.213.315.519 zł
 • na zadania z porozumień 7.922.660 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 201.037.774 zł

 

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.533.697.217 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.323.033.161 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.200.504.126 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 122.529.035 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 6.979.091 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 203.684.965 zł

 

wydatki ogółem wyniosły 2.657.342.593 zł
z tego:

 • na zadania własne 2.445.697.968 zł
 • na zadania z porozumień 7.960.190 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 203.684.435 zł.

 

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.521.540.255 zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.318.205.246 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.199.282.673 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 118.922.573 zł, co stanowi 97,1% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 7.533.179 zł, co stanowi 107,9% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 195.801.830 zł, co stanowi 96,1% planu po zmianach.

 

Dochody ogółem w porównaniu do roku 2007 wzrosły o kwotę 183.164.232 zł osiągając dynamikę 107,8%. Dochody na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 180.858.825 zł. Wskaźnik dynamiki w tej grupie dochodów ukształtował się na poziomie 108,5%. Poziom dochodów własnych bez uwzględnienia środków pomocowych Unii Europejskiej wyniósł 2.199.282.673 zł i był wyższy od wykonania tych dochodów w roku 2007 o kwotę 150.262.696 zł. Wskaźnik dynamiki wyniósł 107,3%. Zrealizowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiły w 2008 roku kwotę 118.922.573 zł. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 97,1% planu po zmianach. Dochody te w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 30.596.129 zł uzyskując dynamikę 134,6%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.592.401.504 zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 2.389.192.499 zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.407.705 zł, co stanowi 93,1% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 195.801.300 zł, co stanowi 96,1% planu po zmianach.

 

Wydatki ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 172.300.571 zł osiągając dynamikę 107,1%.
W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2008 wyniósł 22,7% osiągając poziom 588.475.225 zł. 
Wydatki na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2007 o kwotę 176.420.751 zł osiągając dynamikę 108,0%.
W strukturze wydatków na zadania własne udział wydatków majątkowych w 2008 roku wyniósł 24,5%. Wydatki majątkowe własne osiągnęły poziom 586.409.892 zł. 
Zrealizowane wydatki uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie Uchwały XLVII/943/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30.12.2008 r. i Zarządzenia Nr 2685/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2008 roku nie wygasły z upływem 2008 roku.

Wydatki niewygasające stanowią kwotę 47.077.440 zł z tego:

 • określone w Uchwale Rady Miejskiej podjętej m.in. na podstawie art.191 ust.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 34.111.640 zł
 • ustalone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi wydanym w związku z art.191 ust.1a ustawy o finansach publicznych na programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2-4 ww. ustawy 12.965.800 zł.

Wykaz tych wydatków uwzględniający jednostki realizujące oraz plan finansowy i terminy realizacji określone zostały w ww. aktach prawa.

 

Planowany na rok 2008 deficyt, po zmianach na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 123.645.376 zł. 
Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ogółem ukształtowały deficyt w wysokości 70.861.248 zł tj. na poziomie 57,3% planowanego deficytu w budżecie po zmianach. Deficyt stanowi poziom 2,8% dochodów wykonanych w roku 2008.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Łodzi na rok 2008 przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

 

 1. Przychody ogółem 283.355.755 zł tj. 119,0% planu 
  z tego:
  • kredyty 188.100.000 zł tj. 100,0% planu
  • pożyczki z WFOŚiGW 145.126 zł tj. 100,0% planu
  • spłaty pożyczek udzielonych w 2007 roku samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej 1.376.955 zł tj. 150,1% planu
  • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 93.733.674 zł tj. 191,7% planu
 2. Rozchody ogółem 114.402.785 zł tj. 100,0% planu 
  z tego:
  • spłaty kredytów 103.946.643 zł tj. 100,0% planu z tego:
   • zaciągniętych na rynku krajowym 84.600.000 zł
   • zaciągniętych na rynku zagranicznym 19.346.643 zł
  • spłaty pożyczek WFOŚiGW 9.930.710 zł tj. 100,0% planu
  • pożyczki udzielane przez Prezydenta Miasta Łodzi (zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 20a uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr XXVII/544/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.02.2008 r.) 525.432 zł tj. 100,0% planu

   

Zrealizowane w 2008 roku rozchody w kwocie 525.432 zł stanowi pożyczka udzielona samodzielnemu publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” na spłatę zobowiązań w celu spełnienia warunków ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Stan należności miasta z tytułu udzielonych zespołom opieki zdrowotnej pożyczek w latach 2007 - 2008 wyniósł na dzień 31.12.2008 r. 15.013.171 zł.

Ogółem zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły 869.632.353 zł z tego:

Zobowiązania ORGANU z tytułu kredytów i pożyczek (bez odsetek) 869.594.883 zł
z tego:

 1. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 602.900.000 zł
 2. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (57.900.200 EUR przy kursie 4,1724 zł /EUR) 241.582.794 zł
 3. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 25.112.089 zł

 

Zobowiązania wymagalne 37.470 zł
z tego:

 1. zobowiązania wymagalne Urzędu i jednostek budżetowych 43 zł
 2. zobowiązania wymagalne gospodarki pozabudżetowej 37.427 zł

 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2008 r. stanowią poziom 7,9% w stosunku do stanu na 31.12.2007 r. 
W 2008 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2008 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.12.2008 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.12.2008 r.,
 3. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 4. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 6. Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 7. Rb-UZ – sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 8. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 r.,
 9. Rb-UN- sprawozdanie uzupełniające o stanie należności od początku roku do dnia 31.12.2008 r.

 

oraz tabelach:

 1. Dochody ogółem według źródeł powstawania,
 2. Wydatki wg działów i rozdziałów – zadania ogółem,
 3. Wydatki majątkowe – Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 4. Wydatki majątkowe – zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI),
 5. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2008 roku,
 6. Plan i wykonanie dotacji zgodnie z art. 184 ustawy o finansach publicznych,
 7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 8. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 9. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2008 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2008 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2008 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.529.239.955 zł, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.318.236.638 zł, z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.092.396.043 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 225.840.595 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 7.066.580 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 203.936.737 zł.

wydatki ogółem: 2.652.379.179 zł, 
z tego:

 • na zadania własne 2.438.700.501 zł,
 • na zadania z porozumień 9.742.471 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 203.936.207 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za III kwartały 2008 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.903.907.158 zł, co stanowi 75,3 % planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.743.118.695 zł, co stanowi 75,2% planu po zmianach, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.650.206.705 zł, co stanowi 78,9% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 92.911.990 zł, co stanowi 35,8% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.583.761 zł, co stanowi 79,0 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 155.204.702 zł, co stanowi 76,1 % planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.663.122.689 zł, co stanowi 62,7% planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 1.516.165.137 zł, co stanowi 62,2 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 4.752.399 zł, co stanowi 48,8 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 142.205.153 zł, co stanowi 69,7 % planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2008r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2008 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2008 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2008 r.
Wykonanie Budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2008 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2008 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.474.335.881 zł, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.265.889.231 zł, z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.039.418.630 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 226.470.601 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 6.528.980 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 201.917.670 zł.

wydatki ogółem: 2.597.475.105 zł, 
z tego:

 • na zadania własne 2.386.503.094 zł,
 • na zadania z porozumień 9.054.871 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 201.917.140 zł.

  Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

  dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.294.722.686 zł, co stanowi 52,3 % planu po zmianach, 
  z tego:

  • dochody na zadania własne 1.190.628.653 zł, co stanowi 52,5 % planu po zmianach, z tego:
   • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.109.564.587 zł, co stanowi 54,4 % planu po zmianach
   • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 81.064.066 zł, co stanowi 35,8 % planu po zmianach
  • dochody na realizację zadań z porozumień 4.067.118 zł, co stanowi 62,3 % planu po zmianach,
  • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 100.026.915 zł, co stanowi 49,5 % planu po zmianach,

  wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.071.246.772 zł, co stanowi 41,2 % planu po zmianach, 
  z tego:

  • na zadania własne 973.080.590 zł, co stanowi 40,8 % planu po zmianach,
  • na zadania z porozumień 2.598.718 zł, co stanowi 28,7 % planu po zmianach,
  • na zadania z zakresu administracji rządowej 95.567.464 zł, co stanowi 47,3 % planu po zmianach.

  Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2008r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2008r.,
  2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2008r.,
  3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.,
  4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.,
  5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.,
  6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.,
  7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2008r.

 

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2008 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2008 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 marca 2008 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.413.818.221 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.205.990.285 zł, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.981.797.152 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 224.193.133 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 6.445.537 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 201.382.399 zł.

wydatki ogółem: 2.528.857.445 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.317.803.618 zł,
 • na zadania z porozumień 9.671.428 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 201.382.399 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I kwartał 2008 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 691.208.246 zł, co stanowi 28,6 % planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 637.959.133 zł, co stanowi 28,9 % planu po zmianach, 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 572.259.781 zł, co stanowi 28,9% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 65.699.352 zł, co stanowi 29,3% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.115.316 zł, co stanowi 17,3 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52.133.797 zł, co stanowi 25,9 % planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 480.217.419 zł, co stanowi 19,0 % planu po zmianach, 
z tego:

 • na zadania własne 433.084.464 zł, co stanowi 18,7 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.151.800 zł, co stanowi 11,9 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 45.981.155 zł, co stanowi 22,8 % planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2008 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2008 r.,
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.03.2008 r.,
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 r.,
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 r.,
 5. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 r.,
 6. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 r.,
 7. Sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2007 r.

Zgodnie z art. 12 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2007 rok.

W uchwalonym w dniu 24 stycznia 2007 r. budżecie miasta Łodzi na 2007 rok kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

dochody ogółem w wysokości 2.140.783.073 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne w wysokości 1.917.486.943 zł 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.844.485.404 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 73.001.539 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.131.633 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 220.164.497 zł

wydatki ogółem w wysokości 2.240.717.696 zł 
z tego:

 • na zadania własne 2.015.698.537 zł
 • na zadania z porozumień 4.854.662 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 220.164.497 zł

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.341.886.876 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.140.591.817 zł 
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.041.377.067 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące 
   ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 99.214.750 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.603.900 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 195.691.159 zł

wydatki ogółem wyniosły 2.452.555.775 zł 
z tego:

 • na zadania własne 2.244.305.796 zł
 • na zadania z porozumień 12.558.820 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 195.691.159 zł.

  Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

  Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.338.376.023 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach, 
  z tego:

  • dochody na zadania własne 2.137.346.421 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach z tego:
   • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 2.049.019.977 zł, co stanowi 100,4% planu po zmianach
   • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 88.326.444 zł, co stanowi 89,0% planu po zmianach
  • dochody na realizację zadań z porozumień 6.000.374 zł, co stanowi 107,1 % planu po zmianach,
  • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 195.029.228 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

  Dochody ogółem w porównaniu do roku 2006 wzrosły o kwotę 228.462.515 zł osiągając dynamikę 110,8 %. Dochody na zadania własne zostały zrealizowane w kwocie wyższej o 221.492.011 zł. Wskaźnik dynamiki w tej grupie dochodów ukształtował się na poziomie 111,6 %. Poziom dochodów własnych bez uwzględnienia środków pomocowych Unii Europejskiej wyniósł 2.049.019.977 zł i był wyższy od wykonania tych dochodów w roku 2006 o kwotę 231.535.522 zł. Wskaźnik dynamiki wyniósł112,7%
  Zrealizowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiły w 2007 roku kwotę 88.326.444 zł. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 89,0 % planu po zmianach. Jako przyczynę niższego niż to wynika z planu wykonania tego źródła dochodów należy uznać zbyt długą weryfikację wniosków o płatność składanych przez realizatorów projektów w instytucjach zarządzających środkami unijnymi. Sytuacja ta powoduje opóźnienia wpływu zaangażowanych przez Miasto środków. Większość projektów ma bowiem charakter refundacyjny. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. należności Miasta z tego tytułu wyniosły 28,5 mln zł.

  Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.420.100.933 zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach, 
  z tego:

  • na zadania własne 2.212.771.748 zł, co stanowi 98,6 % planu po zmianach,
  • na zadania z porozumień 12.299.957 zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach,
  • na zadania z zakresu administracji rządowej 195.029.228 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

  Wydatki ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2006 o kwotę 272.773.105 zł osiągając dynamikę 112,8%. 
  W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2007 wyniósł 24,6 % osiągając poziom 596.199.381 zł. W roku 2006 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 19,6%. Wydatki majątkowe ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2006 o 176.229.408 zł osiągając dynamikę 142,0 %. 
  Wydatki na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2006 o kwotę 261.890.455 zł osiągając dynamikę 113,4 %. 
  W strukturze wydatków na zadania własne udział wydatków majątkowych w 2007 roku wyniósł 26,7 %. Wydatki majątkowe osiągnęły poziom 590.905.303 zł. Dla porównania w roku 2006 wskaźnik ten wynosił 21,5 %. Wydatki majątkowe na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2006 o kwotę 172.162.250 zł osiągając dynamikę 141,1 %.

  Zrealizowane wydatki uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie Uchwały XXIII/488/07 Rady Miejskiej w Łodzi i Zarządzenia Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 roku nie wygasły z upływem 2007 roku. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 101.885.911 zł z tego:

  • określone w Uchwale Rady Miejskiej podjętej m.in.na podstawie art .191 ust.2 ustawy o finansach publicznych - 77.061.925 zł
  • ustalone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi wydanym w związku z art.191 ust.1a ustawy o finansach publicznych na programy i projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2-4 ww. ustawy - 24.823.986 zł.

   Wykaz tych wydatków uwzględniający jednostki realizujące oraz plan finansowy i terminy realizacji określone zostały w ww. aktach prawa.

  Planowany na rok 2007 deficyt, po zmianach na dzień 31.12.2007 r. został określony w kwocie 110.668.899 zł.

  Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ogółem ukształtowały deficyt w wysokości 81.724.910 zł tj. na poziomie 73,8% planowanego deficytu w budżecie po zmianach. Deficyt stanowi poziom 3,5% dochodów wykonanych w roku 2007.

  Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Łodzi na rok 2007 przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

  1. Przychody ogółem 294.272.375 zł tj. 128,4 % planu
    z tego:    
  - kredyty 181.920.800 zł tj. 99,7 % planu  
  - pożyczki z WFOŚiGW 2.854.874 zł tj. 95,2 % planu
  - prywatyzacja majątku 124.200 zł x
  - wolne środki jako nadwyżka środków
  pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
  w tym wynikające z rozliczeń kredytów
  i pożyczek z lat ubiegłych
  109.372.501 zł tj. 250,0 % planu
  2. Rozchody ogółem 116.575.884 zł tj. 98,4 % planu
    z tego:    
  - spłaty kredytów 93.400.590 zł tj. 99,5 % planu
  - spłaty pożyczek WFOŚiGW 7.310.600 zł tj. 100,0 % planu
  - pożyczki udzielone samodzielnym publicznym
  zakładom opieki zdrowotnej na spłatę
  zobowiązań w celu spełnienia warunków
  ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji
  - zgodnie z § 16 ust.6 uchwały budżetowej
  15.864.694 zł tj. 91,7 % planu  Zrealizowane przychody z tytułu prywatyzacji majątku dotyczą sprzedaży udziałów Miasta w Przedsiębiorstwie „Galerie Miejskie”. 
  W budżecie miasta na rok 2007 zaplanowane zostały środki na udzielenie pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 17.296.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w celu spełnienia warunków ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji.

  Udzielono pożyczek na łączną kwotę 17.110.695 zł 
  W terminie do dnia 31.12.2007 r. dokonano spłat pożyczek na kwotę 1.246.001 zł 
  Stan należności na dzień 31.12.2007 r. wynosi 15.864.694 zł 
  co stanowi 91,7% kwoty planowanej.

  Ogółem zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły 756.263.695 zł z tego:

  Zobowiązania ORGANU z tytułu kredytów i pożyczek (bez odsetek) 755.786.795 zł
  z tego:

  1. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 499.400.000 zł
  2. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 30.195.674 zł
  3. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (63.146.600 EUR przy kursie 3,5820 zł /EUR) 226.191.121zł

  Zobowiązania wymagalne 476.900 zł
  z tego:

  1. zobowiązania wymagalne Urzędu i jednostek budżetowych 93 zł
  2. zobowiązania wymagalne gospodarki pozabudżetowej 476.807 zł

  Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 r. stanowią poziom 26,4% w stosunku do stanu na 31.12.2006 r.

  W 2007 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

  Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2007 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.
  2. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.,
  3. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.,
  4. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.,
  5. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2007r.

  oraz tabelach:

  1. Dochody ogółem według źródeł powstawania,
  2. Wydatki wg działów i rozdziałów – zadania ogółem,
  3. Wydatki majątkowe – Wieloletni Plan Inwestycyjny,
  4. Wydatki majątkowe – zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI),
  5. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury,
  6. Plan i wykonanie dotacji zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11,12,14 ustawy o finansach publicznych,
  7. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  8. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  9. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

 

 

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2007 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2007 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.300.086.848 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.099.113.654 zł,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.989.875.474 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 109.238.180 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 4.714.071 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 196.259.123 zł.

wydatki ogółem: 2.410.755.747 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.202.605.577 zł,
 • na zadania z porozumień 11.891.047 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 196.259.123 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za III kwartały 2007 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.778.975.711 zł, co stanowi 77,3% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.619.026.524 zł, co stanowi 77,1% planu po zmianach, z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.534.114.415 zł, co stanowi 77,1% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 84.912.109 zł, co stanowi 77,7% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z porozumień 4.292.326 zł, co stanowi 91,1% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 155.656.861 zł, co stanowi 79,3% planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.567.772.372 zł, co stanowi 65,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.420.262.370 zł, co stanowi 64,5% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.772.339 zł, co stanowi 48,5% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 141.737.663 zł, co stanowi 72,2% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2007 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji, tj.:Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2007 r.
 2. Skróconej informacji, tj.:Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2007 r.
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2007 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2007 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2007 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2007 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2007 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2007 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.262.221.016 zł, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 2.062.037.319 zł,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.944.210.136 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi –117.827.183 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.170.633 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 197.013.064 zł.

wydatki ogółem: 2.372.889.915 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.165.565.202 zł,
 • na zadania z porozumień 10.311.649 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 197.013.064 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.214.437.742 zł, co stanowi 53,7% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.109.328.326 zł, co stanowi 53,8% planu po zmianach, z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.055.410.603 zł, co stanowi 54,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 53.917.723 zł, co stanowi 45,8% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.918.038 zł, co stanowi 60,5% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 103.191.378 zł, co stanowi 52,4% planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.044.891.786 zł, co stanowi 44,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 944.694.329 zł, co stanowi 43,6% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 2.993.400 zł, co stanowi 29,0% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 97.204.057 zł, co stanowi 49,3% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2007 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.06.2007 r.
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.06.2007 r. (skrócona informacja).
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2007 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2007 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 marca 2007 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem: 2.122.477.661 zł,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.926.493.304 zł,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.849.806.585 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 76.686.719 zł,
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.131.633 zł,
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 192.852.724 zł.

wydatki ogółem: 2.223.746.560 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.025.458.612 zł,
 • na zadania z porozumień 5.435.224 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 192.852.724 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za I kwartał 2007 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 598.377.191 zł, co stanowi 28,2% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 545.570.996 zł, co stanowi 28,3% planu po zmianach,
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 532.335.980 zł, co stanowi 28,8% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 13.235.016 zł, co stanowi 17,3% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 930.844 zł, co stanowi 29,7% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 51.875.351 zł, co stanowi 26,9% planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 473.342.352 zł, co stanowi 21,3% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 424.512.845 zł, co stanowi 21,0% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.135.424 zł, co stanowi 20,9% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 47.694.083 zł, co stanowi 24,7% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2007r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-31.03.2007 r.
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-31.03.2007 r. (skrócona informacja).
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2007 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2006 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2006 rok.

W uchwalonym w dniu 28 grudnia 2005 r. budżecie miasta Łodzi na 2006 rok kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

dochody ogółem w wysokości 2.081.787.808 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne w wysokości 1.839.188.925 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.706.789.163 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 132.399.762 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.534.306 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 239.064.577 zł

wydatki ogółem w wysokości 2.180.739.381 zł
z tego:

 • na zadania własne 1.936.196.126 zł
 • na zadania z porozumień 5.478.678 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 239.064.577 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.107.049.836 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.907.002.237 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.767.971.852 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 139.030.385 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.496.327 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 194.551.272 zł

wydatki ogółem wyniosły 2.213.606.603 zł
z tego:

 • na zadania własne 2.010.986.892 zł.
 • na zadania z porozumień 8.068.439 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 194.551.272 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.109.913.508 zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.915.854.410 zł, co stanowi 100,5% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.817.484.455 zł, co stanowi 102,8%planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 98.369.955 zł, co stanowi 70,8% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.239.554 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 188.819.544 zł, co stanowi 97,1% planu po zmianach.

Na osiągnięty poziom dochodów w 2006 roku znaczący wpływ miała realizacja projektów finansowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej. Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nadal umożliwiają oferentom blokowanie rozstrzygnięć (protesty, odwołania), co opóźnia termin rozpoczęcia realizacji inwestycji. W dalszym ciągu instytucje pośredniczące nie dopracowały procedur ułatwiających zawieranie umów o dofinansowanie projektów oraz refundację poniesionych wydatków. Zbyt długa weryfikacja wniosków o płatność powoduje opóźnienia wpływu zaangażowanych przez Miasto środków.
Większość projektów ma bowiem charakter refundacyjny.
Zrealizowane dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych wyniosły w 2006 roku 98,4 mln zł. W roku 2005 dochody te wynosiły 26,3 mln zł. Pomimo skomplikowanych procedur pozyskiwania tych środków, dynamika wzrostu dochodów w 2006 roku w stosunku do 2005 roku wyniosła 374%. Według stanu na dzień 31.12.2006 r. należności z tego tytułu od instytucji pośredniczących w przekazaniu środków UE wynoszą 48.313 tys. zł. 
Dochody ogółem wzrosły w porównaniu do 2005 roku o kwotę 262.283.666 zł osiągając dynamikę 114,2%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 2.147.327.828 zł, co stanowi 97,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.950.881.293 zł, co stanowi 97,0% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 7.626.990 zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 188.819.545 zł, co stanowi 97,1% planu po zmianach.

Wydatki ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2005 o kwotę 248.233.601 zł osiągając dynamikę113,1%.

W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2006 wyniósł 19,6% osiągając poziom 419.969.973 zł. W roku 2005 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 15,4%.
Wydatki majątkowe ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2005 o kwotę 127.786.810 zł osiągając dynamikę 143,7%. Wskaźnik dynamiki wydatków majątkowych w roku 2005 w porównaniu do roku 2004 wynosił 123,6 %.
Wydatki na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2005 o kwotę 237.772.397 zł osiągając dynamikę 113,9%.
W strukturze wydatków własnych udział wydatków majątkowych w roku 2006 wyniósł 21,5% osiągając poziom 418.743.053 zł. Dla porównania, w roku 2005 wskaźnik ten wynosił 17,0%
Wydatki majątkowe na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2005 o kwotę 127.641.922 zł osiągając dynamikę 143,8%. Wskaźnik dynamiki wydatków majątkowych na zadania własne w roku 2005 w porównaniu do roku 2004 wynosił 123,3%.

Zrealizowane wydatki uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27.12.2006 r. nie wygasły z upływem 2006 roku. Stanowią one kwotę 18.335.645 zł.
Wykaz tych wydatków uwzględniający jednostki realizujące, oraz plan finansowy i terminy realizacji określone zostały w ww. uchwale Rady Miejskiej.

Rok 2006 jest kolejnym rokiem ograniczania deficytu budżetu, a jego poziom ponownie ukształtowany został poniżej 3% dochodów ogółem.
Planowany na rok 2006 deficyt, w budżecie po zmianach na dzień 31.12.2006 r. wynosi 106.556.767 zł.
Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ukształtowały deficyt w wysokości 37.414.320 zł,tj. na poziomie 35,1% planowanego deficytu w budżecie po zmianach. Deficyt stanowi poziom 1,8%dochodów wykonanych w roku 2006. Dla porównania poziom deficytu w latach 2001 – 2005 wynosił:

 • w roku 2001 - 132.698.094 zł, co stanowiło 8,7% wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2002 - 160.998.268 zł, co stanowiło 10,5% wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2003 - 36.354.580 zł, co stanowiło 2,4% wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2004 - 48.923.605 zł, co stanowiło 2,9% wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2005 - 51.464.385 zł, co stanowiło 2,8% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Łodzi na rok 2006 przychodów i rozchodówprzedstawiała się następująco:

1. Przychody ogółem 261.596.449 zł tj. 117,5 % planu
  z tego:
  - kredyty 187.115.900 zł tj. 100,0 % planu
  - pożyczki z WFOŚiGW 17.000.000 zł tj. 100,0 % planu
  - wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
w tym wynikające z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
57.480.549 zł tj. 311,5 % planu
2. Rozchody ogółem 115.745.473 zł tj. 99,8 % planu
  z tego:
  - spłata kredytów 103.138.416 zł tj. 99,7 % planu
  - spłata pożyczek WFOŚiGW 12.607.057 zł tj. 100,0 % planu

Ogółem zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 697.424.414 zł z tego:

1. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 459.600.000 zł
2. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 42.127.448 zł
3. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym
(50.608.000 EUR przy kursie 3,8312 zł /EUR)
193.889.370 zł
Razem zobowiązania ORGANU
z tytułu kredytów i pożyczek 
(bez odsetek)
695.616.818 zł
4. zobowiązania wymagalne Urzędu i jednostek budżetowych 10.474 zł
5. zobowiązania wymagalne gospodarki pozabudżetowej 1.797.122 zł

W 2006 roku nie udzielano gwarancji ani poręczeń.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2006 rok zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.
 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.
 3. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.
 4. Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.
 5. Rb-N o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r.

oraz tabelach:

 1. Dochody ogółem według źródeł powstawania,
 2. Wydatki wg działów i rozdziałów–zadania ogółem,
 3. Wydatki majątkowe–Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 4. Wydatki majątkowe–zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI),
 5. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury,
 6. Plan i wykonanie dotacji zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11,12,14 ustawy o finansach publicznych.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za III kwartał 2006 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2006 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 września 2006 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.106.990.676 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.910.451.263 zł, z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej –1.752.101.968 zł,
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi –158.349.295 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.372.261zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 191.167.152 zł.

wydatki ogółem wyniosły 2.213.547.443 zł,
z tego:

 • na zadania własne 2.014.381.078 zł,
 • na zadania z porozumień 7.999.213 zł,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 191.167.152 zł.

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za III kwartały 2006 roku przedstawia się następująco:

dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.512.899.556 zł, co stanowi 71,8% planu po zmianach, 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.367.525.799 zł, co stanowi 71,6% planu po zmianach, z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.322.068.423 zł, co stanowi 75,5% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 45.457.376 zł, co stanowi 28,7% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 3.830.857 zł, co stanowi 71,3% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 141.542.900 zł, co stanowi 74,0% planu po zmianach,

wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.421.233.223 zł, co stanowi 64,2% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.285.508.870 zł, co stanowi 63,8% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.156.503 zł, co stanowi 64,5% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 130.567.850 zł, co stanowi 68,3% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za III kwartały 2006 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 01.01-30.09.2006 r.
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 01.01-30.09.2006 r. (skrócona informacja).
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.09.2006 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2006 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2006 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.079.401.600 zł
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.884.911.639 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej –1.727.491.597zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi –157.420.042 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.706.236 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 190.783.725 zł

wydatki ogółem wyniosły 2.178.889.835 zł
z tego:

 • na zadania własne 1.981.897.422 zł.
 • na zadania z porozumień 6.208.688 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 190.783.725 zł

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w I półroczu 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 993.942.648 zł, co stanowi 47,8% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 896.669.412 zł, co stanowi 47,6% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej –882.689.823 zł, co stanowi 51,1% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi –13.979.589 zł, co stanowi 8,9% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 1.904.343zł, co stanowi 51,4 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 95.368.893 zł, co stanowi 50,0 % planu po zmianach,

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 929.259.342 zł, co stanowi 42,6 % planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 837.306.074 zł, co stanowi 42,2 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 2.524.191 zł, co stanowi 42,2 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 89.429.077 zł, co stanowi 46,9 % planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2006 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01-30.06.2006 r.
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.-30.06.2006 r. (skrócona informacja)
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r.

 


Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2006 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2006 roku.

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 marca 2006 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 2.092.940.978 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.849.876.394 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.715.812.613 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 134.063.781 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 3.534.306 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 239.530.278 zł

wydatki ogółem wyniosły 2.192.116.138 zł
z tego:

 • na zadania własne 1.946.857.182 zł.
 • na zadania z porozumień 5.728.678 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 239.530.278 zł

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w I kwartale 2006 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 509.530.923 zł, co stanowi 24,3% planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 456.948.667 zł, co stanowi 24,7% planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 450.907.838 zł, co stanowi 26,3% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 6.040.829 zł, co stanowi 4,5% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 849.742 zł, co stanowi 24,0% planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 51.732.514 zł, co stanowi 21,6% planu po zmianach,

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 438.300.339 zł, co stanowi 20,0% planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 392.889.080 zł, co stanowi 20,2% planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 1.277.516 zł, co stanowi 22,3% planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 44.133.743 zł, co stanowi 18,4% planu po zmianach.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2006 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Skróconej informacji tj.: Wykonanie dochodów Miasta Łodzi za okres 1.01-31.03.2006 r.
 2. Skróconej informacji tj.: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łodzi za okres od 1.01.-31.03.2006 r.
 3. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 r.
 4. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 r.
 5. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 r.
 6. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.03.2006 r.
Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za 2005 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) Prezydent Miasta Łodzi przedstawia informację o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2005 rok.

W uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 r. budżecie miasta Łodzi na 2005 rok kwoty dochodów i wydatków budżetowych ustalone zostały następująco:

dochody ogółem w wysokości 1.809.225.067 zł
z tego: 

 • dochody na zadania własne w wysokości 1.626.027.646 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.573.889.740 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 52.137.906 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.238.230 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 177.959.191 zł

wydatki ogółem w wysokości 1.886.458.100 zł
z tego:

 • na zadania własne 1.702.248.279 zł
 • na zadania z porozumień 6.250.630 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 177.959.191 zł

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego, planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawiały się następująco:

dochody ogółem wyniosły 1.910.124.243 zł 
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.720.282.885 zł
  z tego:
  • dochody na zadania własne bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.638.674.308 zł
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 81.608.577 zł
 • dotacje na realizację zadań z porozumień 5.112.312 zł
 • dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 184.729.046 zł

wydatki ogółem wyniosły 1.989.346.276 zł
z tego:

 • na zadania własne 1.798.347.456 zł.
 • na zadania z porozumień 6.278.014 zł
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 184.720.806 zł

Wykonanie budżetu miasta Łodzi w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.847.629.842 zł, co stanowi 96,7 % planu po zmianach,
z tego:

 • dochody na zadania własne 1.662.300.051 zł, co stanowi 96,6 % planu po zmianach
  z tego:
  • dochody na zadania własne
   bez środków pomocowych Unii Europejskiej – 1.636.019.635 zł,
   co stanowi 99,8% planu po zmianach
  • dochody na zadania własne - środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 26.280.416 zł, co stanowi 32,2% planu po zmianach
 • dochody na realizację zadań z porozumień 5.160.361 zł, co stanowi 100,9 % planu po zmianach,
 • dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 180.169.430 zł, co stanowi 97,5 % planu po zmianach

Na osiągnięty poziom realizacji dochodów kluczowe znaczenie miało wykonanie dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Większość tych dochodów ma charakter refundacyjny. Według stanu na dzień 31.12.2005 r. należności z tego tytułu od instytucji przekazujących środki z UE wynoszą 46.819 tys. zł. Stwarzanie zbędnych barier w postaci ustanowienia przez instytucje pośredniczące wieloetapowych skomplikowanych procedur pozyskiwania i uruchomiania środków z UE znacznie wydłużył okres uzyskania refundacji. 
Pomimo tych utrudnień dochody ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 160.408.520 zł osiągając dynamikę 109,5%.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.899.094.227 zł, co stanowi 95,5 % planu po zmianach,
z tego:

 • na zadania własne 1.713.108.897 zł, co stanowi 95,3 % planu po zmianach,
 • na zadania z porozumień 5.824.140 zł, co stanowi 92,8 % planu po zmianach,
 • na zadania z zakresu administracji rządowej 180.161.190 zł, co stanowi 97,5 % planu po zmianach.

Wydatki ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 162.949.300 zł osiągając dynamikę 109,4%.
W strukturze wydatków ogółem udział wydatków majątkowych w roku 2005 wyniósł 15,4 % osiągając poziom 292.183.163 zł. 
Wydatki majątkowe ogółem wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 55.767.538 zł osiągając dynamikę 123,6%.
Wydatki na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 141.846.699 zł osiągając dynamikę 109,0%.
W strukturze wydatków własnych udział wydatków majątkowych w roku 2005 wyniósł 17,0% osiągając poziom 291.101.131 zł.
Wydatki majątkowe na zadania własne wzrosły w porównaniu do roku 2004 o kwotę 55.007.002 zł osiągając dynamikę 123,3%.

Zrealizowane wydatki uwzględniają wydatki budżetu miasta, które na podstawie Uchwały Nr LX/1138/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2005 r. nie wygasły z upływem 2005 roku. Stanowią one kwotę 3.562.833 zł, w tym:

 • wydatki bieżące – 1.128.478 zł
 • wydatki majątkowe - 2.434.355 zł

Wykaz tych wydatków uwzględniający jednostki realizujące, oraz plan finansowy i terminy realizacji określone zostały w ww. uchwale Rady Miejskiej.

Rok 2005 jest kolejnym rokiem ograniczania deficytu budżetu, a jego poziom ponownie ukształtowany został poniżej 3 % dochodów ogółem. 
Planowany na rok 2005 deficyt, po zmianach na dzień 31.12.2005 r. wynosi 79.222.033 zł.
Zrealizowane w roku budżetowym dochody i wydatki ukształtowały deficyt w wysokości 51.464.385 zł, tj. na poziomie 65,0 % planowanego deficytu w budżecie po zmianach. Deficyt stanowi poziom 2,8 %dochodów wykonanych w roku 2005. Dla porównania poziom deficytu w latach 2001 – 2004 wynosił:

 • w roku 2001 - 132.698.094 zł, co stanowiło 8,7 % wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2002 - 160.998.268 zł, co stanowiło 10,5 % wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2003 - 36.354.580 zł, co stanowiło 2,4 % wykonanych dochodów ogółem,
 • w roku 2004 - 48.923.605 zł, co stanowiło 2,9 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja zaplanowanych w budżecie miasta Łodzi na rok 2005 przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

1. Przychody ogółem 224.641.959 zł tj. 114,4 % planu
  z tego:
  - kredyty 156.771.400 zł tj. 99,5 % planu
  - pożyczki z WFOŚiGW 19.010.000 tj. 100,0 % planu
  - wolne środki jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
w tym wynikające z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
48.860.559 zł tj. 246,8 % planu
2. Rozchody ogółem 116.277.788 zł tj. 99,2 % planu
  Z tego:
  - spłata kredytów 109.552.256 zł tj. 99,6 % planu
  - spłata pożyczek WFOŚiGW 6.725.532 zł tj. 93,1 % planu

Ogółem zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych (bez odsetek) na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 620.963.430 zł z tego:

1. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 390.928.000 zł
2. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW 39.803.037 zł
3. z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym
(46.706.000 EUR przy kursie 3,8598 zł /EUR)
180.275.819 zł
Razem zobowiązania ORGANU
z tytułu kredytów i pożyczek 
(bez odsetek)
611.006.856 zł
4. zobowiązania wymagalne Urzędu i jednostek budżetowych 72.188zł
5. zobowiązania wymagalne gospodarki pozabudżetowej 9.884.386 zł

Stan udzielonych przez Miasto Łódź gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2005 r. wynosi 874.446 zł – poręczenie spłaty kredytu dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2005 rok zawarte są w następujących sprawozdaniach:

 1. Sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.
 2. Sprawozdaniach: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r., Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.
 3. Sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.
 4. Sprawozdaniu Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31.12.2005 r.

oraz tabelach:

 1. Dochody ogółem według źródeł powstawania,
 2. Wydatki wg działów i rozdziałów – zadania ogółem,
 3. Wydatki majątkowe – Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 4. Wydatki majątkowe – zadania jednoroczne i wieloletnie (poza WPI),
 5. Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2005 roku,
 6. Wykaz dotacji przekazanych z budżetu miasta w 2005 roku.

Dodatkowe informacje:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz udzielono pomocy publicznej w 2005 roku.a


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.08.2017 16:04)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 08:21)

Ilość odwiedzin: 1702

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
01.09.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 22:17 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 22:17 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:44 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:22 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:11 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:10 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:10 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:07 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:05 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 21:04 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:56 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:44 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:41 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:37 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:19 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 20:07 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:44 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:40 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:21 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:19 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:13 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:04 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 19:03 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 18:46 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 11:31 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 11:17 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 11:15 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 11:13 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 09:48 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 09:48 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 09:39 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 09:28 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 09:26 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:50 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:40 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:30 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:28 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:27 Migracja danych Modyfikacja treści
21.08.2017 08:14 Migracja danych Modyfikacja treści
19.08.2017 00:26 Migracja danych Modyfikacja treści
19.08.2017 00:25 Migracja danych Modyfikacja treści
19.08.2017 00:22 Migracja danych Modyfikacja treści
19.08.2017 00:20 Migracja danych Modyfikacja treści
19.08.2017 00:01 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:51 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:40 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:38 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:37 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:17 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:16 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 23:00 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:04 Migracja danych Utworzenie strony