Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Ocena wiarygodności kredytowej Miasta

2011 r.

Fitch

Fitch potwierdził ratingi Łodzi oraz zmienił perspektywę ratingów na negatywną

Fitch Ratings, Londyn/Warszawa, 17 listopada 2011: Fitch Ratings potwierdził ratingi Miasta Łodzi: długoterminowe ratingi międzynarodowe dla zadłużenia w walucie zagranicznej i walucie krajowej na poziomie ‘BBB+‘ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie ‘AA- (pol)’. Fitch zdjął ratingi Łodzi z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym oraz zmienił perspektywę ratingów na Negatywną.

Ratingi zdjęto z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym ponieważ ryzyko zwrotu ok. 100 mln zł dotacji z Unii Europejskiej jest niskie, gdyż w procedurze przetargowej Łódź postępowała zgodnie z obowiązującym prawem.

Zmiana perspektywy ratingów Łodzi na Negatywną odzwierciedla znaczne pogorszenie wyników operacyjnych i wskaźników zadłużenia Miasta w 2010 r. i oczekiwanie poprawy w 2011 r. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne i wskaźniki zadłużenia nie poprawią się znacząco. Agencja oczekuje, że wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej spadnie poniżej 14-15 lat w 2012 r. z prognozowanych 22,5 lat w 2011 r. Fitch oczekuje, że dalsza poprawa wskaźników zadłużenia wymagać będzie od Łodzi ścisłej kontroli wydatków operacyjnych, skutecznego wdrożenia działań zmierzających do racjonalizacji wydatków i kontynuacji aktywnej polityki podatków i opłat lokalnych.

Obniżenie ratingów Miasta może nastąpić również w wyniku znacznego wzrostu ryzyka pośredniego, wynikającego z zadłużenia spółek komunalnych. Zmiana perspektywy na stabilną jest możliwa w przypadku osiągnięcia przez Łódź marży operacyjnej na poziomie 10% i gdy zadłużenie Łodzi nie przekroczy prognozowanego przez Fitch poziomu około 1,8 mld zł. Fitch oczekuje, że zadłużenie Miasta będzie nadal rosło do 2014 r. co spowoduje presję na budżet, jeśli wyniki operacyjne nie ulegną istotnej poprawie, z nadwyżką operacyjną wystarczającą do obsługi długu. Płynność Łodzi była słaba w 2011 r. Stan gotówki na koniec 2010 r. i do połowy 2011 r. wynosił 75-90 mln zł miesięcznie. Miasto wielokrotnie korzystało z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 mln zł. Mimo, że limit kredytu ma wzrosnąć do 200 mln zł od 2012 r. i będzie on wykorzystywany również do pomostowego finansowania inwestycji, Fitch negatywnie ocenia zależność Miasta od zewnętrznych źródeł finansowania.

Fitch oczekuje, że powrót Miasta do polityki zmierzającej do ograniczenia tempa wzrostu wydatków operacyjnych poniżej tempa wzrostu dochodów operacyjnych spowoduje wzrost marży operacyjnej do około 10% w 2014 r. Agencja oczekuje, że Łódź będzie kontynuować aktywną politykę podatków lokalnych i opłat, taką jak podnoszenie stawek podatków lokalnych do maksymalnych limitów oraz zwiększanie ściągalności podatków, jak również skutecznie przeprowadzi racjonalizację kosztów w oświacie i administracji (zamrożenie płac).

W 2011 r. nadwyżka operacyjna może wzrosnąć do 125 mln zł (2010: 47 mln zł) i w dalszym ciągu nie wystarczy ona do obsługi zadłużenia (239 mln zł), uzależniając terminową obsługę zadłużenia od rezerw gotówki.

Licząca 737.000 mieszkańców Łódź jest trzecim co do wielkości miastem w Polsce. Stolica województwa łódzkiego jest siłą napędową i najbogatszym miastem w regionie z Produktem Regionalnym Brutto na mieszkańca na poziomie 121% średniej krajowej w 2008 r.

Analityk wiodący: Dorota Dziedzic, Dyrektor 
Drugi Analityk: Elzbieta Kamińska, Senior Direktor

Standard & Poor’s

Standard & Poor’s potwierdził ratingi Łodzi

Agencja Standard & Poor’s potwierdziła 23 grudnia 2011 r. długoterminowe ratingi międzynarodowe dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej Miasta Łodzi na poziomie „BBB+” /Stabilny

Uzasadnienie

Ocena wiarygodności kredytowej polskiego Miasta Łodzi uwzględnia „kształtujące się jeszcze, ale solidne” w opinii agencji Standard & Poor's Ratings Services ramy instytucjonalne samorządu terytorialnego w Polsce, w tym również twarde przepisy w zakresie maksymalnego dopuszczalnego poziomu zadłużenia przeciwdziałające nadmiernej akumulacji długu. Łódź także czerpie korzyści ze znacznego współfinansowania przez UE swojego ambitnego programu inwestycyjnego i planowanych inwestycji w infrastrukturę transportową, które przyczynią się do poprawy dostępności miasta.

Ocenę ogranicza niski poziom płynności miasta, słabe wyniki budżetowe, w tym zwiększające się deficyty po wydatkach inwestycyjnych przewidziane na lata 2012-2014, niska elastyczność budżetowa i duże potrzeby infrastrukturalne oraz oczekiwany trend zwiększania się stanu zadłużenia spółek miejskich.

Łódź korzysta ze wsparcia działającego na rzecz gmin krajowego systemu instytucji finansów publicznych, który oceniamy w kategorii „kształtujący się jeszcze, ale solidny” będącej naszą trzecią najwyższą z sześciu możliwych kategorii. System ten pomaga dużym miastom ogólnie zbilansować wydatki i dochody, sprzyja lepszej transparentności, wymaga długoterminowego planowania finansowego oraz zapobiega nadmiernej akumulacji bezpośredniego zadłużenia.

Niemniej jednak miasto odczuwa słabe wyniki budżetowe. Z powodu trudności gospodarczych i zmian zarządu, w 2010 r. wyniki bieżące miasta uległy znacznemu osłabieniu i oczekuje się, że znajdą się one pod presją w roku 2011, przy czym projektowany deficyt w rachunku bieżącym ma wynieść ok. 2% dochodów bieżących. Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym przewidujemy, że miasto zwiększy średnią nadwyżkę w rachunku bieżącym w latach 2012-2014 do 4,0% dochodów bieżących dzięki zdecydowanym krokom zmierzającym do cięcia wydatków i ponownemu wzrostowi gospodarczemu. Poprawa bilansu operacyjnego ułatwiłaby miastu dostęp do rynku kapitałowego, zważywszy na mające wejść w życie od 2014 r. przepisy o zaciąganiu pożyczek przez gminy.

Wysiłki miasta zmierzające do poprawy wyników budżetowych są, niestety, ograniczone przez jego niską elastyczność budżetową. Rząd centralny kontroluje większość źródeł dochodów, wydatki bieżące są w znacznym stopniu związane z trudnymi do obcięcia wydatkami na oświatę, pomoc społeczną i komunikację miejską, przy jednoczesnych dużych potrzebach infrastrukturalnych. W rezultacie deficyt miasta po wydatkach inwestycyjnych z pewnością wzrośnie po dwóch latach niskich wydatków majątkowych z uwagi na niepewną jeszcze strategię miasta i opóźniony w wyniku zmiany zarządu miasta proces realizacji projektów. Przewidujemy, że w latach 2012-2014 średni deficyt po wydatkach inwestycyjnych zwiększy się do niekorzystnego poziomu 8.6%.

Presja na wydatki inwestycyjne w infrastrukturę może w pewnym zakresie ulec złagodzeniu dzięki olbrzymim wpłatom środków unijnych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz przewidywanym inwestycjom państwowym i prywatnym w infrastrukturę transportową, przede wszystkim w budowę podziemnego dworca kolejowego w Łodzi.

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym zwiększające się deficyty doprowadzą do zwiększenia stanu zadłużenia bezpośredniego do nadal umiarkowanego w kontekście międzynarodowym poziomu 75% dochodów bieżących w 2014 r. z poziomu 57% w roku 2010. Z drugiej strony, możliwość zaciągania przez miasto pożyczek długoterminowych w jakimś stopniu łagodzi wzrost poziomu obsługi zadłużenia związany z rosnącym stanem zadłużenia.

W rezultacie zawężających się możliwości zwiększania stanu zadłużenia Miasta oczekujemy, że spółki miejskie przyśpieszą zaciąganie długu. Mogłoby to przyczynić się do zwiększenia stanu zabezpieczonego dochodami podatkowymi zadłużenia do 86% skonsolidowanych dochodów bieżących do roku 2014, co jednak i tak byłoby zgodne z obecną oceną wiarygodności kredytowej. Ponadto, rosną zobowiązania warunkowe związane ze spółkami miejskimi, które obecnie uznajemy za samodzielne.

Płynność

Uważamy, że płynność finansowa Łodzi jest słaba, co ma negatywny wpływ na jej ocenę. Miasto utrzymuje niski stan środków finansowych na swoich rachunkach, które to środki w połączeniu z dostępnym otwartym kredytem pokrywają zaledwie około 50% środków potrzebnych na obsługę zadłużenia w roku 2012 obliczonych metodą „strzyżenia” nominalnej wartości wymagalnego zobowiązania ze względu na związane z nim ryzyko (haircut methodology). W naszym pojęciu, w ciągu ostatnich trzech lat miasto zachowywało dostateczny dostęp do pożyczek bankowych, każdorazowo uzyskując pożyczki bankowe na sfinansowanie swojego programu inwestycyjnego.

Przeciętne stany środków finansowych miasta uległy obniżeniu w pierwszych dziesięciu miesiącach 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2010, co postrzegamy jako zagrożenie kredytowe. Miasto zmniejszyło swoje średnie zapasy środków finansowych w pierwszych 10 miesiącach 2011 r. do niskiego poziomu 24,0 milionów złotych polskich (około 5,5 miliona euro) w porównaniu z poziomem 38,5 miliona złotych w roku 2010. Przewidujemy, że to zagrożenie może zostać złagodzone poprzez zgromadzenie przez miasto w ciągu najbliższych trzech miesięcy zapasów środków finansowych w wyniku oddziaływania czynników sezonowych, zaplanowane na 2012 r. zwiększenie otwartego kredytu do wysokości 200 milionów złotych, harmonogram regularnych spłat zadłużenia oraz obecnie zadowalający dostęp do umożliwiających zachowanie płynności środków ze źródeł zewnętrznych, w tym do pożyczek z wielostronnych europejskich instytucji finansowych. Jak rozumiemy, w 2012 r. miasto zwiększy swój otwarty kredyt do wysokości 200 milionów złotych z kwoty 100 milionów złotych w roku 2011 w miejscowym polskim Getin Banku (brak oceny ratingowej). Wolne środki finansowe oraz otwarte linie kredytowe Łodzi „strzyżemy” o 50%, ponieważ zarówno środki finansowe jak i otwarta linia kredytowa są związane z Getin Bankiem, który naszym zdaniem jest poniżej oceny wskazującej na możliwość inwestycji.

Miasto jest narażone na ryzyko spadku płynności finansowej i wahań rynkowych, ponieważ prawie wszystkie pożyczki, którymi Łódź jest zainteresowana, wiążą się z krótkoterminowymi zmiennymi stopami oprocentowania a 13% stanu zadłużenia miasta jest denominowane w euro. To powiązanie z ryzykiem dotyczącym zmiennych stóp oprocentowania postrzegamy jako zagrożenie kredytowe.

Obecnie miasto ma dobry dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania oraz do środków przekazywanych przez europejskie instytucje ds. rozwoju. Niemniej jednak dostęp miasta do umożliwiających płynność środków ze źródeł zewnętrznych oceniamy jako dostateczny ze względu na słabości krajowego sektora bankowego, które znalazły swoje odzwierciedlenie w naszej Ocenie Ryzyka Branży Bankowej w Poszczególnych Krajach (BICRA) wynoszącej ‘5’, gdzie '1' oznacza ryzyko najniższe a '10' najwyższe. (Więcej szczegółów można znaleźć w publikacji "BICRA dla Polski utrzymana w grupie '5'" ("BICRA On Poland Maintained At Group '5'"), opublikowanej 9 listopada 2011 r. w RatingsDirect na portalu Global Credit Portal).

Prognoza

Prognoza stabilna odzwierciedla nasze założenie, że zarząd Łodzi osiągnie lepszy bilans w rachunku bieżącym zgodnie z naszym scenariuszem bazowym opartym na przewidywanej ścieżce uzdrowienia gospodarki i zapowiadanych ograniczeniach kosztów. Naszym zdaniem pomoże to miastu poprawić jego obecnie niską płynność i złagodzi trend zwiększania się zabezpieczonego wpływami podatkowymi stanu zadłużenia.

Ocena wiarygodności kredytowej może ulec obniżeniu w ciągu następnych 24 miesięcy, zgodnie z naszym scenariuszem niekorzystnego rozwoju sytuacji, jeśli zespół sprawujący zarząd nie będzie odpowiednio przeciwstawiał się zagrożeniom na tyle, by poprawić niską płynność finansową i nie uda mu się utrzymać w ryzach wzrostu wydatków bieżących tak jak to przewiduje nasz scenariusz bazowy. Znaczny wzrost deficytu miasta po wydatkach inwestycyjnych przekraczający 10% dochodów w połączeniu ze słabą płynnością finansową może doprowadzić do obniżenia przyznanej oceny ratingowej.

Z drugiej strony, podwyższenie oceny byłoby możliwe, o ile zgodnie z naszym scenariuszem korzystnego rozwoju sytuacji w latach 2012-2014 miastu uda się zastosować roztropne środki ograniczania kosztów prowadzące do lepszych wyników finansowych przy nadwyżce operacyjnej bliskiej 10% dochodów bieżących i do nieomalże zrównoważonego budżetu po wydatkach inwestycyjnych. W naszym scenariuszu korzystnego rozwoju sytuacji przewidujemy, że stan zadłużenia zabezpieczonego wpływami podatkowymi do roku 2014 wzrośnie jedynie do 60%. Jesteśmy zdania, że realizacja scenariusza korzystnego rozwoju sytuacji w ciągu najbliższych 24 miesięcy jest bardzo mało prawdopodobna.

Starszy Analityk Kredytowy: Michael Teig, Frankfurt 
Analityk Kredytowy: Felix Eigel, Londyn

2010 r.

Fitch

Fitch potwierdził rating dla Miasta Łodzi na poziomie „BBB+”; 
perspektywa ratingu jest stabilna

Fitch Ratings, Londyn/Warszawa, 21 grudnia 2010 r.: Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Miasta Łodzi dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie ”BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”. Perspektywy ratingów są Stabilne.

Ratingi odzwierciedlają dobrze rozwiniętą bazę podatkową Miasta, umiarkowane zadłużenie oraz zadowalającą płynność. Ratingi biorą również pod uwagę pogorszenie się wyników operacyjnych Miasta, z możliwością jedynie niewielkiej poprawy w 2011 r., a także rosnące zadłużenie bezpośrednie oraz pośrednie Miasta. Ratingi mogą zostać obniżone jeśli wyniki operacyjne nie poprawią się i/lub jeśli wskaźnik spłaty zadłużenia będzie pozostawał powyżej 10 lat, lub w przypadku wzrostu ryzyka pośredniego. Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli wyniki operacyjne Miasta znacząco się poprawią, wskaźnik obsługi zadłużenia będzie bezpieczny oraz zmniejszy się zapotrzebowanie na finansowanie długiem.

Od 2007 r. nadwyżka operacyjna na koniec roku jest malejąca, jednak jej poziom w 2009 r. (173 mln zł, 7,5% dochodów operacyjnych) był nadal większy od obsługi zadłużenia o 5%. W 2010 r. spodziewana nadwyżka operacyjna w wysokości ok. 100 mln zł (co będzie oznaczać marżę operacyjną ok. 5%) będzie niższa od obsługi zadłużenia. Zdaniem Fitch w 2011 r. wyniki na poziomie operacyjnym mogą się nieznacznie poprawić, co będzie wynikać ze wzrostu dochodów podatkowych (stanowią one prawie 50% dochodów operacyjnych), do czego przyczyni się oczekiwany wzrost gospodarczy, a także w wyniku ściślejszej kontroli wydatków operacyjnych (m.in. w oświacie oraz administracji). Poprawa wyników operacyjnych oraz utrzymanie dobrych wskaźników obsługi zadłużenia będzie istotne dla utrzymania ratingu na dotychczasowym poziomie.

Zadłużenie Miasta będzie rosło w związku z realizacją wysokich wydatków inwestycyjnych, częściowo finansowanych ze środków UE. Na koniec 2010 r. zadłużenie wyniesie 1,3 mld zł, tj. 57% dochodów operacyjnych. W latach 2011-2013 zadłużenie będzie nadal rosło i na koniec 2013 r. może wynieść ok. 68% dochodów operacyjnych. W 2010 r. płynność była zadowalająca; w pierwszej połowie roku średni stan gotówki na koniec miesiąca wynosił 57 mln zł, co Miasto może częściowo wykorzystać np. do finansowania inwestycji lub płatności wynikających z obsługi zadłużenia. Obsługa zadłużenia będzie jednak w przyszłości wzrastać i w 2013 r. może osiągnąć 300 mln zł (w porównaniu do 165 mln zł w 2009 r.).

Ryzyko pośrednie Łodzi jest znaczne. W 2009 r. łączne zadłużenie spółek komunalnych oraz placówek ochrony zdrowia wyniosło 580 mln zł i będzie ono nadal rosło w związku z realizacją inwestycji. Jednak spłata zadłużenia przez spółki wymagać będzie wsparcia z budżetu Miasta w formie dopłat do kapitału, co w 2011 r. może wynieść 30 mln zł.

Łódź jest położona w centralnej Polsce i na koniec 2009 r. liczyła 742.387 mieszkańców. Pomimo stosunkowo wysokiego bezrobocia wynoszącego 8,1% (2009 r.), PRB na mieszkańca w mieście stanowił 124% średniej krajowej. Korzystne położenie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki, do którego dodatkowo przyczyni się realizacja dużych krajowych inwestycji związanych z transportem drogowym i kolejowym.

Kontakt:

Analityk wiodący 
Marcin Gdula 
Associate Director 
+48 22 338 62 96 
Fitch Polska S.A. 
ul. Królewska 16, 
00-103 Warszawa

Drugi Analityk 
Elżbieta Kamińska 
Senior Director 
+48 22 338 62 84

Przewodniczący Komitetu 
Christophe Parisot 
Senior Director 
+33 1 44 29 91 34

Media Relations: Peter Fitzpatrick, London, Tel: + 44 (0)20 7417 4364, Email: peter.fitzpatrick@fitchratings.com.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.fitchratings.com.

Zastosowane metodyki: „Tax-Supported Rating Criteria” opublikowana 16 sierpnia 2010 r. oraz „International Local and Regional Govrnments Rating Criteria” opublikowana 17 marca 2010 r., są dostępne na www.fitchratings.com

Zastosowane metodyki: 
Tax-Supported Rating Criteria 
www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm;
International Local and Regional Governments Rating Criteria - Outside the United States 
www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm

Wszystkie ratingi Fitch podlegają pewnym ograniczeniom oraz wyłączeniom odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności na stronie Fitch: fitchratings.com/understandingcreditratings. Ponadto, na stronie agencji „www.fitchratings.com” znajdują się publicznie dostępne definicje ratingów oraz zasady ich stosowania. opublikowane tam ratingi, kryteria oraz metodyki są w każdej chwili dostępne. Na stronie agencji w sekcji „code of conduct” znajdują się dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance, a także inne odpowiednie dokumenty dotyczące polityk i procedur stosowanych przez Fitch

Pobierz dokument (.pdf) >>>

Standard & Poor’s

Ocena „BBB+” dla Miasta Łodzi potwierdzona ze względu na zdrowy wynik budżetowy i stan zadłużenia;
Prognoza: Stabilna

Pierwszy analityk kredytowy: 
Felix Ejgel, Moskwa 
Drugi kontakt: 
Michael Teig, Frankfurt

Przegląd

  • Polskie Miasto Łódź w dalszym ciągu wykazuje zdrowy wynik budżetowy i stan zadłużenia.
  • Potwierdzamy naszą ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie 'BBB+' dla emitenta obligacji długoterminowych.
  • Stabilna prognoza odzwierciedla nasze założenie, że Łódź będzie w stanie utrzymać zdrowy wynik budżetowy oraz zabezpieczony wpływami podatkowymi stan zadłużenia na poziomie 80% skonsolidowanych dochodów bieżących przez następne dwa-trzy lata.

Ocena

Dnia 16 grudnia 2010 r. agencja Standard & Poor's Ratings Services potwierdziła swoją ocenę wiarygodności kredytowej polskiego Miasta Łodzi na poziomie 'BBB+' dla emitenta obligacji długoterminowych. Prognoza jest stabilna.

Uzasadnienie

 

Ocena odzwierciedla w dalszym ciągu osiągany przez Łódź zdrowy wynik budżetowy i stan zadłużenia. Ocena odzwierciedla 'średnią’ jak na polskie samorządy strukturę instytucjonalną, jak również solidny, choć słabnący, wynik budżetowy Miasta, umiarkowany stan zadłużenia oraz znaczne dofinansowanie z funduszy unijnych. 
Ocenę ogranicza słaba płynność finansowa Miasta, strukturalnie niska elastyczność budżetowa oraz przygotowywane duże inwestycje w coraz większym stopniu finansowane z pożyczek i kredytów zaciąganych przez spółki miejskie. 
Jako trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, Łódź korzysta ze wsparcia krajowego systemu instytucji finansów publicznych. System ten pomaga dużym miastom ogólnie zbilansować wydatki i dochody, sprzyja lepszej transparentności, wymaga długoterminowego planowania finansowego oraz zapobiega nadmiernej bezpośredniej akumulacji bezpośredniego zadłużenia. 
W rezultacie przez ostatnich pięć lat Miastu sukcesywnie udawało się utrzymać zdrowy wynik budżetowy i umiarkowany stan zadłużenia, pomimo spowolnienia gospodarczego w latach 2009-2010. Od roku 2005 nadwyżka w rachunku bieżącym Miasta osiągała średnio 11,7% dochodów bieżących.

W latach 2011-2012 oczekujemy pewnego osłabienia wyniku budżetowego Miasta. Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, ograniczone możliwości zwiększania dochodów nie pozwolą Miastu na całkowite wytłumienie presji na budżet po ostatnich wyborach lokalnych z powodu wzrostu płac nauczycieli, wyższych kosztów utrzymania oraz dodatkowych dotacji dla przedsiębiorstwa transportu publicznego. W konsekwencji w okresie 2010-2013 nadwyżka w rachunku bieżącym Miasta liczona jako odsetek dochodów bieżących prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu, jednak pozostanie na dobrym, umiarkowanym poziomie około 5%. 
Łódź planuje zasadnicze inwestycje, w tym remont centrum miasta oraz poprawę dostępności i estetyki Miasta w ciągu najbliższych pięciu lat. Program inwestycyjny już doprowadził do dużego deficytu po wydatkach inwestycyjnych wynoszącego w roku 2009 ok. 9% całkowitych dochodów. 
W rezultacie dużego napływu środków unijnych oraz obowiązujących w kraju prawnych ograniczeń w zakresie stanu zadłużenia gmin, w latach 2010-2013 deficyt Miasta po wydatkach inwestycyjnych nie powinien przekroczyć umiarkowanego poziomu 7,5% dochodów całkowitych. Deficyt prawdopodobnie wzrośnie po upływie tego okresu, zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, w miarę zbliżania się stanu zadłużenia bezpośredniego Miasta do prawnego limitu 60% dochodów w ciągu kolejnych kilku lat.
W rezultacie zawężających się możliwości zwiększania stanu zadłużenia Miasta oczekujemy, że spółki miejskie przyśpieszą zaciąganie długu. Mogłoby to zwiększyć stan zabezpieczonego dochodami podatkowymi zadłużenia do 80% skonsolidowanych dochodów bieżących, co i tak byłoby zgodne z obecną oceną wiarygodności kredytowej Miasta. 
Ponadto, rosną zobowiązania warunkowe związane głównie z łódzkim przedsiębiorstwem komunikacji, MPK Łódź. W roku 2011 MPK Łódź prawdopodobnie będzie nadal przynosić straty, co dodatkowo zwiększy presję na budżet Miasta.

Płynność

Uważamy, że płynność finansowa Łodzi jest słaba, co ma negatywny wpływ na jej ocenę. Miasto jest narażone na ponadprzeciętne ryzyko spadku płynności finansowej i wahań rynkowych. Oczekujemy, że to ryzyko może zostać złagodzone przez nagromadzenie przez Miasto zapasów środków finansowych w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy w wyniku czynników sezonowych, zaplanowanego na 2011 rok zwiększenia przyznanego już kredytu, płynnego harmonogramu spłat zadłużenia oraz zadowalającego obecnie dostępu do pożyczek bankowych, w tym pożyczek z wielostronnych europejskich instytucji finansowych. 
Przed wyborami lokalnymi przeprowadzonymi w listopadzie i grudniu 2010 r., Miasto zmniejszyło swoje przeciętne zapasy środków finansowych w pierwszych 10 miesiącach 2010 r. do niskiego poziomu 38 mln zł. Razem z otwartym w lokalnym banku kredytem w wysokości 50 mln zł 10-miesięczny średni stan środków finansowych wynosił 40%-45% obsługi zadłużenia w okresie następnych 12 miesięcy. W roku 2010 Miasto było zmuszone skorzystać z tego kredytu. 
Niemniej jednak, w naszym scenariuszu bazowym przewidujemy, że do końca 2010 r. Miasto zgromadzi rezerwy środków finansowych w wysokości wieloletniego średniego poziomu 140 - 150 mln zł w ramach naturalnego śródrocznego cyklu płynności finansowej i utrzyma go na podobnym poziomie w roku 2011. Ponadto, Miasto planuje zwiększenie otwartego kredytu do poziomu 100 mln zł w 2011 r.

Łódź korzysta z płynnego harmonogramu spłat zadłużenia wynikającego z zaciągania długoterminowych pożyczek amortyzowanych. 
Miasto utrzymało dobry dostęp do pożyczek bankowych w trakcie ostatniej dekoniunktury gospodarczej, uzyskując pożyczki bankowe na sfinansowanie swojego programu inwestycyjnego niemalże w pełnej zgodności z planem. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że siłę polskiego systemu bankowego oceniamy jako przeciętną, uznajemy dostęp Miasta do zewnętrznych źródeł płynności finansowej za zadowalający.

Prognoza

Prognoza stabilna odzwierciedla nasze założenie, że pomimo wzrostu wydatków bieżących i inwestycji infrastrukturalnych, w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat Łódź będzie w stanie utrzymać solidny wynik budżetowy – przy średniej pięcioletniej nadwyżce w wysokości powyżej 5% dochodów bieżących – oraz utrzymać stan zabezpieczonego dochodami podatkowymi zadłużenia na poziomie do 80% skonsolidowanych dochodów bieżących. Ponadto, przyznana ocena odzwierciedla nasze założenie, że Łódź utrzyma dobry dostęp do pożyczek z polskiego systemu bankowego oraz poprawi stan posiadanych środków własnych w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy. 
Ocena wiarygodności kredytowej może ulec obniżeniu w przypadku nieoczekiwanych trudności gospodarczych lub gwałtownych zmian w gospodarce finansowej skutkujących dalszą erozją zdolności do samodzielnego finansowania się Miasta i niemożnością poprawy jego płynności finansowej, kiedy Łódź podtrzymuje swoje zobowiązanie do realizacji programu inwestycyjnego. Zważywszy na dużą sztywność wydatków miasta, która utrudnia szybkie ich obniżenie, odejście od obecnie zdrowej dyscypliny budżetowej mogłoby gwałtownie zwiększyć stan zabezpieczonego dochodami podatkowymi zadłużenia Łodzi do 100% skonsolidowanych dochodów bieżących i doprowadzić do obniżenia przyznanej oceny. 
Z drugiej strony, podwyższenie oceny byłoby możliwe, o ile w latach 2011-2012 Miastu uda się zastosować roztropne środki ograniczania kosztów prowadzące do lepszych wyników finansowych i korzystniejszych wskaźników zadłużenia oraz do poprawy płynności finansowej do poziomu porównywalnego z jego roczną obsługą zadłużenia.

Zastosowane kryteria i badania

Metodologia przyznawania oceny wiarygodności kredytowej jednostkom samorządu lokalnego i regionalnego, 20 września 2010 r.

2009 r.

Fitch

Fitch Nadał Rating Międzynarodowy „BBB+” i Krajowy
„AA-(pol)” Miastu Łódź; Perspektywa Ratingów Jest Stabilna

Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-23 listopada 2009: Fitch Ratings nadał dziś Miastu Łódź ratingi międzynarodowe na poziomie „BBB+” dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej oraz długoterminowy rating krajowy „AA-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Ratingi odzwierciedlają dobrze rozwiniętą bazę podatkową w Mieście, dobre zarządzanie finansowe oraz dotychczasowe dobre wyniki na poziomie operacyjnym, jak również umiarkowane zadłużenie. Ratingi biorą także pod uwagę, że spowolnienie gospodarcze, wprowadzenie ulgi prorodzinnej i obniżonych stawek PIT mogą negatywnie wpłynąć na dochody operacyjne Miasta oraz spowodować pogorszenie wyników operacyjnych, co w połączeniu ze spodziewanym wzrostem zadłużenia może skutkować pogorszeniem wskaźników spłaty i obsługi zadłużenia. Również wzrost zadłużenia spółek miejskich należy do słabych stron ratingu.

Dzięki bardzo dobrze rozwiniętej bazie podatkowej w Mieście, dochody podatkowe stanowią 50% dochodów operacyjnych. Centralne położenie Łodzi w Polsce i szybko rozwijająca się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna są czynnikami atrakcyjnymi dla wielu inwestorów. W 2008r. stworzyli oni 3.200 miejsc pracy i zainwestowali 170 mln euro wspierając rozwój lokalnej gospodarki. Dzięki temu produkt regionalny brutto (PRB) znajdował się powyżej średniej krajowej, a bezrobocie obniżyło się do 6,7% na koniec 2008r. Spowolnienie gospodarcze w całym kraju spowodowało wzrost bezrobocia w 2009r., ale Władze Miasta stale przykładają dużą wagę do tworzenia warunków dla szybkiego rozwoju gospodarczego.

Zarządzanie finansowe jest dobre. Miasto ściśle kontroluje wydatki operacyjne oraz jest skuteczne w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje. W 2008r. marża operacyjna (nadwyżka operacyjna w relacji do dochodów operacyjnych) była wysoka i wyniosła 13%. W latach 2009-2010 spowolnienie gospodarcze, wprowadzenie ulgi prorodzinnej i obniżonych stawek PIT ograniczy wzrost dochodów operacyjnych. może to spowodować pogorszenie wyników operacyjnych, a w konsekwencji również spadek marży operacyjnej, jeśli Miasto nie będzie ściśle kontrolować wzrostu wydatków operacyjnych.

Zadłużenie Łodzi będzie rosnąć w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat ze względu na rosnące wydatki inwestycyjne, związane z finansowaniem wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Na koniec 2009r. zadłużenie może osiągnąć 1,1 mld zł i stanowić 48% dochodów operacyjnych (2008: 38%). Spodziewane gorsze wyniki operacyjne oraz wzrost zadłużenia spowodują, że wskaźnik spłaty zadłużenia w relacji do nadwyżki bieżącej pogorszy się do ok. 6 lat z 3,3 roku na koniec 2008r. Wydatki na obsługę zadłużenia wzrosną ze 113 mln zł na koniec 2008r. do ok. 340 mln zł w 2015r. Fitch oczekuje, że Miasto będzie ściśle kontrolować wyniki na poziomie operacyjnym, żeby zabezpieczyć wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia do nadwyżki operacyjnej) na bezpiecznym poziomie w przyszłych latach.

Zadłużenie pośrednie Miasta jest znaczące i wynika z rosnącego zadłużenia spółek miejskich i jednostek ochrony zdrowia. Na koniec 2008r ich zadłużenie długoterminowe wyniosło łącznie 404 mln zł, a planowane inwestycje spowodują, że będzie ono nadal rosło. Znaczny wzrost zadłużenia pośredniego może w przyszłości spowodować ograniczenie elastyczności finansowej budżetu Miasta.

Łódź liczy 747.000 mieszkańców i jest trzecim pod względem wielkości miastem w Polsce. W 2007r. PRB na jednego mieszkańca stanowił 121% średniej krajowej.

Kontakt:
Marcin Gdula, Warszawa, +48 22 338 62 96; Elżbieta Kamińska, +48 22 338 62 84,

Wszystkie ratingi Fitch podlegają pewnym ograniczeniom oraz wyłączeniom odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności na stronie Fitch: fitchratings.com/understandingcreditratings. Ponadto, na stronie agencji „www.fitchratings.com” znajdują się publicznie dostępne definicje ratingów oraz zasady ich stosowania. Opublikowane tam ratingi, kryteria oraz metodyki są w każdej chwili dostępne. Na stronie agencji w sekcji „code of conduct” znajdują się dokumenty: code of conduct, confidentiality, conflicts of interest, affiliate firewall, compliance, a takśe inne odpowiednie dokumenty dotyczące polityk i procedur stosowanych przez Fitch.

Pobierz dokument (.pdf) >>>

Standard & Poor’s

Standard & Poor’s

Ocena wiarygodności kredytowej BBB+ dla polskiego miasta Łodzi potwierdzona. 
Prognoza jest stabilna.

Osoby kontaktowe

Pierwszy analityk kredytowy: Felix Ejgel
Drugi analityk kredytowy: Valerie Montmaur
Kontakt dodatkowy: 
PublicFinanceEurope@standardandpoors.com

Przegląd

  • Wyniki finansowe Miasta Łodzi wykazują odporność na międzynarodowy kryzys gospodarczy
  • ocena wiarygodności kredytowej BBB+ dla Miasta Łodzi została potwierdzona
  • Prognoza stabilna odzwierciedla oczekiwania agencji Standard & Poor's, że w czasie spowolnienia gospodarczego Miasto będzie w stanie utrzymać solidny wynik budżetowy na poziomie około 10% dochodów bieżących i stan zabezpieczonego wpływami podatkowymi zadłużenia w granicach 70% skonsolidowanych dochodów operacyjnych.

Przyznanie oceny wiarygodności kredytowej

W dniu 1 grudnia 2009 r. agencja Standard & Poor’s Ratings Services potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej ‘BBB+’ dla Miasta Łodzi – trzeciego pod względem wielkości miasta w Polsce - ze względu na jego dużą odporność na międzynarodowy kryzys gospodarczy, której odzwierciedleniem są solidne wyniki finansowe. Prognoza jest stabilna.

Uzasadnienie

Ocena wiarygodności kredytowej polskiego miasta Łodzi odzwierciedla dobrą odporność gospodarki miejskiej na globalny kryzys gospodarczy wynikającą z konsekwentnego uzyskiwania solidnych bieżących wyników budżetowych oraz znacznego wpływu środków unijnych, które pomagają współfinansować najpilniejsze projekty infrastrukturalne, a tym samym ograniczać szybki wzrost nadal umiarkowanego stanu zadłużenia. Ocenę ogranicza strukturalnie niska elastyczność budżetowa, szereg przygotowywanych inwestycji w coraz większym stopniu finansowanych poprzez zadłużenie zaciągane przez spółki miejskie, rosnący stan zobowiązań warunkowych oraz względnie niska płynność finansowa.

Z liczbą ludności odnotowaną w grudniu 2008 r. wynoszącą 747 tysięcy Łódź jest trzecim pod względem wielkości miastem w Polsce. Ze względu na jego centralne położenie w Polsce, która prawdopodobnie jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który uniknie regresu gospodarczego w 2009 r., gospodarka miejska wykazuje odporność na globalny kryzys gospodarczy. W pierwszej połowie 2009 r. stopa bezrobocia wzrosła tylko nieznacznie i utrzymuje się poniżej średniej krajowej, natomiast wynagrodzenia wzrosły o 6.7%. Miasto nadal odnotowuje ubytek około 0.8-1.0% ludności w skali rocznej, ale przyciąga i planuje olbrzymie inwestycje, które powinny przyczynić się do dywersyfikacji gospodarki lokalnej odchodzącej od historycznej koncentracji przemysłu włókienniczego, jak również znacząco przekształcić centrum miasta w ciągu najbliższej dekady, zwiększając tym samym atrakcyjność mieszkania w mieście.

Dobry rozwój gospodarczy sprzężony z dobrą dyscypliną budżetową przyczynił się do stale osiąganych przez miasto solidnych wyników bieżących, jakie Łódź powinna również osiągać w najbliższych dwóch – trzech latach. Od roku 2004 nadwyżka operacyjna miasta stanowi średnio 12.6% dochodów bieżących. Pomimo, że presja polityczna ze strony rady miejskiej w roku przedwyborczym w połączeniu z wysokim udziałem wydatków sztywnych może zagrozić wskaźnikom finansowym miasta, jego nadwyżka operacyjna powinna pozostać w dwucyfrowym zakresie w latach 2009-2012.

W powiązaniu z dużym napływem środków unijnych pozytywna zdolność samodzielnego finansowania umożliwia miastu realizację dużych projektów infrastrukturalnych przy umiarkowanym wykorzystaniu kredytów i pożyczek. Zakładając, że ze względu na realizację ambitnego wieloletniego planu inwestycyjnego o wartości 5.0 miliardów złotych udział wydatków majątkowych pozostanie na wysokim poziomie 30% w latach 2009-2012, deficyt miasta po wydatkach majątkowych liczony jako odsetek dochodów w tym okresie prawdopodobnie ulegnie więcej niż podwojeniu do 6% w stosunku do jego średniej wartości 2.7% w okresie 2006-2008. W rezultacie wskaźnik bezpośredniego zadłużenia miasta do jego dochodów prawdopodobnie osłabnie w porównaniu ze średnim poziomem 34% w latach 2006-2008, niemniej jednak pozostanie poniżej wciąż umiarkowanego poziomu 60%.

Niemniej jednak, uwzględniając że w ciągu najbliższych kilku lat stan zadłużenia miasta może zbliżyć się do ustawowej granicy 60% jego dochodów, spółki miejskie mogą zwiększać stan swoich pożyczek, co może podnieść stan zabezpieczonego wpływami podatkowymi zadłużenia miasta do 70% jego dochodów bieżących ogółem, co nadal odpowiada wysokości oceny wiarygodności kredytowej. Oprócz tego, zobowiązania warunkowe miasta związane głównie z miejskim przedsiębiorstwem komunikacji MPK rosną. W tym roku MPK poniosło stratę ze względu na niższe od oczekiwań dochody własne i prawdopodobnie nadal będzie ponosić straty w roku 2010, co będzie wywierać dodatkową presję na budżet miasta.

Płynność/Krótkookresowe czynniki kredytowe

Płynność finansowa miasta jest względnie słaba i ponadprzeciętnie narażona na ryzyka spadku, wahań rynkowych i walutowych, które nieco łagodzi udowodniony dostęp miasta do pożyczek bankowych. O ile opóźnienia w procesie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmusiły miasto do skorzystania z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 50 milionów w maju 2009 r. po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwóch lat, miastu udało się zaciągnąć pożyczki bankowe niezbędne do sfinansowania jego programu inwestycyjnego niemalże w pełnej zgodności z planem. Niemniej jednak, w trakcie roku 2009 dostępna rezerwa środków pieniężnych pozostawała na poziomie poniżej 70 milionów złotych, czyli około 40% miesięcznych wydatków bieżących. Wraz z dostępnym kredytem stanowi ona około 75% rocznej obsługi zadłużenia miasta. Miasto do minimum ograniczyło swoje zobowiązania bieżące.

Miasto jest również narażone na ryzyka rynkowe i walutowe. Jedna czwarta zadłużenia Łodzi jest denominowana w euro a 100% podlega indeksowaniu do rosnących krótkoterminowych stóp oprocentowania.

Prognoza

Prognoza stabilna odzwierciedla oczekiwania agencji Standard & Poor's, że w czasie spowolnienia gospodarczego Miasto będzie w stanie utrzymać solidny wynik budżetowy na poziomie około 10% dochodów bieżących i stan zabezpieczonego wpływami podatkowymi zadłużenia w granicach 70% skonsolidowanych dochodów operacyjnych. Będziemy dokładnie monitorować wpływ akumulacji zadłużenia na bilanse spółek miejskich, które w przyszłości może być dla miasta źródłem ubocznych wydatków. Poza tym uwzględniamy, że miasto utrzyma dobry dostęp do pożyczek ze strony polskiego systemu bankowego.

W przypadku, gdy naciski polityczne lub nieprzewidziane trudności gospodarcze spowodują obniżenie wyników bieżących miasta, tym samym obniżając zdolność Łodzi do samodzielnego finansowania zadań przy jednoczesnym dużym przywiązaniu miasta do swojego programu inwestycyjnego, ocena wiarygodności kredytowej może być zagrożona. Zważywszy na dużą sztywność wydatków miasta, która utrudnia szybkie ich obniżenie, odejście od obecnie zdrowej dyscypliny budżetowej mogłoby gwałtownie zwiększyć zapotrzebowanie Łodzi na pożyczki i kredyty.

Z drugiej strony, jeśli gospodarka miejska będzie się poprawiać szybciej i bardziej zdecydowanie niż przewidywano, przy jednoczesnym opanowaniu przez miasto wzrostu wydatków bieżących, co doprowadzi do lepszych wyników finansowych i poprawy wskaźników zadłużenia, istnieje możliwość zmiany prognozy na pozytywną.

2007 r.

Grudzień 2007 r.

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi podwyższona do poziomu 'BBB+' ze względu na poprawę wyników finansowych; Prognoza stabilna

Pierwszy analityk kredytowy: Marcin Gdula
Drugi analityk kredytowy: Valerie Montmaur

Uzasadnienie:

Dnia 7 grudnia 2007 r. Standard & Poor's Ratings Services podniosła długookresową ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dla Miasta Łodzi do poziomu ‘BBB+’ z poziomu 'BBB', ze względu na poprawę wyników finansowych. Prognoza jest stabilna. 

Podwyższenie oceny uwzględnia ulegające stałej poprawie bilanse bieżące, niski poziom zadłużenia oraz dbałość władz miasta o utrzymanie dobrych wskaźników finansowych. Nadal jednak ocenę ogranicza rosnący poziom pożyczek zaciąganych przez spółki, w których miasto ma decydujący wpływ na ich politykę finansową i inwestycyjną, niską – choć ulegającą stopniowej poprawie —elastyczność finansową oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych, powszechnie występujące we wszystkich polskich miastach. 

Od roku 2002, wyniki budżetowe miasta wykazywały tendencję stałej poprawy, przechodząc od ujemnego wskaźnika bilansu bieżącego na poziomie 4.2% do nadwyżki w wysokości 11.9% w roku 2006. Deficyt po wydatkach inwestycyjnych jako odsetek dochodów ogółem również uległ znacznemu spadkowi do niskiego poziomu 1.8% w roku 2006, z 10.5% w roku 2002. 

Tak zasadniczą zmianę osiągnięto w wyniku ogólnego uzdrowienia gospodarki polskiej oraz dzięki dyscyplinie finansowej samorządu łódzkiego. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat Miasto wykazywało roczny wzrost dochodów powyżej 10%, dzięki swojej dynamicznej i atrakcyjnej tkance gospodarczej. 

W nadchodzących latach wzrost gospodarczy ma szansę się utrzymać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw już działających w strefach ekonomicznych zlokalizowanych w samym mieście i wokół niego jak i wejście do tych stref nowych spółek. Oczekuje się również, że główne projekty rozwoju miejskiego przyczynią się do podniesienia atrakcyjności miasta. Stałe pozytywne perspektywy w połączeniu z usilnym dążeniem władz wykonawczych do utrzymania zdrowej dyscypliny finansowej powinny pomóc w ustabilizowaniu nadwyżki bieżącej na poziomie 11%-12% i utrzymaniu deficytu bilansowego po wydatkach majątkowych na możliwym do opanowania poziomie 5% w okresie 2007-2010. 

Rosnące dochody miasta oraz ogólna poprawa wyników finansowych stanowiły kluczowe czynniki złagodzenia potrzeby zaciągania pożyczek w skali roku. W rezultacie zadłużenie bezpośrednie jako odsetek dochodów bieżących wzrósł jedynie marginalnie do poziomu 35.5% w roku 2006, z poziomu 33% w roku 2002. Nawet uwzględniając rosnącą presję na wydatki inwestycyjne, do roku 2010 zadłużenie raczej nie powinno przekroczyć możliwego do opanowania poziomu 45% dochodów bieżących. 

Niemniej jednak, łódzkie spółki miejskie będą współponosić ciężar inwestycji miejskich i będą zmuszone do stopniowego zwiększenia zadłużenia. Oczekuje się, że w rezultacie zadłużenie skonsolidowane pokrywane wpływami z podatków osiągnie poziom 53% całkowitych dochodów na koniec 2007 r. i będzie umiarkowanie rosnąć w późniejszym okresie. 

Tak jak w przypadku innych polskich miast, elastyczność finansowa Łodzi jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku zamiany przez rząd centralny niektórych poprzednich subwencji na udziały w dochodach podatkowych. Jednakowoż, dotacje nadal stanowią blisko 50% całkowitych dochodów miasta a jego prawo do zmiany podatków i wydatków bieżących pozostaje ograniczone.

Outlook

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że stały wzrost dochodów pozwoli samorządowi lokalnemu na realizację znacznych zadań inwestycyjnych miasta jedynie przy umiarkowanym wzroście poziomu zadłużenia, do czego samorząd sam się zobowiązał. 

W przypadku poluzowania dyscypliny finansowej lub brak szybkiej reakcji władz na zmianę warunków ekonomicznych prowadzącej do przekroczenia przewidywanego poziomu zadłużenia bieżącego miasta, ocena może ulec obniżeniu. W sytuacji odwrotnej, istotnie wyższe od oczekiwanych wyniki ekonomiczne i finansowe mogą prowadzić do podniesienia oceny ratingowej.

Lista ocen

  Do poziomu      Z poziomu
Oceny emitenta    
  BBB+/Stabilna/--      BBB/Stabilna/--

2006 r.

Sierpień 2006 r.

Przyznana ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi
BBB /Stabilna/

Analitycy wiarygodności kredytowej
Marcin Gdula, Frankfurt
Felix Ejgel, Moskwa

Dnia 28 sierpnia, 2006, Standard & Poor’s Ratings Services podwyższyła swoje długookresowe oceny wiarygodności kredytowej dotyczące emitentów w walucie zagranicznej i krajowej dla polskiego miasta Łodzi do poziomu ‘BBB’ z poziomu ‘BBB-‘. Prognoza jest stabilna. Podwyższenie oceny uwzględnia stabilizację wyników budżetowych, poprawę elastyczności finansowej w związku z wpływem środków unijnych przeznaczonych na współfinansowanie projektów infrastrukturalnych oraz pozytywne trendy w gospodarce lokalnej.
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Stabilna/A-2; waluta lokalna A-/Stabilna/A-2), uzasadnione są niskim stanem zadłużenia, dążeniem władz Miasta do utrzymania właściwego poziomu wskaźników finansowych oraz ’stałym rozwojem sektora usługowego. Pozytywne zdarzenia w gospodarce lokalnej utrudnia umiarkowanie wysokie bezrobocie, choć jest ono na poziomie niższym od średniej krajowej i w okresie ostatnich czterech lat malało. Oceny te ograniczają również duże potrzeby wydatków inwestycyjnych, powszechnie występujące we wszystkich polskich miastach, a także wciąż mała(choć uległa poprawie) elastyczność finansowa.
Jest mało prawdopodobne by zadłużenie bezpośrednie miasta, obecnie na niskim poziomie 34%, przekroczyło możliwy do opanowania poziom 45% dochodów bieżących w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat. Choć Łódź planuje zaciągnięcie dalszych pożyczek poprzez finansowanie pozabudżetowe z przeznaczeniem na sfinansowanie bardzo potrzebnej rozbudowy infrastruktury, poziom zadłużenia bezpośredniego powinien utrzymać się znacznie poniżej dopuszczalnego prawem limitu 60% całkowitych dochodów z uwagi na rosnący budżet, fundusze unijne oraz roztropność finansową. Zgodnie z planem, obsługa zadłużenia stabilizuje się na poziomie poniżej 8% dochodów całkowitych, czyli na poziomie umiarkowanym.
Od roku 2003, po dwuletnim okresie odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym, wyniki budżetowe miasta wykazywały tendencję stałej poprawy. Tak zasadniczą zmianę osiągnięto w wyniku ogólnego uzdrowienia gospodarki polskiej oraz dzięki dyscyplinie finansowej samorządu łódzkiego. W roku 2005, salda bieżące osiągnęły poziom 9.8% dochodów bieżących i prawdopodobnie pozostaną na tym poziomie w okresie następnych dwóch - trzech lat. W 2005 r. deficyt po wydatkach inwestycyjnych wynosił skromne 2.8% dochodów całkowitych, a władze miasta stawiają sobie za cel, aby wielkość ta pozostała na dającym się opanować poziomie poniżej 5% w latach 2006-2009.
Umiarkowanie wysokie bezrobocie oraz niski poziom zamożności mieszkańców, choć lepsze od średnich krajowych, stanowią czynniki ograniczające oceny dla miasta. Podstawowe przyczyny stanowi upadek tradycyjnego przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego. Po stronie pozytywów należy odnotować, że w okresie ostatnich czterech lat bezrobocie w Łodzi wykazywało tendencję spadkową, przy czym tendencja ta nabrała przyśpieszenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Różnica pomiędzy przeciętnym bezrobociem w Łodzi a średnią krajową zwiększa się na korzyść Łodzi. Bezrobocie w Łodzi w czerwcu 2006 r. osiągnęło poziom 14%, natomiast średnia krajowa wyniosła 16%.
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku zmian legislacyjnych, które wprowadziły stopniowe zastępowanie dotacji z budżetu centralnego udziałem w dochodach pochodzących z podatków. Jednakowoż, dotacje nadal stanowią blisko 50% całkowitych dochodów miasta a jego prawo do zmiany podatków i wydatków bieżących pozostaje ograniczone. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę oczekiwania rozwoju gospodarczego w Łodzi, prawdopodobny ogólny wpływ nowego prawa polskiego na finanse samorządu lokalnego będzie korzystny dla miasta.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że rozwijająca się gospodarka Łodzi oraz zaangażowanie władz w przyciąganie pozabudżetowych środków finansowych pozwolą miastu na poprawę jego infrastruktury bez dodatkowej presji na wyniki finansowe i przy braku przyśpieszonego przyrostu stanu zadłużenia poza przyjęte limity. Reformy systemowe zmierzające do zwiększenia elastyczności finansowej i kontroli dochodów na sfinansowanie inwestycji majątkowych, w powiązaniu z lepszymi od oczekiwanych wskaźnikami ekonomicznymi i finansowymi, mogą prowadzić do dalszego podwyższenia oceny wiarygodności kredytowej. Z drugiej strony, w przypadku wywołanego presją na wydatki bieżące poślizgu budżetowego lub akumulacji zadłużenia powyżej progu 55% dochodów bieżących, choć to mało prawdopodobne, oceny mogą ulec obniżeniu.

Lista ocen wiarygodności kredytowej

Ocena wiarygodności kredytowej emitenta podwyższona do poziomu ‘BBB’/Stabilna/-- z poziomu ‘BBB-‘/Pozytywna

2005 r.

Grudzień 2005 r.

Miasto Łódź

Data publikacji: 12.12.2005 r.

Analitycy wiarygodności kredytowej
Marcin Gdula, Frankfurt (+49) 69-33999-245
Felix Ejgel, Moskwa(+7) 095-783-4060

Ocena wiarygodności kredytowej: BBB- /Pozytywna/;

Streszczenie: Łódź (Miasto)

Agencja Standard & Poor's Ratings Services zmieniła prognozę dla polskiego Miasta Łodzi ze stabilnej na pozytywną z uwagi na poprawę wskaźników finansowych.
Jednocześnie potwierdzono ocenę 'BBB-' dla emitenta długoterminowych obligacji w walutach obcych i w walucie krajowej.

Uzasadnienie

Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Pozytywna/A-2; waluta lokalna A-/Pozytywna/A-2), uzasadnia niski poziom zadłużenia, zaangażowanie władz miasta w utrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych oraz pozytywny wpływ rozwoju gospodarki lokalnej. Oceny te ogranicza wciąż wysokie bezrobocie w mieście, niska elastyczność finansowa i duże potrzeby wydatków inwestycyjnych. 
Zadłużenie bezpośrednie miasta, obecnie na niskim poziomie 34%, w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat nie powinno przekroczyć możliwego do opanowania poziomu 45% dochodów bieżących. Pomimo tego, że miasto planuje zaciągnięcie dalszych pożyczek na sfinansowanie niezbędnej infrastruktury, zadłużenie bezpośrednie powinno pozostać na poziomie znacznie poniżej dozwolonego prawem limitu 60% dochodów ogółem dzięki rosnącym dochodom, funduszom unijnym i roztropności finansowej. Obsługa zadłużenia zgodnie z planem stabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% dochodów ogółem. 
Po dwuletnim okresie odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym w latach 2001-2002, od 2003 r. wyniki finansowe miasta ulegają stałej poprawie. Zwrot ten został dokonany w wyniku ogólnej poprawy gospodarki polskiej oraz finansowej dyscypliny samorządu łódzkiego. W 2004 r. salda bieżące osiągnęły poziom 10% i jest wysoce prawdopodobne, że w 2005 r. i w 2006 r. osiągną poziom 9%-12%. W 2004 r. deficyt po wydatkach inwestycyjnych wyniósł skromne 3% dochodów całkowitych i przewiduje się, że w 2005 r. i w 2006 r. pozostanie on na możliwym do opanowania poziomie ok. 5%. 
Wysokie bezrobocie i niski poziom zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi przez agencję miastami w Polsce, choć i tak lepsze od średniej krajowej, są czynnikami ograniczającymi oceny wiarygodności kredytowej miasta. Ich główną przyczyną jest upadek przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego. Tym niemniej należy odnotować, że przez ostatnie trzy lata bezrobocie w Łodzi wykazuje tendencję spadkową a różnica w stosunku do średniej krajowej ulega zwiększeniu. W czerwcu 2005 r. bezrobocie w Łodzi osiągnęło poziom 16.8%, natomiast średnia krajowa wyniosła 18.1%. 
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku ostatnich zmian legislacyjnych. Dotacje z budżetu centralnego, stanowiące prawie 50% całkowitych dochodów miasta, są stopniowo zastępowane udziałami w dochodach z podatków. Możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost gospodarczy Łodzi, ogólny wpływ nowej polskiej ustawy o finansach samorządu lokalnego prawdopodobnie będzie dla miasta pozytywny.

Prognoza

Prognoza pozytywna odzwierciedla przekonanie agencji Standard & Poor's Ratings Services, że wyniki finansowe Łodzi będą nadal wykazywały trend poprawy. Stabilizacja systemu międzybudżetowego pomiędzy samorządem lokalnym a rządem centralnym, wzrost dochodów, rosnące wpływy środków unijnych na współfinansowanie projektów miejskich oraz roztropność finansowa powinny doprowadzić do wzrostu bieżących nadwyżek budżetowych, a co za tym idzie do wzrostu elastyczności pozwalającej na finansowanie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych bez znacznego wzrostu obecnie niskiego zadłużenia miasta. Z drugiej strony, w przypadku poślizgu w wykonaniu budżetu z powodu presji wydatków bieżących lub przyśpieszonego tempa akumulacji zadłużenia, ocena wiarygodności kredytowej może ustabilizować się na obecnym poziomie.

Marzec 2005 r.

Ocena Ratingowa Łodzi

STANDARD & POOR'S

FINANSE PUBLICZNE POZA U.S.A.

Przyznana ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi BBB-

Analitycy wiarygodności kredytowej:
Felix Ejgel, Moskwa(7-095) 783-4060
Elena Okorotchenko, Singapur(6562) 396275

Dnia 2 marca 2005 r. agencja Standard & Poor's Ratings Services przyznała ocenę BBB- dla drugiego co do wielkości polskiego miasta Łodzi. Prognoza jest stabilna.
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca BBB+/Stabilna/A-2; waluta lokalna A-/Stabilna/A-2), uzasadnione są niskim zadłużeniem oraz dążeniem nowych władz Miasta do utrzymania odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych. Oceny te ogranicza wysoki poziom bezrobocia i koncentracja na przemyśle włókienniczym, niska elastyczność finansowa oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych. 
Jest mało prawdopodobne by zadłużenie bezpośrednie miasta przekroczyło możliwy do opanowania poziom 45% dochodów bieżących w ciągu najbliższych dwóch - trzech lat. Zgodnie z planem, obsługa zadłużenia stabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% całkowitych dochodów miasta. 
W 2003 r., po dwóch latach odnotowywania deficytu w rachunku bieżącym, władze Miasta uzyskały umiarkowaną bieżącą nadwyżkę budżetową w wysokości 6.8% bieżących przychodów. Oczekuje się, że w latach 2004-2006 nadwyżka ta osiągnie poziom 9-12%. Znaczne potrzeby wydatków inwestycyjnych doprowadziły do wzrostu deficytu po wydatkach inwestycyjnych do około 4% całkowitych przychodów w roku 2004. Oczekuje się, że w latach 2005-2006 pozostanie on na niezmienionym, możliwym do opanowania poziomie. 
Gospodarka lokalna nadal zdominowana jest przez przemysł tekstylny, chociaż zależność ta zmniejszyła się w okresie ostatnich lat. Stopniowy upadek tego sektora od początku lat 90-tych był przyczyną wyższego bezrobocia i niższego poziomu zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi miastami w Polsce. Jednakowoż, w 2004 r. stopa bezrobocia zaczęła spadać i już teraz spadła poniżej średniej krajowej, po raz pierwszy co najmniej od 1997 r. 
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona. Dotacje z budżetu centralnego stanowią prawie 50% całkowitych dochodów miasta. Ponadto, możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Ostateczne skutki nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mogą być pozytywne, o ile utrzyma się pozytywna tendencja w gospodarce lokalnej. 
Modernizacja infrastruktury nadal będzie wywierać presję na budżet Miasta a jego dobre wyniki finansowe będą zależeć od zdolności pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej oraz projektów inwestycyjnych rządu centralnego.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że miasto Łódź utrzyma poprawione wskaźniki finansowe na poziomie z 2004 r., pomimo zmian strukturalnych w gospodarce lokalnej, presji na wydatki bieżące i duże potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury. Większa przejrzystość finansowa i większy wzrost gospodarczy mogą pomóc w dalszym podnoszeniu oceny w przyszłości, natomiast zdolność pozyskiwania funduszy z wspólnotowych pomoże w powstrzymaniu akumulacji zadłużenia.

2004 r.

Marzec 2004 r.

Ocena Ratingowa Łodzi 2004

STANDARD & POOR'S

FINANSE PUBLICZNE POZA U.S.A.

Data publikacji: 31-mar-2004
Przedruk z RatingsDirect

Streszczenie: Łódź (Miasto)

Analitycy wiarygodności kredytowej: 
Felix Ejgel, Moskwa (7) 095-783-4060; 
Monica Richter, Londyn (44) 207-176-3643

Ocena wiarygodności kredytowej: BBB-/Stabilna/-

Uzasadnienie

Dnia 31 marca 2004 r. agencja Standard & Poor's Ratings Services dokonała zmiany prognozy w stosunku do polskiego miasta Łodzi, co wynika z poprawy wyników budżetu miasta. Zmiana prognozy wynika z przywrócenia bieżącej nadwyżki budżetowej miasta, redukcji ogólnego deficytu oraz spowolnienia tempa akumulacji zadłużenia.

Jednocześnie agencja Standard & Poor's potwierdziła dla miasta długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej emitenta na poziomie ‘BBB-‘. 
Oceny wiarygodności kredytowej dla Łodzi, drugiego pod względem wielkości miasta w Rzeczypospolitej Polskiej (waluta obca: BBB+/Negatywna/A-2; waluta lokalna: A-/Negatywna/A-2), ogranicza wysoki poziom bezrobocia, niska elastyczność finansowa oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych. Łagodzi niski poziom zadłużenia oraz dążenie nowego zespołu zarządzającego do utrzymania odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych. 
Zadłużenie bezpośrednie miasta pozostaje na możliwym do opanowania poziomie poniżej 45% dochodów bieżących i przekroczenie tego poziomu w ciągu najbliższych dwóch- trzech lat jest mało prawdopodobne. Pomimo tego, że miasto planuje zaciągnąć dalsze pożyczki dla zaspokojenia swoich dużych potrzeb infrastrukturalnych, zadłużenie bezpośrednie pozostanie na poziomie znacznie poniżej dozwolonego prawem limitu 60% dochodów bieżących. Przewiduje się, że obsługa zadłużenia ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie 9% całkowitych dochodów miasta. 
W 2003 r. przywrócono bieżącą nadwyżkę budżetową oraz obniżono deficyt po wydatkach inwestycyjnych do minimalnego poziomu 1.8% całkowitych dochodów. W 2004 r. miasto planuje utrzymanie bieżącej nadwyżki budżetowej i umiarkowanego deficytu po wydatkach inwestycyjnych.

Gospodarka lokalna skupia się wokół kurczącego się przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego, co jest przyczyną wyższego bezrobocia i niższego poziomu zamożności w porównaniu z innymi ocenianymi miastami w Polsce. 
Elastyczność finansowa miasta jest ograniczona. Dotacje z budżetu centralnego stanowią prawie 50% całkowitych dochodów miasta. Ponadto, możliwości samorządu lokalnego w zakresie zmian podatkowych i wydatków bieżących są ograniczone. Ostateczne skutki nowej ustawy o finansach samorządu lokalnego prawdopodobnie nie będą miały wpływu na sytuację miasta. Niemniej jednak, częściowe zastąpienie dotacji zwiększonym udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych może powodować przejściowe rozbieżności pomiędzy przychodami i wydatkami.

Modernizacja infrastruktury w nadchodzących latach będzie wymagać wysokich nakładów inwestycyjnych, na które środki będą pozyskiwane poprzez pożyczki i wykorzystanie przewidywanej nadwyżki budżetowej. 
Miasto jest narażone na kłopoty związane ze słabą sytuacją finansową Banku Przemysłowego S.A. prowadzącego rachunki miasta. Bank pozostaje pod zarządem komisarycznym powołanym w 2003 r. decyzją Narodowego Banku Polskiego. Jeśli bank zostanie postawiony w stan likwidacji, co jest mało prawdopodobne, miasto będzie musiało przenieść wszystkie swoje rachunki do innej instytucji finansowej, co może spowodować opóźnienia lub braki płynności.

Prognoza

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że miasto Łódź utrzyma odpowiedni poziom wskaźników finansowych, pomimo powolnego tempa wzrostu zatrudnienia oraz potencjalnej presji na budżet gminy w przypadku znacznej redukcji wpływów. Możliwość pozyskania funduszy akcesyjnych Unii Europejskiej oraz dążenie miasta do utrzymania rozsądnej realizacji budżetu prawdopodobnie zrównoważą rosnący popyt na usługi publiczne oraz znaczne potrzeby infrastrukturalne, pomimo niskiej elastyczności finansowej. Bieżące nadwyżki budżetowe oraz umiarkowane deficyty po wydatkach inwestycyjnych pozwolą miastu na utrzymanie kontroli nad akumulacją zadłużenia.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (09.08.2017 07:54)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (09.08.2017 14:42)

Ilość odwiedzin: 1980

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.08.2017 14:42 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 09:35 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:38 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:38 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:36 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:35 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:34 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:32 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:31 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:28 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:26 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:23 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:22 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:22 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:20 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:19 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:15 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:15 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:12 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:11 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:05 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:04 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:01 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 08:00 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 07:59 Migracja danych Modyfikacja treści
09.08.2017 07:54 Migracja danych Utworzenie strony