Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rekrutacja dzieci do żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Rekrutacja dzieci do żłobków w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Dzieci do żłobków przyjmowane są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc. Zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są od miesiąca kwietnia. Nie ma rejonizacji, wybór placówki należy do rodziców/opiekunów. W sprawie zapisu dziecka do żłobka rodzic/opiekun zgłasza się do kierownika żłobka lub osoby zastępującej.

Przy zapisie rodzic/opiekun

  1. wypełnia kartę zgłoszenia do żłobka, w której m.in. określa czas pobytu dziecka w żłobku – ilość dni w tygodniu, godzin dziennie i liczbę posiłków,
  2. przedstawia aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka, w przypadku konieczności stosowania diety wskazania lekarskie,
  3. wypełnia kartę informacyjną o dziecku,
  4. ustala z kierownikiem placówki termin przyjęcia dziecka do żłobka.

Umowę o świadczenie usług rodzic/opiekun podpisuje z kierownikiem żłobka przedstawiając dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający prawo do opieki nad dzieckiem.

Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci:

  1. matek lub ojców pracujących lub/i uczących się i samotnie wychowujących dzieci,
  2. rodziców/opiekunów pracujących lub/i uczących się,
  3. matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

W wyjątkowych sytuacjach w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego z rodziców/opiekunów, pobyt w szpitalu.

Wzory druków do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka >>>
  2. Karta informacyjna o dziecku >>>
  3. Umowa >>>

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (03.09.2017 21:41)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (03.09.2017 21:41)

Informację opracował: Michalina Fijałkowska (11.04.2013)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 522